Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.08

Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 1/2019 vp Puhemiesneuvosto Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n 1 momentissa oleva viittaus kumottuun lakiin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (761/2003) muutetaan vastaamaan voimassa olevaa oikeustilaa.  

PERUSTELUT

Eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n voimassa olevan 1 momentin mukaan tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, onko henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 5 §:ssä tarkoitetussa suojelupoliisin toiminnallisessa tietojärjestelmässä tietoja asianomaisesta kansanedustajasta. Säännöksessä mainittu suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjestelmä on suojelupoliisin käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henkilörekisteri. Tietojärjestelmä voi sisältää tietoja, joita on tarpeen käsitellä oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtion turvallisuutta vaarantavien hankkeiden tai rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi. 

Eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n 1 momentissa viitattu laki on kumottu ja korvattu uudella lailla henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (616/2019). Työjärjestyksen viittaus on tarpeen ajantasaistaa. Myös perustuslakivaliokunta on huomauttanut ajantasaistamisen tarpeesta (PeVL 51/2018 vp, s. 16). 

Uudessa laissa ei enää säädetä suojelupoliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä. Sen sijaan lain 48 §:n 1 momentissa säädetään suojelupoliisin oikeudesta käsitellä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi sekä valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtion turvallisuutta uhkaavien toimintojen ja hankkeiden estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi sekä valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtion turvallisuutta uhkaavien rikosten estämiseksi ja paljastamiseksi.  

Eduskunnan työjärjestyksen kyseinen viittaussäännös ehdotetaan tarkistettavaksi muuttamalla säännös asiallisesti nykytilaa vastaavaksi viittaukseksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun uuden lain 48 §:n 1 momenttiin ja suojelupoliisin sen perusteella tallettamiin henkilötietoihin. 

Ehdotuksen valmistelu.

Puhemiesneuvoston ehdotus on valmisteltu virkatyönä eduskunnan kansliassa.  

Voimaantulo.

Eduskunnan työjärjestyksen muutos ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella puhemiesneuvosto ehdottaa,

että eduskunnan työjärjestykseen tehdään seuraava muutos: 

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 17 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 123/2019 seuraavasti: 
17 a § 
Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenestä hankittava selvitys 
Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, sisältyykö suojelupoliisin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (616/2019) 48 §:n 1 momentin perusteella tallettamiin henkilötietoihin tietoja asianomaisesta kansanedustajasta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan päivänä kuuta 2019. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 22.10.2019 
Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen 
Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola 
Rinnakkaisteksti

 Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 17 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 123/2019 seuraavasti: 
 
 
 

Voimassa oleva säännös 

Ehdotus 

17 a § Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenestä hankittava selvitys 
 
Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, onko henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 5 §:ssä tarkoitetussa suojelupoliisin toiminnallisessa tietojärjestelmässä tietoja asianomaisesta kansanedustajasta. 

— — — — — — — — — — — — —  

17 a § Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenestä hankittava selvitys 
 
Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, sisältyykö suojelupoliisin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (616 /2019) 48 §:n 1 momentin perusteella tallettamiin henkilötietoihin tietoja asianomaisesta kansanedustajasta. 

— — — — — — — — — — — — —