Pöytäkirja
TyVP
4
2021 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 18.3.2021 klo 12.15—12.32
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (7—14) (6 osittain)
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
kesk (7—14) (6 osittain)
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
varajäsen
Jenni
Pitko
vihr
Sihteeri
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tasa-arvon unioni: EU:n strateginen puiteohjelma romanien tasa-arvosta, osallisuudesta ja osallistumisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-357666
Komission tiedonanto: Tasa-arvon unioni: EU:n strateginen puiteohjelma romanien tasa-arvosta, osallisuudesta ja osallistumisesta.
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Tasa-arvon unioni: HLBTIQ-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia 2020-2025, komission tiedonanto
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-356000
Tasa-arvon unioni: HLBTIQ-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia 2020-2025, komission tiedonanto
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle EU:n sekä Kiinan kansantasavallan välisen investointisopimuksen neuvottelemisesta (Kiinan kanssa tehtävä investointisopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359544
U 12/2021 vp TyV 18.03.2021 yksikönpäällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359545
U 12/2021 vp TyV 18.03.2021 hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikönpäällikkö
Pasi-Heikki
Vaaranmaa
ulkoministeriö
liite
kaupallinen neuvos
Kent
Wilska
ulkoministeriö
hallitusneuvos
Liisa
Heinonen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Mikko
Puustinen
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian U 12/2021 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
HE 252/2020 vp TyV 18.03.2021 hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto Vastine
A 6
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-359597
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta
/ luonnos 18.3.2021, B 6
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 4/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
hallitusneuvos
Olli
Sorainen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 11.3.2021. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 4 ensimmäisen virkkeen sana ”tulisi” korvattiin sanalla ”voitaisiin”. 
Kappaleen 5 viimeinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Kausityön ehtoja ja olosuhteita tulisi kehittää siihen suuntaan, että myös Suomen työmarkkinoilla jo olevien henkilöiden työllistyminen kausityöhön yleistyisi.” 
Kappaleen 11 viimeisen virkkeen alku päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti: ”Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää hallintovaliokunnan tavoin...” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355965
HE 222/2020 vp TyV 05.03.2021 oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja Asiantuntijalausunto
A 7
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
oikeustieteen tohtori
Jaana
Paanetoja
liite
8
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356098
VNS 3/2020 vp TyV 05.03.2021 tutkimusprofessori Ari Väänänen Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356097
VNS 3/2020 vp TyV 05.03.2021 professori Harri Melin Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356111
VNS 3/2020 vp TyV 05.03.2021 johtamisen dosentti Mira Karjalainen Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-356451
VNS 3/2020 vp TyV 05.03.2021 johtamisen dosentti Mira Karjalainen_Esitys
D 8
Lisäselvitys EDK-2021-AK-355529
VNS 3/2020 vp TyV 05.03.2021 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Lisäselvitys
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358541
VNS 3/2020 vp TyV 18.03.2021 tutkija Meri-Tuulia Kaarakainen Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358534
VNS 3/2020 vp TyV 18.03.2021 vanhempi tutkija Jukka Lehtonen Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358535
VNS 3/2020 vp TyV 18.03.2021 tutkijatohtori Janne Korhonen Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358536
VNS 3/2020 vp TyV 18.03.2021 professori Liisa Häikiö Asiantuntijalausunto
I 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358537
VNS 3/2020 vp TyV 18.03.2021 professori Jyri Seppälä Asiantuntijalausunto
J 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-358538
VNS 3/2020 vp TyV 18.03.2021 professori Jyri Seppälä Asiantuntijalausunto Esitys
K 8
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
tutkimusprofessori
Ari
Väänänen
liite
professori
Harri
Melin
liite
johtamisen dosentti
Mira
Karjalainen
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Estyneenä poissa oli: 
tutkijatohtori
Jaana
Minkkinen
