Viimeksi julkaistu 26.3.2021 9.01

Valiokunnan mietintö LiVM 7/2021 vp HE 9/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain 1 luvun ja alusrekisterilain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain 1 luvun ja alusrekisterilain muuttamisesta (HE 9/2021 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • ylitarkastajaKatjaPeltola
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • varautumispäällikköTapioTourula
  Huoltovarmuuskeskus
 • varatoimitusjohtajaHansAhlström
  Suomen Varustamot ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • ESL Shipping Oy
 • Suomen Konepäällystöliitto ry
 • Suomen Merimies-Unioni SMU ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merilakia ja alusrekisterilakia. 

Esityksen mukaan merilakiin lisättäisiin säännökset ulkomaisessa alusrekisterissä olevan Suomeen ilman miehistöä rahdatun ulkomaisen aluksen hyväksymisestä määräajaksi suomalaiseksi ja aluksen rekisteröinnistä liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin. Alus olisi tällöin omistuksen osalta merkitty toisen valtion alusrekisteriin ja käytön osalta Suomen rekisteriin. Alus käyttäisi Suomen lippua sen ajan, kun se on hyväksytty suomalaiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto päättäisi aluksen hyväksymisestä suomalaiseksi. Hyväksymisen edellytyksenä olisi muun muassa, että alusta johdetaan ja operoidaan Suomesta ja aluksen omistaja sekä kiinnityksen- ja pantinhaltijat ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa aluksen rekisteröintiin Suomeen. Aluksen rahtaajan tulisi olla Suomen kansalainen tai suomalainen oikeushenkilö taikka Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai oikeushenkilö, jonka sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on Euroopan talousalueella. Aluksen hyväksyminen suomalaiseksi edellyttäisi myös sen valtion, johon alus on merkitty omistuksen osalta, rekisteriviranomaisen kirjallista lupaa aluksen rekisteröintiin Suomeen. 

Merilakiin tehtävien muutosten johdosta myös alusrekisterilakia on muutettava. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 9/2021 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 16.3.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
SunaKymäläinensd
varapuheenjohtaja
AriTorniainenkesk
jäsen
PekkaAittakumpukesk
jäsen
SandraBergqvistr
jäsen
SeppoEskelinensd
jäsen
JuhoKauttovas
jäsen
JoonasKönttäkesk
jäsen
SheikkiLaaksops
jäsen
MatiasMarttinenkok
jäsen
JenniPitkovihr
jäsen
MirkaSoinikoskivihr
jäsen
KariTolvanenkok
jäsen
PaulaWerningsd
varajäsen
EveliinaHeinäluomasd
varajäsen
JariMyllykoskivas
varajäsen
JariRonkainenps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MikaBoedeker