Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.04

Lakialoite LA 18/2016 vp 
Rami Lehto ps ym. 
 
Lakialoite laiksi kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Kansanedustajien eläkelakia muutettiin 1.3.2011 lukien siten, että ennen varsinaista vanhuuseläkeikää maksettavan sopeutumiseläkkeen sijaan maksetaan kansanedustajille sopeutumisrahaa. 

Sopeutumisrahaa koskevia säännöksiä sovelletaan uusiin ensimmäisen kauden kansanedustajiin, joiden edustajantoimi on alkanut 1.3.2011 jälkeen. Sopeutumisrahaa maksetaan edustajantoimen kestosta riippuen enintään yhden—kolmen vuoden ajan edustajantoimen päättymisestä. Sopeutumisrahan maksamiseen vaikuttavat saajan ansio- ja pääomatulot. 

Ennen vuotta 2011 kansanedustajana ollut voi saada sopeutumiseläkettä, jos hän ei työllisty työmarkkinoilla. Sopeuttamiseläkettä voi saada jo kymmeniä vuosia ennen varsinaista eläkeikää. Ehtona on, että henkilö on toiminut kansanedustajana vähintään seitsemän vuoden ajan (kaksi vaalikautta). Pääomatulot eivät kuitenkaan vaikuta sopeutumiseläkkeeseen, joten entinen edustaja voi siis saada esimerkiksi 3 000 euron sopeutumiseläkettä ja samaan aikaan nostaa pääomatuloja satojentuhansien eurojen edestä. Tämä vääristää kilpailua, kun ex-kansanedustajien yritystoimintaa tuetaan sopeuttamiseläkkeen muodossa. Tätä ei voi pitää kohtuullisena. Sopeutumiseläke on tarkoitettu väliaikaiseksi tulonlähteeksi ex-kansanedustajille, jotka eivät työllisty työmarkkinoilla edustajakautensa jälkeen, ei pysyväksi lisäansioksi veronmaksajien kustannuksella. 

Suomessa on noin 1,3 miljoonaa eläkkeensaajaa. Vuonna 2015 keskimääräinen eläke oli 1 613 euroa kuukaudessa. Miesten keskieläke vuonna 2015 oli 1 829 euroa kuukaudessa, naisten 1 434 euroa. Naisten eläke oli keskimäärin 78 prosenttia miesten eläkkeestä. Eläkkeensaajista 15 prosenttia (199 000 henkilöä) kuului pienituloiseen kotitalouteen vuonna 2014. Korkea pienituloisuusaste on entisillä maatalousyrittäjillä sekä niillä eläkeläisillä, joilla ei ole aikaisempaa ammatissa toimintaa. 

Pienituloisiksi lasketaan henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti on alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Pienituloisuusraja oli yhden hengen taloudella 14 300 euroa vuodessa eli 1 190 euroa kuukaudessa vuonna 2014. 

Vuoden 2015 aikana kansanedustajien sopeutumiseläkkeitä on maksettu 2,2 miljoonaa euroa 83 henkilölle. Koko kansanedustajien eläkemeno vuodelta 2015 on 13,4 miljoonaa euroa. Luku pitää sisällään kansanedustajien eläkemenon kokonaisuudessaan eli vanhuus-, perhe- ja työkyvyttömyyseläkkeet sekä sopeutumiseläkkeet. 

Sopeutumiseläkettä nauttivien ex-kansanedustajien eläke tulisikin lopettaa ja saattaa samalle tasolle nykyisten kansanedustajien ja kansalaisten kanssa. Kansalaiset joutuvat osallistumaan kansantaloutemme säästötalkoisiin monin eri tavoin, joten olisi kohtuullista ja oikeudenmukaista, että nämä erityisasemassa olevat erityiseduista nauttivat ex-kansanedustajatkin osallistuisivat omalta osaltaan myös näihin yhteisiin talkoisiin.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annettuun lakiin (329/1967) siitä lailla 832/2004 kumotun 2 a §:n tilalle uusi 2 a § seuraavasti: 
2 a § 
Tämän lain 2 §:n 1—3 momenttia ja 11 §:n 4 momenttia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017 lähtien kaikkiin kansanedustajiin, jotka ovat tämän lain 1 §:n nojalla oikeutettuja saamaan eläkettä. Ennen lain 150/2011 voimaantuloa kansanedustajina toimineisiin henkilöihin sovellettua 2 §:n 2 momenttia ja 11 §:n 4 momenttia, sellaisina kuin ne olivat voimassa laeissa 541/1982 ja 1531/1993, ei enää tämän lain voimaantultua sovelleta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 8.4.2016 
Rami Lehto ps 
Juho Eerola ps 
Laura Huhtasaari ps 
Kari Kulmala ps 
Olli Immonen ps 
Tiina Elovaara ps 
Ritva Elomaa ps 
Martti Mölsä ps 
Veera Ruoho ps 
Sami Savio ps 
Ville Tavio ps 
Vesa-Matti Saarakkala ps