Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.25

Valiokunnan mietintö HaVM 24/2016 vp HE 212/2016 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain 150 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain 150 §:n muuttamisesta (HE 212/2016 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • ylitarkastaja Ritva Partinen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 
  valtiovarainministeriö
 • ylitarkastaja Tarja Sinivuori-Boldt 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff 
  Suomen Kuntaliitto
 • asiantuntija Jarno Talvitie 
  Terveyspalvelualan Liitto ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Työ ja Terveys ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevaa siirtymäsäännöstä siten, että kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevaa säännöstä sovellettaisiin työterveyshuollon sairaanhoito- ja muiden terveydenhuoltopalvelujen tuottamiseen vuoden 2019 alusta. Lisäksi ehdotetaan, että kunnan ja kuntayhtymän tulisi eriyttää työterveyshuollon palvelujen kirjanpito kunnan muista terveydenhuoltopalveluista ehdotettuna siirtymäaikana. 

Henkilöstön eläketurvaa koskevaa siirtymäsäännöstä ehdotetaan jatkettavaksi siten, että sitä sovelletaan vastaavasti myös ehdotetun siirtymäajan kuluessa toteutettaviin tehtävien siirtoihin. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyvä varainsiirtoverovapaus koskisi myös siirtymäaikana tehtyjä luovutuksia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä ehdotetaan uudessa kuntalaissa (410/2014) työterveyshuollon sairaanhoito- ja muille terveyspalveluille säädettyä siirtymäaikaa jatkettavaksi kahdella vuodella siten, että kuntalain mukaista yhtiöittämisvelvollisuutta sovellettaisiin mainittujen palveluiden tuottamiseen vasta 1.1.2019 alkaen. Parhaillaan on valmisteilla sote- ja maakuntauudistus, jossa kunnan vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvelvoitteet siirtyisivät pääosin maakunnille vuoden 2019 alusta. 

Valiokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena. Ilman siirtymäajan pidennystä kunnat joutuisivat joko yhtiöittämään mainitut palvelut kahden vuoden ajaksi tai luopumaan siksi ajaksi niiden tuottamisesta kilpailluilla markkinoilla. Yhtiöittämisestä aiheutuisi kunnalle yhtiön perustamiskustannusten lisäksi toiminnan lakkauttamiseen ja mahdolliseen yhtiön purkuun ja henkilöstöön liittyviä kustannuksia. Myös kuntien laaja vetäytyminen markkinoilta vaikeuttaisi merkittävästi toiminnan uudelleenkäynnistämisen edellytyksiä maakunnissa. 

Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan kunnan tuottaessa siirtymäaikana kilpailutilanteessa markkinoilla työterveyshuoltolain (1383/2001) 14 §:ssä tarkoitettuja työterveyshuollon sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja tulee työterveyshuollon kirjanpito eriyttää kunnan muusta terveydenhuollon palvelujen kirjanpidosta. Säännöksellä turvataan kilpailuneutraliteetin toteutumista siirtymäaikana. Lisäksi kunnan on kuntalain 128 §:n mukaan hinnoiteltava toimintansa markkinaperusteisesti toimiessaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Tärkeää on, että esitetylle siirtymäajan pidennykselle on saatu Euroopan komission myönteinen kanta. Todettakoon, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi edelleen puuttua myös siirtymäaikana kilpailua vääristävään tai estävään menettelyyn kilpailulain (948/2011) 4 a luvussa tarkoitetulla tavalla. 

Valiokunta pitää myös perusteltuna, että siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan, uuden yrityksen palvelukseen siirtyvän työterveyshuollon henkilöstön eläketurvan säilymisen sekä luovutettavan kiinteistön ja arvopapereiden luovutusta koskevan verovapauden osalta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 212/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 1.12.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Juho Eerola ps 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Elsi Katainen kesk 
 
jäsen 
Kari Kulmala ps 
 
jäsen 
Sirpa Paatero sd 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Joona Räsänen sd 
 
jäsen 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
jäsen 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
varajäsen 
Pertti Hakanen kesk 
 
varajäsen 
Lasse Hautala kesk 
 
varajäsen 
Reijo Hongisto ps 
 
varajäsen 
Ilkka Kantola sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa Rinne