Viimeksi julkaistu 31.10.2022 8.48

Valiokunnan mietintö LaVM 13/2022 vp HE 131/2022 vp Lakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta (HE 131/2022 vp): Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten.  

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • hallitusneuvos Päivi Tiainen-Hyrkäs 
    oikeusministeriö
  • hallitusneuvos Erkki Papunen 
    sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
  • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
  • Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annettua lakia muutettavaksi niin, että sitä sovellettaisiin myös hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palveluksessa oleviin työntekijöihin ja virkamiehiin. Hallituksen esitys liittyy hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön ja sen aiheuttamiin muutoksiin muuhun lainsäädäntöön. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevaa voidaan syyttää virheellisestä menettelystä viran toimittamisessa tai työssä tai häneltä voidaan vaatia korvausta sellaisesta menettelystä. Jos vaatimukset hylätään, palveluksessa olevalle korvataan hakemuksesta hänelle maksettaviksi tuomitut oikeudenkäyntikulut työnantajan varoista. Tästä säädetään laissa eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista (21/1984). Kyseisen lain nojalla kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan oikeudenkäyntikuluja voidaan tietyin edellytyksin kustantaa asianomaisen julkisyhteisön varoista myös silloin, jos palveluksessa oleva joutuu virka- tai työtehtäviään suorittaessaan rikoksen kohteeksi. Kustannusten korvaamista julkisyhteisön varoista on edellä mainituissa tapauksissa pidetty kohtuullisena. Voimassa olevaa lainsäädäntöä on sovellettu käytännössä harvoin.  

Hallituksen esityksessä ehdotetaan edellä mainitun lain soveltamista kuntien ja kuntayhtymien lisäksi hyvinvointialueeseen ja hyvinvointiyhtymään. Taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen vuodenvaihteessa hyvinvointialueille.  

Lakivaliokunta pitää hallituksen esityksessä ehdotettua lainmuutosta kannatettavana. Hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien henkilöstöä on perusteltua kohdella oikeudenkäyntikustannusten korvaamisessa yhdenvertaisesti kuntien ja kuntayhtymien virkamiesten ja työntekijöiden kanssa. Vastaavanlainen sääntely on voimassa myös koskien valtion palveluksessa olevia (laki eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista, 269/1974). Valiokunta puoltaa esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Lakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 131/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 13.10.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Leena Meri ps 
 
varapuheenjohtaja 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Hanna Huttunen kesk 
 
jäsen 
Pihla Keto-Huovinen kok 
 
jäsen 
Marko Kilpi kok 
 
jäsen 
Pasi Kivisaari kesk 
 
jäsen 
Antero Laukkanen kd 
 
jäsen 
Matias Mäkynen sd 
 
jäsen 
Mari Rantanen ps 
 
jäsen 
Ruut Sjöblom kok 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 
varajäsen 
Juho Kautto vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Tuokila