Viimeksi julkaistu 19.4.2021 21.26

Lakialoite LA 8/2021 vp 
Sinuhe Wallinheimo kok ym. 
 
Lakialoite laiksi alkoholilain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan alkoholilain (1102/2017) 3 §:n 1 momentin muuttamista siten, että alkoholijuoman vähittäismyynti määritellään jatkossa nykyistä tarkemmin alkoholijuoman myynniksi hyväksytystä vähittäismyyntipaikasta nautittavaksi muualla kuin myyjän hallitsemissa tiloissa tai myyjän järjestämässä valvonnassa ja lakiin lisätään alkoholijuoman etämyyntiä ja etäostoa koskevat määritelmät erotukseksi edellä mainitusta varsinaisesta vähittäismyynnistä. Lisäksi ehdotetaan sanotun lain 2 luvun 6 §:n 1 momenttiin lisättäväksi uusi 8 kohta siten, että lakiin lisätään nimenomainen säännös, jonka mukaan kaikkien alkoholijuomien etämyynti ja etäosto toisesta EU-maasta Suomeen on sallittua. 

Aloitteessa ehdotetaan lisäksi, että alkoholilain 2 luvun 6 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 9 kohta siten, että taho, jolla on alkoholijuomien vähittäismyyntilupa, saa myydä täysi-ikäiselle kuluttaja-asiakkaalle lupansa mukaisia alkoholijuomia joko etämyynti- tai etäostomenettelyllä ilman erillistä lupaa ilmoituksella Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Lisäksi ehdotetaan 5 luvun 37 §:ään lisättäväksi uusi 4 momentti siten, että etämyynti- ja etäostomenettelyssä vastuu kieltojen valvonnasta asetetaan sille, joka luovuttaa juomat asiakkaalle. 

PERUSTELUT

Vaalikaudella 2015—2019 toteutettiin alkoholilain kokonaisuudistus, jonka yhteydessä esillä oli myös alkoholijuomien rajat ylittävä etämyynti. Suomen alkoholilainsäädännössä ei ole koskaan ollut etämyyntiä suoranaisesti koskevia säädöksiä, ja se on koko EU-jäsenyyden ajan toiminut lähinnä valmisteverotusta koskevan sääntelyn ja viranomaisohjeistuksen varassa. Vuonna 2007 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla omaksuttiin näkemys, että etämyynti olisikin kiellettyä ja toisaalta ns. etäosto sallittua. Mikään laki ei tässä yhteydessä muuttunut, eikä kieltoa koskaan notifioitu EU:lle.  

Kauden 2015—2019 kokonaisuudistuksen yhteydessä etämyyntikysymys jäi ratkaisematta osin siksi, että asiasta ei löytynyt poliittista yhteisymmärrystä, ja osin siksi, että EU-komissio ei hyväksynyt etämyynnin kieltämistä. Etämyynnin sääntelyä koskeva erillinen lakimuutoshanke kaatui niin ikään komission yksityiskohtaiseen lausuntoon, jossa mm. todettiin, että etämyynnin kieltäminen olisi tuonnin määrällinen rajoitus, jollaiset ovat sisämarkkinoilla kiellettyjä, ellei pystytä osoittamaan toimenpiteen olevan tehokas ja välttämätön keino saavuttaa tiettyjä päämääriä, jotka on tyhjentävästi määritelty. Tällaisia perusteita sosiaali- ja terveysministeriö ei ole kyennyt esittämään.  

Huolimatta siitä, että mitään lakiin perustuvaa ja EU-oikeuden näkökulmasta soveltamiskelpoista etämyyntikieltoa ei ole koskaan ollut, sosiaali- ja terveysministeriö ja sen alainen hallinto käytännössä toteuttavat kieltoa, mistä esimerkkinä on joukko STM:n ja Valviran aloitteesta vuonna 2020 käynnistettyjä poliisitutkintoja etämyyntitoimintaa harjoittavia yrityksiä vastaan. Helmikuun alussa 2021 EU-komissio käynnisti EU Pilot -menettelyn, jonka tarkoituksena on selvittää, onko Suomi rikkonut EU-lainsäädäntöä etämyynnin vastaisilla viranomaiskäytännöillään. On mahdollista, että seuraavassa vaiheessa komissio aloittaa Suomea vastaan rikkomusmenettelyn. 

Aiemmat yritykset säätää etämyynti kielletyksi ovat kaatuneet EU-oikeuden vastaisina, ja kun tosiasiat ja olosuhteet eivät ole muuttuneet, tuskin on aihetta odottaa, että mahdolliset myöhemmätkään yritykset kiellon säätämiseksi menestyisivät sen vahvemmin. Lainsäädännössä ei ole sinänsä epäselvyyttä:  kun rajat ylittävän etämyynnin kieltoa ei ole, ei se voi olla kiellettyä. Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen mukaan rangaistavaksi ei voi katsoa sellaista toimintaa, jota ei ole lailla säädetty kielletyksi. Vuosien ajan jatkunut tulkintoja hämärtävä viranomaistoiminta on kuitenkin tosiasiassa aikaansaanut epäselvän tilanteen. Sekä kuluttajien että alalla toimivien yritysten oikeusturvan näkökulmasta olisi paras, että etämyynti säädettäisiin selkeästi sallituksi. Näin voitaisiin jatkossa keskittyä toiminnan valvontaan, haittojen ennaltaehkäisyyn ja verotukseen liittyvien puutteiden korjaamiseen sen sijaan, että viranomaisten ja oikeuslaitoksen voimavaroja kulutetaan olemattoman substanssilainsäädännön perusteella ajettaviin oikeusprosesseihin.  

