Pöytäkirja
TyVP
8
2021 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 22.4.2021 klo 12.15—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (4 ja 5) (3 osittain)
jäsen
Terhi
Koulumies
kok
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (4 ja 5) (3 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-366998
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
/ luonnos 21.4.2021, A 3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Käsittelyn pohjana on valiokunnan etäkokouksessa 21.4.2021 esitelty lausuntoluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Satonen ehdotti ed. Sjöblomin kannattamana, että käsittelyn pohjaksi otetaan eriävästä mielipiteestä 1 ilmenevä teksti.  
Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi äänin 10—6.  
Kappaleen 1 toinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Uudellamaalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu poikkeaa muun maan ratkaisusta siten, että Helsingin kaupungille jää edelleen niiden järjestämisvastuu”. 
Ed. Slunga-Poutsalo ehdotti ed. Lehdon kannattamana, että kappaleen 2 loppuun lisätään näin kuuluva virke: ”Uudistuksen tavoitteena tulee myös olla horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio niin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon sekä sosiaalihuollon välillä.” 
Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 10—6. 
Kappaleen 17 toiseksi viimeiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”ja laatuun”. 
Kappaleesta 22 poistettiin sanat: ”sekä päätöksenteon johtopaikoilla” ja lisättiin sanat: ”sekä alueellisen tasapainon toteutumista”. 
Kappaleen 23 loppuun lisättiin näin kuuluva virke: ”Valiokunta painottaa, että uudistuksen valmistelussa ja sen jälkeen hyvinvointialueilla on tehtävät kattavat sukupuolivaikutusten arvioinnit säännöllisesti.” 
Kappaleen 23 jälkeen lisättiin näin kuuluva uusi kappale: ”Uudistuksella on laajoja tasa-arvovaikutuksia alan henkilöstöön ja sote-palveluiden käyttäjiin. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat keskeinen työkalu seurata tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Valiokunta painottaa, että hyvinvointialueiden tulee tehdä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaisesti, sekä seurata ja arvioida suunnitelmien toteutumista aktiivisesti.”  
Kappaleen 24 loppu muutettiin kuulumaan näin: ”Valiokunta pitää tärkeänä, että palvelujen saatavuus ja laatu turvataan molemmilla kansalliskielillä yhdenvertaisesti käytännön tasolla ja että ruotsinkielisen henkilöstön koulutuksen riittävyys ja saatavuus turvataan. Valiokunta kiinnittää huomiota myös tarpeeseen saada palvelua saamen- ja viittomakielillä.” 
Ed. Slunga-Poutsalo ehdotti ed. Lehdon kannattamana, että kappaleen 24 jälkeen lisätään näin kuuluva kappale: ”Alueellinen yhdenvertaisuus. Tasa-arvon kannalta on tärkeää myös turvata alueellinen yhdenvertaisuus palveluiden tarjonnassa ja huomioida erityisesti ympärivuorokautisen päivystyksen saavutettavuus. Päivystyssairaaloiden lakkauttamisella olisi merkittävä, alueellista tasa-arvoa heikentävä vaikutus ja ympärivuorokautisen erikoissairaanhoidon päivystyksen lakkauttaminen aiheuttaisi maakunnissa myös merkittäviä työpaikkojen ja osaamisen menetyksiä. Valiokunta katsoo, että päivystyssairaaloiden lakkauttamiseen ei tule ryhtyä, mikäli se johtaisi tosiasialliseen tasa-arvon heikkenemiseen eri puolella maata.” 
Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 10—3, 3 tyhjää. 
Ed. Slunga-Poutsalo ehdotti ed. Lehdon kannattamana, että kappaleen 27 perään lisätään näin kuuluva uusi kappale: ”Valiokunta muistuttaa, että merkittävä osa huippuasiantuntijoista työskentelee sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Esitetty jäykkä lainsäädäntö hankaloittaa toimintaedellytyksiä eikä houkuttele suomalaisia huippuasiantuntijoita pysymään Suomessa. Virkalääkäreiden päivystysvelvollisuus ei houkuttele virkoihin kokeneita asiantuntijoita nyt eikä tulevaisuudessa. Valiokunta katsoo, että esitystä tulee arvioida uudelleen tältä osin ja korjata siten, että näiden asiantuntijoiden työpanos saadaan julkisen sektorin käyttöön myös uudistuksen jälkeen.” 
Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 10—6. 
Kappaleen 27 jälkeen lisättiin näin kuuluva uusi otsikko ja kappaleet: 
Rikosoikeudellinen virkavastuu” 
”Esityksen perustelujen mukaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimisessa yksityiseltä palveluntuottajalta on laajalti kyse julkisten hallintotehtävien siirtämisestä yksityisille palveluntuottajille, jotka eivät ole viranomaisia. Perustuslain 124 §:n mukaan julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle ei saa vaarantaa perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutuminen varmistetaan esityksessä siten, että rikoslain 40 luvun 12 §:n 5 momentin perusteella yksityisten palveluntuottajien sekä hankitun ja vuokratun työvoiman rikosoikeudellisesta virkavastuusta säädetään erikseen järjestämislaissa.  
Järjestämislain 20 §:n mukaan hyvinvointialueelle palveluja tuottavaan yksityiseen palveluntuottajaan ja tämän alihankkijan palveluksessa oleviin henkilöihin, vuokratyöntekijöihin, yksityisen palveluntuottajan johtoon sekä yksityisenä palveluntuottajana toimivaan itsenäiseen ammatinharjoittajaan sovelletaan rikoslain 40 luvun rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä heidän hoitaessaan 12 §:ssä tarkoitettuihin palveluihin sisältyviä julkisia hallintotehtäviä. Rikosoikeudellinen virkavastuu on siten yhtä laajaa kuin virkamiehen ja julkista valtaa käyttävän henkilön virkavastuu, joiden vastuu koskee kaikkia yleisiä virkarikoksia. 
Julkisyhteisön työntekijän rikosoikeudellinen virkavastuu on suppeampi kuin virkamiehen virkavastuu. Rikoslain 40 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan heihin sovelletaan vain rikoslain 40 luvun 1—3, 5 ja 14 §:ää viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta.  
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta jättää sosiaali- ja terveysvaliokunnan harkittavaksi edellyttääkö rikosoikeudellisen virkavastuun sääntelyratkaisu tarkennuksia.” 
Kappaleen 33 loppuun lisättiin näin kuuluva virke: ”Valiokunta edellyttää, että esteettömyys ja saavutettavuus on turvattava kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.” 
Ed. Slunga-Poutsalo ehdotti ed. Lehdon kannattamana, että kappaleen 40 loppuun lisätään näin kuuluva virke: ”Työpajojen asema oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteisiin pääsemisessä on huomioitava osana uudistusta ja varmistettava, että oppivelvolliset voivat jatkossakin hyödyntää työpajoja oppimisensa tukena ja koulutuspolkujen osana eikä työpajatoiminnan edellytyksiä heikennetä.” 
Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 10—6. 
Kappaleen 41 loppuun lisättiin näin kuuluva virke: ”Valiokunta edellyttää, että osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta voi jatkua.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Edustajat Satonen, Koulumies ja Sjöblom sekä edustajat Lehto, Slunga-Poutsalo ja Mäkynen varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Merkittiin, että eriävät mielipiteet jätettiin kokouksen aikana. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: edustajat Satonen, Koulumies ja Sjöblom sekä edustajat Lehto, Slunga-Poutsalo ja Mäkynen, B ja C 3. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 23.4.2021 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 22.4.2021 17.07