Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.26

Valiokunnan mietintö LiVM 27/2016 vp HE 240/2016 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta (HE 240/2016 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Heini Färkkilä 
  oikeusministeriö
 • yli-insinööri Marcus Merin 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen 
  Liikenneturva

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • sisäministeriö
 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • liikenne- ja viestintäministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Onnettomuustutkintakeskus
 • Liikennevirasto
 • Liikenteen turvallisuusvirasto
 • Moottoriliikenteen Keskusjärjestö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Liikenneturvasta annettua lakia siten, että lakiin tehdään 1.1.2017 voimaan tulevan liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain edellyttämät Liikenneturvan rahoitus- ja ohjausmallia koskevat muutokset. Lisäksi laissa otettaisiin huomioon perustuslaista aiheutuvat lakitekniset muutostarpeet. Esitys ei rahoitus- ja ohjausmallia lukuun ottamatta vaikuta Liikenneturvan toiminnan järjestämiseen ja ylläpitämiseen. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki tie- ja maastoliikenteen onnettomuustutkinnasta, johon sisällytettäisiin liikenneturvallisuusmaksulaista johtuvien rahoitus- ja ohjausmallia koskevien muutosten lisäksi perustuslain edellyttämät lakitekniset muutokset.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta on käsitellyt liikenneturvatyötä myös mietinnön LiVM 5/2016 vpHE 125/2015 vp yhteydessä ja toistaa tässä yhteydessä aiemmin lausumansa sekä nykyisen vakiintuneen, arvostetun ja hyvin toimivan liikenneturvallisuustyön toiminnan ja jatkuvuuden osalta että liikenteen turvallisuustyön riippumattomuuden osalta. 

Valiokunnan liikenne- ja viestintäministeriöltä saaman selvityksen mukaan tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta annettavassa valtioneuvoston asetuksessa on tarkoitus, että valtionavusta voidaan hankeavustuksena myöntää enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Valiokunta korostaa edellä mainittua hyvin toimivaa nykyistä liikenneturvallisuustyötä ja katsoo, että käytettävissä olevia varoja tulisi käyttää siten, että hankeavustuksena myönnetään enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Valiokunta pitää välttämättömänä, että säädettäessä valtioneuvoston asetusta tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta tulee asettaa hankeavustuksena myönnettäville kustannuksille 50 prosentin raja. Poikkeustapauksissa voitaisiin kuitenkin erityisen tärkeille yksittäisille hankkeille myöntää hankeavustuksena 75 prosenttia kustannuksista.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

14 §. Onnettomuustietorekisterin tiedot.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että oikeusministeriön Lainkirjoittajan oppaan mukaan tämänkaltaisessa säännöksessä tietojen luovuttaminen on sidottava välttämättömyysvaatimukseen. Tämän vuoksi valiokunta muuttaa säännöstä koskemaan välttämättömien tietojen luovuttamista. 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä on säännös tietojen luovuttamisesta tieteelliseen ja tilastolliseen tutkimukseen. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa säännöksestä poistettavaksi ilmaisun "käytettäväksi tieteellisessä ja tilastollisessa tutkimuksessa". Selvyyden vuoksi valiokunta katsoo tarpeelliseksi lisätä säännökseen informatiivisen viittauksen julkisuuslain kyseiseen pykälään. 

15 §. Hyvän hallinnon vaatimukset ja virkavastuu.

