Viimeksi julkaistu 9.5.2021 18.46

Valiokunnan lausunto LaVL 8/2017 vp K 14/2017 vp Lakivaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2016

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2016 (K 14/2017 vp): Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • kansliapäällikkö Asko Välimaa 
    oikeusministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • liikenne- ja viestintäministeriö
  • sosiaali- ja terveysministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Lakivaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomukseen sisältyvät valiokunnan ehdotuksesta hyväksytyt eduskunnan lausumat. Lausumista pääosa koskee oikeusministeriön hallinnonalaa. Osa lausumista koskee myös liikenne- ja viestintäministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa. 

Poistettavat lausumat

Seuraavien lausumien johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi. 

Eduskunta edellytti vuonna 2014 avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta jätetyn kansalaisaloitteen (KAA 3/2013 vp) käsittelyn yhteydessä, että hallitus ryhtyy viivytyksettä valmistelemaan esityksen tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämistä muutoksista tarvittaviin muihin lakeihin ja antaa esityksen eduskunnan käsiteltäväksi 31.12.2015 mennessä. 

Hallitus antoi 15.10.2015 eduskunnalle lausumassa edellytetyn sisältöisen esityksen eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi (HE 65/2015 vp). Esitys sisälsi tasa-arvoista avioliittoa tarkoittavan avioliittolain muutoksen edellyttämät lainsäädäntömuutosehdotukset muuhun paitsi sosiaali- ja terveysministeriön toimialan lainsäädäntöön. Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvan lainsäädännön muutosehdotukset annettiin eduskunnalle 3.11.2016 (HE 232/2016 vp). Hallituksen esitysten johdosta hyväksytyt lainmuutokset ovat tulleet voimaan avioliittolain muutoksen kanssa samanaikaisesti 1.3.2017. Lakivaliokunta katsoo, että lausuma ei enää anna aihetta toimenpiteisiin, joten se voidaan poistaa.  

Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriä koskeva laki sekä eräitä siihen liittyviä lakeja koskevan hallituksen esityksen (HE 224/2014 vp) käsittelyn yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus valmistelee tarvittavat säännökset sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden ulottamisesta tuomioistuinten lautamiehiin. 

Lausumassa edellytetyt säännökset on otettu huomioon tuomioistuinlaissa (673/2016) ja laissa tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä (565/2015, muutettu lailla 686/2016), jotka tulivat voimaan 1.1.2017. Tietojärjestelmätasolla asia on otettu huomioon tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisterissä, joka on otettu käyttöön 1.1.2017. Ilmoitus rekisteriin on tehtävä vuoden kuluessa tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annetun lain voimaantulosta. Tuomioistuimille on järjestetty koulutusta asiasta. Lakivaliokunta katsoo, että lausuma ei enää anna aihetta toimenpiteisiin, joten se voidaan poistaa. 

Eduskunta on vuonna 2015 hylännyt rattijuopumuksen rangaistuksia koskevan kansalaisaloitteen (KAA 3/2014 vp). Asian käsittelyn yhteydessä eduskunta hyväksyi kuusi lausumaa. 

Eduskunta edellytti ensinnäkin, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimiin alkolukon käytön lisäämiseksi (lausuma 1.). 

Alkolukkolainsäädäntöä on uudistettu siten, että alkolukon käyttö olisi jatkossa houkuttelevampaa (HE 68/2016 vp). Uuden, 30.12.2016 voimaan tulleen alkolukkolainsäädännön tavoitteena on muun muassa lisätä laitteiden lukumäärää ja alentaa alkolukko-ohjelmien hintaa. Lakivaliokunta katsoo, että lausuma ei enää anna aihetta toimenpiteisiin, joten se voidaan poistaa. 

Eduskunta edellytti myös, että hallitus valmistelee uuden kokonaisvaltaisen periaatepäätöksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi (lausuma 6.). 

Valtioneuvosto on 15.12.2016 tehnyt periaatepäätöksen tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi (Tiedosta turvallisuutta). Periaatepäätöksen pitkän aikavälin visiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Lakivaliokunta katsoo, että lausuma ei enää anna aihetta toimenpiteisiin, joten se voidaan poistaa. 

Muut kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä hyväksytyt lausumat (2.—5.) tulee edelleen säilyttää. 

Säilytettävät lausumat

Muut lakivaliokunnan ehdotuksesta hyväksytyt lausumat ovat edelleen tarpeellisia, ja ne tulee säilyttää. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Lakivaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 24.5.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Kari Tolvanen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Eva Biaudet 
 
jäsen 
Katja Hänninen vas 
 
jäsen 
Emma Kari vihr 
 
jäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 
jäsen 
Antero Laukkanen kd 
 
jäsen 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Antti Rantakangas kesk 
 
jäsen 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
jäsen 
Ville Tavio ps 
 
varajäsen 
Susanna Koski kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mikko Monto