Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.05

Lakialoite LA 21/2020 vp 
Sheikki Laakso ps 
 
Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteen tarkoituksena on muuttaa kuluttajansuojalakia (38/1978) siten, että kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevan luvun soveltamisalaan kuuluville luotoille — hyödykesidonnaiset luotot mukaan lukien — asetettaisiin 10 prosentin korkokatto. Korkokattoa sovellettaisiin sekä lain voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin että kahden kuukauden siirtymäajan jälkeen myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin jatkuvaa luottoa koskeviin sopimuksiin siltä osin kuin kyse on lain voimaantulon jälkeen tehtävistä luoton nostoista.  

PERUSTELUT

Tiukentamalla luottojen hintasääntelyä siten, että nostetulle luotolle perittävä korko saisi olla enintään 10 prosenttia, voidaan estää helpon rahan tarpeessa olevien houkuttelua kohtuuttoman korkeakorkoisiin lainoihin ja siten merkittävässä määrin vähentää velallisten riskiä ajautua syvään, loppuelämän kestävään velkakierteeseen. Sääntelyn positiiviset vaikutukset tulevat näkymään paitsi luottotietonsa menettäneiden määrän laskuna myös heikossa rahatilanteessa korkeakorkoista lainaa jo ottaneiden kasvavana ostovoimana. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 17 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 596/2019, seuraavasti: 
7 luku 
Kuluttajaluotot 
17 a § 
Luottokustannusten enimmäismäärä 
Kuluttajan nostamalle luotolle perittävää luoton korkoa ei saa sopia 10:tä prosenttia suuremmaksi. Tämä koskee myös hyödykesidonnaisia luottoja. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. Tätä lakia sovelletaan ennen lain voimaantuloa tehtyyn jatkuvaa luottoa koskevaan sopimukseen siltä osin kuin luottoa käytetään tämän lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 19.5.2020 
Sheikki Laakso ps