Pöytäkirja
StVP
40
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Maanantai 22.6.2020 klo 18.30—21.10
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (1, 2, 3, 4)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
varajäsen
Pia
Kauma
kok
varajäsen
Anneli
Kiljunen
sd
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Mikko
Ollikainen
r (1, 2, 3, 5, 6) (4 osittain)
varajäsen
Mirka
Soinikoski
vihr (1, 2, 3) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-309188
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
A 3
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-308850
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
A 4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä suoritettiin seuraavat äänestykset ja päätettiin seuraavista lisäyksistä ja muutoksista: 
Ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että voimaantulosäännöksen 3 momentti muutetaan vastalauseen 1 mukaisesti. 
Äänin 12—2, 2 tyhjää voimaantulosäännös hyväksyttiin mietintöluonnoksen mukaisena. 
Kappaleen 5 kohdalla ed. Koponen ed. Rehn-Kiven kannattamana ehdotti, että kappaleen ensimmäinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Valiokunta katsoo, että palvelu- ja väestörakenteen muutoksen vuoksi välttämättömät lisäpanostukset iäkkäiden henkilöiden palveluihin tulee toteuttaa kestävästi siten, että ne eivät saa vaarantaa palveluiden ja etuuksien nykyistä tasoa." 
Äänin 3—12, 2 tyhjää ed. Koposen ehdotus hyväksyttiin. 
Ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 5 loppuun lisätään: "Valiokunta pitää tärkeänä, että kotihoidon resurssien määrää seurataan ja kotihoidon henkilöstömitoituksen tarve selvitetään. Valiokunta korostaa myös omaishoidon merkitystä vanhusten hoidossa ja pitää tärkeänä, että omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien toteutumista seurataan ja selvitetään omaishoidon tuen verovapauden mahdollisuus." 
Äänin 12—2, 3 tyhjää mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Vpj. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana ehdotti, että kappaleen 5 loppuun lisätään virke: "Valiokunta tuo esille huolensa siitä, että lakiesityksessä henkilöstömitoituksen nosto voi nostaa kynnystä ympärivuorokautiseen hoivaan pääsemiseksi, minkä takia lakiesityksen vaikutuksia on tarpeen huolellisesti seurata." 
Äänin 12—5 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Kappaleen 6 jälkeen ed. Kauma vpj. Laihon kannattamana ehdotti lisättäväksi uuden kappaleen 6 a seuraavasti: "Valiokunta edellyttää, että rahoituslähteisiin liittyvä lainvalmistelu aloitetaan viipymättä. Julkisen talouden suunnitelmassa esitetyn mukaan rahoituslähteitä koskevan lainsäädännön olisi täysimääräisesti oltava voimassa vuoden 2023 alusta alkaen, jotta tarvittavat toimet henkilöstömitoituksen rahoittamiseksi voisivat toteutua." 
Äänin 12—5 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Kappaleen 10 kohdalla vpj. Laiho ed. Kauman kannattamana ehdotti, että kappaleen loppuun lisätään: "RAI-arviointijärjestelmä on terveydenhuoltopainotteinen ja se vaatii jatkokehittämistä sosiaalihuollon osa-alueiden osalta." 
Äänin 12—5 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Kappaleeseen 11 lisättiin sana "täysimääräisesti". 
Kappaleen 14 kohdalla ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että ensimmäiseen virkkeeseen lisätään sanat "sekä hyvän saattohoidon järjestämisen" ennen sanaa kannalta. 
Äänin 12—2, 3 tyhjää mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Kappaleeseen 14 lisättiin ensimmäisen virkkeen jälkeen uusi virke seuraavasti: "Potilasturvallisuuden toteutumista on seurattava myös lain voimaan tultua." 
Kappaleen 15 kohdalla vpj. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana ehdotti, että lisätään uusi kappale 15 a seuraavasti: "Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että lakiesityksessä ei ole huomioitu lääkeannosjakelun vaikutusta laskettavaan mitoitukseen." 
Äänin 14—3 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Lisäksi vpj. Laiho ed. Kauman kannattamana ehdotti, että lisätään uusi kappale seuraavasti: "Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että teknologian kautta saatavia hyötyjä ei ole lakiesityksessä huomioitu. Nykyaikana kaikessa palvelutoiminnassa olisi huomioitava teknologian ja digitalisaation kautta saavutettavat hyödyt." 
Äänin 14—3 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Kappaleen 17 kohdalla ed. Kiljunen ed. Lindénin kannattamana ehdotti, että ennen viimeistä virkettä lisätään uusi virke seuraavasti: "Edellä mainituista syistä valiokunta edellyttää, että kotihoidon riittävä henkilöstö turvataan kaikissa olosuhteissa." 
