Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.05

Lakialoite LA 58/2018 vp 
Ritva Elomaa ps ym. 
 
Lakialoite laiksi kotikuntalain 7 e §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan, että kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitetusta muuttajan ilmoitusvelvollisuudesta seuraisi se, että maistraatin olisi toimitettava muuttoilmoituksen sisältämät tiedot viivytyksettä asunto-osakeyhtiölain 11 §:ssä tarkoitetulle johdolle. Tällöin yhtiölle tulisi tieto yhtiöön muuttajasta tai muuttajista, ja asuntojen oviin ja rappujen asukastauluun olisi mahdollista merkitä oikeat tiedot asukkaista. Tarkoituksena on täten varmistua ihmisten henkilöllisyydestä. Tällä on tärkeä merkitys asukkaiden turvallisuuden tunteen sekä asumisviihtyvyydenkin kannalta.  

Ehdotuksen myötä taloyhtiöihin muodostuisi henkilörekistereitä. Henkilörekistereitä sääntelee henkilötietolaki (523/1999). Laissa omaksuttuihin yleisperiaatteisiin kuuluu tarpeellisuusvaatimus ja virheettömyysvaatimus. Näiden mukaan käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia ja toiseksi rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, ettei virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja käsitellä. 

Lainsäädännön kehittäminen niiden tavoitteiden yhteensovittamiseksi, jotka henkilörekisterilaista ja yllä kuvatun henkilötietoja sisältävän talonkirjan pitämisen pakollisuudesta johtuisi, on kansallisen lainsäädännön alaan kuuluva asia. Ehdotus yllä olevan muuttoilmoituksen tekemisestä kuvatuin vaikutuksin ja henkilörekisteriä koskevalta osaltaan ei myöskään ole ristiriidassa uuden, 25.5.2018 alkaen sovellettavan, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. 

Muuttoilmoituksesta käy ilmi muuttavan henkilön nimi, henkilötunnus, muuttopäivä, tiedot asunnosta, johon hän muuttaa, muut kotikuntaa ja siellä olevaa asuinpaikkaa koskevat tiedot sekä tieto huoneiston hallintaperusteesta. Lisäksi tilapäistä asuinpaikkaa koskevasta muuttoilmoituksesta tulee lisäksi käydä ilmi tilapäisen oleskelun tarkoitus ja kesto (kotikuntalain 7 a §). 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki kotikuntalain 7 e §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kotikuntalain (201/1994) 7 e §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1095/2010, uusi 3 momentti seuraavasti: 
7 e § 
Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen vastaanottamiseen liittyvät tehtävät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Maistraatin on toimitettava muuttoilmoituksen sisältämät tiedot viivytyksettä asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 11 §:ssä tarkoitetulle johdolle. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 26.10.2018 
Ritva Elomaa ps 
Leena Meri ps 
Juho Eerola ps 
Laura Huhtasaari ps 
Olli Immonen ps 
Teuvo Hakkarainen ps 
Arja Juvonen ps 
Rami Lehto ps 
Jani Mäkelä ps 
Mika Niikko ps 
Mika Raatikainen ps 
Sami Savio ps 
Ville Tavio ps 
Ville Vähämäki ps 
Tom Packalén ps 
Toimi Kankaanniemi ps