Pöytäkirja
TuVP
15
2020 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Keskiviikko 14.10.2020 klo 9.00—9.20
Läsnä
puheenjohtaja
Joakim
Strand
r
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Harry
Harkimo
liik
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Antti
Lindtman
sd (9, 10) (8 osittain)
jäsen
Kristiina
Salonen
sd (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain)
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Jussi
Wihonen
ps
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Marko
Kilpi
kok
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria
Höyssä
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten ed. Pekka Aittakummulle on 11.9.2020 myönnetty vapautus tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä. 
Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 15.9.2020 tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi valittiin ed. Arto Pirttilahti.  
Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on ed. Jenna Simulalle myönnetty 22.9.2020 vapautus tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä.  
Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on ed. Toimi Kankaanniemi valittu 23.9.2020 suoritetussa täydennysvaalissa tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi. 
4
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320111
K 1/2020 vp TuV 14.10.2020 johtava asiantuntija Jaana Tapanainen-Thiess, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320136
K 1/2020 vp TuV 14.10.2020 johtava asiantuntija Jaana Tapanainen-Thiess, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316648
K 1/2020 vp TuV 25.09.2020 johtava asiantuntija Sami Pirkkala, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320159
K 1/2020 vp TuV 14.10.2020 johtaja Markku Kangaspuro, Aleksanteri-Instituutti, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318254
K 1/2020 vp TuV 02.10.2020 professori Hiski Haukkala, Tampereen yliopisto Asiantuntijalausunto
E 4
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Merkitään, että valiokunta on kuullut epävirallisissa etäkokouksissaan asiantuntijoina johtava asiantuntija Jaana Tapanainen-Thiessiä, VNK ja johtava asiantuntija Sami Pirkkalaa VNK, johtaja Markku Kangaspuroa, Aleksanteri-Instituutti, johtaja Mika Aaltolaa, UPI ja professori Hiski Haukkalaa, Tamperen yliopisto. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Jaana
Tapanainen-Thiess
valtioneuvoston kanslia
liite
johtava asiantuntija
Sami
Pirkkala
valtioneuvoston kanslia
liite
johtaja
Markku
Kangaspuro
Aleksanteri-Instituutti, Helsingin yliopisto
liite
johtaja
Mika
Aaltola
Ulkopoliittinen instituutti
professori
Hiski
Haukkala
Tampereen yliopisto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU/UTP: Eduskunnan tiedottaminen Suomen vaikuttamisesta EU:n Afrikka-suhteita koskevaan tiedonantoon
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja
EU/UTP: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Tavoitteena kokonaisvaltainen EU-Afrikka-strategia.
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Tulevaisuusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 9/2020 vp - E 7/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310497
Horisontti Eurooppa. Komission muutettu ehdotus Horisontti Eurooppa -ohjelman asetuksesta ja sen erityisohjelman päätöksestä.
Tulevaisuusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 17/2020 vp - U 70/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Tulevaisuusvaliokuntien maailmankokous
Valiokunnan oma asia
O 79/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314864
O 79/2019 vp TuV 18.09.2020 yksikön päällikkö Sini Paukkunen, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314862
O 79/2019 vp TuV 18.09.2020 yksikön päällikkö Sini Paukkunen, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314860
O 79/2019 vp TuV 18.09.2020 yksikön päällikkö Sini Paukkunen, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Valiokunnassa oli kuultavana: 
yksikön päällikkö
Sini
Paukkunen
ulkoministeriö
liite
8
Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023
Valiokunnan oma asia
O 5/2019 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-314904
Geeniteknologia_raportti_RTIselvitys_esipuhe_kielitarkastettu_linkit lisätty.pdf
A 8
Muu asiakirja EDK-2020-AK-314905
KoronateknologiaRaporttiTaittovalmisV29.pdf
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317339
O 5/2019 vp TuV 30.09.2020 tulevaisuudentutkija Risto Linturi, R. Linturi Oyj Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317338
O 5/2019 vp TuV 30.09.2020 tulevaisuudentutkija Risto Linturi, R. Linturi Oyj Asiantuntijalausunto
D 8
Muu asiakirja EDK-2020-AK-321161
O_5_2019vp_02102020_Taiteen kautta katsominen.pdf
E 8
Valiokunnassa oli kuultavana: 
tulevaisuudentutkija
Risto
Linturi
R. Linturi Oyj
liite
Keskusteltiin TuV:n hankkeista.Todettiin, että TuV:n Geeniteknologiaraportin (11.3.2020) käännös ja esipuhe ovat valmistuneet. Liite.Todettiin, että TuVn raportti Teknologian rooli koronapandemian aikana ja koronapandemian vaikutus teknologian kehitykseen on valmistunut. LiiteTodettiin, että TuVn raportti Teknologian mahdollisuudet ja uhat kestävän kehityksen edistämisessä on valmistunut. Liite.. 
Valiokunnalle jaettiin Taiteen kautta katsominen -selvityshankesuunnitelma. Liite. 
9
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-321006
TEM_Tutkimus- ja ennakointifoorumi_webinaariohjelma_061120.pdf
Liite A 9
Keskusteltiin valiokunnan syysistuntokauden asiantuntijakuulemisten aikatauluista. 
Keskusteltiin valiokunnan mahdollisesta osallistumisesta Ison-Britannian parlamentin Round Table -toimintaan. Aiheena Tekoälyn tulevaisuus.  
Todettiin, että ed. Kaunisto osallistui TuVn edustajana Osaava Kymenlaakso 2030 tulevaisuusverstaaseen 16.9. 2020. 
Todettiin, että ed. Heikkinen osallistui TuVn edustajana ja panelistina Kylät kyseessä, pääomaa päätöksentekoon -tilaisuuteen la 19.9.2020. 
Todettiin, että pj. Strand oli TuVn edustajana Sitran Koronan vaikutukset -tilaisuuden paneelikeskustelussa 17.6.2020. 
Todettiin, että TEM:n ja hallinnonalan tutkimus- ja ennakointifoorumin webinaari Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä on pe 6.11.2020, klo 9.00–11.30 Teams-yhteydellä. Kyseessä on TuVn julkinen kuuleminen epävirallisena etäkokouksena.  
Ilmoitettiin, että Sitran Osaamisen aika -työryhmä on pyytänyt päästä asiantuntijana kuultavaksi valiokuntaan. Valiokunta päätti kuulla Sitran asiantuntijoita epävirallisessa etäkokouksessaan ke 4.11.2020. 
Merkittiin, että valiokunta keskusteli 2.10.2020 epävirallisessa kokouksessaan siitä, miten TuVn juuri valmistuneista raporteista voisi tiedottaa kaikkia eduskuntaryhmiä mahdollisimman kattavasti. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 16.10.2020 kello 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Viimeksi julkaistu 4.2.2021 16.21