Pöytäkirja
VaVP
55
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 8.12.2020 klo 12.00—13.28
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Merja
Kyllönen
vas
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 28 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027 ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-339455
Asetusehdotukset Kansalaisuus, tasa-arvo ja perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman ja Oikeusalan rahoitusohjelman perustamiseksi vuosille 2021-2027
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä UJ 46/2020 vp — U 60/2018 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340032
HE 146/2020 vp VaV 08.12.2020 Valtiokonttori Asiantuntijalausunto
A 4
Esityslistan liite EDK-2020-AK-340365
TAE 2021_PL 27_VaV_08.12.2020.pdf
B 4
Esityslistan liite EDK-2020-AK-340366
TAE 2021_PL 30_VaV_08.12.2020.pdf
C 4
Esityslistan liite EDK-2020-AK-340367
TAE 2021_PL 31_VaV_08.12.2020.pdf
D 4
Esityslistan liite EDK-2020-AK-340430
TAE 2021_PL 29_VaV_08.12.2020.pdf
E 4
Esityslistan liite EDK-2020-AK-340389
TAEyleisperustelut 08122020.pdf
F 4
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Valtiokonttori
liite
Jatkettiin edellisessä kokouksessa keskeytettyä pääluokkien 21—28 yksityiskohtaista käsittelyä.  
Pääluokka 21
Ensin äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi pääluokan 21 mietintöluonnoksen mukaisena. 
Pääluokka 22
Pääluokka 22 hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Pääluokka 23
Ensin äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokkaa 23 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Pääluokka 24
Ensin äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokkaa 24 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Pääluokka 25
Ensin äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokkaa 25 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Pääluokka 26
Ensin äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokkaa 26 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Pääluokka 27
Ensin äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokkaa 27 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Pääluokka 28
Ensin äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokkaa 28 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Siirryttiin käsittelemään pääluokkia 29—31. 
Pääluokka 29
Sivistys- ja tiedejaoston pj. Kiviranta esitteli pääluokkaa 29 koskevan mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ehdotti ed. Savion kannattamana vastalauseessa 1 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 29. 
Ed. Heinonen ehdotti ed. Marttisen kannattamana vastalauseessa 2 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 29. 
Ed. Essayah ehdotti vastalauseessa 3 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 29. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Yksityiskohtainen käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 30
Maatalousjaoston pj. Eestilä esitteli pääluokkaa 30 koskevan mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Heinonen ehdotti ed. Marttisen kannattamana vastalauseessa 2 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 30. 
Ed. Vähämäki ehdotti ed. Wihosen kannattamana vastalauseessa 1 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 30. 
Yksityiskohtainen käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 31
Liikennejaoston pj. Jokinen esitteli pääluokkaa 31 koskevan mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Heinonen ehdotti ed. Marttisen kannattamana vastalauseessa 2 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 31. 
Ed. Vähämäki ehdotti ed. Wihosen kannattamana vastalauseessa 1 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 31. 
Yksityiskohtainen käsittely keskeytettiin. 
Yleisperustelut 
Esiteltiin mietintöluonnos. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelua. 
5
Muut asiat
Ilmoitettiin, että valiokunnan epävirallinen etäkokous on keskiviikkona 9.12.2020 klo 10.00 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 10.12.2020 klo 10.00 eduskuntatalon auditoriossa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 11.12.2020 14.13