Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.06

Valiokunnan mietintö LiVM 2/2020 vp HE 109/2019 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 109/2019 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • liikenneneuvos Kimmo Kiiski 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • poliisitarkastaja Jari Pajunen 
  sisäministeriö
 • suunnittelija Tea Hoffrén 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Aino Still 
  Liikenne- ja viestintävirasto
 • poliisitarkastaja Konsta Arvelin 
  Poliisihallitus
 • suunnittelija Tea Hoffren 
  Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
 • tiimipäällikkö Jouni Korhonen 
  Helsingin kaupunki
 • sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi 
  Helsingin kaupunki
 • lakimies, kunnallinen pysäköinninvalvoja Mika Mäkäräinen 
  Kuopion kaupunki
 • projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen 
  Lahden kaupunki
 • liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna 
  Suomen Kuntaliitto
 • johtaja Santtu Vierimaa 
  Mehiläinen
 • päälakimies Jenni Hupli 
  Suomen Kiinteistöliitto ry
 • asiantuntija Sari Erkkilä 
  Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
 • työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman 
  Tehy ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Espoon kaupunki
 • Tampereen kaupunki
 • Vantaan kaupunki
 • Attendo
 • Stella Kotipalvelut Oy
 • Liikenneturva
 • Suomen sairaanhoitajaliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1.6.2020 voimaan tulevaa tieliikennelakia. Esityksen tarkoituksena on lisätä lakiin eduskunnan lausumassa edellytetyt kotihoidon työntekijöiden pysäköintiä helpottavat säännökset. 

Esityksen mukaan kunnan myöntämällä kotihoidon pysäköintitunnuksella saisi pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksullisella pysäköintipaikalla maksua suorittamatta ja alueella, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä. Pysäköintitunnuksella olisi myös mahdollista pysäköidä rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueella, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu. Pysäköintitunnus mahdollistaisi lisäksi pysäköinnin pihakadulla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla ja huoltoajo sallittu -lisäkilven vaikutusalueella. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2020 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti uutta 1.6.2020 voimaantulevaa tieliikennelakia (729/2018) koskevassa mietinnössään LiVM 16/2018 vpHE 180/2017 vp eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yhtenäisen ratkaisun kotihoidon ja vastaavien kotiin tarjottavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi ja valmistelee viipymättä asiassa tarvittavat säännösmuutokset. Nyt käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä toteutetaan tätä eduskunnan hyväksymää vaatimusta. 

Valiokunta pitää hyvänä, että jo pitkään keskusteluissa olleisiin kotihoidon pysäköintiongelmiin on löydetty ratkaisuja. Saadun selvityksen mukaan kotihoidon tarve ja määrä tulee muun muassa väestön ikääntymisestä johtuen kasvamaan tulevaisuudessa. Esityksellä parannetaan valiokunnan käsityksen mukaan kotihoidon pysäköintimahdollisuuksia, lisätään kotihoidon asiakkaiden turvallisuutta ja mahdollistetaan, että kotihoidon työntekijöillä on enemmän aikaa käytettävissä asiakkaiden tarpeisiin. Valiokunta katsoo, että esitys on tervetullut askel oikeaan suuntaan, vaikka se ei kaikilta osin ratkaisekaan kotiin tuotavien palvelujen pysäköinnin ongelmia. Keskeiseksi ongelmaksi jää edelleen, että esityksellä ei poisteta kotiin tuotavien palvelujen pysäköintiin kiinteistöjen alueilla liittyviä ongelmia. Jatkossa tarvitaankin lisää toimenpiteitä näiden ongelmien ratkaisemiseksi. 

Yhtenäisellä valtakunnallisella sääntelyllä annetaan kunnille mahdollisuus kotihoidon pysäköintiongelmien vähentämiseen ja näiden palvelujen tehostamiseen. Valiokunta katsoo, että tämän mahdollisuuden hyödyntäminen on tärkeää myös käytännössä. Valiokunta kannustaa näin ollen kuntia ottamaan kotihoidon pysäköintitunnukset käyttöön ja muutoinkin lisäämään kotihoidon pysäköintimahdollisuuksia pysäköinnin suunnittelun avulla. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että sekä kunnat että kiinteistöt pyrkivät kaikin keinoin helpottamaan tilannetta esimerkiksi osoittamalla pysäköintipaikkoja kotihoidon tarpeita varten. Tämä vaatii jatkossa myös yhteistyön tiivistämistä kiinteistöjen sekä isännöitsijöiden kesken. 

Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille, että tilanteissa, joissa yhteistoiminta-alueet kotihoidon järjestäjinä ulottuvat useiden kuntien alueille, myös kotihoidon pysäköintitunnuksen olisi tärkeää olla yhtenäinen tällä alueella muun muassa valvonnan toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi. Valiokunta kannustaa kuntia sopimaan tarpeen mukaan keskenään yhtenäisistä pysäköintitunnuksista tämänkaltaisissa tilanteissa. 

Eräitä tulkintakysymyksiä

Asiantuntijakuulemisessa esitystä on osin kannatettu, mutta osin on myös tuotu esille erilaisia huolenaiheita sääntelyn toimivuudesta ja riittävyydestä.  

Esityksen lähtökohtana on, että kotihoidon pysäköinnille ei aseteta aikarajoitusta, mikä valiokunnan käsityksen mukaan vastaa kotihoidon selkeään tarpeeseen hoitaa vaikeasti ajallisesti ennalta arvioitavissa olevia hoitotilanteita ja lain tarkoitusta yhtenäisen sääntelyn aikaansaamiseksi. Valiokunta katsoo, että pysäköintiajan rajoitus on periaatteessa mahdollista osoittaa koskemaan myös pysäköintitunnuksellisia ajoneuvoja tieliikennelain 75 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tekstillisellä merkillä, mutta tämä ei vastaa esityksen henkeä ja tarkoitusta ja tätä mahdollisuutta tulee siten käyttää harkiten.  

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että pysäköintitunnuksen voivat esityksen mukaan saada yhtenäisin ehdoin sekä yksityiset toimijat että julkiset toimijat, niiden yhtiö- tai hallintomalleista riippumatta, silloin kun ne toteuttavat kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Valiokunta painottaa, että pysäköintitunnuksen myöntämisen ehtona on lakiesityksen 190 a §:n mukaan kyseisessä pykälässä määriteltyjen kotiin tuotavien kunnallisten palvelujen tuottaminen. 

Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille huoli, että kotihoidon pysäköintitunnuksella saisi pysäköidä myös liikkumisesteisille henkilöille nimenomaisesti varatulle esteettömälle pysäköintipaikalle. Valiokunta korostaa, että kotihoidon pysäköintitunnuksen pysäköintitavoista säädetään esityksen 39 a §:n viittauksen mukaisesti tieliikennelain 39 §:ssä. Tieliikennelain 39 §:n 2 momentin mukaan pysäköintitunnuksella ei saa pysäköidä sellaiselle alueelle tai paikalle, joka on osoitettu liikennemerkillä vain tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin. Näin ollen valiokunta pitää selvänä, että kotihoidon pysäköintitunnuksella ei saa pysäköidä sellaiselle paikalle, joka on varattu esimerkiksi liikkumisesteisen pysäköintiä varten. 

Valiokunta kiinnittää tulkintaongelmien välttämiseksi huomioita siihen, että lakiehdotuksen 39 a §:n 1 momentin mukaan kotihoidon pysäköintitunnuksella on mahdollista pysäköidä vain kunnan kadulla tai kunnan hallinnoimalla tiealueella. Näin ollen esityksellä ei anneta pysäköintioikeutta kiinteistön omistamalla tai hallitsemalla alueella riippumatta siitä, onko kyse tiealueesta vai maastosta. 

Vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja väärinkäytösten mahdollisuudet

Asiantuntijakuulemisessa on myös tuotu esille, että uuden pysäköintitunnuksen käytöllä voi olla myös liikenneturvallisuutta heikentäviä vaikutuksia erityisesti pysäköitäessä liikenteenohjauslaitteella osoitetuille pysäköintikieltoalueille. Toisaalta on muun muassa tuotu esille, ettei liikkumisesteisen pysäköintitunnusten vastaavasta käytöstä ole käytännössä todettu aiheutuneen liikenneturvallisuutta heikentäviä vaikutuksia. Valiokunta korostaa, että lähtökohtaisesti kaikki turvallisuutta vaarantava tai muuta liikennettä haittaava pysäköiminen on kiellettyä tieliikennelain 37 §:n perusteella. Valiokunta kiinnittää myös huomiota siihen, että 1.6.2020 voimaantulevan tieliikennelain 75 §:n 2 momentti antaa tarvittaessa mahdollisuuden osoittaa tekstillisellä merkillä pysäköintikiellon voimassaoloalueella, että pysäköintikielto koskee myös pysäköintitunnuksellisia ajoneuvoja. Tällainen ratkaisu voi olla jollain tiealueella tarpeen, jos pysäköintikielto on asetettu nimenomaan liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että sääntely ei johda liikennemerkkien määrän lisääntymiseen, joten menettelyä tulee käyttää vain harkiten. 

Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille myös huolia kotihoidon pysäköintitunnusten mahdollisesta väärinkäytöstä, koska tunnusten käytön valvontaa on pidetty haastavana. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että sääntelyn toimivuutta seurataan ja arvioidaan jatkossa liikenneturvallisuuden ja mahdollisten väärinkäytösten ehkäisemisen kannalta ja että erityisesti liikenneturvallisuus huomioidaan asianmukaisesti myös liikennesuunnittelussa. Erityisen tärkeää on myös varmistaa valvonnan resurssien riittävyys liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Väärinkäytöksiä on osittain mahdollista vähentää myös esimerkiksi ottamalla käyttöön esitetyn sääntelyn mahdollistama digitaalinen pysäköintitunnusjärjestelmä. 

Seurannan ja jatkotoimien tarve

Esityksessä säädetään kotihoidon pysäköintitunnuksella pysäköinnistä tiealueella, eikä esitys siten vaikuta pysäköintiin esimerkiksi taloyhtiöiden ja kiinteistöjen pihoilla. Valiokunta korostaa, että kiinteistöillä on siten jatkossakin merkittävä rooli kotiin tuotavien palvelujen pysäköintimahdollisuuksien järjestämisessä.  

Valiokunta pitää hyvin tärkeänä, että myös kiinteistöjen omistajat ja isännöitsijät ottavat jatkossa aktiivisen roolin tilanteen parantamiseksi. Taloyhtiöiden on mahdollisuuksien mukaan osoitettava kotihoidon pysäköinnille tilaa ja tämä tulee huomioida keskeisenä näkökohtana myös kaavoituksessa. Väestön ikääntyessä kotiin tuotavien palvelujen tarve kasvaa ja eri toimijoiden tulee kantaa vastuunsa kansalaisten välttämättä tarvitseman palvelutarjonnan mahdollistamiseksi. 

Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että kotihoidon pysäköintitunnusta koskevan sääntelyn toimivuutta ja sen soveltamisen yhtenäisyyttä seurataan ja arvioidaan tarkasti jatkossa ja arvioidaan myös lisäsääntelyn ja uusien keinojen tarvetta pysäköintiongelmien ratkaisemiseksi. Tämä koskee myös muuta kuin tiealuetta koskevaa sääntelyä, kuten ympäristöministeriön hallinnonalalle kuuluvan maastoliikennelain (1710/1996) sääntelyä. Valiokunta katsoo, että asian jatkovalmistelu on tärkeää myös kansalaisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Hallituksen esityksen HE 17/2020 vp välttämättömät muutosehdotukset

Vallitsevasta poikkeustilasta ja aikataulujen haasteellisuudesta johtuen valiokunta on siirtänyt saman aikaisesti valiokunnan käsittelyssä olevasta hallituksen esityksestä HE 17/2020 vp (niin sanottu tieliikennelain korjauspaketti) tähän mietintöön sellaiset tieliikennelain muutosehdotukset, jotka on välttämätöntä saada voimaan 1.6.2020 uuden tieliikennelain voimaan tullessa. 

Valiokunta kiinnittää poikkeusoloihin ja koronavirustilanteeseen liittymättömänä asiana yleisesti vakavaa huomiota siihen, että liikenne- ja viestintäministeriön lainvalmistelu tulee suunnitella, resursoida ja aikatauluttaa siten, että eduskunnalle jää riittävästi aikaa hallituksen esitysten käsittelyyn.  

Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että hallituksen esitykseen HE 17/2020 vp sisältyy useita sellaisia sääntelykokonaisuuksia, joita ministeriö on saadun selvityksen mukaan valmistellut jo pidemmän aikaa. Valiokunta ei pidä lainvalmistelun periaatteiden kannalta ja muutoinkaan hyvänä, että laajasti kansalaisiin ja kaikkiin yhteiskunnan toimijoihin vaikuttavaan tieliikennelakiin tuodaan eduskunnan käsittelyyn mittava korjausesitys vain hieman ennen kyseisen lain voimaantuloa. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

190 a §. Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntäminen.

Valiokunta on lisännyt selkeyden vuoksi pykälän 1 momenttiin viittaukset sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:ssä tarkoitettuun kotipalveluun ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ssä tarkoitettuun kotisairaanhoidon tehtävään. Muutos vastaa esityksen tarkoitusta, ja sillä täsmennetään esityksessä tarkoitetun kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytyksiä muuttamatta sääntelyn sisältöä.  

HCT-ajoneuvoyhdistelmiä ja erikoiskuljetuksia sekä ELY-keskusten toimivaltaa koskevat säännökset

Voimassa olevien poikkeusolojen eduskunnan työskentelylle asettamista rajoituksista ja haasteellisista aikatauluista johtuen valiokunta on siirtänyt tähän hallituksen esitystä HE 109/2019 vp (kotihoidon pysäköintitunnus) koskevaan mietintöönsä hallituksen esityksestä HE 17/2020 vp (niin sanottu tieliikennelain korjauspaketti) kaksi sääntelykokonaisuutta, jotka on välttämätöntä saada voimaan uuden tieliikennelain voimaan tullessa 1.6.2020. Toinen näistä kokonaisuuksista koskee HCT (High Capacity Transport) -ajoneuvoyhdistelmiä ja erikoiskuljetuksia ja toinen ELY-keskusten toimivaltuuksia. Niin sanotuilla pitkillä ajoneuvoyhdistelmillä tehtävillä kuljetuksilla on jo tällä hetkellä keskeinen merkitys tavarankuljetusten toimivuuden kannalta, ja valiokunta pitää välttämättömänä, että näiden kuljetusten jatkuvuus voidaan varmistaa uuden tieliikennelain voimaan tullessa. ELY-keskusten toimivaltuuksilla taas voi olla merkitystä myös poikkeusolojen liikkumisrajoitusten käytännön toteuttamisen kannalta.  

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että HCT-ajoneuvoyhdistelmien käytöllä on merkittäviä vaikutuksia tienpidon kustannuksiin ja korjaustarpeisiin, joihin tulee jatkossa löytää toimivia ratkaisuja. Lisäksi on tarpeen luoda yhtenäiset käytännöt HCT-ajoneuvoyhdistelmien ohjaamiseen ja rajoittamiseen kuntien katuverkolla ja arvioida myös näiden kuljetusten liikenneturvallisuusvaikutuksia.  

Valiokunta on siirtänyt liikenne- ja viestintäministeriöltä saamansa selvityksen mukaisesti hallituksen esityksestä HE 17/2020 vp tähän mietintöön seuraavat HCT-ajoneuvoyhdistelmiä ja erikoiskuljetuksia koskevat pykälät: 2, 8, 88, 100, 106—108, 115, 116, 117 a, 122, 124, 131 a, 132, 132 a, 134, 150—152, 157 a, 184, 192 ja 195 §:n sekä liitteet 6.2, 6.3, 6.6, 7.1 ja 9. Lisäksi valiokunta on siirtänyt saadun selvityksen mukaisesti hallituksen esityksestä HE 17/2020 vp tähän mietintöönsä ELY-keskusten toimivaltaa koskevat 65, 71—73, 187, 189 ja 191 §:n. Lisäksi valiokunta on siirtänyt saadun selvityksen mukaisesti hallituksen esityksestä HE 17/2020 vp tähän mietintöönsä liikenteen väistämissääntöjen kannalta keskeisen kärkikolmion tulkintaa koskevan liitteen 3.2 kohdan B5, liikenteenohjaustoimivaltaa koskevat 8 ja 184 §:n ja esityksen 195 §:n siirtymäsäännökset.  

Molemmat hallituksen esitykset (HE 109/2019 vp ja HE 17/2020 vp) koskevat tieliikennelain muuttamista, ja ne ovat samanaikaisesti liikenne- ja viestintävaliokunnan käsiteltävinä. Valiokunta on kuullut siirrettävien pykälien osalta asiantuntijoita hallituksen esityksen HE 17/2020 vp käsittelyn yhteydessä. 

Valiokunta on tehnyt hallituksen esityksestä HE 17/2020 vp siirrettävistä pykälistä muutoksia vain 72, 184 ja 189 §:ään sekä liitteeseen 6.6. Lisäksi valiokunta on korjannut lain johtolausetta siirretyistä pykälistä johtuen. Valiokunta viittaa siirrettyjen pykälien sisällön ja perustelujen osalta hallituksen esitykseen HE 17/2020 vp. Valiokunta käsittelee hallituksen esityksen HE 17/2020 vp muilta osin myöhemmin, kun tilanne sen mahdollistaa. 

72 §. Poikkeukset liikenteenohjauslaitetta asetettaessa.

Pykälä on siirretty hallituksen esityksestä HE 17/2020 vp. Saadun selvityksen mukaan siitä huolimatta, että liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 3 §:n mukaan maantien tienpitäjä on Väylävirasto, mainitun lain 11 §:n 2 momentin mukaan kuitenkin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat alueensa tienpidon tehtävien hoitamisesta Väyläviraston ohjauksen mukaisesti. Tämän vuoksi valiokunta on muuttanut pykälän 1 momenttia niin, että se, jolla on 71 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan oikeus asettaa liikenteenohjauslaite, asettaa väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkin tien ja maantien liittymäkohtaan. 

Vastaavalla tavalla valiokunta on muuttanut pykälän 2 ja 3 momenttia siten, että liikennemerkin pystyttää maantielle se, jolla on 71 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan oikeus asettaa liikenteenohjauslaite. 

Lisäksi valiokunta on muuttanut pykälän 5 momenttia siten, että 71 §:n 1 momentissa säädetty toimija, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite, voi päättää, että hakija saa pystyttää kustannuksellaan tieliikennelain liitteessä 3.6 ja 3.7 tarkoitetun opastusmerkin. 

