Viimeksi julkaistu 7.9.2021 16.06

Lakialoite LA 29/2021 vp 
Pekka Aittakumpu kesk ym. 
 
Lakialoite laiksi opintotukilain 15 d §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan opintotukilain (65/1994) toisen luvun 15 d §:n muuttamista siten, että opintolainahyvitykseen oikeuttavaan opiskeluaikaan saisi pidennyksen myös hoitovapaan ajalta. Voimassa olevan lain mukaan opintolainahyvitykseen oikeuttavaan opiskeluaikaan saa pidennyksen muun muassa äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan ajalta. On perusteltua, että samalla tavalla huomioitaisiin myös hoitovapaan aika. 

PERUSTELUT

Suomalaisen yhteiskunnan suuriksi ongelmiksi ovat muodostuneet historiallisen alhaisesta syntyvyydestä johtuva huoltosuhteen heikkeneminen sekä ihmisten lapsilukutoiveen toteutumatta jääminen.  

Vuonna 2020 Suomen syntyvyydessä tapahtui hienoinen käänne ylöspäin. Vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa, kääntyykö syntyvyys pysyvästi nousuun vai jatkuuko syntyvyyden lasku edelleen.  

Yhdeksi syyksi syntyvyyden vähenemiseen on arvioitu sitä, että ensimmäisen lapsen vastaanottamista siirretään ja että ensisynnyttäjät ovat vanhempia kuin ennen. Suomessa ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut niin, että äidiksi tullaan EU-maiden keskiarvoa iäkkäämpinä, keskimäärin 29,4-vuotiaina.  

Lapsi- ja perhemyönteinen politiikka sekä perheen perustamiseen rohkaiseminen myös opiskeluaikana on väestöpoliittisesti järkevää.  

Vuonna 2018 otettiin käyttöön opintotuen huoltajakorotus, joka viestitti, että perheellistyä voi myös opiskeluaikana. Vuonna 2020 huoltajakorotus nostettiin 75 eurosta kuukaudessa 100 euroon kuukaudessa.  

Opintolainahyvitystä voi saada, jos nostaa opintolainaa korkeakoulututkinto-opintojen aikana ja suorittaa tutkinnon määräajassa. Se tarkoittaa, että Kela maksaa osan opintolainasta.  

Nykyisen lainsäädännön mukaan opintolainahyvitystä voi joissakin tapauksissa saada, vaikka tutkinnon suorittamiseen olisi käytetty aikaa hyvitykseen oikeuttavaa tavoiteaikaa kauemmin. Tämä on mahdollista, jos lainansaaja on suorittanut asepalvelusta tai siviilipalvelusta tai saanut sairauspäivärahaa, täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa eläkettä tai korvausta tai kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä tai äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa opintojen aikana. Näiden syiden vuoksi tutkinnon suorittamiseen käytettävää aikaa voidaan pidentää enintään kahdella lukuvuodella.  

Opintolainahyvityksessä tutkinnon suorittamiseen käytettävään aikaan ei nykyisin saa pidennystä hoitovapaan ajalta. Opintotukilakiin olisi perusteltua tehdä muutos, joka oikeuttaisi pidentämään tutkinnon suoritusaikaa kahdella lukuvuodella myös hoitovapaan ajalta. Tämä helpottaisi perheen perustamista myös opiskeluaikana ja ottaisi huomioon lapsen ja perheen tarpeet ja erilaiset elämäntilanteet opiskelijaperheissä silloin, kun lapsi on alle kolmevuotias. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki opintotukilain 15 d §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään opintotukilain (65/1994) 15 d §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 681/2021, uusi 4 kohta, sekä 
muutetaan 15 d §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 681/2021, seuraavasti: 
15 d § 
Opintolainahyvitys opintojen viivästyessä 
Opintolainansaaja on oikeutettu opintolainahyvitykseen, vaikka tutkinnon suorittamiseen käytetty aika on 15 c §:ssä säädettyä pidempi, jos lainansaaja on mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettuna aikana: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) saanut lapsen hoitamisen perusteella lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaista kotihoidon tukea.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentin 1, 2 tai 4 kohdassa tarkoitettujen olosuhteiden perusteella opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidennetään enintään kahdella lukuvuodella. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 7.9.2021 
Pekka Aittakumpu kesk 
Anne Kalmari kesk 
Joonas Könttä kesk 
Hanna Huttunen kesk 
Mikko Kinnunen kesk 
Tuomas Kettunen kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Sari Tanus kd 
Sanna Antikainen ps 
Ritva Elomaa ps 
Ari Koponen ps 
Sheikki Laakso ps 
Mikko Savola kesk 
Eeva Kalli kesk 
Päivi Räsänen kd 
Hussein al-Taee sd