Pöytäkirja
VaVP
56
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Torstai 10.12.2020 klo 10.00—10.38
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Merja
Kyllönen
vas
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Katja
Hänninen
vas
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 21 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Muu asia valtion virka ja työehtosopimuksen 3.12.2020 hyväksyminen
Muu asia
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-339332
Valtion virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta
Esiteltiin hallinto- ja turvallisuusjaoston päätösehdotus: Hyväksytään. 
Valiokunta hyväksyi valtion virka- ja työehtosopimuksen. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission esityksestä Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 yleiseksi talousarvioksi (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-340427
U-jatkokirje, Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 yleinen talousarvio (budjetti; Euroopan unioni; yhteisymmärrys)
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 47/2020 vp - U 43/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Anna-Lotta
Hyvärinen
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 47/2020 vp (U 43/2020 vp) 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-340796
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Esityslistan liite EDK-2020-AK-340509
TAE 2021_PL 32_VaV_09.12.2020.pdf
A 6
Esityslistan liite EDK-2020-AK-340510
TAE 2021_PL 33_VaV_09.12.2020.pdf
B 6
Esityslistan liite EDK-2020-AK-341039
TAE 2021_PL 35_VaV_10.12.2020.pdf
C 6
Esityslistan liite EDK-2020-AK-340511
TAE 2021_Osasto 12_VaV_09.12.2020.pdf
D 6
Esityslistan liite EDK-2020-AK-340512
TAE 2021_Osasto 15_VaV_09.12.2020.pdf
E 6
Esityslistan liite EDK-2020-AK-341042
TAEyleisperustelut 10122020.pdf
F 6
Jatkettiin edellisessä virallisessa kokouksessa keskeytettyä pääluokkien 29—31 yksityiskohtaista käsittelyä.  
Pääluokka 29
Ensin äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—3, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.  
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—5, 3 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokkaa 29 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Pääluokka 30
Ensin äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—3, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.  
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—5, 3 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokkaa 30 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Pääluokka 31
Ensin äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—3, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen.  
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—5, 3 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokkaa 31 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Merkitään tiedoksi, että epävirallisessa etäkokouksessa 9.12.2020 esiteltiin mietintöluonnokset: 
Pääluokkaa 32 (A 6) koskevan mietintöluonnoksen esitteli jaoston pj. Savio. 
Pääluokkaa 33 (B 6) koskevan mietintöluonnoksen esitteli jaoston pj. Filatov. 
Pääluokkaa 35 (C 6) koskevan mietintöluonnoksen esitteli jaoston pj. Järvinen. 
Osastoa 12 (D 6) koskevan mietintöluonnoksen esitteli vpj. Pirttilahti. 
Osastoa 15 (E 6) koskevan mietintöluonnoksen esitteli jaoston pj. Viitanen. 
Merkittiin myös tiedoksi, että samassa epävirallisessa etäkokouksessa käytiin yleiskeskustelua pääluokista 32, 33, 35 ja 36 ja osastoista 11, 12, 13 ja 15 sekä yleisperusteluista. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Suoritettiin pääluokkien 32, 33 35 ja 36 yksityiskohtainen käsittely. 
Pääluokka 32
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ehdotti ed. Kankaanniemen kannattamana vastalauseessa 1 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 32.  
Ed. Kopra ehdotti ed. Sankelon kannattamana vastalauseessa 2 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 32.  
Ed. Essayah ehdotti vastalauseessa 3 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 32. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.  
Edustajien Vähämäki ja Kopra ehdotuksista äänestettiin mietintöluonnosta vastaan.  
Ensin äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—5, 3 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Kopran tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—3, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokkaa 32 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan.  
Pääluokka 33
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Kopra ehdotti ed. Sankelon kannattamana vastalauseessa 2 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 33.  
Ed. Vähämäki ehdotti ed. Kankaanniemen kannattamana vastalauseessa 1 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 33.  
Ed. Essayah ehdotti vastalauseessa 3 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 33. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.  
Edustajien Kopra ja Vähämäki ehdotuksista äänestettiin mietintöluonnosta vastaan.  
Ensin äänestettiin ed. Kopran tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 12—3, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 12—5, 3 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokkaa 33 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan.  
Pääluokka 35
Esiteltiin korjattu mietintöluonnos (C 6). 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ehdotti ed. Kankaanniemen kannattamana vastalauseessa 1 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 35.  
Ed. Kopra ehdotti ed. Sankelon kannattamana vastalauseessa 2 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 35.  
Edustajien Kopra ja Vähämäki ehdotuksista äänestettiin mietintöluonnosta vastaan.  
Ensin äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 12—5, 3 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Kopran tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 12—3, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokkaa 35 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan.  
Pääluokka 36
Pääluokka 36 hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Osasto 11
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ehdotti ed. Kankaanniemen kannattamana vastalauseessa 1 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen osastoon 11.  
Ed. Kopra ehdotti ed. Sankelon kannattamana vastalauseessa 2 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen osastoon 11.  
Ed. Essayah ehdotti vastalauseessa 3 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen pääluokkaan 33. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.  
Edustajien Kopra ja Vähämäki ehdotuksista äänestettiin mietintöluonnosta vastaan.  
Ensin äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—5, 3 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Kopran tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—2, 6 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin osastoa 11 koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan.  
Yleisperustelut
Esiteltiin korjattu mietintöluonnos (F 6). 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ehdotti ed. Kankaanniemen kannattamana vastalauseessa 1 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen yleisperusteluihin.  
Ed. Kopra ehdotti ed. Sankelon kannattamana vastalauseessa 2 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen yleisperusteluihin.  
Ed. Essayah ehdotti vastalauseessa 3 esitettyjä muutoksia mietintöluonnoksen yleisperusteluihin. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.  
Edustajien Kopra ja Vähämäki ehdotuksista äänestettiin mietintöluonnosta vastaan.  
Ensin äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—5, 3 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Kopran tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—3, 5 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin yleisperusteluja koskeva mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan.  
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 11.12.2020 klo 10.00 eduskuntatalon auditoriossa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 11.12.2020 16.10