Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.04

Valiokunnan lausunto MmVL 2/2019 vp K 3/2019 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2018

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2018 (K 3/2019 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta katsoo, että sen ehdotuksesta hyväksytyt alla olevat lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää: 

 • Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi, valtioneuvoston selonteko (VNS 5/2009 vp — EK 7/2010 vp) 

 • Kaupallisen kalastuksen vakuutustuki (HE 129/2012 vp —EV 151/2012 vp) 

 • Viljelylohkojen hyväksytty pinta-ala (HE 156/2012 vp — EV 7/2013 vp) 

 • Satovahinkovakuutusten vakuutusmaksuvero (HE 143/2013 vp — EV 196/2013 vp) 

 • Metsäpoliittisen selonteon toimeenpano (VNS 1/2014 vp — EK 13/2014 vp) 

 • Uudistetun maatalouspolitiikan toimeenpanoon liittyvät lausumat (HE 140/2014 vp — EV 229/2014 vp) 

 • Yhteisaluelain muutostarpeiden arviointi (HE 192/2014 vp — EV 353/2014 vp) 

 • Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttaminen (HE 142/2015 vp — EV 32/2016 vp) 

 • Tenojoen kalastussääntöä koskeva sopimus (HE 239/2016 vp — EV 16/2017 vp) 

 • Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle (VNS 2/2017 vp — EK 21/2017 vp) 

 • Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttaminen (HE 170/2017 vp — EV 173/2017 vp) 

 • Huoneistotietojärjestelmän uudistuksen siirtymäjärjestelyn toimivuus (HE 127/2018 vp — EV 168/2018 vp) 

 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 309/2018 vp — EV 300/2018 vp) 

Valiokunta katsoo, että seuraavat lausumat voidaan poistaa: 

 • Riistavahinkolain vaikutukset (HE 90/2008 vp — EV 198/2008 vp) 

 • Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskeva lainsäädäntö (HE 132/2015 vp — EV 25/2016 vp) 

 • Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain, riistahallintolain ja riistavahinkolain 46 §:n muuttaminen (HE 117/2017 vp — EV 142/2017 vp) 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 27.6.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Heikki Autto kok 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Satu Hassi vihr 
 
jäsen 
Mikko Lundén ps 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Mikko Savola kesk 
 
jäsen 
Jenna Simula ps 
 
jäsen 
Peter Östman kd (osittain) 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Carl Selenius