Viimeksi julkaistu 15.10.2021 16.21

ViikkosuunnitelmaSuuri valiokunta Viikkosuunnitelma viikolle 42/2021

Keskiviikko 20.10.2021 klo 13.00, SuV:n kh 

Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista.

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi

Valtioneuvoston E-selvitysE 3/2020 vp

Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Valtioneuvoston selvitys: Saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointi

Valtioneuvoston E-selvitysE 103/2021 vp

Merkitään saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Epävirallinen päämieskokous 5.10.2021

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 78/2021 vp

Asiantuntija: 

  • pääministeri Sanna Marin 

Merkitään raportti saapuneeksi. 

Raportointi valmis. 

EU-Länsi-Balkan huippukokous 6.10. 2021

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 79/2021 vp

Asiantuntija: 

  • pääministeri Sanna Marin 

Merkitään raportti saapuneeksi. 

Raportointi valmis. 

Eurooppa-neuvosto 21.-22.10.2021

Asiantuntija: 

  • pääministeri Sanna Marin 

Perjantai 22.10.2021 klo 13.30, SuV:n kh 

Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista.

Euroopan unionin neuvoston kokous 26.10.2021 (Ylimääräinen energianeuvosto)

Asiantuntija: Asiantuntijat: Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: Kutsuttuna poissa on: Kutsuttuina poissa ovat: Estyneenä poissa on: Estyneinä poissa ovat: 

Valtioneuvoston selvitys: 55-valmiuspaketti tiedonanto - Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti ilmastoneutraaliutta

Valtioneuvoston E-selvitysE 97/2021 vp

Asiantuntijat Teamsin kautta: 

  • puheenjohtaja Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeli
  • Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
  • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
  • professori Peter Lund Aalto-yliopisto
  • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
  • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 48/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 49/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävän lentoliikenteen tasapuolisuuden varmistamisesta (uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön edistäminen Euroopan unionin alueella)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 50/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (NK. FUELEU MARITIME)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 51/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille koskevan asetuksen (EU) 2019/631 muuttamisesta vastaamaan unionin nostettua ilmastokunnianhimoa (henkilö- ja pakettiautojen CO2-raja-arvojen kiristäminen ja uuden raja-arvon asettaminen vuodelle 2035)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 52/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 53/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 55/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 56/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 57/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi päästökauppadirektiivin 2003/87/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilmailun osuudesta unionin koko talouden laajuisen päästövähennystavoitteen edistämisessä ja maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen asianmukaisesta toteuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 58/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 60/2021 vp