Viimeksi julkaistu 4.2.2022 9.21

ViikkosuunnitelmaLiikenne- ja viestintävaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 5/2022

Torstai 3.2.2022 klo 12.00 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan allekirjoittamista ja ratifioimista koskeviksi neuvoston päätöksiksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 77/2021 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio oikeusministeriö
 • erityisasiantuntija Anna Wennäkoski liikenne- ja viestintäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki sisäministeriö
 • lakimies Mervi Malinen Liikenne- ja viestintävirasto
 • lakimies Asko Metsola Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • keskusrikospoliisi
 • Poliisihallitus

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta sekä Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 73/2021 vp

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 

Valtioneuvoston selvitys: EU:n avaruuspolitiikka

Valtioneuvoston E-selvitysE 131/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 

Valtioneuvoston selvitys: Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmän raporttiin (tuleva taksonomian neljän ympäristötavoitteen delegoitu säädös)

Valtioneuvoston E-selvitysE 132/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin alueelle suuntautuvan laittoman maahantulon yhteydessä ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta helpottavien tai harjoittavien liikenteenharjoittajien vastaisista toimenpiteistä

Valtioneuvoston E-selvitysE 133/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 

Hallituksen esitys eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 250/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 8/2021 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

Vastine  

 • yksikön johtaja Sini Wirén liikenne- ja viestintäministeriö
 • suunnittelija Roosa Patrakka liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Lauri Mustonen liikenne- ja viestintäministeriö

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

Perjantai 4.2.2022 klo 11.15 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (COM (2020) 823 final) kyberturvallisuuden korkean tason varmistamiseksi Euroopan unionin alueella ja direktiivin 2016/1148 kumoamisesta (verkko- ja tietoturvadirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 9/2021 vp

Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 237/2021 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat: 

 • hallitussihteeri Eeva Ovaska liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Ville Rinkineva Liikenne- ja viestintävirasto
 • yksikönpäällikkö Katja Koskelainen Väylävirasto
 • tieinsinööri Tapani Jaakkola Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen Lauttaliikenne Oy
 • Wärtsilä Oyj Abp
 • Suomen Konepäällystöliitto ry
 • Suomen Laivanpäällystöliitto ry
 • Suomen Merimies-Unioni SMU ry

Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 220/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • pelastusylitarkastaja Mira Leinonen Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • tarkastaja Jenni Suominen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
 • pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo Suomen Kuntaliitto

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Säteilyturvakeskus
 • Geenitekniikan lautakunta
 • Suomen Transitoliikenneyhdistys ry

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Posti Oy