Viimeksi julkaistu 19.5.2022 15.45

Valiokunnan lausunto LiVL 18/2022 vp VNS 1/2022 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Ulkoasiainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta (VNS 1/2022 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ulkoasiainvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lähetystöneuvos Lauri Hirvonen 
  ulkoministeriö
 • lähetystöneuvos Stefan Lee 
  ulkoministeriö
 • yksikönpäällikkö Salla Sammalkivi 
  ulkoministeriö
 • erityisasiantuntija Suvi Kankare 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • hallitusneuvos Mari Starck  
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • tietohallintojohtaja Mikko Soikkeli 
  puolustusministeriö
 • kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape 
  sisäministeriö
 • haavoittuvuuksien ja resilienssisektorin johtaja, kommodori Jukka Savolainen 
  Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus
 • päällikkö, poliisineuvos Antti Pelttari 
  suojelupoliisi
 • ylijohtaja Sauli Pahlman 
  Kyberturvallisuuskeskus
 • hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi 
  Väylävirasto
 • johtaja Axel Hagelstam 
  Huoltovarmuuskeskus
 • hallintojohtaja Marko Viljanen 
  Ilmatieteen laitos
 • liiketoiminnan kehitysjohtaja Pasi Niinikoski 
  Patria Oyj
 • tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen 
  WithSecure Oyj
 • toimitusjohtaja Peter Sund 
  Finnish Information Security Cluster - Kyberala ry
 • toimitusjohtaja Elina Ussa 
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
 • professori Ulla Tapaninen 

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy
 • VR-Yhtymä Oy
 • Suomen Kuntaliitto
 • Finnair Oyj
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Keskuskauppakamari
 • Linja-autoliitto
 • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 • Suomen Varustamot ry
 • Teknologiateollisuus ry
 • Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • johtaja Mika Karjalainen 
  Jyväskylän ammattikorkeakoulu - JYVSECTEC
 • Finavia Oyj
 • Fintraffic Lennonvarmistus Oy

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleistä

(1) Valtioneuvoston ajankohtaisselonteossa turvallisuusympäristön muutoksesta kirjatut arviot ovat yleisluonteisia ja esittävät kattavasti Euroopan muuttuneen turvallisuustilanteen yleisellä tasolla. Asiantuntijakuulemisessa valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että selonteon rakenne on vanhanaikainen, sillä se rakentuu hallinnolliselle jaolle eikä esitä arvioita ilmiöiden ja toimintojen kautta. Jatkossa saattaa olla perusteltua tarkastella turvallisuuspoliittista tilannetta ilmiöiden ja toimintojen kautta. 

Hybridivaikuttaminen ja kyberturvallisuus

Hybridivaikuttaminen.

(2) Selonteon mukaan muuttunut turvallisuusympäristö edellyttää valtioneuvostolta jatkuvaa uhka-arviointia ja kokonaiskoordinaation parantamista sekä hybridiuhkien entistä parempaa tunnistamista ja torjumista.  

(3) Selonteon tavoin valiokunta kiinnittää huomiota kansainvälisen tiedusteluyhteistyön merkitykseen hybridiuhkien tunnistamisessa ja torjunnassa. 

Informaatiovaikuttaminen.

(4) Luotettavalla tiedonvälityksellä ja joukkotiedotusvälineillä on suuri merkitys hybridivaikuttamisen ja informaatiovaikuttamisen minimoimisessa. On tärkeää, että kansalaisilla on saatavilla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa. Informaatiovaikuttamisen tunnistamisessa ja torjumisessa valiokunta kiinnittää huomiota myös Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän tärkeään rooliin. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että kansalaisten medialukutaitoa ylläpidetään ja kehitetään siten, että kaikilla ikäluokilla on tarvittavat medialukutaidot.  

Kyberturvallisuus.

