Viimeksi julkaistu 19.4.2021 21.26

Lakialoite LA 11/2021 vp 
Jukka Mäkynen ps ym. 
 
Lakialoite laeiksi perusopetuslain 11 §:n ja lukiolain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Tällä lakialoitteella ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia ja lukiolakia siten, että oikeaoppinen kaatumistekniikka tulee opintokokonaisuudeksi peruskouluihin ja lukioihin. 

Suomessa on nähty vuosikymmenien aikana erilaisia kampanjoita, joiden painopisteenä on kaatumisten ennaltaehkäisy. Kaatumisia voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi lihaskuntoa ja koordinaatiota vahvistavalla monipuolisella liikunnalla ja monilla muilla keinoilla. Kaikkia kaatumisia ja liukastumisia ei kuitenkaan voida ennaltaehkäistä. Jotta ihminen osaa kaatua oikein, tämä vaatii säännöllistä harjoittelua. Paras tapa oppia oikeaoppinen kaatumistekniikka on lisätä sen harjoittelua systemaattisesti. Tähän tavoitteeseen päästään parhaiten lisäämällä harjoittelu peruskoulujen ja lukioiden opetussuunnitelmiin. Tällöin lapset ja nuoret saavat itsevarmuutta yllättäviin kaatumis- tai liukastumistilanteisiin ja ehkä jopa kipinää liikunnalliseen elämäntapaan. Kun lapset ja nuoret harjoittelevat säännöllisesti koko oppivelvollisuuden ajan oikeaoppista kaatumista, pitkällä aikavälillä kaatumisvammat vähenevät kaikissa ikäryhmissä ja terveydenhuollon kustannukset pienenevät selvästi. Kun oikeaoppinen kaatuminen jää lihasmuistiin, se hyödyttää ihmistä kaatumistilanteessa vielä vanhuusiälläkin.  

Oikeaoppisen kaatumistekniikan hallinta vähentää huomattavan osan kaatumisista aiheutuneista vammoista, erityisesti päähän kohdistuneita vammoja, ranteisiin ja kyynärtaipeisiin kohdistuneita vammoja sekä nilkka- ja polvivammoja. Kokonaisuudessaan koko ihmiskeho on suojattuna oikeanlaisen kaatumisen ansiosta. 

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan kaatumiset ja liukastumiset aiheuttivat vuodessa keskimäärin 622 000 hoitopäivää vuosina 2015—2017. Näistä talviliukastumisen aiheuttamat hoitopäivät olivat keskimäärin 29 000 hoitopäivää vuodessa. Kaatumisten ja liukastumisien aiheuttamat kustannukset olivat vuosina 2015—2017 keskimäärin noin 358 miljoonaa euroa vuodessa. Kaatumisista siis aiheutuu kustannuksia suomalaiselle terveydenhuollolle noin miljoona euroa joka päivä. Talvisin tapahtuvien liukastumisien sairaalahoidon kustannukset ovat noin 24 miljoonaa euroa vuodessa. Kaatumiset aiheuttavat myös paljon kuolemia vuosittain, ja suuri osa näistä kuolemista on estettävissä oikeaoppisen kaatumistekniikan harjoittelulla. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 

1. Laki perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan perusopetuslain (628/1998) 11 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 453/2001, seuraavasti: 
11 § 
Opetuksen sisältö 
Perusopetuksen oppimäärä sisältää, sen mukaan kuin 14 §:n nojalla säädetään tai määrätään, kaikille yhteisinä aineina äidinkieltä ja kirjallisuutta, toista kotimaista kieltä, vieraita kieliä, ympäristöoppia, terveystietoa, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, historiaa, yhteiskuntaoppia, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa, liikuntaa, kaatumistekniikkaa, musiikkia, kuvataidetta, käsityötä ja kotitaloutta. Opetus voi perustua, sen mukaan kuin 14 §:n nojalla säädetään tai määrätään, erilaajuisiin oppimääriin. Perusopetuksen järjestäjä voi 7 tai 8 §:n nojalla määrätyn erityisen koulutustehtävän mukaisesti poiketa tämän momentin säännöksistä.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki lukiolain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lukiolain (714/2018) 11 §:n 1 momentti seuraavasti: 
11 § 
Oppimäärän sisältö 
Lukiokoulutuksen oppimäärä sisältää äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opintoja, matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja, humanistis-yhteiskunnallisia ja uskonnon tai elämänkatsomustiedon opintoja, taito- ja taideaineiden opintoja, oikeaoppisen kaatumistekniikan harjoittelua (oppiaineryhmät) sekä opinto-ohjausta. Taito- ja taideaineiden opinnot ovat kuitenkin vapaaehtoisia niille opiskelijoille, jotka suorittavat lukiokoulutuksen aikuisille tarkoitetun oppimäärän mukaan. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 26.3.2021 
Jukka Mäkynen ps 
Mikko Lundén ps 
Ritva Elomaa ps 
Minna Reijonen ps 
Lulu Ranne ps 
Mauri Peltokangas ps 
Rami Lehto ps 
Anneli Kiljunen sd