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 12.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
tutkija
Meri-Tuulia
Kaarakainen
liite
vanhempi tutkija
Jukka
Lehtonen
liite
tutkijatohtori
Janne
Korhonen
liite
professori
Liisa
Häikiö
liite
professori
Jyri
Seppälä
liite
Estyneenä poissa oli: 
tutkija
Tero
Toivanen
Merkittiin tiedoksi Palkansaajien tutkimuslaitoksen ilmoitus, ettei se anna asiassa lausuntoa. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 16.3.2021. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357095
HE 253/2020 vp TyV 09.03.2021 valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357096
HE 253/2020 vp TyV 09.03.2021 ylitarkastaja Anni Valovirta, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358816
HE 253/2020 vp TyV 18.03.2021 apulaisjohtaja Katri Lyijynen, Maahanmuuttovirasto, ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357545
HE 253/2020 vp TyV 19.03.2021 erityisasiantuntija Pia Marttila, Rikosuhripäivystys Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356974
HE 253/2020 vp TyV 09.03.2021 lakimies Mia Leisti, Pakolaisneuvonta ry Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357168
HE 253/2020 vp TyV 09.03.2021 johtaja Natalia Ollus, YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) Asiantuntijalausunto
F 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-357169
HE 253/2020 vp TyV 09.03.2021 johtaja Natalia Ollus, YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) Asiantuntijalausunto Esitys
G 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357223
HE 253/2020 vp TyV 09.03.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
H 9
Muu asiakirja EDK-2021-AK-355825
TEM_211 valtioneuvoston asetus_luonnos.pdf
I 9
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori
Venla
Roth
oikeusministeriö
liite
ylitarkastaja
Anni
Valovirta
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
liite
apulaisjohtaja
Katri
Lyijynen
Maahanmuuttovirasto, ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä
liite
erityisasiantuntija
Pia
Marttila
Rikosuhripäivystys
liite
lakimies
Mia
Leisti
Pakolaisneuvonta ry
liite
johtaja
Natalia
Ollus
YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: työ- ja elinkeinoministeriön toimittama luonnos valtioneuvoston asetukseksi. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357522
HE 4/2021 vp TyV 10.03.2021 rekisteripäällikkö Sari Laitakari, Oikeusrekisterikeskus Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357371
HE 4/2021 vp TyV 10.03.2021 lakimies Merike Helander, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357421
HE 4/2021 vp TyV 10.03.2021 kehittämispäällikkö Laura Yliruka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
C 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357495
HE 4/2021 vp TyV 10.03.2021 erityisasiantuntija Kirsi Pollari, Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto
D 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357414
HE 4/2021 vp TyV 10.03.2021 sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Ylva Krokfors, Invalidiliitto ry Asiantuntijalausunto
E 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-357415
HE 4/2021 vp TyV 10.03.2021 sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Ylva Krokfors, Invalidiliitto ry Esitys
F 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357398
HE 4/2021 vp TyV 10.03.2021 professori Virve-Maria Toivonen Asiantuntijalausunto
G 10
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
rekisteripäällikkö
Sari
Laitakari
Oikeusrekisterikeskus
liite
lakimies
Merike
Helander
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
kehittämispäällikkö
Laura
Yliruka
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
erityisasiantuntija
Kirsi
Pollari
Lastensuojelun Keskusliitto
liite
sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija
Ylva
Krokfors
Invalidiliitto ry
liite
professori
Virve-Maria
Toivonen
liite
11
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357622
HE 241/2020 vp TyV 11.03.2021 johtava asiantuntija Reetta Siukola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
A 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357716
HE 241/2020 vp TyV 11.03.2021 pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos Asiantuntijalausunto
B 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357730
HE 241/2020 vp TyV 11.03.2021 yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
C 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357729
HE 241/2020 vp TyV 11.03.2021 tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara, Tasa-arvovaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
D 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359582
