Viimeksi julkaistu 11.11.2021 13.57

Lakialoite LA 43/2021 vp 
Päivi Räsänen kd ym. 
 
Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tällä lakialoitteella ehdotamme, että omaishoidon tuki lisätään tuloverolain 92 §:ssä säädettäviin verovapaisiin sosiaalietuuksiin. 

PERUSTELUT

Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoito mahdollistaa usein hoidon sovittamisen eri tavoin osaksi perheen elämää. Tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.  

Omaishoidon tukemisen tulee olla yksi keskeisimmistä laitoshoidon vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Omaishoidon tuen kokonaiskustannukset olivat vuonna 2014 noin 450 miljoonaa euroa. Kehusmaan ym. (2013) tekemän tutkimuksen mukaan omaishoitajien tekemän työn laskennallinen arvo oli vuonna 2013 kuitenkin yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. Omaishoito on yhteiskunnallisesti taloudellisin ja usein sekä hoidettavalle että hoitajalle inhimillisin ja paras hoitomuoto. Hoitajalle maksettava vähimmäispalkkio on tällä hetkellä kuitenkin alhainen eikä vastaa työn vaativuutta. Palkkion alhaisuus on joissakin tilanteissa este omaishoidon toteuttamiselle, sillä palkkio ei riitä perustoimeentuloon. Omaishoidon tuen verovapaus helpottaisi merkittävästi omaishoitajan ja -hoidettavan toimeentuloa ja toisi omaishoidon useamman ulottuville.  

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 5 §:n 1 momentin mukaan palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuen vähimmäismäärä vuonna 2020 on 408,09 euroa kuukaudessa. 

Tilastokeskuksen Kuntien käyttötalouserittelyjen (vuosi 2018) mukaan kuntien omaishoidon tuen palkkiot olivat yhteensä 226 miljoonaa euroa. Omaishoidon tuen kokonaisuuteen liittyvät hoidettavalle annettavat palvelut, vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut sekä palkkiosta perittävät pakolliset maksut on jätetty laskelman ulkopuolelle. Omaishoidon tuki on veronalaista tuloa, jota verotetaan ansiotulona. Veron määrä riippuu siitä, kuinka suuret muut ansiotulot tukea saavalla henkilöllä on. Jos tuki tulee muiden ansiotulojen päälle, saatua tukea verotetaan marginaaliveroprosentin mukaan. 

Omaishoidon tuen saajien joukosta merkittävä määrä on eläkeläisiä. Tämä vaikuttaa tuensaajajoukon keskimääräiseen marginaaliveroprosenttiin, jolla tuen verovaikutusta voidaan arvioida. STM:n laskelmien perusteella tuensaajajoukon marginaaliveroprosentti vuonna 2013 oli noin 29,5 %. Keskimääräistä eläkettä tai palkkaa saavan marginaaliveroprosenteissa veroprosenttien muutos on vuoden 2013 jälkeen ollut vähäinen. Kun tuensaajajoukon marginaaliveroprosentin estimaattina käytetään raportin lukua 29,5, omaishoidon tuen verovapauden kustannus olisi noin 65 miljoonaa euroa vuositasolla. Luku on mittakaava-arvio. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää omaishoidon tuen säätämistä verovapaaksi etuudeksi. Muutos merkitsisi noin 65 miljoonan euron vähennystä ansiotuloverokertymään. Aloite sisältyy kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2022. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään tuloverolain (1535/1992) 92 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1360/2002, 1273/2004, 770/2005, 1128/2005, 946/2008, 929/2012, 1246/2013, 1510/2016 ja 689/2020, uusi 28 kohta seuraavasti: 
92 § 
Verovapaat sosiaalietuudet 
Veronalaista tuloa eivät ole: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
28) omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) nojalla omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1päivänä tammikuuta 2022. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28.10.2021 
Päivi Räsänen kd 
Sari Essayah kd 
Antero Laukkanen kd 
Sari Tanus kd 
Peter Östman kd