Pykälässä mainitut lait säätävät viranomaisten ja organisaatioiden toimintaa ja sitä kautta toimihenkilöiden sekä lautakuntien jäsenten ja asiantuntijoiden toimintaa. Pykälä on tavanomaisesta poiketen muotoiltu koskemaan tutkijalautakunnan jäseniä ja asiantuntiojita sekä Liikennevakuutuskeskuksen toimihenkilöitä. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa sen muuttamista tavanomaiseen tapaan koskemaan organisaatioita. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 240/2016 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 240/2016 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan Liikenneturvasta annetun lain (278/2003) 8 § ja 10 §, 
muutetaan 5 §:n 3 ja 4 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 12 §:n 2 momentti laissa 1166/2015, sekä 
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 
5 §  
Liikenneturvan toimielimet 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Hallituksessa on puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat opetus- ja kulttuuriministeriötä, sisäministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä sekä Liikennevirastoa. Keskusjärjestön kokous valitsee seitsemän jäsentä, joiden joukossa tulee olla eri tienkäyttäjäryhmiä edustettuina. Kullekin jäsenelle määrätään tai valitaan henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja muut jäsenet määrätään tai valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kunakin kalenterivuonna kuitenkin puolet jäsenistä on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. 
Jos ministeriötä tai Liikennevirastoa edustava jäsen tai varajäsen hallituksessa kesken toimikauden eroaa tai on pysyvästi esteellinen hoitamaan tehtävää, asianomainen taho määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
7 § 
Toiminnan rahoitus 
Liikenneturvan toiminnan rahoitukseen voidaan käyttää valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitettuja määrärahoja. Liikenneturvalle myönnettävään valtionavustukseen ja sen käytön valvontaan sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
12 § 
Kirjanpito ja tilintarkastus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikenneturvan hallinnon ja tilien tarkastamista varten tulee olla kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla KHT- tai JHT-tilintarkastajia. Tilintarkastajat valitsee keskusjärjestön kokous. Kummallekin tilintarkastajalle valitaan myös varatilintarkastaja. Liikenneturvan tilintarkastukseen sovelletaan tilintarkastuslakia (1141/2015). 
13 a § 
Varojen käyttö Liikenneturvan lakatessa 
Liikenneturvan lakatessa sen varat on käytettävä 1 §:ssä säädetyn tarkoituksen toteuttamiseen siten kuin siitä erikseen säädetään ottaen huomioon mahdolliset lahjakirjoihin ja testamentteihin sisältyvät erityismääräykset. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 luku 
Yleiset säännökset 
1 §  
Soveltamisala 
Tätä lakia sovelletaan liikenneturvallisuuden lisäämiseksi suoritettavaan tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkintaan. Tutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. 
Tätä lakia ei sovelleta tutkintaan, jos Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaisen tutkinnan aloittamisesta. Tämän lain mukaisesti käynnistetty tutkinta on tällöin keskeytettävä heti, ellei Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa sovita toisesta ajankohdasta. Jos tässä laissa tarkoitettu liikenneonnettomuus tutkitaan turvallisuustutkintalain mukaisesti, tutkinnan tiedot ovat myös tämän lain mukaisen tutkintajärjestelmän käytettävissä. 
2 §  
Tutkinnan sisältö 
Tutkinnassa selvitetään liikenneonnettomuuden kulku, riskitekijät, seuraukset ja olosuhteet liikenneonnettomuuden syiden selvittämiseksi ja niistä johtuvien onnettomuuksien ehkäisemiseksi vastaisuudessa. 
3 §  
Tutkinnan organisaatio 
Liikennevakuutuskeskus huolehtii liikenneonnettomuuksien tutkintatoiminnan ylläpitämisestä, yleisestä järjestämisestä, suunnittelusta ja koulutuksesta.  
2 luku  
Liikennevakuutuskeskus ja tutkijalautakunnat 
4 § 
Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät 
Liikennevakuutuskeskuksen on 3 §:ssä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi: 
1) edistettävä ja koordinoitava toimintaan osallistuvien tahojen poikkihallinnollista yhteistyötä; 
2) laadittava tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkintaa koskeva toimintasuunnitelma; 
3) laadittava liikenneonnettomuuksien tutkintatoiminnan yksityiskohtaista järjestämistä ja siihen osallistuvien henkilöiden tehtäviä koskeva työjärjestys ja muu ohjeistus sekä valmisteltava ja toimeenpantava tutkintasuunnitelmat tutkijalautakuntien toimintaa varten;  
4) asetettava määräajaksi tarpeellinen määrä alueellisia tutkijalautakuntia, määrättävä niiden toimialueet, nimitettävä lautakunnan jäsenet ja puheenjohtaja sekä vahvistettava tutkintalautakuntien palkkiot ja korvaukset kalenterivuosittain; 
5) huolehdittava liikenneonnettomuuksien tutkinnan talouden ja varojen hoidosta; 
6) huolehdittava tietopalvelusta; sekä 
7) huolehdittava muista liikenneonnettomuuksien tutkintaa ja sen tulosten käyttöä koskevista tehtävistä. 
