Viimeksi julkaistu 19.4.2021 21.25

Lakialoite LA 7/2021 vp 
Sari Tanus kd ym. 
 
Lakialoite laiksi pelastuslain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tällä lakialoitteella ehdotetaan pelastuslakiin (379/ 2011) uutta 17 a §:ää, jossa säädetään yli 65-vuotiaiden ja erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden asuntoihin asennettavasta liesivahdista, jolla pyritään vähentämään tulipalojen syttymisiä. Liesivahti olisi näiden henkilöiden asunnoissa pakollinen, mutta laitteen hankintaan olisi mahdollista saada tukea kustannusten kattamiseksi. Tarkemmin liesivahdin asentamisesta, hankintatuesta, asian vastuutahosta ja erityisryhmiin kuuluvista henkilöistä säädettäisiin valtioneuvoston antamassa asetuksessa.  

PERUSTELUT

Viime aikoina lukuisia ihmishenkiä vaatineet huoneistopalot ovat osoittaneet, että paloturvallisuudessa on Suomessa edelleen paljon parannettavaa. Suomessa tapahtuu vuosittain yli 3 000 huoneistopaloa, joissa kuolee useita kymmeniä ihmisiä. Paloista aiheutuvat aineelliset vahingot ovat myös mittavat.  

Suuri osa huoneistopaloista saa alkunsa liedestä. On huomattava, että ennen varsinaisen tulipalon syttymistä sähkölaitteista ja muista keittiön materiaaleista voi muodostua hyvin vaarallisia kaasuja, jotka saattavat estää sammutustoimenpiteet tai pahimmassa tapauksessa ovat jo ehtineet tappaa asunnossa olevat ihmiset. Varsinkin vanhusväestön mahdollisuudet toimia tällaisissa tilanteissa ovat erittäin heikot. 

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten mahdollisuus asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Yhä useampi vanhus asuukin elämänsä viimeisinä vuosina omassa kodissaan, joten on tärkeää kiinnittää huomiota myös kodin turvallisuuteen. Unohduksesta tai muusta toiminnallisesta häiriöstä johtuvia vaaratilanteita tapahtuu kotona asuville vanhuksille yhä enenevässä määrin. Tavallinen palohälytin ei pysty estämään liesipaloa. Palovaroitin ainoastaan ilmoittaa, kun palo on alkamassa tai on jo alkanut.  

Nykyistä teknologiaa hyödyntäen tällaiset palot olisi mahdollista ehkäistä ilman suuria kustannuksia. Ratkaisu sähkölaitepalojen estämiseen on järjestelmä, joka vaaratilanteen havaittuaan katkaisee virran laitteesta. Tällaisten liesivahtien avulla suuri osa liesipaloista voitaisiin estää. Mikäli tällaiset laitteet saadaan pakolliseksi ainakin seniori- ja erityisryhmien asuntoihin, voidaan niiden avulla vähentää oleellisesti huoneistopaloja ja niissä menehtyneiden ihmisten määrää. Liesivahtien käyttö yleistyy monissa maissa. Muun muassa Norjassa liesivahdit ovat pakollisia kaikissa uusissa rakennuksissa. 

Myös STM:n toimenpideohjelmassa, Turvallisesti kaiken ikää — Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021—2030, on linjattu ikäihmisten palokuolemien ja paloissa vammautumisten määrän vähentäminen: "Liesiturvallisuus paranee, kun otetaan käyttöön turvallisempia liesiä tai liesiturvatekniikkaa."  

Muutoinkin olisi tärkeää, että kaikissa uusissa asunnoissa edistetään liesiturvallisuutta edistäviä laitteita. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki pelastuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään pelastuslakiin (379/ 2011) uusi 17 a § seuraavasti: 
17 a § 
Liesivahti 
Yli 65-vuotiaiden ja erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden asuntoihin on asennettava liesivahti tulipalojen ehkäisemiseksi. Yli 65-vuotiaille ja erityisryhmille myönnetään tukea laitteiden hankintaa varten. 
Tarkemmin liesivahdin asentamisesta, hankintatuesta, asian vastuutahosta ja erityisryhmiin kuuluvista henkilöistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 26.2.2021 
Sari Tanus kd 
Antero Laukkanen kd 
Sari Essayah kd 
Päivi Räsänen kd 
Merja Kyllönen vas 
Jukka Mäkynen ps