Pöytäkirja
TrVP
4
2021 vp
Tarkastusvaliokunta
Perjantai 9.4.2021 klo 11.00—12.15
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Pia
Viitanen
sd
varajäsen
Heli
Järvinen
vihr
(1, 2, 3 osittain)
varajäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
tarkastusneuvos
Arto
Mäkelä
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito
Valiokunnan oma asia
O 4/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364838
O 4/2021 vp TrV 09.04.2021 Eduskunnan kansliatoimikunta Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Eduskunnan kansliatoimikunta
liite
Valiokunta on saanut Eduskunnan kansliatoimikunnalta 8.4.2021 asiakirjan, joka on osittain leimattu salassa pidettäväksi julkisuuslain 24 § kohdan 3 perusteella.Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ei sovelleta eduskunnan valtiopäiväasioiden käsittelyyn, vaan valiokunta päättää asiakirjojen salassa pidosta eduskunnan työjärjestyksen 43 a §:n 2 momentin perusteella. Eduskunnan työjärjestyksen 43 a §:n 2 momentin mukaan salassa pidettäviä ovat valiokunnan asiakirjat, joista tiedon antaminen aiheuttaisi merkittävää vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille tai vaarantaisi kansallista turvallisuutta. Salassapidettäviä ovat myös asiakirjat, jotka sisältävät tietoja liike- tai ammattisalaisuudesta taikkahenkilön terveydentilasta tai hänen taloudellisesta asemastaan, jos tiedon antaminenniistä aiheuttaisi merkittävää haittaa tai vahinkoa, jollei huomattava yhteiskunnallinen tarvevaadi niiden julkisuutta. Valiokunta voi muusta vastaavasta välttämättömästä syystäpäättää, että jokin asiakirja on salassa pidettävä.Valiokunta päätti ottaen huomioon julkisuuslain säännösten tarkoitusperät, TJ 43 a §:n 2 momentin nojalla, että mainituista syistä asiakirja on salassa pidettävä merkityiltä kohdilta. 
Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 
4
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous tiistaina 13.4.2021 klo 12.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
Viimeksi julkaistu 14.4.2021 10.55