Pöytäkirja
YmVP
3
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Torstai 13.2.2020 klo 10.00—10.40
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk (6 osittain)
jäsen
Inka
Hopsu
vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas (5, 6, 7, 8, 9)
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Sari
Multala
kok (5, 6, 7, 8, 9)
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Hussein
al-Taee
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok (7, 8, 9) (6 osittain)
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Ympäristövaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta asian käsittelyssä, jotta voidaan turvata Suomen neuvottelutavoitteet. Vaiteliaisuuspyynnön keston osalta valtioneuvoston kanslia katsoo, että peruste vaiteliaisuuden ylläpitämiselle on olemassa siihen saakka, kunnes rahoituskehysneuvottelut neuvostossa on saatettu päätökseen. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: VNK, YM, MMM. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Ympäristövaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp - U 45/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283476
Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: VNK, STM, YM. 
6
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-282682
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä
A 6
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Muutettiin 3. kappaleen viimeisessä virkkeessä sana "luotettavaa" sanaksi "tutkittua". Lisättiin 12. kappaleen toiseksi viimeiseksi virkkeeksi: "Lisäksi on tärkeää seurata ja kehittää mikromuovien suodattamista hule- ja jäteveden käsittelyssä." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Pohjoismaiden neuvoston hyväksymät suositukset ja sisäiset päätökset 2019
Merkittiin tiedoksi. 
8
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-283892
YMn EU-asiat taulukko 0302 2020.pdf
- YM:n EU-hanketaulukko 
- Matkalle osallistuvien tapaaminen Japanin Suomen-suurlähettiläs Muratan kanssa to 19.3.2020 klo 18.00 (Toistaiseksi ilmoittautuneet: pj. Hoskonen, Huru, al-Taee, Talvitie ja Torniainen. Este: ed. Kivelä, Multala ja Ollikainen) 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 14.2.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 14.2.2020 13.48