Vpj. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana ehdotti uutta virkettä kappaleeseen 17 seuraavasti: "Valiokunta pitää välttämättömänä, että tarvittavat toimet kotihoidon hoitajapulan ratkaisemiseksi tehdään ja sen varmistamiseksi, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus ei vaaranna kotihoidon palvelujen saatavuutta." 
Äänestettäessä vastakkain ed. Kiljusen ja vpj. Laihon ehdotuksista ed. Kiljusen ehdotus voitti äänin 12—5. 
Äänestettäessä ed. Kiljusen ehdotuksesta pohjaa vastaan ed. Kiljusen ehdotus voitti äänin 14—0, 3 tyhjää. 
Kappaleen 19 kohdalle ed. Rehn-Kivi ed. Nurmisen kannattamana ehdotti, että kappaleen loppuun lisätään seuraava virke: "Valiokunta kuitenkin painottaa, että henkilöstömitoituksen lähtökohtana on oltava hoidettavien ja asukkaiden toimintakyky ja hoidon tarve eikä aiemmin tarpeelliseksi todettua korkeampaa mitoitusta tule alentaa." 
Ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 19 toiseksi viimeinen virke: "Valiokunta ei pidä todennäköisenä, että nykyisin suositusta korkeammalla mitoituksella toteutettavaksi päätetyn hoidon mitoitusta alennettaisiin lakisääteisen mitoituksen tullessa voimaan." poistetaan ja lisätään uusi virke: ”Valiokunta pitää tärkeänä, että lakisääteisen mitoituksen tullessa voimaan huomioidaan myös se, että mitoitus voi olla myös korkeampi riippuen iäkkäiden henkilöiden määrästä, toimintakyvystä ja palvelutarpeesta.” 
Äänestettäessä ed. Rehn-Kiven ehdotuksesta ed. Juvosen ehdotusta vastaan ed. Rehn-Kiven ehdotus voitti äänin 12—5. 
Äänestettäessä ed. Rehn-Kiven ehdotuksesta pohjaa vastaan, ed. Rehn-Kiven ehdotus voitti äänin 12—3, 2 tyhjää. 
Kappaleen 21 ensimmäisen virkkeen loppuun lisättiin sanat: ”ja alan houkuttelevuuden lisääminen.” Saman kappaleen loppuun lisättiin vielä kaksi uutta virkettä seuraavasti: "Valiokunta pitää tärkeänä, että hoitoalan ja hoitoalan johtamisen koulutuksen opintopolkuja sujuvoitetaan ja nopeutetaan sekä lisätään työn ohessa opiskelun mahdollisuuksia. Koulutusta tulee olla tarjolla valtakunnallisesti.” 
Kappaleen 26 jälkeen vpj. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana ehdotti uutta kappaletta 26 a: ”Valiokunta edellyttää, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen nostosta laaditaan kattava arvio vuoden 2022 aikana, jossa selvitetään hallituksen esityksen vaikutukset vanhuspalvelujen kokonaisuuteen ja henkilöstön saatavuuteen.” 
Äänin 12—5 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Vpj. Laiho ed. Kauman kannattamana ehdotti, että lisätään uusi 26 a kappale: ”Valiokunta pitää välttämättömänä, että sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa valtakunnallisesti aluehallintovirastoja, jotta tulkinta hoitajamitoituksesta on yhdenmukainen ympäri Suomea ja kohtelee sekä vanhuksia että yrittäjiä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.” 
Äänin 12—5 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Vpj. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana ehdotti mietintöluonnokseen lisättäväksi vastalauseen 2 mukaiset yhdeksän lausumaehdotusta, joista äänestettiin kustakin erikseen pohjaa vastaan. 
Lausumaehdotuksista äänestettiin kustakin erikseen mietintöluonnosta vastaan. Lausumaehdotukset 1 ja 2 hylättiin äänin 12—5, lausumaehdotukset 3—6 ja 8 hylättiin äänin 11—5 ja lausumaehdotukset 7 ja 9 hylättiin äänin 11—3, 2 tyhjää. 
Ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti mietintöluonnokseen lisättäväksi vastalauseen 1 mukaiset kahdeksan lausumaehdotusta, joista äänestettiin kustakin erikseen pohjaa vastaan. 
Lausumaehdotukset 1 ja 4 hylättiin äänin 11—3, 2 tyhjää, lausumaehdotukset 2, 3, 6, 7 ja 8 hylättiin äänin 11—5 ja lausumaehdotus 5 hylättiin äänin 11—2, 3 tyhjää. 
Muilta osin mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 23.6.2020 klo 10.00 (E440 VaV:n kokoushuone). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 24.6.2020 14.45