Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.52

Valiokunnan mietintö HaVM 16/2017 vp HE 92/2017 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 92/2017 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen 
  valtiovarainministeriö
 • toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen 
  Kuntien takauskeskus
 • johtaja Mari Tyster 
  Kuntarahoitus Oyj

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Finanssivalvonta
 • Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kuntien takauskeskuksesta annettua lakia. Takauskeskuksen valtuuskunnan toimikauden alkamisajankohta muutettaisiin ja laissa mainittaisiin nimenomaisesti mahdollisuus käyttää sopimusvakuuksia. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Ehdotetussa Kuntien takauskeskuksesta annetun lain (487/1996) muutoksessa on yhtäältä kyse siitä, että takauskeskuksen valtuuskunnan toimikauden alkamisajankohtaa muutetaan ottaen huomioon uuden kuntalain (410/2015) voimaantulo sekä kuntavaalien ajankohdan muuttuminen. Ehdotuksen mukaan Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan toimikausi alkaisi kuntavaalien jälkeisen vuoden tammikuun 1. päivänä. Lisäksi voimaantulosäännöksessä jatkettaisiin lain voimaan tullessa toimivaltaisen valtuuskunnan toimikautta vuoden 2017 loppuun. 

Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös mahdollisuudesta käyttää sopimusvakuuksia Kuntien takauskeskuksen aseman turvaamiseksi sen taatessa Kuntarahoitus Oyj:n varainhankintaa. Kuntarahoitus Oyj on luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) mukainen luottoyhteisö, jonka luotonanto rajoittuu Kuntien takauskeskuksesta annetun lain mukaisiin kohteisiin ja jonka tulee täyttää EU-tason pankkisääntelyn vaatimukset pääomien määrästä, laadusta ja likviditeetistä. 

Ehdotuksen mukaan Kuntien takauskeskus voi jatkossakin myöntää takauksia vain riittävää vakuutta vastaan. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi nimenomainen maininta siitä, että tällainen vakuus voi olla myös sopimusvakuus (kovenantti), jolla tarkoitetaan luottolaitoksen toimintaan sopimuksella kohdistettavia erityisiä, takauskeskuksen aseman turvaavia ehtoja. Tällaisia ehtoja ovat muun muassa luottolaitokselta tiettyä toimintaa edellyttävät tai luottolaitoksen talouteen liittyvät ehdot. Sopimusvakuuksien on tulkittu sisältyvän laissa edellytettyyn riittävän vakuuden määritelmään, mutta asiasta on tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi asianmukaista säätää laissa. Lainmuutoksella ei ole kuitenkaan tarkoitus muuttaa sitä perusperiaatetta, että riittävän vakuuden on perusteltua muodostua ensisijaisesti saamisiin perustuvista vakuuksista ja sopimusvakuuksia käytettäisiin siinä määrin kuin se on toiminnan tarkoituksen kannalta perusteltua. 

Laissa säilyisi voimassa olevaan lakiin sisältyvä säännös, jonka nojalla valtiovarainministeriö voi erityisestä syystä antaa takauskeskukselle luvan myöntää takaus ilman vakuutta. 

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 92/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 5.10.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Juho Eerola ps 
 
varapuheenjohtaja 
Timo V. Korhonen kesk 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Mika Kari sd 
 
jäsen 
Elsi Katainen kesk 
 
jäsen 
Antti Kurvinen kesk 
 
jäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 
jäsen 
Sirpa Paatero sd 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Veera Ruoho kok 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Joona Räsänen sd 
 
jäsen 
Vesa-Matti Saarakkala si 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
jäsen 
Mari-Leena Talvitie kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa Rinne