Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.04

Valiokunnan lausunto TyVL 2/2019 vp K 3/2019 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2018

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2018 (K 3/2019 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitusneuvos Liisa Heinonen 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Eva Ojala 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylitarkastaja Maija Koskenoja 
  Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • johtaja Natalia Ollus 
  YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)
 • vastaava erityisasiantuntija Essi Thesslund 
  Pro-tukipiste ry

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liitteessä 3 on selostettu toimenpiteet, joihin hallitus on ryhtynyt vireillä olevien eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomuksen niiden lausumien ja kannanottojen osalta, jotka on hyväksytty työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotuksesta. Valiokunta katsoo, ettei mitään näistä lausumista ja kannanotoista voida poistaa, vaan ne kaikki ovat edelleen tarpeellisia ja tulee näin ollen säilyttää: 

 • Tasa-arvolainsäädäntö, työelämä ja vanhemmuus (HE 195/2004 vp — EV 24/2005 vp), kohta 2 
 • Tasa-arvoselonteko (VNS 7/2010 vp — EK 51/2010 vp), kohdat 1 ja 4  
 • Ihmiskaupan kaltainen pakkotyö (HE 69/2016 vp — EV 124/2016 vp) 
 • Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mahdolliset muutostarpeet (HE 97/2018 vp — EV 236/2018 vp) 
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 (K 6/2018 vp — EK 45/2018 vp)  
 • Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 (K 22/2018 vp — EK 49/2018) 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 18.9.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anna Kontula vas 
 
varapuheenjohtaja 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
jäsen 
Antti Kurvinen kesk 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Ruut Sjöblom kok 
 
jäsen 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Maiju Tuominen  
 

ERIÄVÄ MIELIPIDE

Perustelut

Hallituksen vuosikertomukseen sisältyvät yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun kertomusten käsittelyn yhteydessä hyväksytyt kannanotot. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus käsittelee hyvin laajasti monia eri sektoreita, jotka ovat sinänsä tärkeitä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on kuitenkin kiinnittänyt hyvin laajasti huomiota toissijaista suojelua saavien sekä paperittomien oikeuksiin ja yhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen näille ryhmille. Perussuomalaiset katsoo, että palvelujen tarjonta laittomasti maassa oleskeleville toimii vetovoimatekijänä sekä kuormittaa tarpeettomasti sote-palveluita. 

Toisaalta yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus nostaa esiin voimallisesti myös ns. vihapuheen ja sen merkityksen yhteiskunnalle, millä pystytään osoittamaan sormella kantaväestöä ja sen puheita vallitsevassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Perussuomalaiset ei voi hyväksyä tällaista tulkintaa kokonaisuudessaan, sillä yhdenvertaisuusvaltuutettu on ainakin osittain unohtanut sen, että rasismia ilmenee myös kantaväestön suuntaan. 

Kolmanneksi perussuomalaiset haluaa kiinnittää huomiota samaten kertomuksessa laajasti palstatilaa saaneeseen asiaan eli perheenyhdistämisiin. Näissä tilanteissa varsin ongelmallista on se, että Suomeen saapuneet henkilöt ovat käyttäneet järjestelmäämme hyväksi myös siten, että tänne on etenkin vuonna 2015 ja sen jälkeen tullut lähes vain ja ainoastaan nuoria miehiä tai alaikäisiä poikia perheenyhdistämisten toivossa. Samaten perussuomalaiset näkee ongelmallisena sen, että perheen merkitys kotoutumiselle on niin keskeistä, että näissä tapauksissa toimeentuloedellytys tulisi poistaa. Emme voi olla tällaista kehitystä tukemassa, koska oma kantaväestömme olisi sijaiskärsijänä muiden muassa mahdollisten työpaikkamenetysten suhteen.  

Neljänneksi perussuomalaiset haluaa muistuttaa myös siitä, että haluamme edelleen säilyttää työvoiman saatavuusharkinnan EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta tulevalle työvoimalle. Tämä siksi, koska haluamme ensisijaisena tarkoituksenamme estää työmarkkinoiden vääristymistä halpatyövoimalla ja näin myös suojella suomalaista työntekijää. 

Lopuksi perussuomalaiset katsoo, että perhevapaauudistusta ei tulisi laatia ideologisista lähtökohdista, vaan perheiden oma päätäntävalta lasten hoitamisen järjestämisen osalta tulee säilyttää. Jos perheen isä tai äiti pakotetaan tietyksi aikaa hoitovapaalle esimerkiksi siinä tilanteessa, että toinen huoltajista on työttömänä, perheen toimeentulo voi vaarantua. 

Mielipide

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella esitämme,

että valtioneuvosto ei ryhdy enempiin toimenpiteisiin yhdenvertaisuusvaltuutetun eikä tasa-arvovaltuutetun kertomusten käsittelyn yhteydessä hyväksyttyjen kannanottojen johdosta. 
Helsingissä 18.9.2019
Rami Lehto ps 
 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
Jukka Mäkynen ps