Pöytäkirja
StVP
12
2021 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 7.4.2021 klo 9.00—11.18
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr (1, 2, 4, 5) (3 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-363417
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta
A 3
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä suoritettiin seuraavat äänestykset ja tehtiin seuraavat muutokset: 
Ed. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana ehdotti, että lakiehdotuksen 58 a §:n 3 ja 4 momentti muutetaan seuraavasti: 
------------------------ 
Ravitsemisliikkeen on lyhennettävä aukiolo- ja anniskeluaikaa, jos se on välttämätöntä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi eivätkä ravitsemisliikkeen tilojen ja pintojen puhdistamistoimenpiteet, hygieniaohjeet, asiakaspaikkojen järjestely ja muut toimenpiteet ole riittäviä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan tässä momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä antaa tarkempia säännöksiä ravitsemisliikkeen aukioloa kello 21:n ja 5:n välisenä aikana ja anniskelua kello 20:n ja 9:n välisenä aikana koskevista rajoituksista sekä siitä, millaisissa ravitsemisliikkeissä kyseisiä rajoituksia on noudatettava. Jos ravintolalla on käytössään pöytävarausjärjestelmä, anniskelu on sallittu kello 22.00 asti, ja ravintola on suljettava tunti sen jälkeen. 
Edellä 2 momentissa tarkoitettu asiakasmäärä saa ravitsemisliikkeessä, jonka pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota alkoholijuomia, olla sisätiloissa enintään puolet sallitusta enimmäispaikkamäärästä. Pääosin ruokaa tarjoavien ravintoloiden asiakaspaikkoja sisätiloissa voi olla enintään 75 prosenttia sallitusta enimmäisasiakaspaikkamäärästä ja 3 momentissa tarkoitettu rajoitus saa koskea aukioloaikaa ennen kello 23:ta ja anniskeluaikaa ennen kello 22:ta, vain jos tartuntataudin leviämisen estäminen on valtakunnallisesti epidemian nopean kiihtymisen tai muuntuneen viruksen leviämisen uhan vuoksi välttämätöntä ja alueella todetaan muuntuneen viruksen väestöleviämistä tai tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella.  
------------------------ 
Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—2, 3 tyhjää.  
Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että lakiehdotus hylätään. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—5.  
Poistettiin kappaleen 16 toisesta virkkeestä sana "lukuisia". Lisättiin kappaleen 16 loppuun seuraavat virkkeet: "Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ravitsemisliikkeissä tapahtuneita raportoituja tartuntoja on yhteensä 515 viikoilla 1—8. Tartuntojen lukumäärän jakaumasta ei kuitenkaan valiokunnalle ole toimitettu tietoa. Kokonaistartuntojen määrä on selvityksen mukaan samalla ajalla 21 158. Ravintoloissa todetut tartunnat ovat siten 2, 4 % kaikista tartunnoista. Merkittävää osaa tartuntaketjuista ei ole kuitenkaan pystytty jäljittämään." 
Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että kappaleen 19 toisesta virkkeestä poistetaan sana "merkityksellisen". Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—5.  
Lisättiin kappaleen 23 loppuun sanat "ja tarkkarajaisuudesta".  
Lisättiin kappaleen 33 jälkeen uusi kappale seuraavasti: "Valiokunta toteaa myös, että Etelä-Suomen Aluehallintoviraston mukaan suurin osa ravitsemisliikkeistä on huolehtinut tartuntataudin leviämistä estävistä toimista hyvin, eikä säännösten täytäntöönpanossa ole ollut ongelmia joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta." 
Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että kappaleen 38 toiseksi viimeisestä virkkeestä poistetaan sana "välttämättä" ja lisätään virkkeen loppuun uusi virke seuraavasti: "Mikäli maakunnan eri kuntien välillä on merkittäviä eroja tartuntamäärissä, rajoitustoimenpiteistä pitää päättää kuntakohtaisesti." Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—3, 1 tyhjä.  
Poistettiin kappaleen 44 ensimmäisestä virkkeestä sanat "arvioida tarvetta".Lisättiin kappaleen 45 jälkeen uusi kappale seuraavasti: "Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ruokaravintoloiden sulkeminen ennen klo 21:tä tarkoittaa tosiasiassa useiden ruokaravintoloiden sulkemista. Ruokaravintoloiden osalta sulkeminen asetuksella ennen klo 21:tä tulee olla erityisen korkean kynnyksen takana. Mikäli epidemiatilanne on niin vaikea, että sulkeminen olisi niiden osalta välttämätöntä ennen klo 21:tä, tulisi valiokunnan mielestä valtioneuvoston mieluummin harkita ravintoloiden kokonaissulun säätämistä erillisen lain nojalla. Tällöin ravintolat saisivat korvauksen menetyksistään selkeämmällä mekanismilla." Lisättiin kappaleeseen 51 sana "vakavasti" seuraavasti: "tulee valtioneuvoston vakavasti punnita”. Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että kappaleen 51 viimeisen virkkeen loppu muutetaan kuulumaan seuraavasti: "tulee valtioneuvoston kohdentaa ulkotiloihin vain todellista tartuntariskiä vastaavat rajoitukset". Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—3, 1 tyhjä.Lisättiin mietintöluonnokseen seuraavat kolme lausumaa:  
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus suhteuttaa lain perusteella annettavissa asetuksissa rajoitukset kunkin alueen vallitsevaan epidemiatilanteeseen ja tarvittaessa rajoitukset tulee asettaa eriytetysti maakuntaa pienemmälle alueelle.  
2. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa lain perusteella annettavissa asetuksissa huomioon eri ravintolatyyppien (ravitsemisliikkeet, joiden pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota maksusta alkoholijuomia sekä muut ravitsemisliikkeet) sekä sisä- ja ulkotilojen erilaiset riskiprofiilit ja vähäriskisempään toimintaan suunnataan kevyempiä aukiolo- ja anniskeluaikarajoituksia. 
3. Eduskunta edellyttää, että rajoituksista aiheutuvia taloudellisia menetyksiä kompensoidaan ravitsemisliikkeille. 
Ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että mietintöön lisätään kolme lausumaa vastalauseesta 1 ilmenevän mukaisesti (lausumat 1, 3 ja 4). Lausumaehdotukset 1 ja 4 hylättiin äänin 11—4. Lausumaehdotus 3 hylättiin äänin 11—3, 1 tyhjä. 
Ed. Juuso ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että mietintöön lisätään kolme lausumaa vastalauseesta 1 ilmenevän mukaisesti (lausumat 2, 5 ja 6). Lausumaehdotukset hylättiin äänin 11—4.  
Ed. Laiho ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että mietintöön lisätään lausumat 1—5 vastalauseesta 2 ilmenevän mukaisesti. Lausumaehdotukset hylättiin äänin 11—4.  
Muilta osin mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Juvonen ja ed. Laiho varasivat tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Ilmoitettiin, että ne on jätettävä viimeistään tänään 6.4.2021 klo 12.00.  
Mietintöön jätettiin vastalause: 1) Juvonen, Juuso, Reijonen 2) Laiho, Vartiainen 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 8.4.2021 klo 10.00; Lähetystöjen vastaanottotila. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 9.4.2021 12.34