Pöytäkirja
SiVP
46
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Perjantai 4.12.2020 klo 11.30—12.48
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Sanna
Antikainen
ps
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (5 osittain) (6, 7)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd (5 osittain) (6, 7)
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Sofia
Vikman
kok
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk (5 osittain) (6, 7)
varajäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Toimenpidealoite koulumatkatuen myöntämisestä kahteen osoitteeseen
Toimenpidealoite
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 173/2020 vp käsittelyyn. 
4
Toimenpidealoite oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan uudistuksen perumisesta ja muista tehokkaista toimista koulupudokkaiden vähentämiseksi
Toimenpidealoite
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 173/2020 vp käsittelyyn. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnassa olivat kuultavina perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä sekä valiokuntaneuvokset Matti Marttunen ja Liisa Vanhala. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Valiokunta aloitti asian yksityiskohtaisen käsittelyn. 
Valiokunta hyväksyi 1.—30. lakiehdotukseen sisältyvät pykäläehdotukset seuraavin poikkeuksin. Ensimmäisen lakiehdotuksen 1 §:n 2 momenttiin lisättiin sanat ”ja lasten ja nuorten hyvinvointia”. 
Ensimmäisen lakiehdotuksen 7, 8, 13, 15,17, ja 24 §, toisen lakiehdotuksen 18 §, neljännen lakiehdotuksen 24 § ja viidennen lakiehdotuksen 97 § jätetiin vielä auki odottamaan seuraavaan kokoukseen annettavaa uutta mietintöluonnosta. 
Valiokunta päätti aloittaa mietinnön perustelujen käsittelyn. 
Kappaleen 3 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen ensimmäisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—6. 
Kappaleen 4 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Multalan kannattamana ehdotti kappaleen poistamista ja lisättäväksi kaksi uutta virkettä kuulumaan seuraavasti, " Hallituksen esityksen tavoitteet ovat sinänsä kannatettavia. Valiokunta kuitenkin katsoo, ettei mainittuja työllisyyteen, osaamiseen ja oppimiseen liittyviä tavoitteita tulla uudistuksen myötä kuitenkaan saavuttamaan. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11 —6. 
Kappaleen 5 kohdalla edustaja Multala ehdotti, että siihen lisätään uusi virke seuraavasti, "Koulutukseen hakeutuminen on kuitenkin merkittävästi lisääntynyt". Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
Edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen kolmannen virkkeen poistamista ja lisättäväksi uuden virkkeen kuulumaan seuraavasti, " Valiokunnan näkemyksen mukaan keskeinen ongelma on, että peruskoulu ei läheskään aina takaa riittäviä valmiuksia toisen asteen opiskeluun". Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—6. 
Kappaleen 6 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen poistamista ja lisättäväksi kaksi uutta virkettä kuulumaan seuraavasti, " Valiokunta toteaa, että poikkeuksellisissa olosuhteissa olisi parempi keskittyä turvaamaan olemassa olevat palvelut ja niiden rahoitus, ei lisäämään kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Nykyisessä koronatilanteessa lähes kaikki kunnat pitävät oppivelvollisuusiän nostamista tarpeettomana". Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11 —3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää.Kappaleen 7 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen poistamista ja lisättäväksi kaksi uutta virkettä kuulumaan seuraavasti, " Asiantuntijalausunnoissa esille tuotujen ongelmien perusteella sivistysvaliokunta ei pidä hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta esittää hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämistä. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—6. 
Kappaleen 11 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti toiseksi viimeisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—5, yhden edustajan äänestäessä tyhjää. 
Kappaleen 13 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen kolmen viimeisen virkkeen poistamista ja lisättäväksi yhden virkkeen kuulumaan seuraavasti, " Nykyisiin epäkohtiin tulisi puuttua ennen kuin oppivelvollisuusiän nostamista voidaan pitää perusteltuna". Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—6. 
Kappaleen 14 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen ensimmäisen ja viimeisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—6. 
Asian yksityiskohtainen käsittely keskeytettiin. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on klo 15.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 12.1.2021 8.22