Viimeksi julkaistu 28.9.2021 15.45

Valiokunnan mietintö LiVM 19/2021 vp HE 115/2021 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (HE 115/2021 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitusneuvos Jenni Rantio 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Jenni Korhonen-Pereira Coutinho 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • tietosuojavaltuutettu Anu Talus 
  Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • johtava asiantuntija Kimmo Pylväs 
  Liikenne- ja viestintävirasto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
 • Autoliitto ry
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 • Suomen Taksiliitto ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • valtiovarainministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Helsingin kaupunki
 • Suomen Kuntaliitto
 • Tampereen kaupunki
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta. Lailla kumottaisiin voimassa oleva samanniminen laki. 

Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuutta ja laiminlyötyjen tiemaksujen rajatylittävää tiedonvaihtoa koskeva direktiivi. Direktiivi ei edellytä sähköisten tietullijärjestelmien käyttöönottamista, eikä esityksessä tarkastella niiden perustamista. 

Esitykseen sisältyvillä tietullijärjestelmiä koskevilla säännöksillä ei olisi välittömiä vaikutuksia Suomelle. Ehdotetut säännökset koskisivat pääasiassa sähköisten tietullijärjestelmien teknistä yhteentoimivuutta. Esityksellä selvennettäisiin eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun (EETS) toimijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia. Ehdotetun lain säännökset vastaisivat sisällöllisesti pääosin voimassa olevan lain säännöksiä, mutta ne päivitettäisiin vastaamaan muuttunutta EU-sääntelyä. Uutena lakiin lisättäisiin EU-sääntelyn edellyttämät säännökset tiemaksujen laiminlyöntiä koskevasta rajatylittävästä tiedonvaihdosta. Lisäksi lakiin tehtäisiin teknisiä korjauksia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

(1) Esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena ja kannatettavana. Valiokunta toteaa, että nyt hyväksyttävällä lailla säädetään eurooppalaisesta sähköisestä tietullipalvelusta ja sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta, mutta ei niiden käyttöönotosta. Mahdollisesta käyttöönotosta päätetään erikseen. 

(2) Käsitellessään valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi ja komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (eurovinjettidirektiivin ja EETS-direktiivin muuttaminen) valiokunta on lausunnossaan LiVL 14/2017 vpU 38/2017 vp käsitellyt aikaperusteista tienkäyttömaksua eli vinjettiä ja niin sanottua ammattidieseliä. Valiokunta totesi silloin, että raskaan liikenteen kilpailukyvylle keskeinen vinjetin käyttöönotto on äärimmäisen tärkeä ja kiireellinen. Tämän vuoksi valiokunta piti tärkeänä, että valtioneuvosto pikimmiten valmistelee vinjetin käyttöön tähtäävät säädökset. Valiokunta kiinnittää saadun selvityksen perusteella huomiota siihen, että vinjettimaksun käyttöönoton valmistelu kuuluu valtiovarainministeriön toimialaan. 

(3) Valiokunta pitää edelleen yllä mainittua kannanottoa ajankohtaisena.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 115/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 23.9.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Heikki Autto kok 
 
jäsen 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Jari Kinnunen kok 
 
jäsen 
Jouni Kotiaho ps 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Ano Turtiainen vkk 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 
varajäsen 
Jari Ronkainen ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker  
 

Vastalause

Perustelut

Hallituksen esitykseen HE 115/2021 vp sisältyvä lakiehdotus on olevinaan tekninen, mutta sen kautta avautuu synkkiä tulevaisuudenkuvia. 

Euroopan unionin jäsenenä olemme nyt taas toteuttamassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä ja maamme ulkopuolelta tulevaa sääntelyä. Suomea ei tässä vielä velvoiteta ottamaan käyttöön tietulleja, mutta on selvää, että ehdotettu laki on askel siihen suuntaan. En voi hyväksyä, että itsenäisen maamme lainsäädäntöä jatkuvasti viilataan EU:n normiston mukaiseksi. 

Paheksun myös sitä, että valiokunnan mietinnössä ei oteta lainkaan huomioon tietosuojavaltuutetun kriittistä lausuntoa, jossa viitataan ajoneuvojen sijaintitietojen keräämiseen. Valiokunta nimittäin ehdottaa, että eduskunta hyväksyy esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sellaisenaan ja muuttamattomana ja ilman lausumaehdotuksilla siivitettyjä evästyksiä. 

Tässä hallituksen esityksessä ei siis tarkastella tietullien käyttöönottamista Suomessa, mutta yhdenmukaistaminen sellaista valmistelee. Lakiehdotuksessa haetaan järjestelmien yhdenmukaisuutta, ja on oletettavaa, että tietullitkin vielä jonakin päivänä yritetään ottaa käyttöön Suomessa. Uhkana on sekin, että lopulta Euroopan unioni kerää tietullirahat tai vie ainakin osan niistä. 

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että lakiehdotus hylätään. 
Helsingissä 23.9.2021
Ano Turtiainen vkk