Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.59

Lakialoite LA 9/2019 vp 
Ritva Elomaa ps ym. 
 
Lakialoite laiksi työntekijän eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa esitetään niin kutsutun puoliväli-indeksin käyttöönottamista. Puoliväli-indeksissä hinta- ja ansiotason muutosten painoarvo on 50 prosenttia maksussa olevaa eläkettä tarkistettaessa. Aloitteessa esitetään puoliväli-indeksin soveltamista kaikkiin työeläkkeisiin aina 1 500 euroon saakka. Tarkoituksena on erityisesti pienituloisten eläkeläisten taloudellisen tilanteen parantaminen. 

PERUSTELUT

Työeläkkeen tarkoitus on turvata tietty työuran ansioihin perustuva tulotaso työeläkkeen saajille. Eläkkeiden taso on kuitenkin jäänyt jälkeen yleisestä kustannustason noususta, mikä on tunnistettu yhteiskunnallinen haaste. Eläkeläisköyhyys on vakava ongelma, ja eläkeläisten määrä Suomessa kasvaa jatkuvasti. Takuueläkkeisiin tehtävät ainoastaan nimelliset korotukset eivät riitä turvaamaan eläkeläisille riittävää toimeentuloa, joten tilanteen korjaamiseksi tarvitaan tehokkaampia toimenpiteitä. Suuri osa eläkkeensaajista joutuu elämään erittäin pienillä tuloilla, mediaanieläkkeen ollessa 1 459 euroa kuukaudessa. Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan lähes 40 prosentilla eläkeläisistä eläke jää alle 1 250 euron kuukaudessa. 

Hyvinvointiamme rakentamassa olleiden eläkeläisten tulisi olla oikeutettuja riittävään toimeentuloon suhteessa hyödykkeiden yleiseen hintakehitykseen sekä asumiskustannusten tasoon. Aloitteessa esitettävän puoliväli-indeksin käyttöönottaminen turvaisi eläkeläisten elintason kehitystä ja ehkäisisi eläkeläisköyhyyttä. Puoliväli-indeksin käyttöönottaminen aloitteessa esitettävällä tavalla on kohdennettu nostamaan erityisesti pieni- ja keskituloisten eläkeläisten tulotasoa niin, että se vastaisi paremmin voimakkaasti nousseita elinkustannuksia.  

Eläkkeissä on indeksiturva siksi, että sillä huolehditaan maksussa olevan eläkkeen ostovoiman säilymisestä. Inflaatiokehitys ja jatkuvasti nousevat elinkustannukset heikentävät eläkeläisten ostovoimaa, ja eläkkeiden tason tulisi seurata tätä kehityskulkua. Pienituloisten eläkeläisten tulot menevät lähes kaikki kotimaiseen kulutukseen, mikä on myös otettava huomioon arvioitaessa lakimuutoksen vaikutuksia kansantalouteen.  

Taitettuun indeksiin, jossa eläkkeiden hintatason muutoksen painoarvo on 80 prosenttia ja ansiotason muutoksen painoarvo 20 prosenttia, siirtymisen syynä vuonna 1996 oli eläkemenojen hillitseminen. Seurauksena on ollut eläkkeensaajien taloudellisen aseman heikentyminen ja elintason lasku. Eläkeläisköyhyyden lisääntyminen on selvä merkki siitä, että taitettuun indeksiin nojaavat korotukset eivät ole riittäneet turvaamaan eläkeläisille riittävää toimeentuloa.  

Puoliväli-indeksissä hinta- ja ansiotason muutosten painoarvo on 50 prosenttia. Eläkkeiden taso seuraisi tällöin paremmin yleistä palkkakehitystä. Puoliväli-indeksin soveltamista kaikkiin työeläkkeisiin voidaan budjettivaikutukset huomioon ottaen pitää järkevänä 1 500 euroon asti. Ehdotetun rajauksen myötä paine nostaa eläkemaksuja ei nousisi kohtuuttoman kovaksi. Samaan aikaan ratkaisu kuitenkin parantaisi kaikkien eläkeläisten ostovoimaa tuoden tuntuvan parannuksen erityisesti pienituloisten eläkeläisten toimeentuloon.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki työntekijän eläkelain 98 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työntekijän eläkelain (395/2006) 98 § seuraavasti: 
98 § 
Eläkkeiden indeksitarkistus 
Maksussa oleva eläke tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta lukien indeksillä (työeläkeindeksi), jota laskettaessa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,5. Painokertoimia sovelletaan eläkkeen osaan, jonka määrä on enintään 1 500 euroa. 
Maksussa olevan eläkkeen 1 500 euroa ylittävä osa tarkistetaan työeläkeindeksillä, jota laskettaessa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,8.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 4.10.2019 
Ritva Elomaa ps 
Jani Mäkelä ps 
Kaisa Juuso ps 
Rami Lehto ps 
Minna Reijonen ps 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Sami Savio ps 
Mari Rantanen ps 
Lulu Ranne ps 
Ville Vähämäki ps 
Toimi Kankaanniemi ps 
Olli Immonen ps 
Petri Huru ps 
Ville Tavio ps 
Jouni Kotiaho ps 
Veijo Niemi ps 
Jussi Wihonen ps 
Ano Turtiainen ps 
Veikko Vallin ps 
Jari Ronkainen ps 
Mauri Peltokangas ps 
Jukka Mäkynen ps 
Juha Mäenpää ps 
Sanna Antikainen ps 
Ari Koponen ps 
Sebastian Tynkkynen ps