5 § 
Tutkijalautakunta 
Tutkijalautakunnan tehtävänä on suorittaa tässä laissa tarkoitettu onnettomuustutkinta. Tutkijalautakunnat toimivat tutkintaa suorittaessaan itsenäisesti, riippumattomasti ja puolueettomasti. 
Tutkijalautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja tarpeellinen määrä jäseniä, joiden tulee edustaa liikenneonnettomuuksien tutkinnan kannalta riittävää asiantuntemusta. Tutkijalautakunnassa tulee pääsääntöisesti olla edustettuna tehtävän edellyttämä poliisitoimen, lääketieteen, ajoneuvotekniikan, tienpidon sekä käyttäytymistieteen tuntemus. Tutkijalautakunnan kokoonpanoa voidaan muuttaa, jos se on tutkinnan suorittamisen kannalta tarpeellista.  
Tutkijalautakunta tutkii toimialueellaan tapahtuneet onnettomuudet. Tällaista onnettomuutta tutkiessaan lautakunnan jäsenellä on toimivaltuus koko maassa. 
Tutkijalautakunta voi käyttää apunaan myös toisen lautakunnan jäsentä ajoneuvon tarkastamiseksi, osallisen kuulemiseksi tai muun toimenpiteen suorittamiseksi. 
Tutkijalautakunta voi kutsua yhden tai useamman asiantuntijan suorittamaan määrätyn tutkintatehtävän tai antamaan määrätystä asiasta lausunnon. 
3 luku 
Tutkinta 
6 § 
Tutkinnan aloittaminen ja yhteistoiminta tutkinnassa 
Alueellinen tutkijalautakunta tai Liikennevakuutuskeskus päättää tutkinnan aloittamisesta saatuaan tiedon 4 §:n 3 kohdassa tarkoitettuun tutkintasuunnitelmaan sisältyvästä liikenneonnettomuudesta. 
Tutkinta suoritetaan yhteistoiminnassa samassa asiassa esitutkintaa tai kuolemansyyn tutkintaa suorittavan poliisin kanssa siinä laajuudessa kuin se on liikenneonnettomuuden tutkinnan kannalta tarkoituksenmukaista.  
Poliisin ja muun viranomaisen on luovutettava keräämänsä tutkinta-aineisto tutkijalautakunnan käyttöön tämän aloitettua toimintansa. 
Liikennevakuutuskeskus voi sopia onnettomuustutkintaa ja sen tulosten käyttöä koskevasta yhteistyöstä viranomaisten ja valtion laitosten kanssa. 
7 § 
Tutkintaedellytysten turvaaminen ja virka-apu 
Tutkijalautakunnan jäsenillä ja asiantuntijoilla on oikeus päästä onnettomuuspaikalle ja toimittaa siellä tutkimuksia. 
Tutkijalautakunnalla on oikeus saada pyynnöstä poliisilta virka-apua onnettomuustutkinnassa ja sen turvaamisessa siten kuin poliisilain (872/2011) 9 luvun 1 §:ssä säädetään. 
8 § 
Asiakirjat ja esineet 
Tutkijalautakunnalla on oikeus tarkastaa esineitä sekä perehtyä sellaisiin viranomaisen asiakirjoihin sekä tiehen ja ajoneuvoihin liittyviin muihin asiakirjoihin tai tietoihin, joilla on todennäköisesti merkitystä tutkinnassa. 
