Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.43

Valiokunnan lausunto TaVL 24/2020 vp HE 191/2020 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 191/2020 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava lakivaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 
  oikeusministeriö
 • erityisasiantuntija Mirja Kapraali 
  oikeusministeriö
 • ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén 
  Etelä-Suomen aluehallintovirasto (etäkuuleminen)
 • asiantuntija Lauri Koskentausta 
  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (etäkuuleminen)
 • johtava lakimies Antti Laitila 
  Finanssiala ry (etäkuuleminen)
 • varapuheenjohtaja Arttu Rautiainen 
  Suomen Perimistoimistojen Liitto ry (etäkuuleminen)
 • lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen 
  Suomen Yrittäjät ry (etäkuuleminen)

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Finnvera Oyj

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Talousvaliokunnan lausunnon rajaus.

Talousvaliokunta on tarkastellut hallituksen esityksessä ehdotettua lainsäädäntöä oman toimialansa näkökulmasta huomauttaen, että ehdotettu sääntelyratkaisu on osa laajaa, pääosin lakivaliokunnan toimialaan kuuluvaa sääntelyä, johon kohdistuu laajempiakin kehittämistavoitteita — muun muassa luottokelpoisuutta osoittavien rekisteritietojen sääntelyyn. Talousvaliokunta kohdistaa tässä lausunnossa esittämänsä huomautukset kohdennetusti perintätoiminnan tilapäiseksi tarkoitettuun sääntelyyn hallituksen esityksen rajauksen mukaisesti. 

Lähtökohtana sopimusvapaus.

Saatavien perinnän tarkoituksena on osaltaan turvata laskulla maksamista hyödyntävää kaupankäyntiä. Luottokauppaan perustuvan järjestelmän toiminta edellyttää mahdollisuutta perintätoimiin maksamisen häiriötilanteissa, jotta myyjät ja luotonantajat voivat saada suorituksen sopimusten mukaisille saatavilleen. Tässä tarkastelussa tulee kuitenkin huomioida, että perintätoimien kustannusten maksajan ja maksujen saajan välillä ei usein ole alun perin sopimussuhdetta: on tavanomaista, että alkuperäinen myyjä siirtää saatavansa tai perinnän joko välittömästi saatavan syntymisen jälkeen tai siinä vaiheessa, kun saatavaa ei suoriteta sopimuksen mukaisesti. Talousvaliokunta katsoo, että ehdotetun sääntelyn mukaiset rajoitukset ovat kokonaisuutena arvioiden johdonmukaisia velvoiteoikeutemme yleisten periaatteiden kanssa. 

Tratta.

Talousvaliokunta pitää ehdotettuja tratan käyttöä koskevia rajoituksia perusteltuina, joskin korostaen sääntelyn väliaikaista luonnetta ja yhtyen asiantuntijakuulemisessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan rajoitukset saattavat vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin muun muassa luottokelpoisuuden arvioinnin vaikeutumisen kautta.  

Tiedon kulku ja määräajat.

Talousvaliokunta muistuttaa, että eräissä erityislaeissa, viranomaismääräyksissä ja usein myös yleisissä sopimusehdoissa edellytetään, että elinkeinonharjoittaja ilmoittaa asiakkaalle sopimusehtojen muutoksesta kirjeitse. Esimerkiksi energian myynnin ja verkkopalveluiden yleisissä sopimusehdoissa on tavanomaista sopia, että sähköinen asiakasviestintä edellyttää aina erillistä sopimista. Siten ilmoitusta muutoksista ei voi toimittaa asiakkaalle esimerkiksi sähköisen laskun liitteenä tai muutoin sähköisesti. Talousvaliokunta esittää, että lakivaliokunta ottaisi mietinnössään kantaa siihen, kuinka ehdotetun lainsäädännön mukaiset muutokset voitaisiin viestiä sopimusosapuolille tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.  

Tiedon kulkuun liittyy myös talousvaliokunnan huoli lain määräaikojen pituudesta suhteessa kirjepostin toimitusvarmuuteen ja -nopeuteen. Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että lakivaliokunta arvioi tarkkaan ehdotettujen määräaikojen kohtuullisuutta eri osapuolten kannalta. 

Päätelmiä.

Talousvaliokunta katsoo, että ehdotettu sääntelyratkaisu on perusteltu, jotta perintätoimet ja niiden kulut eivät kärjistä yritysten maksuvaikeuksia vallitsevissa yllätyksellisissä, poikkeuksellisissa oloissa, kun talouden toimijoiden yleinen toimintaympäristö on käynyt vaikeaksi. Sääntelyn oikeutuksen kannalta on keskeistä löytää velvoitteiden ja vastuiden tasapaino perintämenettelyihin osallisten tahojen välillä. Perintätoimintaan ja maksuhäiriötilanteisiin kohdistuvat pysyvät sääntelyratkaisut tulee tehdä normaalin perinpohjaisen lainvalmisteluprosessin kautta kattavine vaikutusarvioineen ja kuulemismenettelyineen.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Talousvaliokunta esittää,

että lakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 11.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Juhana Vartiainen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Atte Harjanne vihr 
 
jäsen 
Mari Holopainen vihr 
 
jäsen 
Eeva Kalli kesk 
 
jäsen 
Riitta Mäkinen sd 
 
jäsen 
Matias Mäkynen sd 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Joakim Strand 
 
jäsen 
Veikko Vallin ps 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 
varajäsen 
Olli Immonen ps 
 
varajäsen 
Kai Mykkänen kok 
 
varajäsen 
Ville Vähämäki ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Teija Miller