HE 241/2020 vp TyV 18.03.2021 kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen, Ammattiopisto Tavastia Asiantuntijalausunto
E 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359584
HE 241/2020 vp TyV 18.03.2021 suunnittelupäällikkö Seija Iwendorff, Koulutuskuntayhtymä OSAO Asiantuntijalausunto
F 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359585
HE 241/2020 vp TyV 18.03.2021 kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Asiantuntijalausunto
G 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359586
HE 241/2020 vp TyV 18.03.2021 asiantuntija Saku Lehtinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
H 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359587
HE 241/2020 vp TyV 18.03.2021 kasvupalvelujohtaja Jaakko Niinistö, Ohjaamo Vantaa Asiantuntijalausunto
I 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359588
HE 241/2020 vp TyV 18.03.2021 toiminnanjohtaja Herttaliisa Tuure, Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry Asiantuntijalausunto
J 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359589
HE 241/2020 vp TyV 18.03.2021 erityisasiantuntija Minttu Ojanen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
K 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359590
HE 241/2020 vp TyV 18.03.2021 toimitusjohtaja Jaana Pakarinen, Vates-säätiö Asiantuntijalausunto
L 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359591
HE 241/2020 vp TyV 18.03.2021 toimitusjohtaja Kristiina Paavola, Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry Asiantuntijalausunto
M 11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-359592
HE 241/2020 vp TyV 18.03.2021 toimitusjohtaja Kristiina Paavola, Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry Asiantuntijalausunto Esitys
N 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359593
HE 241/2020 vp TyV 18.03.2021 toimitusjohtaja Merru Tuliara, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry Asiantuntijalausunto
O 11
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Reetta
Siukola
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
pääjohtaja
Antti
Koivula
Työterveyslaitos
liite
yhdenvertaisuusvaltuutettu
Kristina
Stenman
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
liite
tasa-arvovaltuutettu
Jukka
Maarianvaara
Tasa-arvovaltuutetun toimisto
liite
Merkittiin tiedoksi Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ilmoitus, ettei se anna asiassa lausuntoa. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kuntayhtymän johtaja
Jouni
Haajanen
Ammattiopisto Tavastia
liite
suunnittelupäällikkö
Seija
Iwendorff
Koulutuskuntayhtymä OSAO
liite
kuntayhtymän johtaja
Sampo
Suihko
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
liite
asiantuntija
Saku
Lehtinen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
kasvupalvelujohtaja
Jaakko
Niinistö
Ohjaamo Vantaa
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
toiminnanjohtaja
Herttaliisa
Tuure
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
liite
erityisasiantuntija
Minttu
Ojanen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
toimitusjohtaja
Jaana
Pakarinen
Vates-säätiö
liite
toimitusjohtaja
Kristiina
Paavola
Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry
liite
toimitusjohtaja
Merru
Tuliara
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry
liite
12
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2021-AK-358649
TS-lista_14_2021_12_032021.pdf
A 12
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. TS 14/2021 vp 
13
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2021-AK-358431
PN suositukset 2020.pdf
A 13
Esityslistan liite EDK-2021-AK-358432
NR rekommendationer 2020.pdf
B 13
Esityslistan liite EDK-2021-AK-358526
Invitation letter for the Interparliamentary Conference 13042021.pdf
C 13
Esityslistan liite EDK-2021-AK-358529
Draft Programme for the Interparliamentary Conference 13042021.pdf
D 13
Esityslistan liite EDK-2021-AK-358528
Technical Info_Interparliamentary Conference 13042021.pdf
E 13
Esityslistan liite EDK-2021-AK-357912
FEMM_ICM_kokousraportti_04_03_21.pdf
F 13
Merkittiin tiedoksi Pohjoismaiden neuvoston suositukset 2020. 
Todettiin Portugalin EU-puheenjohtajakauden parlamenttien välinen konferenssi covid-19 terveys- ja sosiaaliset vaikutukset tiistaina 13.4.2021; ilmoittautuminen viimeistään ke 7.4.2021. 
Merkittiin tiedoksi kokousraportti 4.3.2021 järjestetystä parlamenttien välisestä valiokuntakokouksesta (Interparliamentary Committee Meeting on the occasion of the International Women’s Day 2021: Women’s empowerment and leadership in Covid times). 
14
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 19.3.2021 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
Viimeksi julkaistu 18.3.2021 16.43