Kirjallinen kysymys
KK
41
2019 vp
Päivi
Räsänen
kd
Kirjallinen kysymys tekniikan alan yliopistojen yhteistyön turvaamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Suomen kolme suurinta teknillistä yliopistoa, Aalto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), tuottavat yhdessä 85 % Suomen tämänhetkisistä diplomi-insinööreistä. Turun yliopiston toiveena on saada tekniikan alalle kone- ja materiaalitekniikan koulutusvastuu. Tekniikan koulutusvastuun murentaminen on tarpeetonta ja vastoin tähän asti noudatettua korkeakoulupolitiikkaa.  
Turun yliopiston esityksen perusteena on Varsinais-Suomen elinkeinoelämän ja alueen muiden toimijoiden esittämä huoli alueen positiivisen rakennemuutoksen seurauksena syntyneestä merkittävästä diplomi-insinööritason osaajapulasta. Aalto, LUT ja TTY pystyvät kuitenkin takaamaan Turun seutukunnan yrityksille kaikki alueen tarvitsemat DI:t. Tekniikan koulutusvastuun hajottaminen heikentäisi suomalaisen tekniikan koulutuksen kilpailukykyä ja toisi merkittäviä haasteita Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston sekä LUT-yliopiston tekniikan koulutukseen. Yliopistolain mukaan koulutusvastuuta koskeva asetus tulee valmistella yhteistyössä yliopistojen kanssa, mutta tämä asetus ei ole toteutumassa.  
Opetus- ja kulttuuriministeriö on kannustanut yliopistoja keskinäiseen työnjakoon ja profilointiin jo vuosia. Alan yliopistojen väliseen työnjakoon viitataan usein hyvänä esimerkkinä yliopistojen keskinäisen työnjaon järjestelystä. Työnjaosta poikkeavien uusien yliopistollisen rakenteiden perustaminen poikkeaisi merkittävästi kansallisesta koulutus- ja tiedepolitiikasta. Teknillistä korkeakoulutusta koskevia ratkaisuja on arvioitava kokonaisuutena, ei yliopisto kerrallaan.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus varmistaa sen, että tekniikan alan yliopistot pystyvät tulevaisuudessakin vahvistamaan yhteistyössä suomalaista tiedettä ja korkeakoulutusta?  
Helsingissä 28.6.2019 
Päivi
Räsänen
kd
Viimeksi julkaistu 1.7.2019 12.04