Viimeksi julkaistu 7.10.2021 11.06

Valiokunnan lausunto VaVL 7/2021 vp HE 90/2021 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Lakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi (HE 90/2021 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava lakivaliokunnalle. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Anu Rajamäki, valtiovarainministeriö 
  • johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto 

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Veronmaksajain keskusliitto ry
  • Suomen Yrittäjät ry

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräiden valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvien lakien muutoksenhakua koskevissa säännöksissä olevat viittaukset kumottuun hallintolainkäyttölakiin viittauksiksi uuteen yleislakiin eli oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. Laki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Myös erilliset muutoksenhakua koskevat tarkemmat säännökset poistettaisiin siltä osin kuin niitä voidaan pitää tarpeettomina. 

Valtiovarainvaliokunta on arvioinut esitykseen liittyviä verotuksen muutoksenhakusäännöksiä. Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muutettuna. Valiokunnan muutosehdotukset ovat lähinnä teknisiä. 

Verotusmenettelystä annetun lain 85 a §:n 1 momenttiin sisältyvä viittaus mainitun lain 71 §:ään on virheellinen, joten viittaus tulisi poistaa. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki soveltuu yleislakina verotusmenettelystä annetun lain 85 a §:n 1 momentissa tarkoitettuihin valitusasioihin, ja yleislaki sisältää säännöksen 30 päivän valitusajasta. 

Täten säännöksen sanamuodon tulisi olla seuraava: 

Verovelvollinen ja muu 62 §:n 1 momentissa tarkoitettu sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun hallinto-oikeudelta. Valitus tehdään siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin verovelvollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. Jos mikään hallinto-oikeus ei olisi toimivaltainen käsittelemään valitusta, muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä 69 §:ssä säädetään. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitusaika lasketaan päätöksen tekemisestä. Haettaessa muutosta hallinto-oikeudelta sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

Tämän lisäksi valtiovarainvaliokunta kiinnittää huomiota oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 67 §:n muotoiluun. Pykälän nykyinen 1 momentin säännös on päällekkäinen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain kanssa, minkä vuoksi momentissa oleva säännös on tarpeeton ja momentti on ehdotettu kumottavaksi. Tämän sijaan pykälän 2 momenttiin on ehdotettu lisättäväksi informatiivinen viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin, jossa pääsääntönä on 30 päivän valitusaika. Kun pykälässä poiketaan tästä, on säännökseen kirjoitettu näkyviin poikkeus eikä ole toistettu yleislaissa olevaa pääsääntöä. Valiokunta pitää mahdollisena, että säännöksessä toistettaisiin yleislaissa oleva säännös 30 päivän valitusajasta. Tällöin säännös olisi ehdotettua muotoilua informatiivisempi. Tällainen sääntelytapa on valittu muun muassa autoverolain 103 §:ssä. Valiokunta jättää säännöksen lopullisen muotoilun lakivaliokunnan harkintaan.  

Valiokunnalla ei ole huomautettavaa esitykseen muulta osin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Valtiovarainvaliokunta esittää,

että lakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 24.9.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Sari Multala kok 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Iiris Suomela vihr 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
varajäsen 
Jani Mäkelä ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti