Sisällysluettelo

ViikkosuunnitelmaHallintovaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 20/2021

Epävirallinen etäkokous ti 18.5.2021 klo 12.15 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2020 vp

Vastine, etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Marja-Leena Härkönen sisäministeriö
 • erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2021 vp

Käydään epävirallista valmistavaa keskustelua. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2021 vp

Käydään epävirallista valmistavaa keskustelua. 

Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 74/2021 vp

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

klo 13.00
 • lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Antti Helin valtiovarainministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen oikeusministeriö
 • hallitusneuvos Katariina Simonen opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Suomen Kuntaliitto

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

klo 13.00
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • maa- ja metsätalousministeriö
 • liikenne- ja viestintäministeriö
 • sisäministeriö

Epävirallinen etäkokous ke 19.5.2021 klo 11.15 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2020 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään epävirallista yleiskeskustelua. 

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valiokunnan oma asiaO 48/2019 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään epävirallista yleiskeskustelua. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 248/2020 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään epävirallista yleiskeskustelua. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 60/2020 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään epävirallista yleiskeskustelua. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi annetun asetuksen (EU) 2019/816 ja kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/816 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) 2019/818 muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisten seulonnan käyttöönottamiseksi ulkorajoilla (Seulontaan liittyvän tietojärjestelmäpääsyn edellytykset)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 21/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään epävirallista yleiskeskustelua. 

Torstai 20.5.2021 klo 11.45 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2020 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valiokunnan oma asiaO 48/2019 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 248/2020 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 60/2020 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi annetun asetuksen (EU) 2019/816 ja kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/816 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) 2019/818 muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisten seulonnan käyttöönottamiseksi ulkorajoilla (Seulontaan liittyvän tietojärjestelmäpääsyn edellytykset)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 21/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Digi- ja väestötietoviraston ajankohtaiset asiat

Valiokunnan oma asiaO 16/2021 vp

Todetaan, että asiassa kuullaan Digi- ja väestötietoviraston edustajia tiistaina 15.6.2021 klo 12.15-13.15 valiokunnan kokouksen yhteydessä. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 47/2021 vp

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Pohjois-Pohjanmaan liitto

Sisäministeriön selvitys EU:n yhteentoimivuusasetusten 2019/817 ja 818 kansallisesta toimeenpanosta

Valiokunnan oma asiaO 66/2020 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä tässä yhteydessä enempiin toimenpiteisiin. 

Merkitään selvitys saaduksi. 

Todetaan asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi. 

Epävirallinen etäkokous pe 21.5.2021 klo 11.15 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 47/2021 vp

Vastine, etäkuuleminen 

Asiantuntija: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2020 vp

Käydään epävirallista valmistavaa keskustelua. 

Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 74/2021 vp

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

klo 12.00
 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Digi- ja väestötietovirasto
 • Maanmittauslaitos

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

klo 12.00
 • Tiedonhallintalautakunta
 • Kansallisarkisto
 • Suomen Akatemia
 • Helsingin kaupunki
 
Viimeksi julkaistu 12.5.2021 14.19