(5) Selonteon mukaan Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, poliisi, tiedusteluviranomaiset ja Puolustusvoimat tekevät tiivistä yhteistyötä kansallisen kyberturvallisuuden varmistamiseksi ja kyberhyökkäyksien pysäyttämiseksi. Valiokunta pitää hyvänä, että viranomaisten välillä on tiivistä yhteistyötä, ja korostaa, että viranomaisyhteistyötä ja johtovastuita tulee selkeyttää. Kyberturvallisuuteen tarvittavien resurssien riittävyydestä tulee huolehtia. 

(6) Kansallisen yhteistyön lisäksi kansainvälisellä kyberturvallisuusyhteistyöllä on keskeinen merkitys mahdollisten uhkien tunnistamisessa ja torjumisessa sekä toimenpiteiden koordinoimisessa. Valiokunta pitää hyvänä, että koordinoitua tunnistus- ja vastatoimikykyä kehitetään EU:ssa ja yhdessä samanmielisten maiden kanssa. 

(7) Viranomaisten rinnalla yritysten ja organisaatioiden tietoturva-ammattilaiset ovat olennaisen tärkeässä roolissa kybervarautumisen toteuttamisessa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomessa onkin hyvää IT-osaamista ja kyberturvallisuuden tuntemusta. Toisaalta nähdään kuitenkin myös tarve kouluttaa lisää tietoturva-ammattilaisia ja kyberturvallisuusosaajia. 

Huoltovarmuus, logistiikka ja kriittinen infrastruktuuri

Huoltovarmuus.

(8) Selonteon mukaan kriittisen infrastruktuurin varautumista kehitetään sen keskeisiin osa-alueisiin keskittyvillä ohjelmilla. Huoltovarmuustoiminnan varoja ja resursseja kohdennetaan lisääntyvästi näiden ohjelmien toteuttamiseen. Valiokunta pitää hyvänä, että selonteossa kiinnitetään huomiota muun muassa kyberturvallisuusuhkiin, digitaalisen yhteiskunnan tietojärjestelmien sekä viestintäpalveluiden ja -verkkojen varmistamiseen sekä toimiviin logistisiin palveluihin ja verkostoihin. 

Logistiikka.

(9) Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi logistiikalla ja erityisesti merikuljetuksilla on suuri merkitys Suomen yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle. Lähes 90 % Suomen tavaraviennistä ja noin 80 % tavaratuonnista kulkee meriteitse. Valiokunta korostaa, että mahdollisten kriisitilanteiden varalta tulee myös varautua korvaaviin kuljetusmuotoihin ja reitteihin maitse ja myös ilmateitse. 

Kriittinen infrastruktuuri.

(10) Kriittistä infrastruktuuria ovat digitaalisen yhteiskunnan tietojärjestelmien sekä viestintäpalvelujen ja -verkkojen lisäksi myös fyysinen varsinkin huoltovarmuuteen liittyvä sekä liikenne- että viestintäinfrastruktuuri. Molempien infrastruktuurien osalta meriyhteydet ovat keskeisiä. Valiokunta korostaakin, että näiden yhteyksien toimivuus tulee turvata. Tämän lisäksi on välttämätöntä panostaa myös vaihtoehtoisiin paremmin turvattaviin pohjoisiin maayhteyksiin. 

Yhteenveto

(11) Valiokunta toteaa, että selonteossa esitetään kattavasti liikenne- ja viestintäsektorien osalta yleistilanne ja mahdollisia toimenpiteitä yleisen turvallisuuspoliittisen tilanteen suhteen. Selonteon tavoin valiokunta näkee, että Suomen hyvää varautumista voidaan lisätä ja kehittää kansainvälisen yhteistyön kautta. Valiokunnan näkemyksen mukaan eri vaihtoehtoja on kehitettävä rinnan siten, että mitään mahdollisuuksia ei missään vaiheessa suljeta pois.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,

että ulkoasiainvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 5.5.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Heikki Autto kok 
 
jäsen 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Jari Kinnunen kok 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker