Viimeksi julkaistu 3.5.2021 18.34

Kirjallinen kysymys KK 990/2020 vp 
Sebastian Tynkkynen ps 
 
Kirjallinen kysymys Helsinki-Malmin lentoaseman toimintojen tulevaisuudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Helsinki-Malmin lentoaseman kohtaloa on puitu päätöksenteossa, oikeussaleissa ja julkisuudessa jo usean vuoden ajan. Vastakkain on ollut Helsingin kaupungin halu ottaa kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja lentotoiminnan kannalta elintärkeä alue omaan käyttöönsä uudisrakentamista varten. Käräjäoikeus antoi tuoreimman päätöksensä asiaan joulukuussa, jonka perusteella Malmin lentokenttäyhdistyksen tulee häädön uhalla luovuttaa alue Helsingin kaupungin vapaaseen käyttöön. Tilanne edellyttää hallitukselta välittömiä toimia, sillä vaikka kulttuuri- ja luontoarvoiltaan merkittävä alue menetettäisiinkin uudisrakentamisen tieltä, tulee samalla menetettävät ilmailutoiminnot turvata korvaavin ratkaisuin viipymättä. 

Eduskunta on vuoden 2018 Lex Malmi -lausumassaan edellyttänyt, että ”valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.” Marinin hallitus ei kuitenkaan ole esittänyt kelvollista korvaavaa paikkaa Malmin lentokentän ilmailutoiminnoille. Usealle eri lentokentälle osoitettujen avustusten ei ole nähty korvaavan Malmin lentokentän toimintoja eduskunnan edellyttämällä tavalla. Edes valtion tukemat lentokentät eivät ole nähneet itseään Helsinki-Malmia korvaavina kenttinä. Helsinki-Malmin vuosittainen operaatiomäärä ei myöskään mahtuisi ehdotetuille lentokentille edes hajautettuna. 

Riittämättömien toimien seurauksena eduskunta on useaan otteeseen hylännyt esitykset, joiden mukaan muiden kenttien tukeminen korvaisi Helsinki-Malmin lentokentän toiminnot. Viimeisimpänä liikenne- ja viestintävaliokunta otti vastaavan kannan joulukuussa 2020 antamassaan lausunnossa (LiVL 6/2020 vp) hallituksen vuosikertomuksesta 2019. Valiokunta esitti säilytettäväksi Lex Malmi -lausumaa, sillä muiden muassa kyseisen lausuman osalta valiokunta ”ei pitänyt suoritettuja ja kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että nämä lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee siten säilyttää hallituksen vuosikertomuksessa.” 

Hallituksella on useita konkreettisia vaihtoehtoja ryhtyä toimimaan eduskunnan edellyttämällä tavalla ja turvata Helsinki-Malmin ilmailutoiminnot. Hallituksen olisi halutessaan yhä mahdollista ryhtyä toimiin lentotoiminnan säilyttämiseksi nykyisellä paikallaan Helsinki-Malmin lentoasemalla. Vaihtoehtoisesti tulisi osoittaa selkeä korvaava paikka nykyisille toiminnoille, esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasema. Mikäli kumpaankaan ei ryhdytä, tulisi aloittaa valmistelut korvaavan lentokentän rakentamiseksi, jolla turvattaisiin nykyiset toiminnot ja mahdollistettaisiin ilmailutoiminnan kehittäminen. Ilmailuliitto on marraskuussa 2020 esittänyt ministeri Harakalle työryhmän perustamista, joka keskittyisi uuden ja monitoimisen yleisilmailukentän perustamiseen. Riippumatta hallituksen lopullisesta ratkaisusta asia vaatii välittömiä toimia, jotta nykyiset ilmailutoiminnot saadaan turvattua myös tulevaisuudessa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä ratkaisulla hallitus aikoo turvata Helsinki-Malmin ilmailutoimintojen jatkumisen, 
minkälainen aikataulu korvaavien ratkaisujen suhteen on suunnitteilla ja 
aikooko hallitus perustaa Ilmailuliiton marraskuussa 2020 esittämän työryhmän? 
Helsingissä 8.1.2021 
Sebastian Tynkkynen ps