184 §. Poikkeukset velvollisuudesta noudattaa liikennesääntöjä, liikenteenohjauslaitteita ja ajoneuvon käyttöä koskevia säännöksiä.

Pykälä on siirretty hallituksen esityksestä HE 17/2020 vp. Valiokunta on yhtenäistänyt pykälän sanamuodon vastaamaan 8 §:ssä käytettyjä sanamuotoja siten, että sana poliisimiehen on muutettu sanaksi liikenteenvalvojan. 

189 §. Painonvalvontalaitteen asettaminen.

Pykälä on siirretty hallituksen esityksestä HE 17/2020 vp. Valiokunta on yhtenäistänyt pykälän sanamuodon vastaamaan 8 ja 184 §:ssä käytettyjä sanamuotoja siten, että sanat poliisimies, rajavartiomies ja tullimies on korvattu sanalla liikenteenvalvoja. 

Liite 6.6. Auton ja perävaunun yhdistelmän suurin sallittu massa (122 §), neljäs selityskohta.

Liite 6.6. on siirretty hallituksen esityksestä HE 17/2020 vp. Valiokunnan Liikenne- ja viestintävirastolta saaman selvityksen mukaan ajoneuvoyhdistelmissä, joissa voidaan hyödyntää samanaikaisesti useita käyttövoimia (esimerkiksi poltto- ja sähkömoottoria), ei ajoneuvoyhdistelmän suorituskyky aina määräydy suoraan mainittujen voimanlähteiden tehojen summasta, joten todellisen suorituskyvyn määrittäminen kuvaisi paremmin ajoneuvoyhdistelmän etenemiskykyä. Näin ollen valiokunta on muuttanut liitteen neljättä selityskohtaa siten, että määräyksenantovaltuus koskee ajoneuvoyhdistelmän tehon määrittämisen sijaan ajoneuvoyhdistelmän suorituskyvyn määrittämistä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 109/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki tieliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tieliikennelain (729/2018) Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2 §:n 23 kohta, 8 §:n 1 momentti,  Muutosehdotus päättyy43 §:n 2 momentti, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 65 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohta ja 5 momentti, 71 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 3 ja 4 momentti, 72 §, 73 §:n 2 momentti, 88 §:n 1 momentin 11 kohta, 100 §:n 1 momentti, 106 §, 107 §:n 3 momentti, 108, 115, 116 ja  122 §, 124 §:n 1 ja 2 momentti, 132 ja 150 §, 151 §:n 4 ja 5 momentti, 152 §:n 1 momentin 4 kohta, 184 §:n otsikko ja 2 momentti, 187 ja 189 §, 191 §:n 1 ja 5 momentti, 192 §:n 1 momentti, 195 § sekä liitteen 3.2 kohta B5, Muutosehdotus päättyy liitteen 3.8 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kohta H25  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sekä liitteet 6.2, 6.3, 6.6 ja 7.1 Muutosehdotus päättyy sekä 
lisätäänValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  2 §:ään uusi 24 kohta,  Muutosehdotus päättyylakiin uusi 39 a §Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , 88 §:n 1 momenttiin uusi 12 kohta,  lakiin uusi 117 a, 131 a, 132 a, 157 a Muutosehdotus päättyy ja 190 a §Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , 134 §:ään uusi 2 momentti, 152 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä lakiin uusi liite 9 Muutosehdotus päättyy seuraavasti: 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Määritelmät Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tässä laissa tarkoitetaan: Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23)  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi erikoiskuljetuksella Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  tiellä yleisesti sallittuja mittoja tai massoja koskevista säännöksistä poikkeavaa kuljetusta silloin, kun poikkeaminen johtuu jakamattomasta kuormasta, kuorman laadusta tai ajoneuvon käyttötarkoituksen edellyttämästä rakenteesta;  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 24)  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi liikenneasioiden rekisterillä Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 216 §:ssä tarkoitettua rekisteriä. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8 § Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikennesääntöjen noudattaminen ja liikenteenohjaus Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tienkäyttäjän on ensisijaisesti noudatettava liikenteenvalvojan antamaa merkkiä, käskyä tai kieltoa ja muun liikenteenohjaajan antamaa merkkiä. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
39 a § 
Kotihoidon pysäköintitunnus 
Jos ajoneuvossa on kotihoidon pysäköintitunnus, ajoneuvon saa pysäköidä 39 §:ssä säädetyllä tavalla kadulla tai muulla kunnan hallinnoimalla alueella liikenteenohjauslaitteella osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta.  
Kotihoidon pysäköintitunnusta saa käyttää pysäköintiin vain 190 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen työtehtävien suorittamista varten ja pysäköintiin saa käyttää vain pysäköintitunnuksessa mainittua ajoneuvoa.  
43 §  
Pihakadulla ajaminen ja pysäköinti 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Pysäköinti pihakadulla on sallittu vain merkityllä pysäköintipaikalla. Polkupyörän ja mopon sekä liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella tai kotihoidon pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa kuitenkin pysäköidä pihakadulla muuallekin, jos siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle eikä muulle käyttämiselle. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 65 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenteenohjaaja Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenteenohjaajana saa myös toimia henkilö, jonka: Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4) Väylävirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai kunta määrää ohjaamaan liikennettä tiellä tai sen läheisyydessä tehtävän työn, tutkimuksen tai pitkäkestoisen liikennehäiriön vuoksi; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5) Liikenne- ja viestintävirasto valtuuttaa tai poliisi määrää ohjaamaan liikennettä erikoiskuljetuksessa. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenteenohjaajalla on oltava selvästi erottuva vaatetus, joka vastaa standardin SFS-EN 471 tai SFS-EN ISO 20471 vaatimuksia. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä erikoiskuljetuksen liikenteenohjaajan vaatetuksen näkyvyysvaatimuksista. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 71 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenteenohjauslaitteen asettaminen Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenteenohjauslaitteen asettaa: Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1)  maantielle toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Väyläviraston ohjauksen perusteella; Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Edellä 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetun liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on toimitettava tieto Väylävirastolle. Väylävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä toimitettavan tiedon sisällöstä ja välittämistavasta. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Poliisi tai se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite, saa poistaa tämän lain vastaisesti asetetun liikenteenohjauslaitteen. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 72 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Poikkeukset liikenteenohjauslaitetta asetettaessa Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Se, jolla on 71 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan oikeus asettaa liikennemerkki, asettaa väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkin tien ja maantien liittymäkohtaan ja kunta kadun ja mainitun momentin 3 kohdassa tarkoitetun alueen liittymäkohtaan. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kunta asettaa taajamaa osoittavan liikennemerkin. Liikennemerkin pystyttää maantielle se, jolla on 71 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan oikeus asettaa liikennemerkki, muulle tielle kunta. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Vaarallisten aineiden kuljetusrajoitusta osoittavan liikennemerkin asettaa Liikenne- ja viestintävirasto. Liikennemerkin pystyttää maantielle se, jolla on oikeus 71 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan asettaa liikennemerkki, muulle tielle kunta. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Rautatien tasoristeyksen kohdalla olevien liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta, kunnossapidosta ja kustannusvastuusta säädetään ratalain (110/2007) 89 §:ssä. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Se, jolla on oikeus 71 §:n 1 momentin mukaan asettaa liikennemerkki, voi päättää, että hakija saa pystyttää kustannuksellaan tämän lain liitteessä 3.6 ja 3.7 tarkoitetun opastusmerkin. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 73 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Häiritsevän tai luvattoman laitteen asettaminen tielle Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Poliisi tai se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite, voi poistaa 1 momentin vastaisesti asetetun laitteen. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 88 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5 luvun määritelmät Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tässä luvussa tarkoitetaan: Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11)  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  mitta- ja massadirektiivin 2 artiklassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia polttoaineita; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12)  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi jakamattomalla esineellä Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi :  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi a) kuormana olevaa esinettä, joka yksin muodostaa jakamattoman kuorman, mutta joita voi kuormata useita niin, että tiellä yleisesti sallittua massaa ei ylitetä eikä usean jakamattoman esineen kuormaamisella lisätä tiellä yleisesti sallitun mitan ylittymistä; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b) kuormana olevaa esinettä, jonka kuormaaminen aiheuttaa mitta- ja massadirektiivissä sallitun mitan ylittymisen, mutta joita voi kuormata useita niin, että tiellä yleisesti sallittua massaa ei ylitetä eikä usean jakamattoman esineen kuormaamisella lisätä mitta- ja massadirektiivissä sallitun mitan ylittymistä. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Mitä tässä laissa säädetään jakamattomasta kuormasta, sovelletaan myös ulkomaille vietävään tai sieltä tuotavaan tyhjään tai lähtöpaikalla valmiiksi kuormattuun, yli 2,80 metriä korkeaan tai yli 12,30 metriä pitkään merikuljetukseen suunniteltuun konttiin. Jos kontin kuljetus vaatii 4,40 metrin korkeuden, puoliperävaunuyhdistelmässä 23,00 metrin pituuden tai tiellä yleisesti sallitun massan ylittämisen, kontti katsotaan jakamattomaksi esineeksi vain jakamattoman esineen pakkauksena tai konttia tyhjänä kuljetettaessa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 100 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ohjautuva akseli Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Jos autossa tai auton perävaunussa, jolle ei ole säädetty eikä määrätty ohjauslaitetta koskevia teknisiä vaatimuksia, on ohjautuva akseli, joka on varustettu kuljettajan paikalta käytettävällä tai automaattisesti toimivalla ohjauksen suoraan lukitsevalla laitteella, akseli on pidettävä lukittuna nopeuden ollessa yli 40 kilometriä tunnissa.  Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 106 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ajoneuvon renkaiden liukuesteet Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ajoneuvon renkaat saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Autossa, moottoripyörässä, mopossa, kolmipyörässä, nelipyörässä, raskaassa nelipyörässä, kevyessä nelipyörässä ja rakenteelliselta nopeudeltaan yli 60 kilometriä tunnissa olevassa traktorissa sekä tällaiseen ajoneuvoon kytketyssä hinattavassa ajoneuvossa saa käyttää nastarenkaita marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Muunakin aikana nastarenkaita saa käyttää: Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1) hälytysajoneuvossa; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2) puolustusvoimien käytössä olevassa maastokäyttöön tarkoitetussa autossa ja perävaunussa; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3) tienpitoon käytettävässä autossa ja perävaunussa; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4) ajoneuvon kauppaan, korjaukseen, katsastukseen tai liikenteeseen hyväksymiseen liittyvissä tilapäisissä siirroissa; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5) kaikissa tässä momentissa tarkoitetuissa ajoneuvoissa, jos sää tai keli sitä edellyttää. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Jos vetoautossa on nastarenkaat, luokittelumassaltaan yli 0,75 tonnin ja enintään 3,5 tonnin painoisessa auton perävaunussa on käytettävä talvirenkaita. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Käytettäessä nastarenkaita henkilö- tai pakettiautossa, erikoisautossa ja luokittelumassaltaan enintään 3,5 tonnin painoisessa auton perävaunussa on nastarenkaat, paripyörien toisia pyöriä lukuun ottamatta, asennettava ajoneuvon kaikkiin pyöriin. Nastojen määrät ajoneuvon eri renkaissa ei saa poiketa toisistaan siten, että siitä aiheutuu vaaraa. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ajoneuvon renkaiden nastamäärien sallituista eroista. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Jos ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on yli 44 tonnia tai pituus yli 18,75 metriä, vetävälle akselille tai vetäville akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 18 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta, vetoajoneuvo on 2 momentissa säädettynä aikana varustettava laitteella, jolla voidaan parantaa ajoneuvon liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla. Tällaisena laitteena ei pidetä yhden vetävän akselin tasauspyörästön toimintaan vaikuttavaa rakennetta.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Jos yli 28 metriä pitkässä ajoneuvoyhdistelmässä vetäville akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 25 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta, vetoajoneuvossa on 2 momentissa säädettynä aikana oltava ajoneuvoyhdistelmän liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla parantavat hiekoittimet tai ketjuheittimet vähintään yhdellä vetävällä akselilla.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Edellä 5 ja 6 momentissa tarkoitettua vaatimusta ajoneuvoyhdistelmän liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla parantavista järjestelmistä ei sovelleta ajoneuvoyhdistelmään, jossa on hitaassa nopeudessa vetäväksi akseliksi kytkettävä akseli, jos vetäville akseleille kohdistuu edellä tarkoitetulle vetävälle akselille kohdistuva massa mukaan luettuna yhteensä vähintään 25 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta. Hitaassa nopeudessa vetäväksi akseliksi kytkettävä akseli voi olla autossa tai perävaunussa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Polkupyörän, moottorilla varustetun polkupyörän, kevyen sähköajoneuvon, polkupyörän perävaunun, potkupyörän ja eläimen vetämän ajoneuvon renkaat saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Moottorityökoneen, maastoajoneuvon ja traktorin, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa, sekä niiden perävaunun renkaat ja telaketjut saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto voi erityisestä syystä myöntää ajoneuvolle poikkeuksen 2 momentin nastarenkaiden sallittua käyttöaikaa koskevasta säännöksestä. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä siitä, minkälaisia laitteita voidaan pitää 5 momentissa tarkoitettuina laitteina, joilla voidaan parantaa ajoneuvon liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla ja siitä, minkälaista akselia voidaan pitää 7 momentissa tarkoitettuna hitaassa nopeudessa vetäväksi akseliksi kytkettävänä akselina. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 107 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Yleiset kuormaussäännökset Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kuorma saa ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallitun pituuden rajoissa ulottua ajoneuvon edessä enintään 1,00 metriä ja takana enintään 2,00 metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle, ellei tässä luvussa jäljempänä taikka erikoiskuljetuksia koskevissa säännöksissä tai määräyksissä toisin säädetä tai määrätä. Jos ajoneuvoyhdistelmä ei täytä 132 §:n 1 eikä 2 momentissa säädettyä kääntyvyysvaatimusta, saa kuorma ulottua ajoneuvon takana kuitenkin enintään 1,00 metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 108 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kuorman sijoittaminen Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kuormasta on tehtävä mahdollisimman matala yhtenäinen kokonaisuus. Kuorman painopisteen tulee olla mahdollisimman alhaalla ja lähellä ajoneuvon pituussuuntaista keskiviivaa. Vetoajoneuvon ja useamman kuin yhden perävaunun muodostamassa ajoneuvoyhdistelmässä kuorma tulee sijoittaa mahdollisimman eteen koko yhdistelmä huomioiden. Ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että ajoneuvon painopiste on korkeammalla kuin ajoneuvolle on teknisesti sallittu.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Keskiakseliperävaunu on kuormattava niin, että se kohdistaa vetoajoneuvon kytkentälaitteelle alaspäin painavan voiman. Alaspäin painava voima saa olla enintään 10 prosenttia perävaunun akseleille sallitusta massasta tai enintään 1 000 kilogramman massaa vastaava voima, pienemmän voimista ollessa määräävä. Alaspäin painava voima ei saa ylittää kytkettäville ajoneuvoille eikä kytkentälaitteille sallittuja voimia. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 115 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ETA-valtiossa rekisteröity tai käyttöönotettu ajoneuvo Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Jos vuonna 1993 tai sitä myöhemmin käyttöönotetun ajoneuvon rekisteröinnissä ja käytössä sallitut massat ylittävät mitta- ja massadirektiivissä säädetyt suurimmat sallitut arvot:  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1) auton kolmi- tai useampiakselisessa telissä vähintään yhden akselin tulee olla ohjaava taikka ohjautuva akseli; ohjaavan akselin sijasta voidaan käyttää ohjautuvaa akselia, joka on lukittuneena suoraan ajoa vastaavaan asentoon nopeuden ollessa 30 kilometriä tunnissa tai tätä enemmän; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2) hinattavan ajoneuvon telin akseleista vähintään yhden on oltava ohjautuva tai ohjaava, jos telin äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää kaksiakselisessa telissä 2,4 metriä tai kolmi- tai useampiakselisessa telissä 2,8 metriä; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3) varsinaisen perävaunun kaksiakselisen telin takimmainen akseli saa olla ohjautuva vain, jos ajo-neuvon on osoitettu täyttävän E-säännössä n:o 79 tarkoitetut tekniset vaatimukset. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Edellä 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon kolmi- tai useampiakselisen telin muille kuin ohjautuville akseleille kohdistuvien massojen summa on oltava vähintään 1,6 -kertainen ohjautuville akseleille kohdistuvaan massaan verrattuna. Vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoon, jonka on osoitettu täyttävän E-säännössä n:o 79 tarkoitetut tekniset vaatimukset. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä ei sovelleta ajoneuvoon, jonka suurin sallittu nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Apuvaunun päälle ei saa kytkeä puoliperävaunua, jonka ohjaavan akselin asento määräytyy hinaavan ajoneuvon vetopöydän ja puoliperävaunun välisen kulman perusteella. Kytkennän saa kuitenkin tehdä, jos apuvaunu on tähän tarkoitukseen hyväksytty. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 116 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun moottorikäyttöisen ajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon akselille ja telille kohdistuva suurin sallittu massa Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun moottorikäyttöisen ajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon akselille kohdistuva massa ei saa ylittää tämän lain liitteessä 6.1 mainittuja arvoja eikä liikenneasioiden rekisteriin merkittyä arvoa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon telille kohdistuva massa ei saa ylittää liitteessä 6.2 mainittuja arvoja eikä liikenneasioiden rekisteriin merkittyä arvoa.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ajettaessa liukkaalla tien pinnalla ajoneuvon akselille ja telille kohdistuva massa saa akselinnostolaitetta tai akselinkevennystoimintoa käytettäessä tilapäisesti ylittää suurimman tiellä sallitun akseli- ja telimassan, jos se on välttämätöntä riittävän vetopidon saavuttamiseksi eikä siitä aiheudu vahinkoa tielle.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ajoneuvon akselille ja telille kohdistuva massa saa akselinnostolaitetta tai akselinkevennystoimintoa käytettäessä tilapäisesti ylittää suurimman tiellä sallitun akseli- ja telimassan, jos se on välttämätöntä riittävän kääntyvyyden saavuttamiseksi. Ajonopeus saa tällöin olla enintään 30 kilometriä tunnissa ja akselille kohdistuva massa enintään 12 tonnia. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 117 a § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun perävaunun suurin sallittu massa Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Varsinaisen perävaunun massa ei saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 tonniin 350 kilogrammaa jokaiselta 0,10 metriltä, jonka perävaunun äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 122 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun auton ja perävaunun yhdistelmän suurin sallittu massa Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun auton ja perävaunun tai perävaunujen muodostaman ajoneuvoyhdistelmän massa ei saa ylittää liitteessä 6.6 mainittuja arvoja eikä vetoajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon tai hinattavien ajoneuvojen liikenneasioiden rekisteriin merkittyjen massojen summaa. Ajoneuvoyhdistelmän massa ei saa ylittää vetoajoneuvolle liikenneasioiden rekisteriin merkittyä suurinta sallittua yhdistelmämassaa eikä vetoajoneuvolle teknisesti sallittua ajoneuvoyhdistelmän massaa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 124 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun ajoneuvoyhdistelmän massaa koskevat poikkeukset vaarallisten aineiden kuljetuksessa Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Jos kuljetukseen sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia, ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on: Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1) 60 tonnia, jos kyseessä on vähintään seitsemänakselinen autolla vedettävä ajoneuvoyhdistelmä; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2) 64 tonnia, jos kyseessä on kolmeakselisen vetoauton ja vähintään viisiakselisen puoliperävaunun ajoneuvoyhdistelmä; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3) 68 tonnia, jos: Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi a) ajoneuvoyhdistelmässä on vähintään kahdeksan akselia ja ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa on vähintään neljä akselia; tai Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b) ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa on vähintään kolme akselia ja kyseessä on vähintään kahdeksanakselinen auton ja kahden puoliperävaunun muodostama ajoneuvoyhdistelmä.