Tutkijalautakunta saa tehdä tarkastettaville esineille kokeita ja irrottaa esineistä osia sekä ottaa näytteitä, milloin se on tutkinnan vuoksi tarpeellista. 
9 § 
Oikeus saada tietoja 
Tutkijalautakunnalla on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saada viranomaisilta, laitoksilta tai muilta julkista tehtävää hoitavilta: 
1) liikenneonnettomuuteen osallisen terveydentilaa koskevat tiedot; 
2) tarpeelliset tiedot asiaa koskevan poliisi- ja esitutkinnan aineistosta ja kuolemansyynselvityksestä; 
3) välttämättömät tiedot onnettomuuteen liittyvän kulkuneuvon, laitteen, opastin- ja liikenteenohjausjärjestelmän toimintaa, onnettomuuden olosuhteita sekä puhe- ja viestiliikennettä rekisteröivistä laitteista sekä muista vastaavista tallentimista; sekä 
4) muut tutkinnan suorittamiseksi tarpeelliset tiedot. 
Tutkijalautakunnalla on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saada tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) tarkoitetulta teleyritykseltä sellaisen liittymän tai päätelaitteen tunnistamistiedot ja paikkatiedot, jonka voidaan perustellusti arvioida olleen tutkinnan kohteena olevalla onnettomuuspaikalla, sekä tiedot liittymän tilaajasta, käyttäjästä ja asennusosoitteesta siten kuin tietoyhteiskuntakaaren 323 §:ssä säädetään. 
Oikeus saada 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot on vain, jos tiedot ovat välttämättömiä tutkittavan onnettomuuden kulun, syyn tai seurausten selvittämiseksi. 
Tutkijalautakunnalla on oikeus saada 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot myös yksityiseltä terveyden- ja sairaanhoitoa harjoittavalta yhteisöltä tai toimintayksiköltä tai terveydenhuollon ammattihenkilöltä sekä 3 kohdassa tarkoitetut tiedot myös yksityiseltä toimijalta. 
Tutkijalautakunta saa hakea tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. 
10 §  
Tietojen antaminen tutkinnasta 
Tutkijalautakunnan on tutkinnan kestäessä pyydettäessä annettava vahinkoa kärsineelle, surmansa saaneiden lähisukulaisille ja niille, joihin onnettomuuden vaikutukset muuten saattavat ulottua, tietoja tutkinnan kulusta sekä tilaisuus esittää käsityksensä tutkintaan mahdollisesti vaikuttavista seikoista. 
11 §  
Tutkinnan päättyminen 
Tutkinta päättyy, jos tutkinta on keskeytetty tai kun tutkintaselostus annetaan. Tutkinnan päättyminen ei estä uutta tutkintaa asiassa. 
Tutkinnan päättymisestä huolimatta Liikennevakuutuskeskus ja tutkijalautakunnat voivat tehdä teknisluontoisia korjauksia tai täydennyksiä 13 §:ssä tarkoitetun onnettomuustietorekisterin tietoihin myös tutkintaselostuksen antamisen jälkeen.  
12 § 
Tutkintaselostus 
Tutkinnasta on laadittava julkinen tutkintaselostus. Tutkintaselostuksen on sisällettävä onnettomuuden vakavuuteen nähden sopivassa laajuudessa selostus onnettomuuden kulusta, onnettomuuteen johtaneista tekijöistä ja onnettomuuden seurauksista sekä tutkijalautakunnan suositukset turvallisuustoimenpiteiksi. Tutkijalautakunta ja Liikennevakuutuskeskus voivat tutkintaselostuksen suositusten perusteella tehdä esityksiä liikenneturvallisuustoimenpiteiksi. 
Liikennevakuutuskeskus arkistoi tutkintaselostukset ja niihin liittyvät asiakirjat. Julkista tehtävää hoidettaessa kertyneiden asiakirjojen säilytykseen sovelletaan, mitä arkistolaissa (831/1994) säädetään.  
4 luku 
Onnettomuustietojen rekisteröinti 
13 §  
Liikenteen onnettomuustietorekisteri 
Liikenneturvallisuustutkimusta ja muita liikenneturvallisuutta edistäviä tehtäviä varten Liikennevakuutuskeskus pitää onnettomuustietorekisteriä. 
14 § 
Onnettomuustietorekisterin tiedot 
Onnettomuustietorekisteriin talletetaan henkilön tunnistetietojen lisäksi onnettomuustutkinnassa tarpeellisiksi katsotut: 
1) tiedot henkilön terveydentilasta; 
2) tiedot ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003) tarkoitetuista liikennerikoksista; 
3) muut 9 §:n nojalla saadut tiedot; sekä 
4) muutoin saadut onnettomuuteen liittyvät tiedot. 
Onnettomuustietorekisteristä saadaan sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovuttaa Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi tietoja käytettäväksi tieteellisessä ja tilastollisessa tutkimuksessa sekä Poistoehdotus päättyy viranomaisille Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi käytettäväksi  Poistoehdotus päättyyliikenneturvallisuustyössä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi välttämättömiä tietoja. Oikeudesta saada tieto käytettäväksi tieteellisessä ja tilastollisessa tutkimuksessa säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä. Muutosehdotus päättyy Onnettomuustutkinnassa kerättyjä tietoja ei voida käyttää muilla valtuuksilla suoritettavassa tutkinnassa.  
Henkilön rekisteritiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana tutkintaselostus on annettu. 
5 luku 
Erinäiset säännökset 
15 § 
Hyvän hallinnon vaatimukset ja virkavastuu 
Tutkijalautakunnan Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi jäsenen Poistoehdotus päättyy ja Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi asiantuntijan sekä Poistoehdotus päättyy Liikennevakuutuskeskuksen Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi toimihenkilön Poistoehdotus päättyy on tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003), saamen kielilaissa (1086/2003), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi (621/1999)  Poistoehdotus päättyyja henkilötietolaissa (523/1999) säädetään. 
Tutkijalautakunnan jäseneen ja asiantuntijaan sekä Liikennevakuutuskeskuksen toimihenkilöön heidän hoitaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia rikoslain (39/1889) säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
16 § 
Vaitiolovelvollisuus 
Tutkinnassa ilmi tulleisiin tietoihin sovelletaan, mitä tietojen salassapidosta säädetään. 
Rangaistus salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n nojalla, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 
17 §  
Todistamiskielto 
Tutkijalautakunnan jäsenen ja asiantuntijan, Liikennevakuutuskeskuksen toimihenkilön sekä muun turvallisuustutkintaan osallistuvan velvollisuudesta kieltäytyä todistamasta sovelletaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 12 §:n 5 momentissa säädetään turvallisuustutkintalaissa tarkoitettuun turvallisuustutkintaan osallistuvan velvollisuudesta kieltäytyä todistamasta. 
18 § 
Toiminnan rahoitus 
Liikenneonnettomuuksien tutkinnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen voidaan käyttää valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitettuja määrärahoja. Toimintaan myönnettävään valtionavustukseen ja sen käytön valvontaan sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). 
Toiminnan rahoitukseen voidaan käyttää myös muita tähän tarkoitukseen osoitettuja varoja. 
19 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tällä lailla kumotaan tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19 päivänä tammikuuta 2001 annettu laki (24/2001) sekä sen nojalla tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 23 päivänä elokuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (740/2001) ja tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnassa tutkijalautakunnan työstä maksettavien palkkioiden ja korvausten yleisistä perusteista 27 syyskuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (808/2001). 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 8.12.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Mirja Vehkaperä kesk 
 
jäsen 
Mikko Alatalo kesk 
 
jäsen 
Jyrki Kasvi vihr 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Suna Kymäläinen sd 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker