Viimeksi julkaistu 8.5.2021 19.40

Valiokunnan mietintö LiVM 4/2018 vp KAA 1/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta

JOHDANTO

Vireilletulo

Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta (KAA 1/2017 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Lausunto

Asiasta on annettu seuraava lausunto: 

 • perustuslakivaliokunta 
  PeVL 41/2017 vp

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • aloitteentekijä Kim Korkkula 
 • aloitteentekijä Mikko Saarisalo 
 • aloitteentekijä Juha Krapinoja 
 • liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylijohtaja, osastopäällikkö Mikael Nyberg 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Anu Mutanen 
  oikeusministeriö
 • pormestari Jan Vapaavuori 
  Helsingin kaupunki
 • kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja Mikko Aho 
  Helsingin kaupunki

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Malmin lentokenttäyhdistys ry
 • Malmin sähkölentokoneyhdistys ry
 • aloitteentekijä Kim Korkkula 
 • eläkeläinen Yrjö Kuronen 

KANSALAISALOITE

Kansalaisaloitteen sisältämässä lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Helsinki-Malmin lentopaikasta. Lain keskeinen sisältö on nimellä Helsinki-Malmi tunnetun lentopaikan toiminnan ja kulttuuriympäristöarvojen turvaaminen lailla.  

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valiokunnan saaman tiedon mukaan Helsingin kaupunki ja valtio ovat yhdessä 20 vuoden aikana kehittäneet pääkaupunkiseudun ilmailua siten, että toimintoja on siirretty Malmin lentokentältä Helsinki-Vantaan kentälle tai niitä on vähennetty ja osin lopetettu Malmin kentällä. Julkisen talouden suunnitelmassa 2015—2018 linjattiinkin, että Malmin lentokenttä otetaan asuntokäyttöön ja että valtion toiminnot lopetetaan kenttäalueella mahdollisimman nopeasti, viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Helsingin kaupunki on omalta osaltaan suunnitellut tehtyjen sopimusten puitteissa kaupunkirakenteen tiivistämistä kaavoittaen Malmin lentokentän alueen rakentamiselle. Helsingin kaupungin suunnitelmien mukaan Malmin alueelle on tarkoitus rakentaa asuntoja noin 25 000 asukkaalle. Rakentamistoimien on myös arvioitu tuovan työpaikkoja ja investointeja Helsinkiin. 

Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon PeVL 41/2017 vp nyt käsittelyssä olevasta kansalaisaloitteesta. Perustuslakivaliokunta arvioi kansalaisaloitteen lakiehdotusta lausunnossaan kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta ja totesi, ettei aloitetta voida pitää perustuslain 121 §:n vastaisena. Samalla valiokunta kuitenkin arvioi, että ehdotetun kaltaisen lain säätäminen kaavapäätöksen tosiasialliseksi muuttamiseksi ei ole ongelmitta sovitettavissa yhteen kunnallisen itsehallinnon kanssa. Viitaten perustuslakivaliokunnan lausuntoon liikenne- ja viestintävaliokunta korostaa aloitteen ongelmallisuutta eikä pidä asianmukaisena, että lainsäätäjä puuttuu kunnallisen itsemääräämisoikeuden piirissä tehtyyn lainmukaiseen yksittäispäätökseen samalla toimien vastoin jo tehtyjä sopimuksia valtion ja Helsingin kaupungin välillä. 

Asiantuntijakuulemisen mukaan Malmin lentokenttä on merkittävä yleisilmailun ja yksityisen ilmailukoulutuksen keskus, jonka toiminnot tukevat myös kansallista lentoturvallisuutta. Lentokenttä on tämän lisäksi merkittävä huoltotoiminnan keskittymä, ja Malmin kentän merkitys liikelennoille, harrasteilmailulle ja huoltovarmuudelle on huomattava. Valiokunta painottaa, että ilmailun osalta on hyvä ottaa huomioon myös kehittyvä älykäs liikenne ja ilmailun tuleva kehitys sekä niiden mahdollisesti mukanaan tuomat uudet tarpeet. Korvaavat toiminnot ovat näin ollen tarpeen ei vain liikelentoja, ilmailukoulutusta ja huoltovarmuutta silmällä pitäen, vaan myös liikennemuotojen ja uusien liikenteen palvelujen kehittyessä. Valiokunta korostaa, että tarve vastaaville ilmailutoiminnoille hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä on selkeästi olemassa. Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että mikäli näitä toimintoja joudutaan kokonaan lakkauttamaan, niiden uudelleenkäynnistäminen voi olla olennaisesti vaikeampaa. Tämän vuoksi valiokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman, jonka mukaan 

eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen KAA 1/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy yhden lausuman. (Valiokunnan lausumaehdotus) 

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä
Helsingissä 13.3.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen sin 
 
varapuheenjohtaja 
Mirja Vehkaperä kesk 
 
jäsen 
Mikko Alatalo kesk 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Jari Ronkainen ps 
 
jäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula