Pöytäkirja
VaVP
54
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 4.12.2020 klo 11.30—12.43
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Merja
Kyllönen
vas
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Katja
Hänninen
vas
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 31 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339162
VNS 6/2020 vp VaV 04.12.2020 Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-339163
VNS 6/2020 vp VaV 04.12.2020 Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot Asiantuntijalausunto
A 3
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, tulevaisuusvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot
liite
Valiokunta keskusteli asian käsittelystä. 
4
Muu asia valtion virka ja työehtosopimuksen 3.12.2020 hyväksyminen
Muu asia
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan. 
Asia lähetettiin hallinto- ja turvallisuusjaostoon. 
5
Toimenpidealoite hoitoalan työntekijöille maksettavasta kertakorvauksesta koronapandemiasta aiheutuvan ylimääräisen työtaakan vuoksi
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
6
Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
7
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
8
Lakialoite laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta ja tuloverolain 106 ja 125 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
9
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
10
Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
11
Lakialoite laiksi tuloverolain 95 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
12
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
13
Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
14
Toimenpidealoite vapaa-ajan kalastuksen palauttamisesta liikuntaseteleillä maksettavien liikuntamuotojen joukkoon
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
15
Toimenpidealoite valtion takaamasta energiaomavaraisuuslainasta vähäpäästöisiin hankintoihin
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
16
Toimenpidealoite terveysperusteisen veron käyttöönotosta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
17
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esiteltiin verojaoston päätösehdotus. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
18
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esiteltiin verojaoston päätösehdotus. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-335367
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
A 19
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Marttinen ehdotti ed. Heinosen kannattamana että, mietintöluonnokseen hyväksytään vastalauseessa (B 19) esitetty lausuma. 
Ed. Marttisen ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ilmoitettiin, että vastalause tulee jättää tänään klo 12.30 mennessä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: (1 kpl) kok (B 19) 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-338718
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta
A 20
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
21
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-338729
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi
A 21
Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
22
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Jaoston mietintöluonnos EDK-2020-AK-338400
TAE 2021_PL 24.pdf
A 22
Jaoston mietintöluonnos EDK-2020-AK-336598
TAE 2021_PL 25.pdf
B 22
Jaoston mietintöluonnos EDK-2020-AK-338510
TAE 2021_PL 26.pdf
C 22
Jaoston mietintöluonnos EDK-2020-AK-338511
TAE 2021_PL 27.pdf
D 22
Jaoston mietintöluonnos EDK-2020-AK-338401
TAE 2021_PL 28_Tulli.pdf
E 22
Jaoston mietintöluonnos EDK-2020-AK-339728
TAE 2021_Mom.28.20.88.pdf
F 22
Jaoston mietintöluonnos EDK-2020-AK-339136
TAE 2021_Luku 28.90_03.12.2020.pdf
G 22
Talousarvioaloitteet TAA 1-370/2020 vp ovat saapuneet valiokuntaan. 
Esiteltiin mietintöluonnos 
Pääluokat 21—28 
Pääluokka 21
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Heinonen ehdotti ed. Marttisen kannattamana vastalauseessa 2 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 21. 
Yksityiskohtainen käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 22
Merkittiin, ettei yleiskeskustelua syntynyt. 
Pääluokka 23
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Heinonen ehdotti ed. Marttisen kannattamana vastalauseessa 2 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 23. 
Ed. Vähämäki ehdotti ed. Ranteen kannattamana vastalauseessa 1 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 23. 
Yksityiskohtainen käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 24
Hallinto- ja turvallisuusjaoston pj. Vähämäki esitteli pääluokkaa 24 koskevan mietintöluonnoksen (A 22). 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Heinonen ehdotti ed. Marttisen kannattamana vastalauseessa 2 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 24. 
Ed. Vähämäki ehdotti ed. Junnilan kannattamana vastalauseessa 1 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 24. 
Yksityiskohtainen käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 25
Kunta- ja terveysjaoston pj. Filatov esitteli pääluokkaa 25 koskevan mietintöluonnoksen (B 22). 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Heinonen ehdotti ed. Marttisen kannattamana vastalauseessa 2 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 25. 
Ed. Vähämäki ehdotti ed. Junnilan kannattamana vastalauseessa 1 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 25. 
Yksityiskohtainen käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 26
Hallinto- ja turvallisuusjaoston pj. Vähämäki esitteli pääluokkaa 26 koskevan mietintöluonnoksen (C 22). 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Heinonen ehdotti ed. Marttisen kannattamana vastalauseessa 2 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 26. 
Ed. Vähämäki ehdotti ed. Junnilan kannattamana vastalauseessa 1 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 26. 
Yksityiskohtainen käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 27
Hallinto- ja turvallisuusjaoston pj. Vähämäki esitteli pääluokkaa 27 koskevan mietintöluonnoksen (D 22). 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ehdotti ed. Junnilan kannattamana vastalauseessa 1 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 27. 
Yksityiskohtainen käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 28
Hallinto- ja turvallisuusjaoston pj. Vähämäki esitteli Tullin toimintamenoja koskevan mietintöluonnoksen (E 22). 
Verojaoston pj. Viitanen esitteli Senaattikiinteistöjä koskevan mietintöluonnoksen (F 22). 
Kunta- ja terveysjaoston pj. Filatov esitteli Kuntataloutta koskevan mietintöluonnoksen (G 22). 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ehdotti ed. Junnilan kannattamana vastalauseessa 1 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 28. 
Ed. Heinonen ehdotti ed. Marttisen kannattamana vastalauseessa 2 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 28. 
Ed. Essayah ehdotti vastalauseessa 3 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 28. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Yksityiskohtainen käsittely keskeytettiin. 
Yleisperustelut 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
23
Muut asiat
24
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 8.12.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 8.12.2020 16.43