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kahdeksanakselisessa ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on yli 64 tonnia, vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunujen massasta yhteensä tulee kohdistua akseleille, jotka on varustettu paripyörin. Vaatimus ei kuitenkaan koske vaarallisten aineiden säiliökuljetusta, jos kuljetettavan vaarallisen aineen määrä ylittää 5 tonnia. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 131 a § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Pitkän ajoneuvoyhdistelmän merkinnät Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Yli 15,50 metrin pituisessa kuorma-auton ja perävaunun tai perävaunujen muodostamassa ajoneuvoyhdistelmässä tulee olla E-sääntöä n:o 70 vastaava tunnuskilpi tai 25 millimetriä levein punaisin päiväloistevärillä maalatuin tai heijastavin reunuksin varustettu vähintään 300 millimetriä pitkä ja 800 millimetriä leveä kilpi, jossa on keltaisella heijastavalla pohjalla musta ajoneuvoyhdistelmän kuva, jonka alla saa olla merkintä yhdistelmän pituudesta. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa määräyksiä pitkiä ajoneuvoyhdistelmiä koskevista havaittavuutta parantavista merkinnöistä. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 132 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun auton ja autolla vedettävän ajoneuvoyhdistelmän kääntyminen Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ETA-valtiossa rekisteröity tai käyttöönotettu auto, auton ja puoliperävaunun enintään 16,50 metrin pituinen yhdistelmä sekä auton ja varsinaisen perävaunun tai keskiakseliperävaunun enintään 18,75 metrin pituinen yhdistelmä on oltava käännettävissä kumpaankin suuntaan sellaisen koko ympyrän alueella, jonka määrittävät kaksi samankeskistä ympyrää siten, että auton tai auton ja perävaunun yhdistelmässä uloimman etukulman kulkiessa 12,50 metrin säteisen ympyrän kaarta pitkin kaikkien ajoneuvojen sisäsivu kulkee vähintään 5,30 metrin säteistä kaarta pitkin.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Auton ja perävaunun tai perävaunujen yli 18,75 metriä pitkän yhdistelmän tulee olla käännettävissä kumpaankin suuntaan sellaisen koko ympyrän alueella, jonka määrittävät kaksi samankeskistä ympyrää siten, että uloimman etukulman kulkiessa 12,50 metrin säteisen ympyrän kaarta pitkin sisäsivu kulkee vähintään 2,00 metrin säteistä kaarta pitkin. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, auton ja perävaunun tai perävaunujen yli 18,75 metriä pitkä yhdistelmä sekä auton ja puoliperävaunun yli 16,50 metriä pitkä yhdistelmä saa olla siten kääntyvä, että yhdistelmä täyttää liitteessä 9 säädetyt kääntyvyyttä ja takakulman sivusiirtymää koskevat vaatimukset. Tällöin on kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan kuitenkin varmistettava, että kuljetuksen suorittaminen käytettävällä kuljetusreitillä on mahdollista ilman riskiä osumisesta ajoradan sivuilla oleviin rakenteisiin. Kuljetuksessa tulee pitää mukana kääntyvyysvaatimuksen täyttymisen osoittamiseksi tarvittavat ajoneuvon ja yhdistelmän tekniset tiedot.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Edellä 1—3 momentissa mainituissa ajoneuvoyhdistelmän 16,50 metrin ja 18,75 metrin mitoissa ei oteta huomioon mitta- ja massadirektiivin 8 b artiklassa tarkoitettuja aerodynaamisia laitteita eikä 9 a artiklassa tarkoitettuja aerodynaamisia ohjaamoja. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa teknisiä ja tarkentavia määräyksiä ajoneuvoyhdistelmän kääntymisen koskevista vaatimuksista sekä vaatimustenmukaisuuden teknisistä osoittamistavoista. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa määräyksiä vaihtoehtoisista tavoista osoittaa tässä pykälässä tarkoitettujen kääntyvyysvaatimusten täyttyminen. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 132 a § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ajoneuvoyhdistelmän vakaus Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Jäljempänä 151 §:n 4 momentin 7—11 kohdassa tarkoitetun ajoneuvoyhdistelmän tulee mitoitukseltaan vastata yhdistelmää, jonka ISO-standardin 14791 mukaisissa ajokokeissa tai niitä vastaavissa simuloinneissa todettu pystykiertymäkulmanopeuden vahvistumisarvo on enintään 1,90 ja sivuttaiskiihtyvyyden vahvistumisarvo enintään 4,00 silloin, kun ajoneuvoyhdistelmä on kuormattu tiellä yleisesti sallittuun massaan, ajonopeus on 80 kilometriä tunnissa ja kuorman painopiste on 1,30 metrin korkeudella kuormatilan lattiasta. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kuljetuksessa tulee pitää mukana 1 momentissa tarkoitetun vakausvaatimuksen täyttymisen osoittamiseksi tarvittavat ajoneuvon tekniset tiedot taikka todistus kyseiselle tai sitä vastaavalle ajoneuvoyhdistelmälle tehdyistä 1 momentissa tarkoitetuista ajokokeista tai simuloinneista.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Edellä 1 momentissa tarkoitettua vakausvaatimusta ei kuitenkaan sovelleta sellaisilla ajoneuvoyhdistelmän akselinnosto- ja kevennystoimintojen asennoilla, joita voidaan käyttää vain nopeuden ollessa enintään 30 kilometriä tunnissa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräykset ajoneuvoyhdistelmän vakauden määrittämisessä käytettävistä simulointimenetelmistä. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 134 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Muussa kuin ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun ajoneuvon akselille ja telille kohdistuvat suurimmat sallitut massat Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ajettaessa liukkaalla tien pinnalla ajoneuvon akselille ja telille kohdistuva massa saa akselinnostolaitetta tai akselinkevennystoimintoa käytettäessä tilapäisesti ylittää suurimman tiellä sallitun akseli- ja telimassan, jos se on välttämätöntä riittävän vetopidon saavuttamiseksi eikä siitä aiheudu vahinkoa tielle. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 150 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Yleiset kytkentäsäännöt Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Moottorikäyttöiseen ajoneuvoon saa kerrallaan olla kytkettynä vain yksi hinattava ajoneuvo, jollei tässä laissa toisin säädetä. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ajoneuvoyhdistelmässä: Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1) ei saa ylittää ajoneuvoille, ajoneuvoyhdistelmälle eikä kytkentälaitteille teknisesti sallittuja massoja; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2) ajoneuvot eivät saa osua toisiinsa tavanomaisissa ajotilanteissa; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3) perävaunun tai perävaunujen jarrujen ja valaisimien on toimittava säännösten ja määräysten mukaisesti; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4) ajoneuvojen sähkö- ja paineilmajarrujen on oltava yhteen sovitetut säännösten ja määräysten mukaisesti; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5) vetoajoneuvon taustapeilit on säädettävä siten tai vetoajoneuvoon on kiinnitettävä sellaiset lisäpeilit, että kuljettaja voi nähdä vetoajoneuvon ja perävaunun tai perävaunujen sivuille sekä seurata takaa tulevaa liikennettä; lisäpeilien sijasta voidaan käyttää muuta epäsuoran näkemisen mahdollistavaa laitetta. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi yli 20,00 metriä pitkässä kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmässä, 151 §:n 7—11 kohdassa tarkoitetussa yhdistelmässä sekä muussa yli 28,00 metriä pitkässä ajoneuvoyhdistelmässä on oltava sähköohjattu paineilmatoiminen jarrujärjestelmä yhdistelmän kaikissa ajoneuvoissa sekä sellaiset epäsuoran näkemisen mahdollistavat laitteet ja kuljettajaa avustavat järjestelmät, joilla varmistetaan pitkän ajoneuvoyhdistelmän turvallisuus. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat määräykset tässä momentissa tarkoitetuista järjestelmistä ja niiden teknisistä vaatimuksista. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Edellä 3 momentissa tarkoitetun ajoneuvoyhdistelmän kuljettajalla tulee olla tieto kullekin yksittäiselle akselille ja telille kohdistuvasta massasta. Vetoajoneuvon etuakselille kohdistuvasta massasta tulee kuitenkin olla tieto vain, jos akseli on ilmajousitettu. Kuljetuksessa tulee pitää mukana 3 momentissa säädettyjen ja 3 momentin nojalla määrättyjen vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi tarvittavat ajoneuvon tekniset tiedot. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kuorma-auton ja siihen tai sen perävaunuun kytketyn perävaunun kuorman purkuun tai lastaukseen liittyvissä lyhyissä siirtoajoissa voidaan käyttää autoon asennettua, muuta kuin tyyppihyväksyttyä kytkentälaitetta. Edellytyksenä on, että kuljetuksen aikana ei ylitetä nopeutta 30 kilometriä tunnissa ja että kytkentälaitteen läheisyyteen on asennettu tästä kertova kilpi. Lisäksi edellytetään, että ajoneuvoissa on oltava lukkiutumaton jarrujärjestelmä. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa määräyksiä edellä tarkoitettua kytkentälaitetta ja kilpeä koskevista vaatimuksista. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Edellä 149 §:ssä tarkoitetuissa kuljetuksissa autoon tai traktoriin saa olla kytkettynä useampia perävaunuja. Ajoneuvoyhdistelmän pituus saa olla enintään 25,25 metriä ja perävaunujen yhteinen kytkentämassa enintään kolme kertaa vetävän ajoneuvon omamassan suuruinen. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Traktoriin, moottorityökoneeseen ja vähintään kolmipyöräiseen L-luokan ajoneuvoon saa kytkeä auton perävaunun, jos käytettävät ajoneuvot ja niiden kytkentä toisiinsa täyttävät vetoajoneuvon mukaisesti määräytyvät tekniset vaatimukset. Jos perävaunussa on toimimattomia suunta- tai jarruvalaisimia eikä mainittuja valaisimia vetoajoneuvon mukaisesti määräytyvissä teknisissä vaatimuksissa edellytetä, ne on peitettävä. Ajoneuvoille ja ajoneuvoyhdistelmälle sallitut mitat ja massat määräytyvät vetoajo-neuvoa koskevien säännösten mukaisesti. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ajoneuvoyhdistelmissä käytettävien kytkentälaitteiden teknisistä vaatimuksista ja mitoituksesta. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 151 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Autoon kytkettävä hinattava ajoneuvo Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kuorma-autoon saa kytkeä:  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1) puoliperävaunun; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2) keskiakseliperävaunun; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3) varsinaisen perävaunun; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4) apuvaunun, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5) puoliperävaunun, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6) puoliperävaunun, johon on kytketty keskiakseliperävaunu; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7) puoliperävaunun, johon on kytketty varsinainen perävaunu; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8) puoliperävaunun, johon on kytketty apuvaunu, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9) apuvaunun, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10) varsinaisen perävaunun, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11) puoliperävaunun, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Jos kuorma-autolla vedettävän ajoneuvoyhdistelmän pituus on kuormaamattomana yli 22,00 metriä, on yhdistelmän kaikissa ajoneuvoissa oltava lukkiutumattomat jarrut. Apuvaunun päälle kytketyssä telirakenteisessa puoliperävaunussa tulee olla vähintään kaksi ohjautumatonta akselia. Tässä momentissa tarkoitetuksi ohjautumattomaksi akseliksi katsotaan myös akseli, jonka ohjaus lukittuu suoraan asentoon viimeistään nopeudessa 30 kilometriä tunnissa. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 152 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Autoon kytkettävän hinattavan ajoneuvon suurin sallittu massa Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Autoon kytkettävän hinattavan ajoneuvon tai hinattavien ajoneuvojen kytkentämassa saa olla enintään pienin seuraavista arvoista: Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4) jos on kyseessä autoon kytkettävä muu hinattava ajoneuvo kuin puoliperävaunu, 1,75 kertaa vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa;  Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Puoliperävaunun telille kohdistuva massa saa olla enintään 1,75 kertaa vetoauton suurin tiellä yleisesti sallittu massa. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 157 a § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kuljetuksen luokittelu erikoiskuljetukseksi Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kuljetus voidaan luokitella erikoiskuljetukseksi ja siihen voidaan soveltaa erikoiskuljetuksia koskevia säännöksiä ja määräyksiä, jos: Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1) kuljetusta ei jakamattomasta kuormasta tai jakamattomasta esineestä johtuen voi suorittaa niin, että tiellä yleisesti sallittua mittaa tai massaa ei ylitetä; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2) kuljetuksessa ylitetään jakamattomasta kuormasta tai jakamattomasta esineestä johtuen mitta- ja massadirektiivissä sallittu mitta tai massa; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3) kuljetettava kuorma on sen rakenteen tai muodon vuoksi taikka kuljetuksen turvallisuuden varmistamiseksi kuormattava niin, että ylitetään tiellä yleisesti sallittu mitta tai massa taikka mitta- ja massadirektiivissä sallittu mitta tai massa; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4) kyseessä on ajoneuvo, joka sen käyttötarkoituksen vuoksi ylittää kuormaamattomana tiellä yleisesti sallitun mitan tai massan taikka mitta- ja massadirektiivissä sallitun mitan tai massan. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä kuljetuksen luokittelemisesta erikoiskuljetukseksi. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 184 § Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Poikkeukset velvollisuudesta noudattaa liikennesääntöjä, liikenteenohjauslaitteita ja ajoneuvon käyttöä koskevia säännöksiä Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tienkäyttäjän on kuitenkin noudatettava liikenteenvalvojan tai muun liikenteenohjaajan antamaa merkkiä. Junalle ja muulle rautatiekiskoilla kulkevalle laitteelle on myös annettava esteetön kulku. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 187 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tien tilapäinen sulkeminen Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tien tilapäisestä sulkemisesta päättää se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite. Kiireellisessä tapauksessa tien voi sulkea tilapäisesti liikenteenvalvoja tai pelastusviranomainen.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Nopeuskilpailun moottorikäyttöisille ajoneuvoille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tien tilapäistä sulkemista koskeva päätös on lähetettävä viipymättä poliisille tiedoksi.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 189 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Painonvalvontalaitteen asettaminen Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/719 10 d artiklassa tarkoitetun painonvalvontalaitteen asettaa: Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1) Väylävirasto; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2) kadulle ja muulle kunnan hallinnoimalle tielle kunta; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3) muulle kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulle tielle tienpitäjä; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4) tilapäistä käyttöä varten liikenteenvalvoja. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Edellä 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetun tienpitäjän on toimitettava tieto laitteesta poliisille sekä Väylävirastolle, jolle on toimitettava myös tiedot laitteen keräämistä valvontamääristä ja ylikuormista. Muutosehdotus päättyy 
190 a § 
Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntäminen 
Kunta voi myöntää kotihoidon pysäköintitunnuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan asiakkaan kotona suoritettavaa: 
1) sosiaalihuoltolain (1301/2014) Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19 §:ssä tarkoitettua kotipalvelun, Muutosehdotus päättyy 20 §:ssä tarkoitettua kotihoidon ja 21 §:ssä tarkoitettua asumispalvelun tehtävää varten; 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2) terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ssä tarkoitettua kotisairaanhoidon tehtävää varten;  Muutosehdotus päättyy(Uusi) 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3 Muutosehdotus päättyy) vammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista annetussa laissa (380/1987) tarkoitettua tehtävää varten;  
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4 Muutosehdotus päättyy) kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitettua tehtävää varten.  
Pysäköintitunnus myönnetään 1 momentissa tarkoitettua palvelua tarjoavalle työntekijälle, yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle. 
Edellä 2 momentissa tarkoitetun tahon on kunnalle osoittamassaan hakemuksessa ilmoitettava enintään kolme ajoneuvoa, joissa kotihoidon pysäköintitunnusta käytetään 39 a §:ssä tarkoitettuun pysäköintiin. Yrityksen, yhdistyksen ja julkisyhteisön on myös ilmoitettava tunnuksenhaltija, jonka on oltava hakijan palveluksessa oleva luonnollinen henkilö.  
Työntekijän tai tunnuksenhaltijan on viipymättä ilmoitettava kunnalle tunnuksen myöntämisen edellytyksissä tapahtuneista muutoksista. 
Kunnan tulee peruuttaa tunnuksen voimassaolo, jos: 
1) tunnuksen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty; 
2) työntekijä tai tunnuksenhaltija on toistuvasti tai vakavasti käyttänyt taikka antanut käyttää tunnusta tämän lain vastaisesti, eikä huomautuksen tai varoituksen antamista voida pitää riittävänä; 
3) työntekijä tai tunnuksenhaltija sitä pyytää. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 191 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Luvan 159 §:ssä tarkoitettuun erikoiskuljetukseen myöntää toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Erikoiskuljetusluvassa voidaan asettaa kuljetuksen reittiä, ajankohtaa ja muita kuljetuksen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi sekä liikenneympäristön suojaamiseksi tarvittavia ehtoja. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi peruuttaa erikoiskuljetusluvan määräajaksi tai kokonaan, jos luvanhaltija ei noudata erikoiskuljetusta koskevia säännöksiä, määräyksiä tai erikoiskuljetusluvassa asetettuja ehtoja taikka luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Luvan peruuttamisen sijasta luvanhaltijalle voidaan antaa huomautus tai kirjallinen varoitus, jos luvan peruuttaminen olisi kohtuutonta. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 192 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Eräitä ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä koskevat poikkeukset Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää luvan olla noudattamatta yksittäisen ajoneuvon Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tai ajoneuvoyhdistelmän osalta 116, 117, 117 a, 118—130, 130 a, 131, 131 a, 132 ja 132 a §:n säännöksiä, jos se on tarpeen uuden tekniikan kokeilun, tuotekehityksen tai muun erityisen syyn takia. Edellytyksenä on lisäksi, että luvan myöntäminen ei vaaranna liikenneturvallisuutta, ympäristöä tai omaisuutta eikä vääristä kilpailua. Lupa voidaan myöntää määräaikaisena ja siihen voidaan liittää ehtoja. Liikenne- ja viestintävirasto voi peruuttaa luvan määräajaksi tai kokonaan, jos luvanhaltija ei noudata kuljetusta koskevia säännöksiä, määräyksiä tai luvassa asetettuja ehtoja taikka luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Luvan peruuttamisen sijasta luvanhaltijalle voidaan antaa huomautus tai kirjallinen varoitus, jos luvan peruuttaminen olisi kohtuutonta.  Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 195 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Siirtymäsäännökset Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Sulkuviiva, sulkualue ja varoitusviiva tulee merkitä tämän lain liitteessä 4.1 säädetyllä tavalla kolmen vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Pyörätien jatkeen tiemerkintä tulee merkitä tämän lain liitteessä 4.2 säädetyllä tavalla kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kaksisuuntainen pyörätie tulee osoittaa liitteen 3.2 kohdassa B5 ja liitteen 3.4 kohdassa D5 säädetyllä tavalla seitsemän vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tieliikenneasetuksessa (182/1982) säädettyjä liikennemerkkejä saa käyttää kymmenen vuoden ajan tämän lain voimaantulosta kuitenkin niin, että tämän lain liitteessä 3.3. olevat liikennemerkit polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty C12 sekä jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty C15 on otettava käyttöön tämän lain voimaan tullessa.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tieliikenneasetuksessa säädettyjä tiemerkintöjä saa käyttää seitsemän vuoden ajan tämän lain voimaantulosta.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ajoneuvoon, joka on hyväksyttynä liikenteeseen tämän lain voimaan tullessa, ei sovelleta liitteen 6 taulukossa 2 säädettyä vaatimusta, jonka mukaan peräkkäisten etuakselien tai peräkkäisten taka-akselien, jotka eivät muodosta teliä, massa ei saa ylittää vastaavalle telille sallittua massan arvoa.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ajoneuvoa, joka on hyväksytty liikenteeseen ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 57 §:n 2 tai 3 momentin nojalla, saa edelleen käyttää liikenteessä mainittujen momenttien mukaisesti.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Perävaunuun, joka on otettu käyttöön ennen 1 päivää huhtikuuta 2019, sovelletaan 117 a §:n säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2024 lukien. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Sen estämättä, mitä liitteessä 6.6 säädetään auton ja puoliperävaunun yhdistelmän massasta, saa auton ja puoliperävaunun yhdistelmään soveltaa 20 päivänä tammikuuta 2019 voimassa olleita auton ja puoliperävaunun massaa koskevia säännöksiä 31 päivään joulukuuta 2023 saakka, jos puoliperävaunu on otettu käyttöön ennen 1 päivää huhtikuuta 2019. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Jos vetävä tai vedettävä ajoneuvo on otettu käyttöön ennen 1 päivää huhtikuuta 2019, tulee auton ja perävaunun tai useamman perävaunun muodostaman ajoneuvoyhdistelmän täyttää liitteessä 6.6 säädetty vaatimus vetävän ajoneuvon takimmaiselle telille ja perävaunun etummaiselle telille kohdistuvien massojen summasta 1 päivästä tammikuuta 2024 lukien. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevat, kumotun lain ja sen nojalla annettujen säädösten nojalla myönnetyt luvat ja hyväksynnät pysyvät voimassa niissä määrätyin ehdoin. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin tässä laissa tarkoitettuihin rikkomuksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita rikesakkorikkomuksista annetun lain (986/2016) 2—11 §:n ja kumotun lain rangaistusvastuuta koskevia säännöksiä. Jos tämän lain soveltaminen johtaisi lievempään lopputulokseen, on tämä otettava huomioon rangaistusta määrättäessä. Muutosehdotus päättyy 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

