Viimeksi julkaistu 2.12.2021 15.24

Pöytäkirja TrVP 43/2021 vp Tarkastusvaliokunta Torstai 2.12.2021 klo 12.30—13.20

Läsnä
puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto vihr varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen sd jäsen Marko Kilpi kok (1, 2, 3, 4 osittain) jäsen Pauli Kiuru kok jäsen Esko Kiviranta kesk (1, 2, 3, 4 osittain) jäsen Veijo Niemi ps jäsen Johanna Ojala-Niemelä sd jäsen Päivi Räsänen kd jäsen Sebastian Tynkkynen ps (3 osittain) jäsen Pia Viitanen sd jäsen Johannes Yrttiaho vas (3 osittain, 4, 5, 6, 7) varajäsen Kimmo Kiljunen sd (3 osittain, 4, 5, 6, 7) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Nora Grönholm  valiokuntaneuvos Heidi Silvennoinen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan viranhaku (1.1.2022-31.12.2027)

Valiokunnan oma asiaO 35/2021 vp

Eduskunnan työjärjestyksen 16 § 3 momentin mukaan eduskunta valitsee valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan sen jälkeen, kun virka on ollut haettavana ja tarkastusvaliokunta on arvioinut hakijoita.  

Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista ja valvoa finanssipolitiikkaa sekä puolue- ja vaalirahoitusta. Henkilöstön määrä on noin 150. Pääjohtaja johtaa tarkastusviraston toimintaa. Pääjohtajan toimikausi on kuusi vuotta.  

Eduskunnan kanslia on 17.9.2021 päivätyssä (diaarinumero 77/11/2021) hakuilmoituksessa julistanut määräaikaisen viran (1.1.2022—31.12.2027) haettavaksi, ja viran kelpoisuusvaatimukset ovat ilmoituksen mukaan: ”Virkaan nimitettävän henkilön tulee olla Suomen kansalainen. Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys julkiseen talouteen ja valtion hallintoon sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Virassa edellytetään suomen tai ruotsin kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttyvää suullista ja kirjallista taitoa.” Hakuaika on päättynyt 4.10.2021 klo 15.  

Virkaa hakivat määräaikaan mennessä seuraavat 48 hakijaa:  

Ahola Tuomo, Ahonen Mikko, Bright Jussi, Buntsev Heiki, Hakola-Uusitalo Tuulia, Hartus Timo, Hellman Pasi, Huhtala Anni, Jankuj Geza, Järvinen Sami, Kalmari Sami, Kareklas Georgios, Karvonen Seppo, Kivistö Kari, Koiranen Mikko, Koskela Anssi, Kurki Rami, Lakiasuo Mikko, Levä Kirsi, Malmberg Ossi, Memonen Henri, Moisio Antti, Muukkonen Matti, Mäenpää Tuomo, Männikkö Marko, Paloposki Viljami, Pulkkanen Pyry, Rainio Henrik, Räsänen Jarkko, Saarinen Joni, Sarkio Juha, Saxén Sven, Schauman Lars-Christian, Siljamo Jyri-Petri, Sirén Niko, Storckovius Kari, Suvinen Krista Marja, Taalas Mervi, Turkki Arto, Vainio Markku, Varis Tuula, Veit Mathilda, Wennberg Mikko, Vieri Siina, Vilenius Väinö, Välikangas Jarkko, Ylitalo Veli-Matti ja Yläoutinen Sami. Hakemukset ovat olleet valiokunnan nähtävinä.  

Tarkastusvaliokunta on päättänyt antaa asiassa seuraavan kannanoton.  

Kelpoisuusehdot täyttyvät 16 hakijan osalta: Hakola-Uusitalo, Hellman, Huhtala, Koiranen, Levä, Malmberg, Moisio, Muukkonen, Männikkö, Rainio, Sarkio, Schauman, Taalas, Varis, Wennberg, ja Yläoutinen. Muut 32 hakijaa eivät täytä kelpoisuusehtoja kaikilta osin. Kelpoisuusehdot on heidän osaltaan tarkistettu hakuilmoituksessa edellytetyn soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, hyvän perehtyneisyyden julkiseen talouteen ja valtion hallintoon sekä käytännössä osoitetun johtamistaidon ja johtamiskokemuksen osalta. 

Valiokunnan valitsema valmisteluryhmä (TrVP 27/2021 vp) valitsi haastatteluihin kutsuttavaksi kuusi: Hakola-Uusitalo, Huhtala, Männikkö, Sarkio, Wennberg ja Yläoutinen. Haastattelut toteutettiin 20.—29.10.2021. Nämä hakijat erottautuivat hakijajoukosta ja omasivat hakemusten perusteella hyvän perehtyneisyyden julkiseen talouteen ja valtion hallintoon sekä heillä oli käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta. Tämän jälkeen valmisteluryhmä päätti lähettää soveltuvuusarviointeihin neljä hakijaa. Soveltuvuusarvioinnit toteutettiin MPS Career Oy:n toimesta 10.—11.11.2021. Valmisteluryhmä haastatteli soveltuvuusarviointien jälkeen vielä kolmea hakijaa 24.11.—26.11.2021.  

Valiokunnassa on ollut kuultavana Sami Yläoutinen 1.12.2021.  

Valiokunta on saanut hakijoista tehdyt soveltuvuusarvioinnit. Eduskunnan työjärjestyksen 43 a §:n 2 momentin mukaan salassa pidettäviä ovat valiokunnan asiakirjat, joista tiedon antaminen aiheuttaisi merkittävää vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille tai vaarantaisi kansallista turvallisuutta. Salassa pidettäviä ovat myös asiakirjat, jotka sisältävät tietoja liike- tai ammattisalaisuudesta taikka henkilön terveydentilasta tai hänen taloudellisesta asemastaan, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi merkittävää haittaa tai vahinkoa, jollei huomattava yhteiskunnallinen tarve vaadi niiden julkisuutta. Valiokunta voi muusta vastaavasta välttämättömästä syystä päättää, että jokin asiakirja on salassa pidettävä. Valiokunta päätti eduskunnan työjärjestyksen 43 a §:n 2 momentin nojalla, että salassa pidettäviä ovat hakijoista tehdyt soveltuvuusarvioinnit. Valiokunta on hakemusten, soveltuvuusarviointien ja valmisteluryhmältä haastatteluista saadun palautteen perusteella yksimielisesti kauppatieteiden tohtori Sami Yläoutisen valinnan kannalla. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Hallituksen vuosikertomus 2020Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 3/2021 vp
KertomusK 16/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 14/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 12/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 9/2021 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 24/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 16/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTiVL 1/2021 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 6/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 26/2021 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 6/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 13/2021 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 14/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 18/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 31/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTuVL 6/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-369215
Hallituksen vuosikertomus 2020 liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-369217
Hallituksen vuosikertomus 2020 liite 2 Tilinpäätöslaskelmat
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-369221
Hallituksen vuosikertomus 2020 liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-369228
Hallituksen vuosikertomus 2020 liite 4 Valtion yhtiöomistus
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-410954
Hallituksen vuosikertomus 2020
A 4

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 30.11.2021 jaetun mietintöluonnoksen. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 8.12.2021 klo 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Nora 
Grönholm