Jos toisesta EU-maasta Suomeen tapahtuva etämyynti säädetään selkeästi sallituksi, asiaan liittyvä ja lähinnä Suomen omasta viranomaistoiminnasta johtuva EU-oikeudellinen epäselvyys poistuu kokonaan. Avoimeksi jää vain kysymys suomalaisten alkoholialan toimijoiden tasapuolisesta kohtelusta. Toisaalta on tarkasteltava sinänsä EU-oikeuden mukaiseksi todetun yksinoikeus- ja vähittäismyyntilupajärjestelmän asettamia reunaehtoja. Tasapainoinen ratkaisu tähän ongelmaan on, että kotimaiset luvanvaraista vähittäismyyntiä harjoittavat toimijat saavat jatkossa myydä olemassa olevan vähittäismyyntilupansa mukaisia tuotteita kuluttajille myös etämyynti- tai etäostomenettelyllä. Tämä koskisi niin juomavalmistajia kuin ravintoloita ja päivittäistavarakauppaa. 

Alkoa koskevia muutoksia tässä lakiehdotuksessa ei ole, koska Alkolla on jo voimassa olevan lainsäädännön mukaan mahdollisuus myydä yksinoikeutensa piirissä olevia juomia kuluttajille myös omien myymälöidensä ulkopuolisten ns. luovutuspaikkojen välityksellä. Monopolin tai vähittäismyynnin lupajärjestelmän olemassaoloon rajat ylittävän etämyynnin sallituksi säätämisellä ei ole vaikutusta, koska monopoli ja vähittäismyynnin luvanvaraisuus koskevat vain maan rajojen sisällä tapahtuvaa vähittäismyyntiä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki alkoholilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alkoholilain (1102/2017) 3 §:n 1 momentin 11 kohta ja 
lisätään 3 §:n 1 momenttiin uusi 17 ja 18 kohta, 6 §:n 1 momenttiin uusi 8 ja 9 kohta ja 37 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
3 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11) alkoholijuoman vähittäismyynnillä alkoholijuoman myyntiä hyväksytystä vähittäismyyntipaikasta nautittavaksi muualla kuin myyjän hallitsemissa tiloissa tai myyjän järjestämässä valvonnassa;  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
17) alkoholijuoman etämyynnillä menettelyä, jossa myyjä toimittaa alkoholijuomia kuluttaja-asiakkaalle tämän kotiin tai erilliseen toimituspisteeseen joko kuljettamalla ne itse tai käyttämällä ulkopuolista palveluntarjoajaa, ja jossa vastuu valmisteveroista on myyjällä tai myyjän asettamalla veroedustajalla; 
18) alkoholijuoman etäostolla menettelyä, jossa kuluttaja-asiakas ostaa alkoholijuomia ja järjestää itse niiden kuljetuksen kotiinsa tai erilliseen toimituspisteeseen myyjän siihen osallistumatta, ja jossa vastuu valmisteveroista on ostajalla. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6 § 
Poikkeukset luvanvaraisuudesta 
Edellä 5 §:ssä säädetystä poiketen: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8) kaikkien alkoholijuomien etämyynti ja etäosto toisesta EU-maasta Suomeen on sallittu; 
9) se, jolla on tämän lain mukainen alkoholijuomien vähittäismyyntilupa, saa myydä täysi-ikäiselle kuluttaja-asiakkaalle vähittäismyyntilupansa mukaisia alkoholijuomia joko etämyynti- tai etäostomenettelyllä ilman erillistä lupaa, jos on tehnyt ennen tässä tarkoitetun toiminnan aloittamista asiasta ilmoituksen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
37 § 
Vähittäismyynti- ja anniskelukiellot 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Etämyynti- ja etäostomenettelyssä vastuu tässä pykälässä säädettyjen kieltojen valvonnasta on sillä, joka luovuttaa juomat asiakkaalle. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.3.2021 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Jani Mäkelä ps 
Ville Kaunisto kok 
Pia Kauma kok 
Arto Satonen kok 
Wille Rydman kok 
Jaana Pelkonen kok 
Saara-Sofia Sirén kok 
Sari Sarkomaa kok 
Elina Lepomäki kok 
Atte Harjanne vihr 
Ritva Elomaa ps 
Marko Kilpi kok 
Petteri Orpo kok 
Mikko Kärnä kesk 
Jukka Mäkynen ps 
Kari Tolvanen kok 
Joonas Könttä kesk 
Riikka Purra ps 
Ruut Sjöblom kok 
Matias Marttinen kok 
Janne Heikkinen kok 
Jukka Kopra kok 
Juhana Vartiainen kok 
Timo Heinonen kok 
Markku Eestilä kok 
Sari Multala kok 
Heikki Vestman kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Jari Myllykoski vas 
Joakim Strand 
Vilhelm Junnila ps 
Anne-Mari Virolainen kok 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
Hussein al-Taee sd 
Jari Ronkainen ps 
Sheikki Laakso ps 
Pasi Kivisaari kesk 
Inka Hopsu vihr 
Noora Koponen vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Sanna Antikainen ps 
Ari Koponen ps 
Pauli Kiuru kok 
Ben Zyskowicz kok 
Mia Laiho kok