Säädösliite

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liite 3.2 (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi B5 Väistämisvelvollisuus risteyksessä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi B5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä risteyksessä muita ajoneuvoja ja raitiovaunuja. Risteyksessä käännyttäessä on lisäksi noudatettava 24 §:n 2 momentissa säädettyä väistämisvelvollisuutta. Liikenneympyrässä merkkiä käytetään merkin D2 kanssa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Lisäkilpi H23.1 merkin yhteydessä osoittaa, että tietä risteää kaksisuuntainen pyörätie. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Lisäkilpi H22.1 tai H22.2 merkin yhteydessä osoittaa kääntyvän suunnan, jonka ajoneuvoja ja raitiovaunuja ajoneuvon ja raitiovaunun on väistettävä. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Lisäkilvellä H4 varustettuna merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä. Lisäkilvellä H5 varustettuna merkkiä voidaan käyttää merkin B6 ennakkomerkkinä. Muutosehdotus päättyy 
Liite 3.8 
H25 
Huoltoajo sallittu 
Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkistä ilmenevän kiellon estämättä on sallittu: 
1) kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai vartiointiin liittyvä 
kuljetus silloin, kun se on välttämätöntä; 
2) jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista ei niiden painon tai 
muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää; 
3) sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky suunnistautua on 
iän, vamman tai sairauden takia taikka muusta syystä rajoittunut; 
4) lasten kuljetus, jos yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi kuin yksi alle seitsemän vuoden ikäinen lapsi; 
5) asiakkaan noutaminen ja tuominen taksiliikenteessä olevalla ajoneuvolla;  
6) ajoneuvon kuljettaminen, jos siinä on liikkumisesteisen pysäköintitunnus; tai 
7) ajoneuvon kuljettaminen, jos siinä on kotihoidon pysäköintitunnus. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liite 6.2 (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon telille kohdistuvat suurimmat sallitut massat (116 §) Muutosehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Moottorikäyttöisen ajoneuvon teli Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tonnia Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi a Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on pienempi kuin 1,0 metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,5  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,0 metriä, mutta pienempi kuin 1,3 metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi c Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä, mutta pienempi kuin 1,8 metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi d Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kaksiakselinen teli, jossa vähintään toinen akseleista on vetävä, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä, mutta pienempi kuin 1,8 metriä ja kukin vetävä akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 9,5 tonnia Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi e Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kaksiakselinen teli, jossa vähintään toinen akseleista on vetävä, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä ja vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi f Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kaksiakselinen teli, jossa vähintään toinen akseleista on vetävä, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä ja telin kumpikin akseli on varustettu paripyörin sekä ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos telin kumpikin akseli on vetävä ja varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 10,5 tonnia Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi g Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kahden etuakselin muodostama kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,8 metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi h Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on pienempi kuin 1,3 metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi i Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on vähintään 1,3 metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 24  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi j Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on vähintään 1,3 metriä ja jos vähintään kaksi telin akseleista on varustettu paripyörin Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 27  Muutosehdotus päättyy 
 
