Viimeksi julkaistu 25.10.2021 14.57

ViikkosuunnitelmaTalousvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

Tiistai 26.10.2021 klo 12.15 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 180/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultavaksi: oikeusministeriö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Kaupan liitto ry,Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry, Suomen Yrittäjät ry. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 168/2021 vp

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultavaksi: työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Suomen Kuntaliitto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Lääkäripalveluyritykset ry, Suomen Yrittäjät ry, Hyvinvointiala HALI ry, Fimlab Laboratoriot Oy. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 169/2021 vp

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultavaksi: työ- ja elinkeinoministeriö, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Energiateollisuus ry, Suomen pelastusjohtajat -yhdistys, Kemianteollisuus ry, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Suomen Kuntaliitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ry. Pyydetään kirjallinen lausunto: Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Metsäteollisuus ry, Suomen palopäällystöliitto ry, Säteilyturvakeskus, Teknisen Kaupan Liitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Teknologiateollisuus ry, Geologian tutkimuskeskus GTK. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 61/2021 vp

Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultavaksi: ympäristöministeriö, Valtiontalouden tarkastusvirasto, professori Päivi Leino-Sandberg, professori Tuomas Ojanen, työelämäprofessori Vesa Vihriälä, akatemiatutkija Timo Miettinen, Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 166/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinvastuulain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 117/2021 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista

Hallituksen esitysHE 87/2021 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • European Gaming and Betting Association

Jatketaan valmistavaa keskustelua. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (NK. FUELEU MARITIME)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 51/2021 vp

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • liikenne- ja viestintäministeriö
 • Suomen Varustamot ry
 • Metsäteollisuus ry

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 49/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • johtava asiantuntija Lotta Heikkonen maa- ja metsätalousministeriö
 • neuvotteleva virkamies Tuomo Kalliokoski ympäristöministeriö
 • teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen työ- ja elinkeinoministeriö
 • metsäjohtaja Karoliina Niemi Metsäteollisuus ry
 • energia-asiantuntija Anssi Kainulainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskus
 • suojeluasiantuntija Liisa Toopakka Suomen luonnonsuojeluliitto ry
 • professori Jyri Seppälä Suomen ilmastopaneeli
 • tutkimusprofessori Raisa Mäkipää Luonnonvarakeskus
 • toimitusjohtaja Aleksi Vihonen Metsäpalvelu Arvometsä Oy

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Suomen Luontopaneeli

Estyneenä poissa on: 

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Keskiviikko 27.10.2021 klo 11.00 

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto energiahintojen noususta

Valtioneuvoston E-selvitysE 112/2021 vp

Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultavaksi: työ- ja elinkeinoministeriö. 

Valtioneuvoston selvitys: Komission esitys Euroopan unionin ehdotukseksi vientiluotoista ja hiilivoimaloista

Valtioneuvoston E-selvitysE 82/2021 vp

Talousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 11/2021 vp - E 82/2021 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 199/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävän lentoliikenteen tasapuolisuuden varmistamisesta (uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön edistäminen Euroopan unionin alueella)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 50/2021 vp

Käydään yleiskeskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2021 vp

Käydään yleiskeskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2021 vp

 

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2021 vp

 

Käydään valmistava keskustelu. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 53/2021 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 55/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Elina Vaara ympäristöministeriö
 • liikenneneuvos Saara Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila maa- ja metsätalousministeriö
 • Research Team Leader Tiina Koljonen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • johtava asiantuntija Janne Peljo Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Bioenergia ry
 • Neste Oyj
 • ympäristöjohtaja Liisa Pietola Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Suomen ilmastopaneeli
 • Suomen ympäristökeskus
 • professori Sanna Syri Aalto-yliopisto

Torstai 28.10.2021 klo 12.00 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (NK. FUELEU MARITIME)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 51/2021 vp

Käydään yleiskeskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista

Hallituksen esitysHE 87/2021 vp

Käydään yleiskeskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi covid-19-pandemiasta toipumiseksi

Hallituksen esitysHE 126/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 57/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Hanne Siikavirta ympäristöministeriö
 • ylijohtaja Anni Huhtala Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • kehitysjohtaja Juha Turkki Climate Leadership Coalition ry
 • Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • johtava asiantuntija Kati Ruohomäki Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Keskuskauppakamari
 • Brysselin-toimiston johtaja Kimmo Järvinen Teknologiateollisuus ry
 • asiantuntija Petteri Haveri Energiateollisuus ry
 • johtava asiantuntija Sami Nikander Kemianteollisuus ry
 • Ulkopoliittinen instituutti
 • WWF Suomi

Perjantai 29.10.2021 klo 11.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp

Käydään yleiskeskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 180/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Asiantuntijat: 

 • lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund oikeusministeriö
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Kaupan liitto ry
 • vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
 • asiantuntija Karoliina Katila Suomen Yrittäjät ry