 
 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Hinattavan ajoneuvon teli  Muutosehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi k Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on pienempi kuin 1,0 metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi l Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,0 metriä mutta pienempi kuin 1,3 metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi m Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi n Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,8 metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi o Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on enintään 1,3 metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi p Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on suurempi kuin 1,3 metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 24  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi q Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Neli- tai useampiakselinen teli Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 24 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi r Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Neli- tai useampiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 1,3 metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 27 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi s Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Neli- tai useampiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 1,3 metriä ja telin äärimmäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 4,7 metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 30 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi t Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Viisi- tai useampiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 1,3 metriä ja telin äärimmäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 6,7 metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 36 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Peräkkäisten etuakselien tai peräkkäisten taka-akselien, jotka eivät muodosta teliä, massa ei saa ylittää vastaavalle telille sallittua massan arvoa. Kolmi- tai useampiakselisessa telissä oleville peräkkäisille akseleille kohdistuva massa ei saa ylittää vastaavan akselimäärän mukaiselle telille taulukon mukaan kohdistuvaa suurinta sallittua massaa. Telissä olevalle akselille kohdistuva massa ei saa ylittää liitteen 6.1 taulukossa säädettyä akselille kohdistuvaa suurinta sallittua massaa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liite 6.3 (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Auton suurin sallittu massa (117 §) Muutosehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Auto Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tonnia Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi a Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Muu kaksiakselinen auto kuin linja-auto Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kolmiakselinen auto Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 25  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi c Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kolmiakselinen auto, jos sen vetävä taka-akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä taka-akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 10,5 tonnia Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 26 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi d Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kolmiakselinen auto, jonka akseleista kaksi on varustettu paripyörin taikka jonka taka-akseleista toinen on ohjaava tai ohjautuva ja varustettu nimellisleveydeltään vähintään 385 millimetriä olevilla renkailla ja vetävä taka-akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 28 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi e Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kolmiakselinen nivellinja-auto Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 28  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi f Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Neliakselinen auto Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 31  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi g Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Neliakselinen auto, jos sen vetävä taka-akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä taka-akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 10,5 tonnia Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 35  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi h Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Viisiakselinen auto Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 42  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi i Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kaksiakselinen linja-auto Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Auton massa ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä jokaiselta 0,10 metriltä, jonka auton äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä, 20 tonniin Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi - jos auto on neliakselinen 320 kilogramma Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi - jos auto on viisiakselinen 350 kilogrammaa Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Auton massasta vähintään 20 prosenttia tulee kohdistua ohjaavaan akseliin tai ohjaaviin akseleihin. Henkilöauton massasta, auton ollessa kuormattu suurinta rekisteröinnissä ja käytössä sallittua massaa ja täyttä taka-akselistolle kohdistuvaa massaa vastaavasti, kuitenkin vähintään 30 prosenttia tulee kohdistua etuakselille. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Muun auton kuin henkilöauton massasta vähintään 25 prosenttia tulee kohdistua vetävään akseliin tai vetäviin akseleihin. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävän auton massa saa olla liitteen 6.3 kohdassa a—h säädettyä suurinta sallittua arvoa suurempi siltä osin kuin valmistaja osoittaa, että massan kasvu johtuu vaihtoehtoisen käyttövoiman edellyttämästä lisäpainosta. Lisäystä saa olla enintään 1000 kilogrammaa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Mitta- ja massadirektiivin 2 artiklassa tarkoitetun päästöttömän ajoneuvon massa saa olla liitteen 6.3 kohdassa a ja e säädettyä suurinta sallittua arvoa suurempi siltä osin kuin valmistaja osoittaa, että massan kasvu johtuu päästöttömän teknologian edellyttämästä lisäpainosta. Lisäystä saa olla enintään 2000 kilogrammaa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liite 6.6 (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Auton ja perävaunun yhdistelmän suurin sallittu massa (122 §) Muutosehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Yhdistelmä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tonnia Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi a Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 50  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Auton ja puoliperävaunun, auton ja varsinaisen perävaunun tai auton ja useamman perävaunun yhdistelmä  Muutosehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b.1 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi - neliakselisena Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 36  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b.2 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi - viisiakselisena Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 44  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b.3 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi - kuusiakselisena Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 53  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b.4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi - seitsemänakselisena Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 60  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b.5 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi - kahdeksanakselisena  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 64  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b.6 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi - kahdeksanakselisena, jos vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunujen massasta yhteensä kohdistuu akseleille, jotka on varustettu paripyörin  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 68  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b.7 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi - yhdeksänakselisena Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 69  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b.8 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi - vähintään yhdeksänakselisena, jos vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunujen massasta yhteensä kohdistuu akseleille, jotka on varustettu paripyörin Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 76  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b.9 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi - 10-akselisena Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 74 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b.10 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi - vähintään 11-akselisena Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 76 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Akselien lukumäärää laskettaessa ei kuusi- tai useampiakselisissa yhdistelmissä oteta huomioon ilmaan nostettua akselia eikä akselia, jolle sallittu massa on pienempi kuin viisi tonnia. Vetävän ajoneuvon takimmaiselle telille ja perävaunun etummaiselle telille kohdistuvien massojen summa ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 000 kilogrammaan 350 kilogrammaa jokaiselta 0,10 metriltä, jonka telien äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Auton ja siihen kytketyn perävaunun tai kytkettyjen perävaunujen muodostaman massaltaan yli 44 tonnin ajoneuvoyhdistelmän massa ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 000 kilogammaan 320 kg jokaiselta 0,10 metriltä, jonka ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän äärimmäisten akselien väli ylittää 1,80 metriä. Tätä sovelletaan myös taulukon b kohdassa tarkoitetun yhdistelmän osana olevaan auton ja puoliperävaunun ajoneuvoyhdistelmään, jos sen massa on suurempi kuin 44 tonnia. Ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on suurempi kuin 40 tonnia, auton takimmaisen ja kytkentämassaltaan yli 10 tonnin perävaunun etummaisen akselin välin tulee olla vähintään 3,00 metriä. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Auton ja yhden tai useamman perävaunun yhdistelmän vetäville akseleille tulee kohdistua vähintään 15 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta. Jos ajoneuvoyhdistelmän massa on yli 68 tonnia, tulee ajoneuvoyhdistelmän massasta kuitenkin vähintään 20 prosenttia kohdistua vetäville akseleille ja vähintään 9 prosenttia vetoauton ohjaaville akseleille. Edellä säädettyjä, akselimassoja koskevia raja-arvoja ei sovelleta kuorman purkuun eikä lastaukseen liittyvissä lyhyissä siirtoajoissa silloin, kun ajoradan kitkaominaisuuksista ei muodostu riskiä liikenneturvallisuudelle eikä kuljetuksen suorittamiselle. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa määräyksiä siitä, minkälaista akselia pidetään tässä tarkoitettuna vetävänä akselina. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Massaltaan yli 44 tonnin ajoneuvoyhdistelmässä tehon on oltava vähintään 5 kilowattia jokaista yhdistelmämassan tonnia kohden. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa määräyksiä vaihtoehtoisista tavoista osoittaa ajoneuvoyhdistelmän riittävä suorituskyky. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävän ajoneuvoyhdistelmän massa saa olla liitteen 6.6 taulukossa säädettyä suurinta sallittua arvoa suurempi siltä osin kuin valmistaja osoittaa, että massan kasvu johtuu vaihtoehtoisen käyttövoiman edellyttämästä lisäpainosta. Lisäystä saa olla enintään 1000 kilogrammaa. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä siitä, minkälaisia teknisiä toteutuksia voidaan pitää tässä tarkoitettuina ajoneuvoyhdistelmän vaihtoehtoisina käyttövoimina. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liite 7.1 (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmien suurin sallittu pituus (125 §) Muutosehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Auto Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi metriä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi a Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Linja-auto  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,50  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Linja-auto vähintään kolmiakselisena  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,00  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi c Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Linja-auto nivelrakenteisena  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,75  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi d Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Linja-auto nivelrakenteisena useammalla kuin yhdellä nivelellä varustettuna  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 25,25  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi e Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Muu auto kuin linja-auto Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,00  Muutosehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Perävaunu Muutosehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi f Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Puoliperävaunu vetotapin pystyakselista perävaunun takimmaiseen kohtaan Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,00  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi g Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Yli 22,00 metrin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytettävä varsinainen perävaunu etuakseliston kääntöpisteestä perävaunun takimmaiseen kohtaan Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,00 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi h Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi f ja g kohdassa tarkoitetun perävaunun vetotapin pystyakselista tai etuakseliston kääntöpisteestä vaakatasossa mihin tahansa kyseisen kohdan etupuolella olevaan kohtaan vetoaisaa lukuun ottamatta Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2,04  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi i Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Muu kuin f tai g kohdassa tarkoitettu perävaunu vetoaisaa mukaan lukematta Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,50 Muutosehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ajoneuvoyhdistelmä Muutosehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi j Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Henkilö-, paketti- tai linja-auton ja muun perävaunun kuin puoliperävaunun yhdistelmä  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,75  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi k Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Henkilö- tai pakettiauton ja puoliperävaunun taikka N Muutosehdotus päättyy2Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi -luokan kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmä  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,50  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi l Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi N Muutosehdotus päättyy3Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi -luokan kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 23,00 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi m Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Muu kuin j, k, l, n tai o kohdassa tarkoitettu ajoneuvoyhdistelmä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,50 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi n Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kuorma-auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20,75  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi o Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Muu kuin k, l tai n kohdassa tarkoitettu kuorma-auton ja yhden tai useamman perävaunun yhdistelmä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 34,50 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi p Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi o kohdassa tarkoitetun ajoneuvoyhdistelmän vetoauton ohjaamon takana olevien kuormatilojen sisäpituuksien summa  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 29,24  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Jos linja-autoon on kiinnitetty irrotettava varuste, kuten suksilaatikko, linja-auton ja siihen kiinnitetyn varusteen pituus ei saa ylittää taulukossa säädettyjä mittoja. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ajoneuvon äärimittojen ulkopuolelle ulottuvaa muuta kuormaa kuin konttia ja vaihtokuormakoria ei huomioida kuormatilojen pituuksia määritettäessä. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä, joka on varustettu mitta- ja massadirektiivin 8 b artiklassa tarkoitetuilla aerodynaamisilla laitteilla, saa direktiivissä säädetyin edellytyksin ylittää taulukossa säädetyt mitat, kuormatilojen sisäpituuksia lukuun ottamatta. Mittojen ylitys on sallittua vain, jos se on välttämätöntä, jotta tällaiset laitteet voidaan liittää ajoneuvon takaosaan, eikä se saa johtaa kuormatilan koon kasvamiseen. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä, joka on varustettu mitta- ja massadirektiivin 9 a artiklassa tarkoitetulla ohjaamolla, saa direktiivissä säädetyin edellytyksin ylittää taulukossa säädetyt mitat, kuormatilojen sisäpituuksia lukuun ottamatta. Mittojen ylitys ei saa johtaa kuormatilan koon kasvamiseen. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Perävaunu tai ajoneuvoyhdistelmä, jossa kuljetetaan 45 jalan mittaista konttia tai pituudeltaan 45 jalan mittaista vaihtokoria osana mitta- ja massadirektiivin 2 artiklassa tarkoitettua intermodaalikuljetusta, saa ylittää taulukossa säädetyt mitat 15 senttimetrillä. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liite 9 (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun auton ja autolla vedettävän ajoneuvoyhdistelmän kääntyminen (132 §) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Yhdistelmän tulee kääntyä kuvan mukaisessa ulkosäteeltä 12,50 metrin 120-asteen käännöksessä siten, että takakulman sivusiirtymä S on enintään 80 senttimetriä ja sisäsäde R vähintään 400 senttimetriä. Sivusiirtymän ollessa alle 80 senttimetriä saa sisäsäde olla yhtä paljon pienempi. Sisäsäteen tulee olla aina vähintään 370 senttimetriä. Muutosehdotus päättyy 
Helsingissä 1.4.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Kari Tolvanen kok 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 
varajäsen 
Jari Ronkainen ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula