Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.15

Valiokunnan mietintö LiVM 9/2020 vp HE 17/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 17/2020 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • liikenneneuvos Kimmo Kiiski 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • vanhempi hallitussihteeri Kosti Honkanen 
  puolustusministeriö (etäkuuleminen)
 • erityisasiantuntija Juhani Puurunen 
  Liikenne- ja viestintävirasto
 • johtaja Laura Kuistio 
  Väylävirasto
 • ylitarkastaja Inna Kulla 
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (etäkuuleminen)
 • liiketoimintajohtaja Rami Korhonen 
  Lapin Matkailuelinkeinon liitto (etäkuuleminen)
 • lakimies Kai Massa 
  Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (etäkuuleminen)

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • sisäministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • ympäristöministeriö
 • Poliisihallitus
 • Opetushallitus
 • Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
 • Helsingin kaupunki
 • Rovaniemen kaupunki
 • Suomen Kuntaliitto
 • Lapland Safaris Oy
 • Autoliitto ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Finanssiala ry
 • Lapin Matkailuelinkeinon liitto
 • Liikenneturva
 • Linja-autoliitto
 • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
 • Pyöräliitto
 • Pyörämatkailukeskus
 • Suomen Autokoululiitto ry
 • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 • Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys ry
 • Suomen Motoristit ry
 • Suomen Paikallisliikenneliitto ry
 • Suomen Taksiliitto ry
 • Suomen Tieyhdistys
 • Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tieliikennelakia, ajokorttilakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia ja ajoneuvolakia. Uutta, pääosin 1.6.2020 voimaan tulevaa tieliikennelakia muutettaisiin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toteutetun virastouudistuksen vuoksi. Lisäksi lakiin lisättäisiin tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä niin sanottuja HCT-ajoneuvoyhdistelmiä ja raskaita moottorikelkkoja koskevat säännökset. Lakeihin tehtäisiin samalla myös eräitä muita korjauksia ja täydennyksiä.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2020. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Liikenne- ja viestintävaliokunta aloitti nyt käsittelyssä olevan tieliikennelain (729/2019) niin sanotun korjauspaketin (HE 17/2020 vp) käsittelyn jo keväällä 2020. Poikkeusoloista, koronatilanteesta ja esityksen myöhäisestä antamisajankohdasta johtuen valiokunta päätyi tuolloin poikkeuksellisesti hyväksymään merkittävän osan tämän hallituksen esityksen säännöksistä kotihoidon pysäköintiä koskevan mietintönsä LiVM 2/2020 vpHE 109/2019 vp yhteydessä. Ratkaisu oli tarpeen, jotta kyseiset säännökset saatiin poikkeuksellisessa tilanteessa käsiteltyä ennen uuden tieliikennelain voimaantuloa 1.6.2020. Tästä syystä valiokunta on poistanut tässä mietinnössä hallituksen esityksen HE 17/2020 vp jo keväällä hyväksytyt säännökset. 

Lisäksi valiokunta on lisännyt lakiesitykseen pääosin liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksesta useita hallituksen esitykseen HE 17/2020 vp kuulumattomia tieliikennelain säännöksiä asiayhteysvaatimuksen mahdollistamissa rajoissa. Lähinnä lisätyissä säännöksissä on kyse erilaisten teknisluonteisten ynnä muiden vastaavien virheiden korjaamisesta. 

Liikennemerkeissä käytettävä kieli.

Valiokunta kiinnittää liikennemerkkien osalta huomiota tieliikennelain ruotsinkielisen kieliversion säätämistapaan. Sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä tieliikennelaissa liikennemerkkien kuviin sisältyvät tekstit ovat pääosin suomen kielellä. Joitakin merkkejä on kuitenkin myös kaksikielisinä. Valiokunta pitää periaatteellisesti erittäin tärkeänä, että liikenne- ja viestintäministeriö selvittää ja arvioi yhteistyössä oikeusministeriön ja eduskunnan ruotsin kielen toimiston kanssa, tulisiko ruotsinkielisessä kieliversiossa olla liikennemerkkien kuvien tekstit ruotsin kielellä tai olisiko se mahdollisten velvoitteiden puuttuessa joka tapauksessa muutoinkin perusteltua. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että asiassa noudatetaan kaikilta osin ruotsinkielistä lakitekstiä säädettäessä noudatettavia periaatteita ja käytäntöjä. 

Valtioneuvoston ja eduskunnan tietojärjestelmien yhteensopimattomuus.

Valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota valtioneuvoston ja eduskunnan tietojärjestelmien yhteentoimimattomuuteen, mikä ilmenee erityisesti hallituksen esityksiin sisältyvien kuvien ja taulukoiden kohdalla. Ongelmien vuoksi esimerkiksi tieliikennelain lukuisat liikennemerkkien kuvat vaativat ylimääräistä manuaalista työtä sekä eduskunnassa että valtioneuvostossa, ja ongelmista aiheutuu myös tarpeettomia virhemahdollisuuksia lainsäädännön käsittelyssä. Valiokunnan käsityksen mukaan ongelmien korjaaminen vaatii aktiivista yhteistyötä eduskunnan ja valtioneuvoston välillä. Valiokunta pitää välttämättömänä, että asia korjataan mahdollisimman pikaisesti. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. lakiehdotus

Keväällä 2020 hyväksytyt säännökset.

Valiokunta on poistanut esityksen 1. lakiehdotuksesta jo keväällä 2020 kotihoidon pysäköintiä koskevan mietintönsä LiVM 2/2020 vpHE 109/2019 vp yhteydessä poikkeusoloista ja koronapandemiasta johtuen hyväksytyt 2 §:n 23 ja 24 kohdan, 8 §:n 1 momentin, 65 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohdan ja 5 momentin, 71 §:n 1 momentin 1 kohdan sekä 3 ja 4 momentin, 72 §:n, 73 §:n 2 momentin, 88 §:n 1 momentin 11 ja 12 kohdan ja 2 momentin, 100 §:n 1 momentin, 106 §:n, 107 §:n 3 momentin, 108, 115, 116, 117 a ja 122 §:n, 124 §:n 1 ja 2 momentin, 131 a, 132 ja 132 a §:n, 134 §:n 2 momentin, 150 §:n, 151 §:n 4 ja 5 momentin, 152 §:n 1 momentin 4 kohdan ja 2 momentin, 157 a §:n, 184 §:n otsikon ja 2 momentin, 187 ja 189 §:n, 191 §:n 1 ja 5 momentin, 192 §:n 1 momentin ja 195 §:n sekä liitteet 6.2, 6.3, 6.6, 7.1 ja 9.  

Johtolause.

Valiokunta on korjannut lakiesityksen johtolausetta poistetuista säännöksistä, tehtävistä muutoksista ja lakiteknisistä virheistä johtuen. 

40 §. Pysäköinnin alkamisaika.

Valiokunta on lisännyt saamansa selvityksen perusteella pykälään uuden 5 momentin, mikä vastaa hallituksen esityksen HE 180/2017 vp perusteluissa pykälää säädettäessä esitettyä ja sääntelyn tarkoitusta. Uuden 5 momentin mukaan pysäköinnin alkamisaikaa ei saa muuttaa pysäköinnin aikana.  

55 §. Moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeettoman joutokäynnin kielto.

Asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota siihen, että esityksen 55 §:n 1 momentti ei näytä vastaavan esityksen perusteluja. Tyhjäkäynti on perusteluissa esitetyllä tavalla tärkeää myös kuorma-autojen ja linja-autojen jarrujärjestelmien paineilmasäiliöiden kannalta. Saadun selvityksen mukaan erityisesti vanhempien linja-autojen paineilmasäiliöt eivät välttämättä täyty joutokäynnillä kahden minuutin aikana. Näin ollen on saadun selvityksen mukaan tarpeen, että myös linja-autoja voi pitää käynnissä ajoneuvon toimintavalmiiksi saattamiseen tarvittavan ajan. Valiokunta on muuttanut kyseistä säännöstä siten, että säännöksessä ei enää yksilöidä tiettyjä ajoneuvoja tai työkoneita, jolloin säännös soveltuu myös linja-autoihin. 

71 §. Liikenteenohjauslaitteen asettaminen.

Valiokunta on poistanut nyt käsittelyssä olevassa esityksessä pykälään ehdotetut muutokset jo keväällä 2020 hyväksyttyinä. Valiokunta on kuitenkin samalla muuttanut pykälän 1 momentin 4 kohtaa siten, että poliisimies, rajavartiomies ja tullimies muutetaan liikenteenvalvojaksi, mikä vastaa laissa muualla käytettyä terminologiaa. 

89 §. Maastoliikenne ja sotilasajoneuvot.

Liikenne- ja viestintävaliokunta on täsmentänyt ja täydentänyt sotilasajoneuvojen käyttämistä koskevaa esityksen 2 momentin asetuksenantovaltuutta siten, että pykälän uudessa 3 momentissa luetellaan nyt tarkkarajaisesti ne seikat, joista puolustusministeriön asetuksella voidaan säätää ja poiketa tieliikennelain 5 luvun ajoneuvon käyttöä koskevista säännöksistä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan asetuksenantovaltuudet ovat välttämättömiä puolustusvoimille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi.  

Pykälän 2 momentin mukaan puolustusministeriön asetuksella on mahdollista säätää maanpuolustuksen kannalta välttämättömiä poikkeuksia tieliikennelain 5 luvun ajoneuvon käyttämistä koskevista säännöksistä. Sääntely olisi valtuuden osalta tarkkarajainen ja täsmällinen, koska 2 momentissa tarkoitetuista poikkeuksista säädetään yksityiskohtaisesti 3 momentissa. Säännös perustuu periaatteeseen, jonka mukaan maanpuolustuksen kannalta välttämättömissä yksittäistapauksissa voidaan poiketa tieliikennelain säännöksistä, mutta tällöin velvoitetaan puolustushallinto huolehtimaan poikettavia säännöksiä vastaavista velvoitteista itse siten kuin pykälän 2 ja 3 momentin nojalla säädetään. 

Poikkeuksista säätäminen on mahdollista, jos se on maanpuolustuksen kannalta välttämätöntä. Maanpuolustuksella tarkoitetaan säännöksessä Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien suorittamista. Puolustusvoimien tehtävät edellyttävät usein sellaisten ajoneuvojen käyttämistä, jotka poikkeavat rakenteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan muuten yleisesti liikenteessä käytettävistä ajoneuvoista. Vaikka käytettävä ajoneuvo olisi sinänsä yleisesti markkinoilta hankittavissa, sen maanpuolustuksellinen käyttötarkoitus voi edellyttää poikkeuksesta säätämistä. Ilman poikkeuksia Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien suorittaminen olisi hankalaa tai jopa mahdotonta. 

Siviiliajoneuvoja koskevista 5 luvun käyttösäännöksistä on välttämätön tarve poiketa, koska sotilasajoneuvo on lähtökohtaisesti tarkoitettu sotilaalliseen käyttöön, mistä syystä niissä saattaa olla laitteita ja kalustoa, joita siviiliajoneuvoissa ei ole, kuten aseistus tai ajoneuvon perässä vedettävä tykki. Sotilasajoneuvojen rakenne saattaa poiketa huomattavasti siviiliajoneuvoista, mistä yhtenä esimerkkinä ovat panssaroidut ajoneuvot. Tällaisessa sotilasajoneuvossa on kuljettajan lisäksi ajoneuvon turvallisesta kuljettamisesta vastaava johtaja, joka näkee esteettömästi ajoneuvon eri puolille ja pystyy ohjeistamaan kuljettajaa ajoneuvon ulkopuolisista tapahtumista. 

Valiokunta toteaa, että sotilasajoneuvon käyttö tiellä ei saa aiheuttaa vaaraa tai kohtuutonta haittaa muille tienkäyttäjille. Sotilasajoneuvolla ajamiseen sovelletaan tieliikennelain 2 luvun yleisiä periaatteita, muun muassa varovaisuus- ja ennakointivelvollisuusperiaatteita, sekä liikennesääntöjä. Sotilasajoneuvoa on myös 6 §:n mukaan käsiteltävä siten, ettei sen moottorista tai muusta laitteesta aiheudu kohtuutonta melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa ajoneuvossa matkustavalle, muulle tienkäyttäjälle eikä ympäristölle. 

Sotilasajoneuvosta säädetään ajoneuvolain (1090/2002) nojalla annetussa sotilasajoneuvoista annetussa puolustusministeriön asetuksessa (180/2006). Asetuksessa säädetään muun ohella sotilasajoneuvon rakenteesta ja varusteista, massoista ja päämitoista sekä ajoneuvoyhdistelmistä, käytöstä ja kuormituksesta sekä tyyppihyväksynnästä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan uutta sotilasajoneuvoasetusta valmistellaan parhaillaan puolustusministeriössä. 

Asetuksenantovaltuuden lisäksi pykälän 2 momentissa säädetään, että Pääesikunnan määräyksellä voidaan antaa Liikenne- ja viestintäviraston määräyksistä poikkeavia määräyksiä sotilasajoneuvojen käyttämisestä tiellä, jos se on niiden erityisen käyttötarkoituksen tai rakenteen johdosta välttämätöntä. Pääesikunnan määräyksenantovaltuus on välttämätön, koska hyvin monista ajoneuvoja koskevista rakenteellisista ja teknisistä elementeistä säädetään nykyisin Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä. 

Pykälän 3 momentin 1 kohdan mukaan puolustusministeriön asetuksella voidaan säätää erityiskäyttöön valmistetun hinattavan ajoneuvon käyttämisestä. Tällaisia laitteita voivat olla aseet ja puolustusvoimien muut erikoislaitteet, joita kuljetetaan ajoneuvoyhdistelmässä. 

Pykälän 3 momentin 2 kohdan mukaan asetuksella voidaan poiketa myös suoja- ja turvalaitteiden käyttämistä koskevista säännöksistä. Sotilasajoneuvoissa ja etenkin niihin kytketyissä hinattavissa ajoneuvoissa olevissa laitteissa ja vaunuissa voi olla mukana aseistuksen käyttöhenkilöstöä, jolta ei ole mahdollista edellyttää laitteen tai vaunun erityisen luonteen vuoksi kaikissa tilanteissa turvavyön käyttämistä. Käyttöhenkilöstön turvallisuus taataan tällöin muilla järjestelyillä tiellä liikuttaessa. Puolustusvoimilla on muun muassa moottoripyöriä ja mönkijöitä, joiden sotilaallinen käyttötarkoitus edellyttää, että kuljettaja ja matkustaja voivat käyttää tyyppihyväksytyn suojakypärän sijaan sotilaskypärää. 

Pykälän 3 momentin 3 kohdan mukaan asetuksella voidaan säätää poikkeuksista ajoneuvokohtaisista nopeusrajoituksista, joista säädetään tieliikennelain 99—102 §:ssä. Puolustusministeriön asetuksella säädettäisiin tavanomaisesta hitaammista nopeuksista, koska sotilasajoneuvojen rakenne saattaa poiketa siviiliajoneuvojen rakenteesta. Niiden turvallinen käyttäminen saattaa edellyttää tavanomaista hitaampaa ajamista. Sotilasajoneuvossa saattaa olla aseistus, joka edellyttää aseistuksen käyttäjän matkustamista aseistuksen välittömässä läheisyydessä. Tällaisessa tilanteessa aseistuksen käyttäjän turvallisuus edellyttää alempia ajonopeuksia. 

Pykälän 3 momentin 4 kohta mahdollistaisi sotilasajoneuvojen erityisvalaisimien käytöstä säätämisen puolustusministeriön asetuksella. Sotilasajoneuvoissa on usein valaisimia, joita ei ole yleisesti käytettävissä ajoneuvoissa. Näiden valaisimien käyttö saattaa olla tarpeen sotaharjoitusten tai virka-aputehtävien suorittamisessa tiellä liikuttaessa. 

Pykälän 3 momentin 5 kohta mahdollistaisi sotilasajoneuvon merkitsemisen tieliikennelaissa säädetystä poikkeavasti puolustusministeriön asetuksessa säädetyllä tavalla. Tällaisia merkintöjä tieliikennelaissa ovat esimerkiksi 103 §:ssä säädetty hitaan ajoneuvon kilpi ja 131 a §:ssä säädetty E-sääntöä n:o 70 vastaava tunnuskilpi. 

Pykälän 3 momentin 6 kohdassa säädetään mahdollisuudesta poiketa tieliikennelain 104—106 §:ssä säädetyistä renkaita koskevista vaatimuksista ja liukuesteiden käytöstä. Sotilasajoneuvoihin ei ole aina saatavissa renkaita, jotka vastaisivat siviilikäytössä olevia renkaita tai jotka olisivat Liikenne- ja viestintäviraston määräysten mukaisia, niistä saattavat puuttua myös vaaditut merkinnät. Renkaita voidaan käyttää ympärivuotisesti niiden ominaisuuksista johtuen. Sotilasajoneuvoissa käytettävien renkaiden ominaisuudet varmistetaan Puolustusvoimissa ja ominaisuudet otetaan huomioon muun muassa sotilasajoneuvoille sallituissa ajonopeuksissa. 

Pykälän 3 momentin 7 kohdan mukaan puolustusministeriön asetuksella voitaisiin antaa poikkeavia säännöksiä henkilökuljetuksista. Poikkeukset koskisivat esimerkiksi henkilökuljetukseen käytetyn ajoneuvon vaatimuksia ja kuljetettavien henkilöiden turvallisuuden varmistamista. Puolustusvoimien kuorma-autoa on voitava käyttää henkilökuljetukseen, mutta samalla on varmistuttava siitä, että kuljetettavilla on käytössään turvallisuuden takaavat istuimet ja turvavyöt. 

Pykälän 3 momentin 8 kohdan mukaan asetuksella on lisäksi mahdollista säätää henkilökuljetuksesta panssarivaunun kannella. Sotilaallinen toiminta edellyttää nopeaa toimintaa ja liikkumista, mikä vaatii henkilöiden kuljettamista panssarivaunun kannella. Kuljetettavat matkat eivät ole pitkiä, ja tienkäyttäjien ja kuljetettavien turvallisuus taataan muun muassa nopeusrajoituksilla.  

Pykälän 3 momentin 9 kohdan mukaan puolustusministeriön asetuksella voitaisiin säätää myös henkilökuljetukseen tarkoitetun kontin kiinnittämisestä sotilasajoneuvoon. Puolustusvoimien käytössä olevissa erikoiskonteissa voidaan kuljettaa aseenkäyttö- ja asejärjestelmän käyttöhenkilöstön lisäksi muita henkilöitä. Henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi kontit on kiinnitettävä asianmukaisesti juuri tähän tarkoitetuilla kiinnityslaitteilla, mikä eroaa muuten käytössä olevia kontteja koskevista yleisemmistä kiinnitysvaatimuksista. 

Pykälän 3 momentin 10 kohdan mukaan puolustusministeriön asetuksella voi säätää sotilasajoneuvon ja hinattavan laitteen kytkennästä. Lisäksi Pääesikunnan määräyksellä voi poiketa Liikenne- ja viestintäviraston antamista kytkentälaitteita koskevista määräyksistä. Sotilasajoneuvojen ja hinattavan laitteen kytkentään käytettävät laitteet saattavat poiketa yleisesti käytössä olevista. Kytkennälle asetetut vaatimukset tulevat usein kansainvälisistä sotilasstandardeista, jotka mahdollistavat myös vetävän ja hinattavan ajoneuvon välisen sähkökytkennän. 

Pykälän 3 momentin 11 kohdassa valtuutetaan puolustusministeriö säätämään maastoajoneuvon sekä maastoajoneuvon ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon käyttämisestä tieliikennelaissa säädetystä poikkeavasti. Maastoajoneuvojen käyttäminen tiellä ei ole puolustusvoimienkaan toiminnassa yleensä tarkoituksenmukaista, ja siksi maastoajoneuvoa, etenkin moottorikelkkaa käytettäisiin 157 §:ssä säädetyllä tavalla. Puolustusvoimilla on kuitenkin myös pyörillä varustettuja maastoajoneuvoja (mönkijöitä) ja T- ja L-luokan ajoneuvoja (sotilasajoneuvoja), joiden käyttö liittyy sotilaskoulutukseen, sotaharjoitukseen tai virka-apuun. Niitä käytetään myös tiellä, mutta niiden käyttäminen ei ole kuitenkaan laajamittaista, ja käyttöä voidaan kokonaisuudessaan pitää poikkeuksellisena. 

Pykälän 3 momentin 12 kohdassa mahdollistetaan poikkeaminen erikoiskuljetuksen merkitsemisestä, varoitusauton käyttämisestä ja henkilöiden kuljettamisesta erikoiskuljetusajoneuvossa. Puolustusvoimien ylimassaisiin ja -mittaisiin kuljetuksiin haetaan tieliikennelain 159 §:ssä säädetyn mukaisesti erikoiskuljetuslupa. Menettely varmistaa sen, että sotilasajoneuvot eivät kohtuuttomasti vahingoita tiestöä tai siltoja. Lupamenettely on sujuvaa erikoiskuljetusluvat myöntävän Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Puolustusvoimien erikoiskuljetukset tapahtuvat usein ryhmässä. Esimerkiksi kaluston siirtäminen sotilaalliseen harjoitukseen toteutetaan usean ajoneuvon kuljetuksena, mistä syystä muille erikoiskuljetuksille säädetystä varoitusajoneuvovaatimuksesta on voitava poiketa. Erikoiskuljetuksen turvallisuuden ei voida merkittävästi katsoa parantuvan sillä, että esimerkiksi kuuden erikoiskuljetusta suorittavan ajoneuvon jonossa kahden ajoneuvon välein olisi varoitusajoneuvo. Varoitusajoneuvo olisi luonnollisesti aina jonon perässä ja tarvittaessa edessä. Puolustusvoimien erikoiskuljetusten osalta turvallisuutta lisää se, että ne suunnitellaan aina tarkasti ja hyvissä ajoin ja niistä tiedotetaan laajalti. 

Pykälän 3 momentin 13 kohdan mukaan puolustusministeriön asetuksella voidaan antaa kuormausta koskevia poikkeuksia, jos ne koskevat kuormatun aseen tai asejärjestelmän kuljettamista. Kuljetettavissa aseissa ja asejärjestelmissä on usein liikkuvia osia, jotka on voitava kiinnittää niin, etteivät ne aiheuta vaaraa muille tienkäyttäjille. Muuten kuormaus tapahtuu tieliikennelain säännösten mukaisesti. 

Pykälän 3 momentin 14 kohta antaa mahdollisuuden säätää asetuksella sotilasajoneuvon mitoista ja massoista. Sotilasajoneuvojen teknisen kehityksen myötä näissä ajoneuvoissa panssarointi ja päällirakenteet ovat lisääntyneet ja lisääntyvät edelleen, mikä on kasvattanut ja kasvattaa myös tulevaisuudessa sotilasajoneuvojen massaa ja mittaa. Asetuksella ei kuitenkaan voisi säätää poikkeuksia 159 §:ssä säädetystä vaatimuksesta hakea kuljetukselle erikoiskuljetuslupa esimerkiksi silloin, kun ylitetään jokin tiellä yleisesti sallittu massa tai ylitetään merkittävästi jokin tiellä yleisesti sallittu mitta. Myös Puolustusvoimien olisi tällöin haettava erikoiskuljetuslupa, koska lupamenettelyllä on mahdollista varmistaa tiestön ja siltojen kesto ja käytettävyys sotilasajoneuvoilla liikuttaessa. 

92 §. Suojakypärä.

Valiokunta on saamansa selvityksen perusteella korjannut pykälän 1 momentin 4 kohdan vastaamaan tilannetta ennen uuden tieliikennelain voimaantuloa lisäämällä säännökseen raskaan moottorikelkan. Pykälä ei sisältynyt hallituksen esitykseen. Valiokunta on myös lisännyt asiaa koskevan siirtymäsäännöksen, jonka mukaan alle 7-vuotias lapsi voi käyttää 92 §:ssä tarkoitetun tyypiltään hyväksytyn suojakypärän sijasta laskettelukypärää seuraavan moottorikelkkailukauden ajan eli 1.6.2021 saakka. 

94 §. Lasten turvalaitteet.

Henkilökuljetukseen maastoajoneuvon perävaunulla, kuten esimerkiksi moottorikelkan reellä, sovelletaan tieliikennelain 149 §:n 3 momenttia, jonka mukaan moottorikelkan perävaunussa saa kuljettaa henkilöitä moottorikelkkailureitillä. Tämän lisäksi tieliikennelain 94 §:n 6 momentissa säädetään enintään 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettamisesta perävaunussa. Ehdotetun sääntelyn tarkoituksena on lisätä lasten kuljettamisen turvallisuutta. Saadun selvityksen mukaan turvalaitteista ei kuitenkaan ole olemassa standardeja ja osaan nykyisistä perävaunuista turvalaitteiden asentaminen on haastavaa ja usein jopa mahdotonta. Tästä syystä valiokunta on lisännyt pykälään uuden 6 momentin, jonka mukaan alle 135 senttimetriä pitkää lasta moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan perävaunussa kuljetettaessa on käytettävä turvavyötä tai turvalaitetta, jos ajoneuvossa on turvavyöt tai lasten turvalaite on muuten ajoneuvoon asennettavissa. Uuden momentin myötä voimassa olevan pykälän 6 momentti siirtyy 7 momentiksi. Muutos mahdollistaa nykyisen kaluston hyödyntämisen niiden elinkaaren loppuun ilman tarvetta kaluston uusimiseen. Pykälä ei sisältynyt hallituksen esitykseen. 

95 §. Lasten turvalaitteen käyttöä ja henkilöiden kuljetuksia koskevat vastuusäännökset.

Tieliikennelain 95 §: n mukaan alle 15-vuotiaan lapsen kuljetuksessa tieliikennelain 94 §:n mukaisen turvalaitteen käytöstä vastaa ilman huoltajaa kuljettaja, linja-autoa lukuun ottamatta. Saadun selvityksen mukaan koulu- ja päivähoitokuljetuksia hoidetaan kuitenkin varsin usein myös pienillä M2-luokan 1+9 henkilön linja-autoilla, joissa turvallisuusvaatimukset tulisi olla yhtenäiset kuin käytännössä vastaavia 1+8 henkilön takseja käytettäessä. Valiokunta on näin ollen saamansa selvityksen perusteella muuttanut pykälän 1 momenttia siten, että vastaava velvollisuus koskee myös M2-luokan linja-autoja. Pykälä ei sisältynyt hallituksen esitykseen. 

109 §. Kuorman varmistaminen.

Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille, että 109 §:n 3 momentin vaatimus kuorman pystysuuntaisen liikkeen estämisestä on tarpeettoman tiukka eikä vastaa myöskään esityksen perusteluja. Valiokunta on keventänyt 3 momentin vaatimusta esittelevän ministeriön ehdottamalla tavalla. 

127 §. Moottoripyörän, mopon, kolmipyörän, nelipyörän, kevyen nelipyörän, raskaan nelipyörän, kevyen sähköajoneuvon, moottorilla varustetun polkupyörän ja polkupyörän suurimmat sallitut päämitat.

Saamansa selvityksen perusteella valiokunta on poistanut esityksen pykälän otsikon muuttamista koskevan ehdotuksen virheellisenä. 

156 §. Muut valaisimet.

Valiokunta on muuttanut pykälän 1 momentin takaisin siihen muotoon, johon valiokunta kyseisen säännöksen muutti mietinnössään LiVM 16/2018 vpHE 180/2017 vp. Saadun selvityksen mukaan tuolloin tehty muutos oli jäänyt virheellisesti pois nyt käsittelyssä olevasta hallituksen esityksestä. Valiokunta pitää tärkeänä, että varoitusvalaisinta saa käyttää tilanteen niin vaatiessa myös poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen käyttämässä ajoneuvossa, vaikka kyse ei olisi varsinaisesta viranomaisen ajoneuvosta tai hälytysajoneuvosta. 

164 §. Moottorittoman ajoneuvon ja eläimen kuljettajan rikkomukset.

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan liikennevirhemaksu voitaisiin määrätä muun muassa 1—35 §:n noudattamattomuudesta. Lain 1—17 § sisältävät kuitenkin lähinnä lain yleisiä säännöksiä ja tieliikenteen periaatteita sekä jalankulkijoita koskevia säännöksiä, jotka eivät ole riittävän täsmällisiä ja tarkkarajaisia ollakseen liikennevirhemaksun määräämisen perustana. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta on näin ollen korjannut 1 momentin 1 kohtaa siten, että liikennevirhemaksua ei voida määrätä 1—17 §:n noudattamattomuudesta. 

166 §. Muut moottorikäyttöisen ajoneuvon ja raitiovaunun kuljettajan liikennerikkomukset.

Asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota siihen, että esityksen perusteluissa, jotka koskevat 164 §:n alaan kuuluvia liikennerikkomuksia, on tuotu esille, että 164 §:n liikennevirhemaksulaji koskee myös tieliikennelain 53 §:n 2 momentissa säädettyjä tienkäyttäjiä eli ratsastajaa, suurikokoisen eläimen taluttajaa sekä eläimen vetämän ajoneuvon kuljettajaa. Kyseisessä säännöksessä myös todetaan, että on noudatettava moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajamista koskevia liikenteenohjauksen merkkejä, liikenteenohjauslaitteita ja liikennesääntöjä. Saadun selvityksen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että ratsastajan, suurikokoisen eläimen taluttajan ja eläimen vetämän ajoneuvon kuljettajan on noudatettava moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan säännöksiä, mutta liikennevirhemaksu määrätään moottorittoman ajoneuvon kuljettajan liikennevirhemaksulajin mukaan. Näin ollen valiokunta on poistanut 166 §:n 1 momentin 1 kohdasta viittauksen 53 §:ään tarpeettomana. Valiokunta on myös tehnyt pykälän 1 momentin 2 kohtaan lakiteknisen korjauksen. 

185 §. Ilmoitus liikennerikkomusta tai liikennerikosta koskevasta päätöksestä.

Valiokunta on muuttanut pykälää siten, että vanhentunut nimitys ajoneuvoliikennerekisteri korvataan liikenneasioiden rekisterillä. Pykälä ei sisältynyt hallituksen esitykseen. 

Liite 3.4. D8 Moottorikelkkailureitti.

Valiokunta on muuttanut merkkiä koskevaa selitettä siten, että merkki on voimassa vain lumipeitteen aikana. Valiokunta katsoo, että tämä yhtenäistää tieliikennelain ja maastoliikennelain (1710/1995) sääntelyä ja vastaa myös moottorikelkkailureittejä perustettaessa voimassa olevia, muun muassa reitinpitäjien ja maanomistajien oletuksia näiden reittien käytöstä. Koska merkki ja sen sisältämät rajoitukset ovat voimassa vain lumipeitteen aikana, muina aikoina ajoneuvoja käytettäessä noudatettaisiin normaaleja maastossa ja metsässä liikkumista koskevia säännöksiä ja periaatteita. Lumipeitteisyyttä arvioitaisiin kunkin reitin paikallisten olosuhteiden ja paikallisen tilanteen mukaisesti. Saadun selvityksen mukaan käytännössä kelkkailureitit avataan lumipeitteen saapuessa ja kelkkailukauden sitä myötä alkaessa lanaamalla reitti käyttöä varten. 

Valiokunta on myös poistanut selitteen toisesta lauseesta sanan "moottorikäyttöisellä". Tämä tarkoittaa sitä, että voimassa olevan lain ja hallituksen esityksen mahdollistamilla eläinten vetämillä ajoneuvoilla ja polkupyörillä ei saa ajaa moottorikelkkailureiteillä lumipeitteisenä aikana. Asiantuntijakuulemisessa on tuotu vahvasti esille, että eläinten vetämät ajoneuvot voisivat aiheuttaa selkeän turvallisuusriskin sekä reittien olosuhteista että eläinten käyttäytymisen arvaamattomuudesta johtuen, jos niitä käytettäisiin reiteillä yhtä aikaa moottorikelkkojen kanssa. Myös polkupyörien käytössä moottorikelkkailureiteillä yhtä aikaa moottorikelkkojen kanssa nähtiin asiantuntijakuulemisissa selkeitä turvallisuusriskejä. 

Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että lisäkilvellä reitinpitäjä voi tarvittaessa sallia muun ajoneuvon, kuten esimerkiksi eläimen vetämän ajoneuvon, mönkijän tai polkupyörän, käytön moottorikelkkailureitillä myös merkin voimassaoloaikana. Valiokunta korostaa erityisesti pyöräilyn edistämistarvetta siten, että moottorikelkkailureittejä voidaan tarvittaessa paikallisesti hyödyntää myös pyöräilyn ja pyöräilyä hyödyntävän talvimatkailun tarpeisiin. 

Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että reitin pitäjä arvioi tällaisissa tilanteissa huolellisesti, onko kyseinen reitti soveltuva näillä ajoneuvoilla käytettäväksi erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. Soveltuvuutta liikenneturvallisuuden kannalta arvioitaessa huomioon tulee ottaa erityisesti ajoneuvojen turvalliseen kohtaamiseen reiteillä vaikuttavat tekijät, kuten reitin leveys, korkeuserot sekä näkyvyys jyrkissä nousuissa ja mutkissa. 

Liite 7.3.

Saamansa selvityksen perusteella valiokunta on poistanut liitteen 7.3 muuttamista koskevan ehdotuksen virheellisenä. 

Liite 8.4.

Valiokunta on korjannut liitteen ensimmäisessä selitekohdassa olevan kirjoitusvirheen. Liite ei sisältynyt hallituksen esitykseen. 

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset.

Valiokunta on lisännyt siirtymäsäännöksen, jonka mukaan alle 7-vuotias lapsi voi käyttää 92 §:ssä tarkoitetun tyypiltään hyväksytyn suojakypärän sijasta laskettelukypärää seuraavan moottorikelkkailukauden ajan eli 1.6.2021 saakka. Säännös on tarpeen, jotta alan toimijat saavat riittävästi aikaa uudistaa suojavarusteensa. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota myös siihen, että tieliikennelain 93 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyväksyttyä suojakypärää ei tarvitse välttämättä käyttää silloin, kun käytettävä ajonopeus on enintään 20 kilometriä tunnissa ja tämä on osoitettu tieliikennelain 102 §:ssä tarkoitetulla nopeuskilvellä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan pienillä lapsilla on moottorikelkkakäytössä suositeltavaa käyttää jatkossa tyypiltään hyväksytyn suojakypärän lisäksi myös niskatukea. Tieliikennelain 92 §:n 2 momentin mukaan kuljettajan on huolehdittava siitä, että alle 15-vuotias matkustaja käyttää suojakypärää. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 17/2020 vp sisältyvät 2.—4. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 17/2020 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki tieliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tieliikennelain (729/2018)Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  2 §:n 23 kohta, Poistoehdotus päättyy 3 §, 5 §:n otsikko ja 2 momentti, 6 §:n otsikko, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 8 §:n 1 momentti,  Poistoehdotus päättyy39 §:n 1 momentti, 40 §:n otsikko, 41 §:n otsikko, 48 §:n 2 momentti, 49 §:n 5 momentti, 55 §:n 1 momentti, 58 §:n edellä oleva väliotsikko, 58 §:n otsikko, 63 §, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 65 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohta ja 5 momentti,  Poistoehdotus päättyy67 §:n 1, 5 ja 6 momentti, 68 §, 70 §:n 2—5 momentti, 71 §:n 1 momentin Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4 Muutosehdotus päättyy kohtaValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  sekä 3 ja 4 momentti Poistoehdotus päättyy, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 72 §, 73 §:n 2 momentti,  Poistoehdotus päättyy78 §:n 2 momentti, 85 §:n 3 momentti, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 88 §:n 1 momentin 11 kohta ja 2 momentti,  Poistoehdotus päättyy89 §,Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  92 §:n 1 momentin 4 kohta,  Muutosehdotus päättyy93 §:n 3 momentin 2 kohta ja 5 momentti, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 95 §:n 1 momentti,  Muutosehdotus päättyy96 §, 97 §:n 2 momentti, 98 §:n 1 momentti, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 100 §:n 1 momentti,  Poistoehdotus päättyy102 §:n 3 momentti, 105 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta sekä 2 ja 4 momentti, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 106 §, 107 §:n 3 momentti, 108 §,  Poistoehdotus päättyy109 §:n 1 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 3  Muutosehdotus päättyymomentti, 110 §:n 4 momentti, 113 §:n 2 momentti, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 115, 116 ja  122 §, 124 §:n 1 ja 2 momentti, 127 §:n otsikko, Poistoehdotus päättyy129 §:n 2 momentti, 130 §:n 5 momentti, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 132 ja  Poistoehdotus päättyy143 §, 149 §:n 3 momentti, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 150 §, 151 §:n 4 ja 5 momentti, 152 §:n 1 momentin 4 kohta,  Poistoehdotus päättyy155 ja 156 §, 158 §:n 3 momentti, 159 §:n 2 momentti, 164 §, 166 §:n 1 momentti, 167 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja Muutosehdotus päättyy 168 §, 171 §:n 1 momentti, 180 § Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 184 §:n otsikko ja 2 momentti, 187 §, 189 §,  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 185 §, Muutosehdotus päättyy 190 §:n 2 ja 3 momenttiValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi , 191 §:n 1 ja 5 momentti, 192 §:n 1 momentti, Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja Muutosehdotus päättyy 193 §:n 1 momentti Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ja 195 §  Poistoehdotus päättyysekä liitteen 2 kohta Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1,  Muutosehdotus päättyy2, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,  Muutosehdotus päättyy9 ja 10, liitteen 3.2 kohtaValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  B5 ja Poistoehdotus päättyy B7, liitteen 3.3 kohta C3, C4, C7, C8, C27 ja C43, liitteen 3.4 kohta D1 ja D8, liitteen 3.5 kohta E18, liitteen 3.6 kohta F23, F35 ja F55, liitteen 3.8 kohta H14—H16, H21 ja H23, liitteen 3.9 kohta I5, I8, I12 ja I13, liitteen 4.2 kohta L4, liitteen 4.3 kohta M1, M2, M6, M8, M16 ja M17 sekä liite 5.1, 5.2, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 6.2  Poistoehdotus päättyy6.4, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 6.6, 7.1 ja  Poistoehdotus päättyy7.3 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 8.4 Muutosehdotus päättyy ja 
lisätäänValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  2 §:ään uusi 24 kohta, Poistoehdotus päättyy 20 §:ään uusi 3 momentti, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 40 §:ään uusi 5 momentti,  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 88 §:n 1 momenttiin uusi 12 kohta,  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 93 §:ään uusi 6 momentti, Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  jolloin nykyinen 6 momentti siirtyy 7 momentiksi, Muutosehdotus päättyy 109 §:ään uusi 5 momentti Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja Muutosehdotus päättyy lakiin uusi Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 117 a,  Poistoehdotus päättyy130 a Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi § Muutosehdotus päättyy, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 131 a ja 132 a §, 134 §:ään uusi 2 momentti, 152 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä  lakiin uusi 157 a § ja uusi liite 9  Poistoehdotus päättyyseuraavasti: 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Määritelmät Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tässä laissa tarkoitetaan: Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 23)  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi erikoiskuljetuksella Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  tiellä yleisesti sallittuja mittoja tai massoja koskevista säännöksistä poikkeavaa kuljetusta silloin, kun poikkeaminen johtuu jakamattomasta kuormasta, kuorman laadusta tai ajoneuvon käyttötarkoituksen edellyttämästä rakenteesta;  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 24)  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi liikenneasioiden rekisterillä Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 216 §:ssä tarkoitettua rekisteriä. Poistoehdotus päättyy 
3 § 
Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet 
Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. 
Liikennettä ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata. 
5 §  
Turvallinen ajoneuvon ja raitiovaunun ajaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ajoneuvo ja raitiovaunu on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa 
ennakoitavissa tilanteissa. 
6 § 
Ajoneuvon ja raitiovaunun käyttäminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 8 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikennesääntöjen noudattaminen ja liikenteenohjaus Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienkäyttäjän on ensisijaisesti noudatettava liikenteenvalvojan antamaa merkkiä, käskyä tai kieltoa ja muun liikenteenohjaajan antamaa merkkiä. Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
20 § 
Ajoneuvojen välinen etäisyys 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ajoneuvoa ei saa ajaa aiheettoman hitaasti eikä tarpeettomasti äkkiä jarruttamalla. 
39 § 
Liikkumisesteisen pysäköintitunnus 
Jos ajoneuvossa on liikkumisesteisen pysäköintitunnus tai vastaava ulkomaalainen tunnus, ajoneuvon saa pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta: 
1) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta; 
2) alueelle, jossa pysäköinti on kielletty tämän lain liitteen 3.3 mukaisella liikennemerkillä C38 tai C39; 
3) rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
40 §  
Pysäköinnin alkamisajan ilmoittaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Pysäköinnin alkamisaikaa ei saa muuttaa pysäköinnin aikana. Muutosehdotus päättyy (Uusi 5 mom.) 
41 §  
Ajoneuvon pysäyttämiseen ja pysäköintiin liittyvät toimet 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
48 § 
Suuntamerkki 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Suuntamerkin on oltava näkyvä ja ymmärrettävä. Se on annettava hyvissä ajoin ennen 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä. Suuntavalaisimella annetun suuntamerkin tulee kestää toimenpiteen ajan. 
49 § 
Valojen käyttö ajettaessa 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ajoneuvossa ei saa käyttää laitteita, jotka näyttävät tai heijastavat eteenpäin punaista valoa eikä, ellei siitä erikseen toisin säädetä tai määrätä, laitteita, jotka näyttävät tai heijastavat taaksepäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa. Poliisiajoneuvossa ja poliisin virkatehtävässä olevassa ajoneuvossa, jota käytetään hälytysajoneuvona, samoin kuin Tullin ja Rajavartiolaitoksen ajoneuvossa saa kuitenkin käyttää edellä ajavan ajoneuvon pysäyttämiseen eteenpäin punaista vilkkuvaa valoa näyttävää laitetta samanaikaisesti vilkkuvan sinisen hälytysvalon kanssa. 
55 § 
Moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeettoman joutokäynnin kielto 
Polttomoottorikäyttöisen ajoneuvon moottoria ei saa pitää käynnissä kahta minuuttia pidempään, jos ajoneuvo seisoo muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi. Moottoria saa kuitenkin pitää käynnissä ennen ajoon lähtemistä enintään neljä minuuttia, jos Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi pakkasta Muutosehdotus päättyy on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi enemmän kuin Muutosehdotus päättyy 15 celsiusastetta. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Moottoria Muutosehdotus päättyy saa lisäksi pitää käynnissä ennen liikkeelle lähtemistä tai ajoneuvolla tai koneella tehtävän työn alkamista ajoneuvon tai koneen toimintavalmiiksi saattamiseen tarvittavan ajan. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Moottorikäyttöisen ajoneuvon ajaminen moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä 
58 § 
Sallittu liikenne moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
63 § 
Raitiovaunun paikka tiellä 
Raitiovaunua saa ajaa kiskoilla niiden sijainnista riippumatta. Muun liikenteen kanssa yhteisellä ajokaistalla raitiovaunua on ajettava kaistan mukaiseen ajosuuntaan. Raitiovaunua saa peruuttaa tai ajaa muuta liikennettä vastaan vain, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat ja se ei vaaranna turvallisuutta eikä haittaa tarpeettomasti muuta liikennettä. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 65 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikenteenohjaaja Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikenteenohjaajana saa myös toimia henkilö, jonka: Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 4) Väylävirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai kunta määrää ohjaamaan liikennettä tiellä tai sen läheisyydessä tehtävän työn, tutkimuksen tai pitkäkestoisen liikennehäiriön vuoksi; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 5) Liikenne- ja viestintävirasto valtuuttaa tai poliisi määrää ohjaamaan liikennettä erikoiskuljetuksessa. Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikenteenohjaajalla on oltava selvästi erottuva vaatetus, joka vastaa standardin SFS-EN 471 tai SFS-EN ISO 20471 vaatimuksia. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä erikoiskuljetuksen liikenteenohjaajan vaatetuksen näkyvyysvaatimuksista. Poistoehdotus päättyy 
67 §  
Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajanoikeuden myöntäminen 
Luvan ohjata erikoiskuljetusten liikennettä myöntää Liikenne- ja viestintävirasto. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikenne- ja viestintävirastolla ja poliisilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tarpeellisia tietoja liikenneasioiden rekisteristä erikoiskuljetusten liikenteenohjaajille asetettujen vaatimusten toteamiseksi. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan koulutuksesta ja oikeuden uudistamisesta. 
68 § 
Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajanoikeuden peruuttaminen 
Liikenne- ja viestintäviraston on peruutettava lupa erikoiskuljetusten liikenteenohjaukseen, jos luvan haltija ei enää täytä 67 §:ssä säädettyjä luvan myöntämisen edellytyksiä tai luvan haltija pyytää luvan peruuttamista. 
Lupa voidaan peruuttaa määräajaksi tai toistaiseksi. 
70 § 
Liikenteenohjauslaitteet 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikenne- ja viestintävirasto voi kokeilutarkoituksessa vahvistaa käytettäväksi tässä laissa säädetystä liikenteenohjauslaitteesta poikkeavaa liikenteenohjauslaitetta, ei kuitenkaan velvoittavaa tai määräävää liikenteenohjauslaitetta. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi kokeilutarkoituksessa myöntää luvan poiketa liikenteenohjauslaitteen käyttämisestä annetuista säännöksistä. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä liikenteenohjauslaitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa määräyksiä raitiovaunuliikenteelle tarkoitetuista muista kuin tässä laissa säädetyistä raitiovaunuliikenteen ohjauslaitteista. 
71 § 
Liikenteenohjauslaitteen asettaminen 
Liikenteenohjauslaitteen asettaa: 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1)  maantielle toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Väyläviraston ohjauksen perusteella; Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4) tilapäistä käyttöä varten myös liikenteenvalvoja tai pelastusviranomainen. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Edellä 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetun liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on toimitettava tieto Väylävirastolle. Väylävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä toimitettavan tiedon sisällöstä ja välittämistavasta. Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Poliisi tai se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite, saa poistaa tämän lain vastaisesti asetetun liikenteenohjauslaitteen. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 72 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Poikkeukset liikenteenohjauslaitetta asetettaessa Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Edellä 71 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tienpitäjä asettaa väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkin tien ja maantien liittymäkohtaan ja kunta kadun ja mainitun momentin 3 kohdassa tarkoitetun alueen liittymäkohtaan. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kunta asettaa taajamaa osoittavan liikennemerkin. Liikennemerkin pystyttää maantielle 71 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tienpitäjä, muulle tielle kunta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Vaarallisten aineiden kuljetusrajoitusta osoittavan liikennemerkin asettaa Liikenne- ja viestintävirasto. Liikennemerkin pystyttää maantielle 71 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tienpitäjä, muulle tielle kunta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Rautatien tasoristeyksen kohdalla olevien liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta, kunnossapidosta ja kustannusvastuusta säädetään ratalain (110/2007) 89 §:ssä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpitäjä voi päättää, että hakija saa pystyttää kustannuksellaan tämän lain liitteessä 3.6 ja 3.7 tarkoitetun opastusmerkin. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 73 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Häiritsevän tai luvattoman laitteen asettaminen tielle Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Poliisi tai se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite, voi poistaa 1 momentin vastaisesti asetetun laitteen. Poistoehdotus päättyy 
78 § 
Kielto- ja rajoitusmerkki 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kielto- ja rajoitusmerkit on sijoitettava ajoradan tai sen osan oikealle puolelle. Erityisestä syystä merkki voidaan sijoittaa lisäksi ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradan yläpuolelle. Pyörätiellä merkki on sijoitettava tien oikealle puolelle. Kielto- ja rajoitusmerkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä opastusmerkissä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
85 § 
Pituussuuntaiset merkinnät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tilapäisissä liikennejärjestelyissä käytettävät pituussuuntaiset merkinnät ovat keltaisia. Jos samanaikaisesti on näkyvissä keltaisia ja valkoisia pituussuuntaisia merkintöjä, on noudatettava keltaisia merkintöjä. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 88 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 5 luvun määritelmät Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tässä luvussa tarkoitetaan: Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 11)  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  mitta- ja massadirektiivin 2 artiklassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia polttoaineita; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 12)  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi jakamattomalla esineellä Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi :  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi a) kuormana olevaa esinettä, joka yksin muodostaa jakamattoman kuorman, mutta joita voi kuormata useita niin, että tiellä yleisesti sallittua massaa ei ylitetä eikä usean jakamattoman esineen kuormaamisella lisätä tiellä yleisesti sallitun mitan ylittymistä; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b) kuormana olevaa esinettä, jonka kuormaaminen aiheuttaa mitta- ja massadirektiivissä sallitun mitan ylittymisen, mutta joita voi kuormata useita niin, että tiellä yleisesti sallittua massaa ei ylitetä eikä usean jakamattoman esineen kuormaamisella lisätä mitta- ja massadirektiivissä sallitun mitan ylittymistä. Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Mitä tässä laissa säädetään jakamattomasta kuormasta, sovelletaan myös ulkomaille vietävään tai sieltä tuotavaan tyhjään tai lähtöpaikalla valmiiksi kuormattuun, yli 2,80 metriä korkeaan tai yli 12,30 metriä pitkään merikuljetukseen suunniteltuun konttiin. Jos kontin kuljetus vaatii 4,40 metrin korkeuden, puoliperävaunuyhdistelmässä 23,00 metrin pituuden tai tiellä yleisesti sallitun massan ylittämisen, kontti katsotaan jakamattomaksi esineeksi vain jakamattoman esineen pakkauksena tai konttia tyhjänä kuljetettaessa. Poistoehdotus päättyy 
89 § 
Maastoliikenne ja sotilasajoneuvot 
Tämän lain 90 ja 92—96 §:n turvalaitteita ja suojalaitteita koskevia säännöksiä sekä 141 ja 144—149 §:n henkilökuormitusta koskevia säännöksiä sovelletaan moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttämiseen myös maastoliikennelain (1710/1995) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetussa maastossa ja muualla. 
Tämän luvun säännöksiä sovelletaan myös sotilasajoneuvojen käyttämiseen. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Puolustusministeriön Muutosehdotus päättyy asetuksella voidaan Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi kuitenkin Poistoehdotus päättyy säätää Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi maanpuolustuksen kannalta välttämättömiä  Muutosehdotus päättyypoikkeuksia tämän Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi luvun Muutosehdotus päättyy säännöksistä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sotilasajoneuvon käyttämisestä. Pääesikunnan Muutosehdotus päättyy määräyksellä voidaan antaa Liikenne- ja viestintäviraston määräyksistä poikkeavia määräyksiä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sotilasajoneuvojen käyttämisestä, jos se on niiden erityisen käyttötarkoituksen tai rakenteen johdosta välttämätöntä Muutosehdotus päättyy
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Edellä 2 momentissa tarkoitetut poikkeukset voivat koskea: Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1) erityiskäyttöön valmistetun hinattavan ajoneuvon käyttämistä; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2) suoja- ja turvalaitteiden käyttämistä; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3) ajoneuvokohtaisia nopeusrajoituksia; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4) erityisvalaisimien käyttämistä; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5) sotilasajoneuvon merkitsemistä; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6) renkaiden ja liukuesteiden käyttämistä; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7) poikkeamista ajoneuvon luokitukseen ja liikenteeseen hyväksymiseen perustuvista, sallittua henkilömäärää koskevista raja-arvoista; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8) panssariajoneuvon kannella suoritettavaa tilapäistä henkilökuljetusta; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9) henkilökuljetukseen käytettävän kontin kiinnittämistä ajoneuvoon; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10) sotilasajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon kytkemistä; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11) maastoajoneuvon sekä maastoajoneuvon ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon käyttämistä; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12) erikoiskuljetuksen merkitsemistä, varoitusauton käyttämistä ja henkilöiden kuljettamista erikoiskuljetusajoneuvossa; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13) kuormatun aseen tai asejärjestelmän kuljettamista; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14) sotilasajoneuvon mittoja ja massoja; ei kuitenkaan 159 §:ssä säädettyä vaatimusta erikoiskuljetusluvasta. Muutosehdotus päättyy (Uusi 3 mom.) 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 92 § Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Suojakypärä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kuljettajan ja matkustajan on käytettävä tyypiltään hyväksyttyä asianmukaisesti kiinnitettyä suojakypärää ajettaessa: Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4) moottorikelkalla ja raskaalla moottorikelkalla; Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
93 § 
Poikkeukset turvavyön ja suojakypärän käyttövelvollisuudesta 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Suojakypärän käyttövelvollisuus ei koske: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) moottorikelkan eikä raskaan moottorikelkan avonaisessa perävaunussa olevia matkustajia silloin, kun käytettävä ajonopeus on enintään 20 kilometriä tunnissa ja tämä on osoitettu 102 §:ssä tarkoitetulla nopeuskilvellä; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 2 momentissa tarkoitetun lääkärintodistuksen sisällöstä. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 94 § Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Lasten turvalaitteet Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Alle 135 senttimetriä pitkää lasta moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan perävaunussa kuljetettaessa on käytettävä turvavyötä tai turvalaitetta, jos ajoneuvossa on turvavyöt tai lasten turvalaite on muuten ajoneuvoon asennettavissa. Muutosehdotus päättyy (Uusi 6 mom.) 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 95 § Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Lasten turvalaitteen käyttöä ja henkilöiden kuljetuksia koskevat vastuusäännökset Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Lapsen mukana matkustava huoltaja on vastuussa siitä, että alle 15-vuotiasta lasta kuljetetaan edellä 94 §:ssä säädetyllä tavalla asianmukaista turvalaitetta käyttäen. Ellei huoltaja ole lapsen mukana, ajoneuvon kuljettajan on, M3-luokan linja-auton kuljettajaa lukuun ottamatta, huolehdittava siitä, että alle 15-vuotias lapsi matkustaa edellä 94 §:ssä säädetyllä tavalla turvalaitetta käyttäen. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
96 § 
Moottorikelkan hätäkatkaisin 
Moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan hätäkatkaisimen käyttökytkin on kiinnitettävä kuljettajaan ennen moottorin käynnistystä, jos hätäkatkaisimen toimintaperiaate edellyttää kiinnittämistä. Tällainen hätäkatkaisin on pidettävä kiinnitettynä ajon ajan. Hätäkatkaisimen käyttövelvollisuus ei kuitenkaan koske poronhoito- tai metsänhoitotöissä taikka energiansiirto- tai televerkostotöissä olevaa moottorikelkan kuljettajaa. 
97 § 
Sammutin ja ensiaputarvikkeet linja-autossa 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä sammuttimesta ja ensiaputarvikkeista. 
98 § 
Teknisen laitteen käyttäminen 
Ajoneuvossa ja raitiovaunussa ei saa ajon aikana käyttää teknistä laitetta tai järjestelmää siten, että sen käyttäminen haittaa tai vaarantaa ajamista. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 100 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ohjautuva akseli Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos autossa tai auton perävaunussa, jolle ei ole säädetty eikä määrätty ohjauslaitetta koskevia teknisiä vaatimuksia, on ohjautuva akseli, joka on varustettu kuljettajan paikalta käytettävällä tai automaattisesti toimivalla ohjauksen suoraan lukitsevalla laitteella, akseli on pidettävä lukittuna nopeuden ollessa yli 40 kilometriä tunnissa. Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
102 § 
Nopeuskilpi 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräykset nopeuskilven ulkomuodosta ja muusta teknisestä toteutuksesta. 
105 § 
Talviaikana käytettävät renkaat 
Jos sää tai keli sitä edellyttää, marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana on käytettävä talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 millimetriä, seuraavissa ajoneuvoissa:  
1) henkilöauto, jonka luokittelumassa on enintään 3,5 tonnia; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) erikoisauto, jonka luokittelumassa on enintään 3,5 tonnia; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos sää tai keli sitä edellyttää, marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana on kuorma-autossa, linja-autossa ja luokittelumassaltaan yli 3,5 tonnin henkilö- tai erikoisautossa sekä sellaisessa traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, käytettävä vetävillä akseleilla, lukuun ottamatta ohjaavia vetäviä akseleita, talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 5,0 millimetriä. Muilla akseleilla sekä mainitulla ajoneuvolla vedettävän perävaunun ja hinattavan laitteen kaikilla akseleilla on tällöin käytettävä renkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 millimetriä. Vaatimusta ei sovelleta traktorin ja perävaunun tai hinattavaan laitteen muodostamaan ajoneuvoyhdistelmään silloin, kun ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu nopeus tiellä on enintään 60 kilometriä tunnissa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä eri ajoneuvoluokkiin kuuluvien ajoneuvojen talvirenkaista. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 106 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ajoneuvon renkaiden liukuesteet Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ajoneuvon renkaat saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Autossa, moottoripyörässä, mopossa, kolmipyörässä, nelipyörässä, raskaassa nelipyörässä, kevyessä nelipyörässä ja rakenteelliselta nopeudeltaan yli 60 kilometriä tunnissa olevassa traktorissa sekä tällaiseen ajoneuvoon kytketyssä hinattavassa ajoneuvossa saa käyttää nastarenkaita marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Muunakin aikana nastarenkaita saa käyttää: Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1) hälytysajoneuvossa; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2) puolustusvoimien käytössä olevassa maastokäyttöön tarkoitetussa autossa ja perävaunussa; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3) tienpitoon käytettävässä autossa ja perävaunussa; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 4) ajoneuvon kauppaan, korjaukseen, katsastukseen tai liikenteeseen hyväksymiseen liittyvissä tilapäisissä siirroissa; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 5) kaikissa tässä momentissa tarkoitetuissa ajoneuvoissa, jos sää tai keli sitä edellyttää. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos vetoautossa on nastarenkaat, luokittelumassaltaan yli 0,75 tonnin ja enintään 3,5 tonnin painoisessa auton perävaunussa on käytettävä talvirenkaita. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Käytettäessä nastarenkaita henkilö- tai pakettiautossa, erikoisautossa ja luokittelumassaltaan enintään 3,5 tonnin painoisessa auton perävaunussa on nastarenkaat, paripyörien toisia pyöriä lukuun ottamatta, asennettava ajoneuvon kaikkiin pyöriin. Nastojen määrät ajoneuvon eri renkaissa ei saa poiketa toisistaan siten, että siitä aiheutuu vaaraa. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ajoneuvon renkaiden nastamäärien sallituista eroista. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on yli 44 tonnia tai pituus yli 18,75 metriä, vetävälle akselille tai vetäville akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 18 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta, vetoajoneuvo on 2 momentissa säädettynä aikana varustettava laitteella, jolla voidaan parantaa ajoneuvon liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla. Tällaisena laitteena ei pidetä yhden vetävän akselin tasauspyörästön toimintaan vaikuttavaa rakennetta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos yli 28 metriä pitkässä ajoneuvoyhdistelmässä vetäville akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 25 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta, vetoajoneuvossa on 2 momentissa säädettynä aikana oltava ajoneuvoyhdistelmän liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla parantavat hiekoittimet tai ketjuheittimet vähintään yhdellä vetävällä akselilla.  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Edellä 5 ja 6 momentissa tarkoitettua vaatimusta ajoneuvoyhdistelmän liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla parantavista järjestelmistä ei sovelleta ajoneuvoyhdistelmään, jossa on hitaassa nopeudessa vetäväksi akseliksi kytkettävä akseli, jos vetäville akseleille kohdistuu edellä tarkoitetulle vetävälle akselille kohdistuva massa mukaan luettuna yhteensä vähintään 25 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta. Hitaassa nopeudessa vetäväksi akseliksi kytkettävä akseli voi olla autossa tai perävaunussa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Polkupyörän, moottorilla varustetun polkupyörän, kevyen sähköajoneuvon, polkupyörän perävaunun, potkupyörän ja eläimen vetämän ajoneuvon renkaat saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Moottorityökoneen, maastoajoneuvon ja traktorin, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa, sekä niiden perävaunun renkaat ja telaketjut saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto voi erityisestä syystä myöntää ajoneuvolle poikkeuksen 2 momentin nastarenkaiden sallittua käyttöaikaa koskevasta säännöksestä. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä siitä, minkälaisia laitteita voidaan pitää 5 momentissa tarkoitettuina laitteina, joilla voidaan parantaa ajoneuvon liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla ja siitä, minkälaista akselia voidaan pitää 7 momentissa tarkoitettuna hitaassa nopeudessa vetäväksi akseliksi kytkettävänä akselina. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 107 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Yleiset kuormaussäännökset Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kuorma saa ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallitun pituuden rajoissa ulottua ajoneuvon edessä enintään 1,00 metriä ja takana enintään 2,00 metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle, ellei tässä luvussa jäljempänä taikka erikoiskuljetuksia koskevissa säännöksissä tai määräyksissä toisin säädetä tai määrätä. Jos ajoneuvoyhdistelmä ei täytä 132 §:n 1 eikä 2 momentissa säädettyä kääntyvyysvaatimusta, saa kuorma ulottua ajoneuvon takana kuitenkin enintään 1,00 metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle. Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 108 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kuorman sijoittaminen Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kuormasta on tehtävä mahdollisimman matala yhtenäinen kokonaisuus. Kuorman painopisteen tulee olla mahdollisimman alhaalla ja lähellä ajoneuvon pituussuuntaista keskiviivaa. Vetoajoneuvon ja useamman kuin yhden perävaunun muodostamassa ajoneuvoyhdistelmässä kuorma tulee sijoittaa mahdollisimman eteen koko yhdistelmä huomioiden. Ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että ajoneuvon painopiste on korkeammalla kuin ajoneuvolle on teknisesti sallittu. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Keskiakseliperävaunu on kuormattava niin, että se kohdistaa vetoajoneuvon kytkentälaitteelle alaspäin painavan voiman. Alaspäin painava voima saa olla enintään 10 prosenttia perävaunun akseleille sallitusta massasta tai enintään 1 000 kilogramman massaa vastaava voima, pienemmän voimista ollessa määräävä. Alaspäin painava voima ei saa ylittää kytkettäville ajoneuvoille eikä kytkentälaitteille sallittuja voimia. Poistoehdotus päättyy 
109 § 
Kuorman varmistaminen 
Ajoneuvon kuorma ei saa siirtyä siten, että se voi haitata ajoneuvon liikenneturvallista käyttöä. Kuorman on pysyttävä kuormakorissa ja ajoneuvossa paikoillaan kaikissa mahdollisissa kiihdytyksissä ja jarrutuksissa sekä kaarteissa ajettaessa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kuorman varmistuksen lujuutta määritettäessä saa ottaa kitkavoiman tarjoaman pidätyskyvyn huomioon. Kuormakorin pohjan ja kuorman välisen kitkavoiman tarjoaman pidätyskyvyn saa kuitenkin ottaa huomioon vain, kun kuorman liikkuminen tärinän vaikutuksesta kuormakoriin nähden on estetty sitomalla, tukemalla tai muulla vastaavalla tavalla.  Muutosehdotus päättyy(Uusi 3 mom.) 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä kuorman varmistamisessa käytettävistä menetelmistä ja 1 momentissa tarkoitettuihin ajotilanteisiin liittyvistä hidastuvuuksien raja-arvoista. Liikenne ja viestintävirasto voi antaa lisäksi määräyksiä kuorman laadusta johtuvista poikkeuksista 1 momentissa säädetyistä vaatimuksista, jos tämä ei aiheuta vaaraa liikenneturvallisuudelle. 
110 § 
Kuorman merkitseminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä kuorman merkitsemiseen käytettävistä välineistä. 
113 § 
Vene ja matkailukori 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräykset 1 momentissa tarkoitetun matkailukorin valaisimista ja heijastimista sekä tarvittaessa muista liikenneturvallisuusvaatimuksista. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 115 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ETA-valtiossa rekisteröity tai käyttöönotettu ajoneuvo Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos vuonna 1993 tai sitä myöhemmin käyttöönotetun ajoneuvon rekisteröinnissä ja käytössä sallitut massat ylittävät mitta- ja massadirektiivissä säädetyt suurimmat sallitut arvot: Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1) auton kolmi- tai useampiakselisessa telissä vähintään yhden akselin tulee olla ohjaava taikka ohjautuva akseli; ohjaavan akselin sijasta voidaan käyttää ohjautuvaa akselia, joka on lukittuneena suoraan ajoa vastaavaan asentoon nopeuden ollessa 30 kilometriä tunnissa tai tätä enemmän; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2) hinattavan ajoneuvon telin akseleista vähintään yhden on oltava ohjautuva tai ohjaava, jos telin äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää kaksiakselisessa telissä 2,4 metriä tai kolmi- tai useampiakselisessa telissä 2,8 metriä; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3) varsinaisen perävaunun kaksiakselisen telin takimmainen akseli saa olla ohjautuva vain, jos ajo-neuvon on osoitettu täyttävän E-säännössä n:o 79 tarkoitetut tekniset vaatimukset. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Edellä 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon kolmi- tai useampiakselisen telin muille kuin ohjautuville akseleille kohdistuvien massojen summa on oltava vähintään 1,6 -kertainen ohjautuville akseleille kohdistuvaan massaan verrattuna. Vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoon, jonka on osoitettu täyttävän E-säännössä n:o 79 tarkoitetut tekniset vaatimukset. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä ei sovelleta ajoneuvoon, jonka suurin sallittu nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Apuvaunun päälle ei saa kytkeä puoliperävaunua, jonka ohjaavan akselin asento määräytyy hinaavan ajoneuvon vetopöydän ja puoliperävaunun välisen kulman perusteella. Kytkennän saa kuitenkin tehdä, jos apuvaunu on tähän tarkoitukseen hyväksytty. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 116 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun moottorikäyttöisen ajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon akselille ja telille kohdistuva suurin sallittu massa Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun moottorikäyttöisen ajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon akselille kohdistuva massa ei saa ylittää tämän lain liitteessä 6.1 mainittuja arvoja eikä liikenneasioiden rekisteriin merkittyä arvoa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon telille kohdistuva massa ei saa ylittää liitteessä 6.2 mainittuja arvoja eikä liikenneasioiden rekisteriin merkittyä arvoa.  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ajettaessa liukkaalla tien pinnalla ajoneuvon akselille ja telille kohdistuva massa saa akselinnostolaitetta tai akselinkevennystoimintoa käytettäessä tilapäisesti ylittää suurimman tiellä sallitun akseli- ja teli-massan, jos se on välttämätöntä riittävän vetopidon saavuttamiseksi eikä siitä aiheudu vahinkoa tielle. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ajoneuvon akselille ja telille kohdistuva massa saa akselinnostolaitetta tai akselinkevennystoimintoa käytettäessä tilapäisesti ylittää suurimman tiellä sallitun akseli- ja telimassan, jos se on välttämätöntä riittävän kääntyvyyden saavuttamiseksi. Ajonopeus saa tällöin olla enintään 30 kilometriä tunnissa ja akselille kohdistuva massa enintään 12 tonnia. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 117 a § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun perävaunun suurin sallittu massa Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Varsinaisen perävaunun massa ei saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 tonniin 350 kilogrammaa jokaiselta 0,10 metriltä, jonka perävaunun äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 122 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun auton ja perävaunun yhdistelmän suurin sallittu massa Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun auton ja perävaunun tai perävaunujen muodostaman ajoneuvoyhdistelmän massa ei saa ylittää liitteessä 6.6 mainittuja arvoja eikä vetoajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon tai hinattavien ajoneuvojen liikenneasioiden rekisteriin merkittyjen massojen summaa. Ajoneuvoyhdistelmän massa ei saa ylittää vetoajoneuvolle liikenneasioiden rekisteriin merkittyä suurinta sallittua yhdistelmämassaa eikä vetoajoneuvolle teknisesti sallittua ajoneuvoyhdistelmän massaa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 124 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun ajoneuvoyhdistelmän massaa koskevat poikkeukset vaarallisten aineiden kuljetuksessa Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos kuljetukseen sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia, ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on: Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1) 60 tonnia, jos kyseessä on vähintään seitsemänakselinen autolla vedettävä ajoneuvoyhdistelmä; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2) 64 tonnia, jos kyseessä on kolmeakselisen vetoauton ja vähintään viisiakselisen puoliperävaunun ajoneuvoyhdistelmä; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3) 68 tonnia, jos: Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi a) ajoneuvoyhdistelmässä on vähintään kahdeksan akselia ja ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa on vähintään neljä akselia; tai Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b) ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa on vähintään kolme akselia ja kyseessä on vähintään kahdeksanakselinen auton ja kahden puoliperävaunun muodostama ajoneuvoyhdistelmä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kahdeksanakselisessa ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on yli 64 tonnia, vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunujen massasta yhteensä tulee kohdistua akseleille, jotka on varustettu paripyörin. Vaatimus ei kuitenkaan koske vaarallisten aineiden säiliökuljetusta, jos kuljetettavan vaarallisen aineen määrä ylittää 5 tonnia. Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 127 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Moottoripyörän, mopon, kolmipyörän, nelipyörän, kevyen nelipyörän, raskaan nelipyörän, kevyen sähköajoneuvon, moottorilla varustetun polkupyörän ja polkupyörän suurimmat sallitut päämitat Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
129 § 
ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun traktorin ja moottorityökoneen sekä niihin kytketyn perävaunun leveys 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Pimeän tai hämärän aikana taikka muulloinkin olosuhteiden sitä edellyttäessä levikepyöristä mitattuna yli 2,60 metriä leveään traktoriin on sekä eteen että taakse kiinnitettävä suurinta leveyttä osoittavat valaisimet ja heijastimet. Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräyksiä valaisimien ja heijastimien teknisistä ominaisuuksista sekä sijoituksesta ajoneuvoon. Valaisimia ja heijastimia ei oteta huomioon traktorin suurinta leveyttä mitattaessa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
130 § 
ETA-valtiossa rekisteröidyt tai käyttöönotetut tienpitoon ja maatalouteen käytettävät ajoneuvot ja laitteet 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräykset tässä pykälässä tarkoitettujen merkintöjen, valaisimien ja heijastimien teknisistä ominaisuuksista sekä sijoituksesta ajoneuvoon tai työvälineeseen. 
130 a § 
ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan sekä niihin kytketyn hinattavan ajoneuvon leveys 
ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan sekä niihin kytketyn hinattavan ajoneuvon suurin sallittu leveys on moottorikelkkailureitillä 1,70 metriä. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 131 a § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Pitkän ajoneuvoyhdistelmän merkinnät Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Yli 15,50 metrin pituisessa kuorma-auton ja perävaunun tai perävaunujen muodostamassa ajoneuvoyhdistelmässä tulee olla E-sääntöä n:o 70 vastaava tunnuskilpi tai 25 millimetriä levein punaisin päiväloistevärillä maalatuin tai heijastavin reunuksin varustettu vähintään 300 millimetriä pitkä ja 800 millimetriä leveä kilpi, jossa on keltaisella heijastavalla pohjalla musta ajoneuvoyhdistelmän kuva, jonka alla saa olla merkintä yhdistelmän pituudesta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa määräyksiä pitkiä ajoneuvoyhdistelmiä koskevista havaittavuutta parantavista merkinnöistä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 132 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun auton ja autolla vedettävän ajoneuvoyhdistelmän kääntyminen Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ETA-valtiossa rekisteröity tai käyttöönotettu auto, auton ja puoliperävaunun enintään 16,50 metrin pituinen yhdistelmä sekä auton ja varsinaisen perävaunun tai keskiakseliperävaunun enintään 18,75 metrin pituinen yhdistelmä on oltava käännettävissä kumpaankin suuntaan sellaisen koko ympyrän alueella, jonka määrittävät kaksi samankeskistä ympyrää siten, että auton tai auton ja perävaunun yhdistelmässä uloimman etukulman kulkiessa 12,50 metrin säteisen ympyrän kaarta pitkin kaikkien ajo-neuvojen sisäsivu kulkee vähintään 5,30 metrin säteistä kaarta pitkin. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Auton ja perävaunun tai perävaunujen yli 18,75 metriä pitkän yhdistelmän tulee olla käännettävissä kumpaankin suuntaan sellaisen koko ympyrän alueella, jonka määrittävät kaksi samankeskistä ympyrää siten, että uloimman etukulman kulkiessa 12,50 metrin säteisen ympyrän kaarta pitkin sisäsivu kulkee vähintään 2,00 metrin säteistä kaarta pitkin. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, auton ja perävaunun tai perävaunujen yli 18,75 metriä pitkä yhdistelmä sekä auton ja puoliperävaunun yli 16,50 metriä pitkä yhdistelmä saa olla siten kääntyvä, että yhdistelmä täyttää liitteessä 9 säädetyt kääntyvyyttä ja takakulman sivusiirtymää koskevat vaatimukset. Tällöin on kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan kuitenkin varmistettava, että kuljetuksen suorittaminen käytettävällä kuljetusreitillä on mahdollista ilman riskiä osumisesta ajoradan sivuilla oleviin rakenteisiin. Kuljetuksessa tulee pitää mukana kääntyvyysvaatimuksen täyttymisen osoittamiseksi tarvittavat ajoneuvon ja yhdistelmän tekniset tiedot. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Edellä 1—3 momentissa mainituissa ajoneuvoyhdistelmän 16,50 metrin ja 18,75 metrin mitoissa ei oteta huomioon mitta- ja massadirektiivin 8 b artiklassa tarkoitettuja aerodynaamisia laitteita eikä 9 a artiklassa tarkoitettuja aerodynaamisia ohjaamoja. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa teknisiä ja tarkentavia määräyksiä ajoneuvoyhdistelmän kääntymisen koskevista vaatimuksista sekä vaatimustenmukaisuuden teknisistä osoittamistavoista. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa määräyksiä vaihtoehtoisista tavoista osoittaa tässä pykälässä tarkoitettujen kääntyvyysvaatimusten täyttyminen. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 132 a § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ajoneuvoyhdistelmän vakaus Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jäljempänä 151 §:n 4 momentin 7—11 kohdassa tarkoitetun ajoneuvoyhdistelmän tulee mitoitukseltaan vastata yhdistelmää, jonka ISO-standardin 14791 mukaisissa ajokokeissa tai niitä vastaavissa simuloinneissa todettu pystykiertymäkulmanopeuden vahvistumisarvo on enintään 1,90 ja sivuttaiskiihtyvyyden vahvistumisarvo enintään 4,00 silloin, kun ajoneuvoyhdistelmä on kuormattu tiellä yleisesti sallittuun massaan, ajonopeus on 80 kilometriä tunnissa ja kuorman painopiste on 1,30 metrin korkeudella kuormatilan lattiasta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kuljetuksessa tulee pitää mukana 1 momentissa tarkoitetun vakausvaatimuksen täyttymisen osoittamiseksi tarvittavat ajoneuvon tekniset tiedot taikka todistus kyseiselle tai sitä vastaavalle ajoneuvoyhdistelmälle tehdyistä 1 momentissa tarkoitetuista ajokokeista tai simuloinneista. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Edellä 1 momentissa tarkoitettua vakausvaatimusta ei kuitenkaan sovelleta sellaisilla ajoneuvoyhdistelmän akselinnosto- ja kevennystoimintojen asennoilla, joita voidaan käyttää vain nopeuden ollessa enintään 30 kilometriä tunnissa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräykset ajoneuvoyhdistelmän vakauden määrittämisessä käytettävistä simulointimenetelmistä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 134 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Muussa kuin ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun ajoneuvon akselille ja telille kohdistuvat suurimmat sallitut massat Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ajettaessa liukkaalla tien pinnalla ajoneuvon akselille ja telille kohdistuva massa saa akselinnostolaitetta tai akselinkevennystoimintoa käytettäessä tilapäisesti ylittää suurimman tiellä sallitun akseli- ja telimassan, jos se on välttämätöntä riittävän vetopidon saavuttamiseksi eikä siitä aiheudu vahinkoa tielle. Poistoehdotus päättyy 
143 §  
Koulu- ja päivähoitokuljetusten merkitseminen 
Koulu- ja päivähoitokuljetukseen, jonka järjestää kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja johon saadaan kunnan tai valtion tukea, käytettävässä autossa tulee olla eteenpäin näkyvä, heijastava tai valaistu kilpi tai taksivalaisimen päälle tai tilalle asennettu kupu. Kilven tai kuvun tulee olla pohjaväriltään keltainen ja siinä tulee olla punaiset reunat sekä keskellä samanlainen musta kuvio kuin liitteen 3.1 mukaisessa liikennemerkissä A17, Lapsia. Kilven tai kuvun pitää olla kooltaan, sijoittelultaan ja näkyvyydeltään sellainen, että kyytiä odottavat näkevät sen riittävän kaukaa pysäyttääkseen auton. Kilpi tai kupu saa näkyä myös muihin suuntiin kuin eteenpäin. 
Kilpi tai kupu saa valaista tai heijastaa vain keltaista väriä. Kilpi tai kupu ei saa häiritä muita tienkäyttäjiä. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettua koulu- ja päivähoitokuljetuksen merkintää ei saa käyttää muulloin kuin koulu- ja päivähoitokuljetuksen aikana.  
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä kilven ja kuvun sijoittamisesta, koosta, väreistä sekä heijastavuus- ja valaisuominaisuuksista. 
149 § 
Henkilökuljetus perävaunussa 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan perävaunussa saa kuljettaa henkilöitä. Perävaunussa ei kuitenkaan saa kuljettaa henkilöitä ajettaessa moottorikelkalla tai raskaalla moottorikelkalla muulla tiellä kuin moottorikelkkailureitillä eikä tällaista muuta tietä ylitettäessä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 150 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Yleiset kytkentäsäännöt Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Moottorikäyttöiseen ajoneuvoon saa kerrallaan olla kytkettynä vain yksi hinattava ajoneuvo, jollei tässä laissa toisin säädetä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ajoneuvoyhdistelmässä: Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1) ei saa ylittää ajoneuvoille, ajoneuvoyhdistelmälle eikä kytkentälaitteille teknisesti sallittuja massoja; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2) ajoneuvot eivät saa osua toisiinsa tavanomaisissa ajotilanteissa; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3) perävaunun tai perävaunujen jarrujen ja valaisimien on toimittava säännösten ja määräysten mukaisesti; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 4) ajoneuvojen sähkö- ja paineilmajarrujen on oltava yhteen sovitetut säännösten ja määräysten mukaisesti; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 5) vetoajoneuvon taustapeilit on säädettävä siten tai vetoajoneuvoon on kiinnitettävä sellaiset lisäpeilit, että kuljettaja voi nähdä vetoajoneuvon ja perävaunun tai perävaunujen sivuille sekä seurata takaa tulevaa liikennettä; lisäpeilien sijasta voidaan käyttää muuta epäsuoran näkemisen mahdollistavaa laitetta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi yli 20,00 metriä pitkässä kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmässä, 151 §:n 7—11 kohdassa tarkoitetussa yhdistelmässä sekä muussa yli 28,00 metriä pitkässä ajoneuvoyhdistelmässä on oltava sähköohjattu paineilmatoiminen jarrujärjestelmä yhdistelmän kaikissa ajoneuvoissa sekä sellaiset epäsuoran näkemisen mahdollistavat laitteet ja kuljettajaa avustavat järjestelmät, joilla varmistetaan pitkän ajoneuvoyhdistelmän turvallisuus. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat määräykset tässä momentissa tarkoitetuista järjestelmistä ja niiden teknisistä vaatimuksista. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Edellä 3 momentissa tarkoitetun ajoneuvoyhdistelmän kuljettajalla tulee olla tieto kullekin yksittäiselle akselille ja telille kohdistuvasta massasta. Vetoajoneuvon etuakselille kohdistuvasta massasta tulee kuitenkin olla tieto vain, jos akseli on ilmajousitettu. Kuljetuksessa tulee pitää mukana 3 momentissa säädettyjen ja 3 momentin nojalla määrättyjen vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi tarvittavat ajoneuvon tekniset tiedot. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kuorma-auton ja siihen tai sen perävaunuun kytketyn perävaunun kuorman purkuun tai lastaukseen liittyvissä lyhyissä siirtoajoissa voidaan käyttää autoon asennettua, muuta kuin tyyppihyväksyttyä kytkentälaitetta. Edellytyksenä on, että kuljetuksen aikana ei ylitetä nopeutta 30 kilometriä tunnissa ja että kytkentälaitteen läheisyyteen on asennettu tästä kertova kilpi. Lisäksi edellytetään, että ajoneuvoissa on oltava lukkiutumaton jarrujärjestelmä. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa määräyksiä edellä tarkoitettua kytkentälaitetta ja kilpeä koskevista vaatimuksista. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Edellä 149 §:ssä tarkoitetuissa kuljetuksissa autoon tai traktoriin saa olla kytkettynä useampia perävaunuja. Ajoneuvoyhdistelmän pituus saa olla enintään 25,25 metriä ja perävaunujen yhteinen kytkentämassa enintään kolme kertaa vetävän ajoneuvon omamassan suuruinen. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Traktoriin, moottorityökoneeseen ja vähintään kolmipyöräiseen L-luokan ajoneuvoon saa kytkeä auton perävaunun, jos käytettävät ajoneuvot ja niiden kytkentä toisiinsa täyttävät vetoajoneuvon mukaisesti määräytyvät tekniset vaatimukset. Jos perävaunussa on toimimattomia suunta- tai jarruvalaisimia eikä mainittuja valaisimia vetoajoneuvon mukaisesti määräytyvissä teknisissä vaatimuksissa edellytetä, ne on peitettävä. Ajoneuvoille ja ajoneuvoyhdistelmälle sallitut mitat ja massat määräytyvät vetoajo-neuvoa koskevien säännösten mukaisesti. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ajoneuvoyhdistelmissä käytettävien kytkentälaitteiden teknisistä vaatimuksista ja mitoituksesta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 151 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Autoon kytkettävä hinattava ajoneuvo Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kuorma-autoon saa kytkeä:  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1) puoliperävaunun; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2) keskiakseliperävaunun; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3) varsinaisen perävaunun; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 4) apuvaunun, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 5) puoliperävaunun, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 6) puoliperävaunun, johon on kytketty keskiakseliperävaunu; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 7) puoliperävaunun, johon on kytketty varsinainen perävaunu; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 8) puoliperävaunun, johon on kytketty apuvaunu, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 9) apuvaunun, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 10) varsinaisen perävaunun, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 11) puoliperävaunun, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos kuorma-autolla vedettävän ajoneuvoyhdistelmän pituus on kuormaamattomana yli 22,00 metriä, on yhdistelmän kaikissa ajoneuvoissa oltava lukkiutumattomat jarrut. Apuvaunun päälle kytketyssä telirakenteisessa puoliperävaunussa tulee olla vähintään kaksi ohjautumatonta akselia. Tässä momentissa tarkoitetuksi ohjautumattomaksi akseliksi katsotaan myös akseli, jonka ohjaus lukittuu suoraan asentoon viimeistään nopeudessa 30 kilometriä tunnissa. Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 152 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Autoon kytkettävän hinattavan ajoneuvon suurin sallittu massa Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Autoon kytkettävän hinattavan ajoneuvon tai hinattavien ajoneuvojen kytkentämassa saa olla enintään pienin seuraavista arvoista: Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 4) jos on kyseessä autoon kytkettävä muu hinattava ajoneuvo kuin puoliperävaunu, 1,75 kertaa vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa; Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Puoliperävaunun telille kohdistuva massa saa olla enintään 1,75 kertaa vetoauton suurin tiellä yleisesti sallittu massa. Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
155 § 
Taksivalaisimen käyttäminen 
Kun taksivalaisin on autosta poistettuna tai peitettynä, ajoneuvoa ei tässä laissa säädettyjä liikennesääntöjä ja liikenteenohjauslaitteita koskevia säännöksiä sovellettaessa pidetä taksiliikenteessä olevana ajoneuvona. Edellä 142 §:ssä tarkoitettuun ajoneuvoon kuitenkin sovelletaan taksiliikennettä koskevia liikennesääntöjä ja liikenteenohjauslaitteita koskevia säännöksiä, kun taksivalaisin on peitettynä koulu- ja päivähoitokyytiä osoittavalla kuvulla. 
156 § 
Muut valaisimet 
Hälytysajoneuvossa saa käyttää sinistä valoa näyttävää vilkkuvaa varoitusvalaisinta ajoneuvon ollessa kiireellisessä tehtävässä, ja silloin, kun se liikenteen varoittamiseksi on muutoin tarpeen. Tällaista varoitusvalaisinta saa käyttää myös poliisiajoneuvossa ja Tullin ja Rajavartiolaitoksen ajoneuvossa, joka ei ole hälytysajoneuvo. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Mainittua varoitusvalaisinta saa käyttää myös poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen käyttämässä ajoneuvossa, joka ei ole hälytysajoneuvo. Muutosehdotus päättyy 
Ruskeankeltaista valoa näyttävää vilkkuvaa varoitusvalaisinta on sen lisäksi, mitä 129 §:ssä säädetään, käytettävä: 
1) hinausautossa, kun sitä käytetään ajoneuvon nostamiseen tai vetämiseen siten, että se voi vaarantaa muuta liikennettä; 
2) tienpitoon käytettävässä autossa, traktorissa ja moottorityökoneessa; 
3) tiellä tehtävään työhön käytettävässä moottorityökoneessa ja traktorissa; 
4) traktorissa, johon on kiinnitetty hinattava ajoneuvo tai työväline, jonka leveys on yli kolme metriä. 
Ruskeankeltaista valoa näyttävää vilkkuvaa varoitusvalaisinta saa käyttää, jos sen käyttö on tarpeen muun liikenteen varoittamiseksi: 
1) hälytysajoneuvossa; 
2) tiellä tehtävässä työssä käytettävässä autossa, nelipyörässä, raskaassa nelipyörässä ja maastoajoneuvossa; 
3) tiepalvelun ajoneuvossa; 
4) traktoriin tai moottorityökoneeseen kytketyssä hinattavassa ajoneuvossa, jonka leveys on yli kolme metriä; 
5) traktoriin tai moottorityökoneeseen kiinnitetyssä työvälineessä, jonka leveys on yli kolme metriä: 
6) koulu- ja päivähoitokuljetuksessa käytettävässä autossa sen ottaessa tai jättäessä matkustajia; 
7) ajoneuvossa, joka joudutaan kuormausta tai kuorman purkua varten pysäyttämään tielle niin, että ajoneuvon ohittaminen autolla ei ole mahdollista käyttämättä vastaantulevan liikenteen kaistaa. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa määräykset ruskeankeltaista vilkkuvaa valoa näyttävän varoitusvalaisimen käyttämisestä erikoiskuljetuksissa. 
Työ- ja apuvalaisimia ei saa pitää kytkettyinä ajoneuvoa tiellä kuljetettaessa. Tämä kielto ei koske tiellä suoritettavaa työtä. 
Vetoautona käytettävässä kuorma-autossa sallittua perävaunun tunnusvalaisinta saa käyttää vain perävaunun ollessa kytkettynä. 
Tiepalvelun ajoneuvon ja ensiaputoimintaan käytettävän ajoneuvon tunnusvalaisin on peitettävä tai poistettava, kun ajoneuvoa käytetään tiellä osallistumatta tiepalvelu- tai ensiaputoimintaan. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 157 a § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kuljetuksen luokittelu erikoiskuljetukseksi Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kuljetus voidaan luokitella erikoiskuljetukseksi ja siihen voidaan soveltaa erikoiskuljetuksia koskevia säännöksiä ja määräyksiä, jos: Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1) kuljetusta ei jakamattomasta kuormasta tai jakamattomasta esineestä johtuen voi suorittaa niin, että tiellä yleisesti sallittua mittaa tai massaa ei ylitetä; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2) kuljetuksessa ylitetään jakamattomasta kuormasta tai jakamattomasta esineestä johtuen mitta- ja massadirektiivissä sallittu mitta tai massa; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3) kuljetettava kuorma on sen rakenteen tai muodon vuoksi taikka kuljetuksen turvallisuuden varmistamiseksi kuormattava niin, että ylitetään tiellä yleisesti sallittu mitta tai massa taikka mitta- ja massadirektiivissä sallittu mitta tai massa; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 4) kyseessä on ajoneuvo, joka sen käyttötarkoituksen vuoksi ylittää kuormaamattomana tiellä yleisesti sallitun mitan tai massan taikka mitta- ja massadirektiivissä sallitun mitan tai massan. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä kuljetuksen luokittelemisesta erikoiskuljetukseksi. Poistoehdotus päättyy 
158 § 
Erikoiskuljetuksen suorittaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset: 
1) erikoiskuljetuksessa sallituista ajoneuvoista ja ajoneuvoyhdistelmistä sekä erikoiskuljetuksessa sallittavista kuormista; 
2) erikoiskuljetusyhdistelmissä käytettävien ajoneuvojen kytkentävaatimuksista; 
3) erikoiskuljetuksessa sallituista mitoista ja massoista sekä erikoiskuljetuksena kuljetettavan kuorman kuormaamisesta; 
4) erikoiskuljetuksena kuljetettavan kuorman merkitsemisestä; 
5) muun kuin jakamattoman kuorman kuljettamisesta erikoiskuljetuksessa; 
6) erikoiskuljetuksessa noudatettavista nopeusrajoituksista; 
7) varoitusajoneuvojen ja liikenteenohjaajien käyttämisestä erikoiskuljetuksessa; 
8) peräkkäisten erikoiskuljetusten kuljettamisesta ryhmänä; 
9) ehdoista erikoiskuljetuksesta aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi sekä muista turvallisuus-vaatimuksista. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
159 § 
Erikoiskuljetuslupa 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat määräykset siitä, milloin kuljetus edellyttää erikoiskuljetuslupaa, ja erikoiskuljetusluvan myöntämisen edellytyksistä. 
164 § 
Moottorittoman ajoneuvon ja eläimen kuljettajan rikkomukset 
Polkupyöräilijälle tai muulle moottorittoman ajoneuvon kuljettajalle taikka 53 §:n 2 momentissa tarkoitetulle tienkäyttäjälle voidaan määrätä lain tahallisesta tai huolimattomuudesta tapahtuneesta rikkomisesta 40 euron liikennevirhemaksu, jos tämä jättää noudattamatta: 
1) 1Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8 Muutosehdotus päättyy—35, 41—51, 53, 54 tai 56—62 §:ssä säädettyä ajoneuvon kuljettajaa koskevaa liikennesääntöä; 
2) 74, 77—80, 82 tai 84—87 §:ssä säädettyä liikenteenohjauslaitteen noudattamisvelvollisuutta;  
3) 94 tai 95 §:ssä säädettyä turva- tai suojalaitteen käyttöä ajon aikana koskevaa velvollisuutta; tai  
4) 107—110, 112, 128, 147 tai 149 §:ssä säädettyä kuormitusta koskevaa rajoitusta. 
166 § 
Muut moottorikäyttöisen ajoneuvon ja raitiovaunun kuljettajan liikennerikkomukset 
Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle voidaan määrätä 100 euron liikennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo, mitä: 
1) 18—22, 24—35, 41—51, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 53, Poistoehdotus päättyy 54 tai 56—62 §:ssä säädetään liikennesäännön noudattamisesta; 
2) 74, 77—80, 82 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tai Muutosehdotus päättyy 84—87 §:ssä säädetään liikenteenohjauslaitteen noudattamisesta.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
167 § 
Henkilökohtaisen turvalaitteen käyttöä moottorikäyttöisessä ajoneuvossa koskevat rikkomukset 
Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajalle voidaan määrätä 70 euron liikennevirhe-maksu turvavyön tahallisesta tai huolimattomuudesta tapahtuneesta käyttämättä jättämisestä ajon aikana. 
Edellä 1 momentissa säädetyn suuruinen liikennevirhemaksu voidaan määrätä myös: 
1) moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle, joka kuljettaa tahallaan tai huolimattomuudesta lasta ajoneuvossa 94 §:ssä säädetyn vastaisesti; 
2) huoltajalle tai kuljettajalle, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 95 §:ssä säädetyn alle 15-vuotiaiden lasten turvalaitteen käyttöä koskevan velvollisuuden moottorikäyttöisessä ajoneuvossa; 
3) kuljettajalle, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 95 §:n 2 momentissa säädetyn invataksikuljetuksen turvallisuutta koskevan velvollisuuden. 
Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajalle voidaan määrätä 70 euron liikennevirhe-maksu, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta jättää ajon aikana 92 §:n 1 tai 3 momentissa säädetyn vastaisesti käyttämättä suojakypärää. Samansuuruinen liikennevirhemaksu voidaan määrätä myös kuljettajalle, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 92 §:n 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa huolehtia alle 15-vuotiaan lapsen suojakypärän käyttämisestä. 
168 § 
Ajoneuvon kuormausta sekä mittoja ja massoja koskevat rikkomukset 
Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle voidaan määrätä lain tahallisesta tai huolimattomuudesta tapahtuneesta vähäisestä rikkomisesta 140 euron liikennevirhemaksu, jos tämä jättää noudattamatta, mitä: 
1) 107—114 §:ssä säädetään kuormauksesta ja ajoneuvon kytkemisestä toisiinsa; 
2) 5 luvussa säädetään akselille ja telille kohdistuvasta suurimmasta sallitusta massasta taikka ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurimmasta sallitusta massasta tai mitasta. 
171 § 
Muut moottorikäyttöisen ajoneuvon ja raitiovanun käyttöä koskevat rikkomukset 
Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle voidaan määrätä 100 euron liikennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta jättää noudattamatta: 
1) 98 §:ssä säädettyä kieltoa viestintävälineen käytöstä ajon aikana; 
2) 104—106 §:ssä renkaiden ja liukuesteiden käytöstä säädettyä; 
3) 132 tai 140 §:ssä ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kääntymisestä säädettyä; 
4) 132 a §:ssä ajoneuvoyhdistelmän vakaudesta säädettyä; tai 
5) 5 luvussa valaisimen tai heijastimen taikka ajoneuvon muiden varusteiden käyttämisestä säädettyä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
180 § 
Tarkemmat säännökset 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin: 
1) liikennevirhemaksun määräämisessä käytettävistä asiakirjoista sekä niihin tehtävistä merkinnöistä ja niiden säilyttämisestä; 
2) tämän lain nojalla määrättyjen seuraamusten täytäntöönpanoon liittyvistä ja muista viranomaisten välisistä ilmoituksista. 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 184 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Poikkeukset velvollisuudesta noudattaa liikennesääntöjä, liikenteenohjauslaitteita ja ajoneuvon käyttöä koskevia säännöksiä Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienkäyttäjän on kuitenkin noudatettava poliisimiehen tai muun liikenteenohjaajan antamaa merkkiä. Junalle ja muulle rautatiekiskoilla kulkevalle laitteelle on myös annettava esteetön kulku. Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 185 § Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ilmoitus liikennerikkomusta tai liikennerikosta koskevasta päätöksestä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Salassapitosäännösten estämättä poliisin ja tuomioistuimen on ilmoitettava liikenneasioiden rekisteriin tieto moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdyn liikennerikoksen tai liikennerikkomuksen johdosta määräämästään rangaistuksesta sekä rangaistuksen määräämättä jättämisestä tai sitä koskevan syytteen hylkäämisestä, jos tuomioistuin on muutoksenhaun yhteydessä kumonnut tai poistanut aiemmin tuomitun tai määrätyn rangaistuksen, josta on merkintä liikenneasioiden rekisterissä. Tuomioistuimen on tallennettava tieto oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa (372/2010) tarkoitettuun ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään, jonka kautta tiedot välitetään liikenneasioiden rekisteriin. Ajokieltoihin ja niiden perusteina oleviin liikennerikoksiin ja liikennerikkomuksiin liittyvästä viranomaisen ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ajokorttilaissa (386/2011). Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 187 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tien tilapäinen sulkeminen Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tien tilapäisestä sulkemisesta päättää se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite. Kiireellisessä tapauksessa tien voi sulkea tilapäisesti liikenteenvalvoja tai pelastusviranomainen. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Nopeuskilpailun moottorikäyttöisille ajoneuvoille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tien tilapäistä sulkemista koskeva päätös on lähetettävä viipymättä poliisille tiedoksi. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 189 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Painonvalvontalaitteen asettaminen Poistoehdotus päättyy 
TValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi iettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/719 10 d artiklassa tarkoitetun painonvalvontalaitteen asettaa: Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1) Väylävirasto; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2) kadulle ja muulle kunnan hallinnoimalle tielle kunta; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3) muulle kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulle tielle tienpitäjä; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 4) tilapäistä käyttöä varten poliisimies, rajavartiomies tai tullimies. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Edellä 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetun tienpitäjän on toimitettava tieto laitteesta poliisille sekä Väylävirastolle, jolle on toimitettava myös tiedot laitteen keräämistä valvontamääristä ja ylikuormista. Poistoehdotus päättyy 
190 § 
Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntäminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikkumisteisen pysäköintitunnuksen myöntää Liikenne- ja viestintävirasto. Hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto 1 momentissa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä ja lausunnon voimassaoloajasta. Tunnus myönnetään lääkärinlausunnon voimassaoloajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodeksi. Liikenne- ja viestintävirasto voi peruuttaa tunnuksen voimassaolon sen haltijan hakemuksesta. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi hankkia tunnuksen myöntämiseen liittyvien tehtävien hoitamisessa tarvittavia palveluja Suomessa toimivilta yksityisiltä ja julkisilta palveluntuottajilta. Palvelutehtävä voi sisältää hakemusten vastaanottamisen, niiden vireilläolon ja käsittelyn edellyttämät tehtävät sekä pysäköintitunnuksen luovuttamisen, jollei sitä postiteta hakijalle. Palvelutehtävän hoitamiseen sovelletaan, mitä ajokorttilaissa säädetään ajokortin, ajokorttiluvan ja eräiden muiden lupien myöntämiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta palvelutehtävinä, palvelun tuottajan luotettavuudesta, palvelutehtävää koskevasta sopimuksesta sekä hakemusasian vireille saattamisesta ja lääkärinlausunnon toimittamisesta. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 191 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Luvan 159 §:ssä tarkoitettuun erikoiskuljetukseen myöntää toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Erikoiskuljetusluvassa voidaan asettaa kuljetuksen reittiä, ajankohtaa ja muita kuljetuksen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi sekä liikenneympäristön suojaamiseksi tarvittavia ehtoja. Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi peruuttaa erikoiskuljetusluvan määräajaksi tai kokonaan, jos luvanhaltija ei noudata erikoiskuljetusta koskevia säännöksiä, määräyksiä tai erikoiskuljetusluvassa asetettuja ehtoja taikka luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Luvan peruuttamisen sijasta luvanhaltijalle voidaan antaa huomautus tai kirjallinen varoitus, jos luvan peruuttaminen olisi kohtuutonta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 192 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Eräitä ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä koskevat poikkeukset Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää luvan olla noudattamatta yksittäisen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän osalta 116, 117, 117 a, 118-130, 130 a, 131, 131 a, 132 ja 132 a §:n säännöksiä, jos se on tarpeen uuden tekniikan kokeilun, tuotekehityksen tai muun erityisen syyn takia. Edellytyksenä on lisäksi, että luvan myöntäminen ei vaaranna liikenneturvallisuutta, ympäristöä tai omaisuutta eikä vääristä kilpailua. Lupa voidaan myöntää määräaikaisena ja siihen voidaan liittää ehtoja. Liikenne- ja viestintävirasto voi peruuttaa luvan määräajaksi tai kokonaan, jos luvanhaltija ei noudata kuljetusta koskevia säännöksiä, määräyksiä tai luvassa asetettuja ehtoja taikka luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Luvan peruuttamisen sijasta luvanhaltijalle voidaan antaa huomautus tai kirjallinen varoitus, jos luvan peruuttaminen olisi kohtuutonta. Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
193 § 
Muutoksenhaku 
Tämän lain nojalla annettuun päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 195 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Siirtymäsäännökset Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Sulkuviiva, sulkualue ja varoitusviiva tulee merkitä tämän lain liitteessä 4.1 säädetyllä tavalla kolmen vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Pyörätien jatkeen tiemerkintä tulee merkitä tämän lain liitteessä 4 2 säädetyllä tavalla kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kaksisuuntainen pyörätie tulee osoittaa liitteen 3.2 kohdassa B5 ja liitteen 3.4 kohdassa D5 säädetyllä tavalla seitsemän vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tieliikenneasetuksessa (182/1982) säädettyjä liikennemerkkejä saa käyttää kymmenen vuoden ajan tämän lain voimaantulosta kuitenkin niin, että tämän lain liitteessä 3.3. olevat liikennemerkit polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty C12 sekä jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty C15 on otettava käyttöön tämän lain voimaan tullessa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tieliikenneasetuksessa säädettyjä tiemerkintöjä saa käyttää seitsemän vuoden ajan tämän lain voimaantulosta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ajoneuvoon, joka on hyväksyttynä liikenteeseen tämän lain voimaan tullessa, ei sovelleta liitteen 6 taulukossa 2 säädettyä vaatimusta, jonka mukaan peräkkäisten etuakselien tai peräkkäisten taka-akselien, jotka eivät muodosta teliä, massa ei saa ylittää vastaavalle telille sallittua massan arvoa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ajoneuvoa, joka on hyväksytty liikenteeseen ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 57 §:n 2 tai 3 momentin nojalla, saa edelleen käyttää liikenteessä mainittujen momenttien mukaisesti. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Perävaunuun, joka on otettu käyttöön ennen 1 päivää huhtikuuta 2019, sovelletaan 117 a §:n säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2024 lukien. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Sen estämättä, mitä liitteessä 6.6 säädetään auton ja puoliperävaunun yhdistelmän massasta, saa auton ja puoliperävaunun yhdistelmään soveltaa 20 päivänä tammikuuta 2019 voimassa olleita auton ja puoliperävaunun massaa koskevia säännöksiä 31 päivään joulukuuta 2023 saakka, jos puoliperävaunu on otettu käyttöön ennen 1 päivää huhtikuuta 2019. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos vetävä tai vedettävä ajoneuvo on otettu käyttöön ennen 1 päivää huhtikuuta 2019, tulee auton ja perävaunun tai useamman perävaunun muodostaman ajoneuvoyhdistelmän täyttää liitteessä 6.6 säädetty vaatimus vetävän ajoneuvon takimmaiselle telille ja perävaunun etummaiselle telille kohdistuvien massojen summasta 1 päivästä tammikuuta 2024 lukien. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevat, kumotun lain ja sen nojalla annettujen säädösten nojalla myönnetyt luvat ja hyväksynnät pysyvät voimassa niissä määrätyin ehdoin. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin tässä laissa tarkoitettuihin rikkomuksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita rikesakkorikkomuksista annetun lain (986/2016) 2—11 §:n ja kumotun lain rangaistusvastuuta koskevia säännöksiä. Jos tämän lain soveltaminen johtaisi lievempään lopputulokseen, on tämä otettava huomioon rangaistusta määrättäessä. Poistoehdotus päättyy 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Alle 7-vuotias lapsi saa käyttää moottorikelkan, raskaan moottorikelkan tai niiden perävaunun matkustajana 92 §:ssä tarkoitetun tyypiltään hyväksytyn suojakypärän sijasta standardin EN 1077 (The European ski and snowboard standard) mukaista suojakypärää 1.6.2021 saakka. Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
 Lakiehdotus päättyy 

Säädösliite

Liite 2 
Liikennevalo-opastimet 
1 Kiinteä punainen valo 
Punainen valo osoittaa, ettei ajoneuvolla ja raitiovaunulla saa sivuuttaa 74 §:n 2 momentissa tarkoitettua pääopastinta eikä pysäytysviivaa. Jos punaisen valon ohella näytetään keltaista valoa, osoittaa tämä valon vaihtumisen vihreäksi olevan heti odotettavissa. 
2 Kiinteä vihreä valo 
Vihreä valo osoittaa, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla saa sivuuttaa pääopastimen ja pysäytysviivan. 
Vihreästä valosta huolimatta on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on mennyt suojatielle jalankulkijalle tarkoitetun vihreän valon aikana. Risteyksessä kääntyvällä ajoneuvolla on väistettävä myös risteävää tietä ylittävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Vasemmalle kääntyvällä ajoneuvolla on lisäksi väistettävä vastaantulevaa liikennettä. 
6 Vilkkuva valkoinen valo 
Vilkkuva valkoinen valo osoittaa, että opastimen ja pysäytysviivan saa sivuuttaa noudattaen, mitä tasoristeykseen ajamisesta 11 §:ssä säädetään. 
9 Polkupyöräopastin 
Polkupyöräopastimessa punainen polkupyörän kuva vastaa 1 kohdassa tarkoitettua punaista valoa, keltainen polkupyörän kuva 3 ja 7 kohdassa tarkoitettua keltaista valoa ja vihreä polkupyörän kuva 2 kohdassa tarkoitettua vihreää valoa. Polkupyöräopastimena voidaan käyttää myös 4 ja 7 kohdassa tarkoitettua nuolivalo-opastinta, jossa nuolikuvio on polkupyöräkuvan yhteydessä.  
10 Jalankulkijaopastin 
Jalankulkijaopastimessa punainen valo esittää seisovaa henkilöä ja vihreä valo kävelevää henkilöä. 
Punainen valo osoittaa, että jalankulkija ei saa mennä ajoradalle, pyörätielle eikä raitiotielle. 
Vihreä valo osoittaa, että jalankulkija saa mennä ajoradalle, pyörätielle tai raitiotielle. Vilkkuva vihreä valo merkitsee, että aika, jolloin jalankulkija voi ylittää ajoradan, on loppumassa ja että valo on vaihtumassa punaiseksi. 
Jalankulkijaopastin sijoitetaan kulkusuunnassa välittömästi opastimen tarkoittaman tien osan taakse. 
Jos jalankulkijoiden valo-opasteisiin liittyy näkövammaisille tarkoitettuja ääniopasteita, vastaa nopea katkoääni vihreää ja hidas katkoääni punaista valoa. 
Liite 3.2 
Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi B5 Väistämisvelvollisuus risteyksessä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi B5 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä risteyksessä muita ajoneuvoja ja raitiovaunuja. Risteyksessä käännyttäessä on lisäksi noudatettava 24 §:n 2 momentissa säädettyä väistämisvelvollisuutta. Liikenneympyrässä merkkiä käytetään merkin D2 kanssa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Lisäkilpi H23.1 merkin yhteydessä osoittaa, että tietä risteää kaksisuuntainen pyörätie. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Lisäkilpi H22.1 tai H22.2 merkin yhteydessä osoittaa kääntyvän suunnan, jonka ajoneuvoja ja raitiovaunuja ajoneuvon ja raitiovaunun on väistettävä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Lisäkilvellä H4 varustettuna merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä. Lisäkilvellä H5 varustettuna merkkiä voidaan käyttää merkin B6 ennakkomerkkinä. Poistoehdotus päättyy 
B7 Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa 
B7 
Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää polkupyöräilijää. Merkillä osoitetaan vain rakenteellisesti korotettu pyörätien jatke. Liikennevalo-ohjatussa tienylityspaikassa merkillä voidaan kuitenkin osoittaa pyörätien jatke, jota ei ole rakenteellisesti korotettu. Merkki voidaan sijoittaa ajoradan oikealle puolelle, yläpuolelle, ajoradalla olevalle korokkeelle tai ajoradan vasemmalle puolelle. 
Liite 3.3 
Kielto- ja rajoitusmerkit 
C3 Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty 
C3 
Jos kielto koskee ajamista tietyn liikenneasioiden rekisteristä ilmenevän luokittelumassan ylittävällä kuorma- tai pakettiautolla, merkitään tämä raja lisäkilpeen. 
C4 Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty 
C4 
Jos kielto koskee ajamista tietyn liikenneasioiden rekisteristä ilmenevän luokittelumassan ylittävällä perävaunulla, merkitään tämä raja lisäkilpeen. 
C7 Moottorikelkalla ajo kielletty 
C7 
Kielto koskee ajamista myös raskaalla moottorikelkalla. 
C8 Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty 
C8 
Merkillä kielletään vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen mukaisten vaarallisten aineiden kuljettaminen tiellä. Merkin yhteydessä käytetään aina lisäkilpeä H14, H15 tai H16. 
C27 Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa 
C27 
Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun telille kohdistuvan todellisen massan tonneissa. Massaa mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. Jos telissä on enemmän kuin kaksi akselia, merkissä osoitetun suurimman sallitun telille kohdistuvan massan saa ylittää alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukkoa sovelletaan myös muihin kuin telissä oleviin akseleihin silloin, kun peräkkäisten akselien välinen etäisyys on enintään 2,50 metriä. 
Taulukko 
Luku merkissä 
Kolme akselia 
Enemmän kuin kolme akselia 
5 t 
7 t 
9 t 
8 t 
10 t 
12 t 
11 t 
13 t 
16 t 
14 t 
16 t 
19 t 
16 t 
18 t 
21 t 
18 t 
24 t 
27 t 
21 t 
24 t 
27 t 
C43 Kuormauspaikka 
C43 
Merkillä kielletään pysäyttäminen muilta ajoneuvoilta kuin kuormaavilta ja kuormaa purkavilta ajoneuvoilta tien sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Pysäyttäminen on sallittu myös matkustajien ottamista tai jättämistä varten. Vain tietylle ajoneuvoryhmälle sallittu pysäyttäminen osoitetaan lisäkilvellä H12.1—H12.13. Merkin vaikutusalue on sama kuin merkin C37. 
Liite 3.4 
Määräysmerkit 
D1 Pakollinen ajosuunta 
D1.1 
D1.2 
D1.3 
D1.4 
D1.5 
D1.6 
D1.7 
D1.8 
D1.9 
Merkillä osoitetaan ajoneuvolle sallitut ajosuunnat risteyksessä. Merkkien nuolikuvioita voidaan muuttaa olosuhteiden mukaan. 
Merkit D.1.1 ja D1.2 sijoitetaan risteykseen tai sen taakse. Merkit D1.3—D1.9 sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle. Merkit voidaan lisäksi sijoittaa ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradalla olevalle korokkeelle. 
Merkkejä D1.3—D1.9 voidaan käyttää ajo-kaistakohtaisina ryhmitysmerkkeinä, jolloin ne sijoitetaan asianomaisten ajokaistojen yläpuolelle. Merkeillä osoitetusta ryhmitysjärjestelystä poiketen saavat kuitenkin vasemmalle kääntyvä polkupyöräilijä ja taajaman ulkopuolella myös mopoilija ajaa suoraan risteyksen yli oikeanpuoleisinta suoraan ajavalle liikenteelle tarkoitettua ajokaistaa pitkin.   
D8 Moottorikelkkailureitti  
D8 
Merkillä osoitetaan moottorikelkkailureitti. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Merkki on voimassa vain lumipeitteen aikana.  Muutosehdotus päättyyMuulla Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi moottorikäyttöisellä Poistoehdotus päättyy ajoneuvolla kuin moottorikelkalla ei saa ajaaValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  merkin voimassaoloaikana Muutosehdotus päättyy moottorikelkkailureitillä. Moottorikelkkailureitillä ajettaessa on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään ajoradalla ajamisesta. Jalankulkijan on ensisijaisesti käytettävä reitin oikeaa puolta. Raskaalla moottorikelkalla ajo moottorikelkkailureitillä on sallittu, jos se osoitetaan tekstillisellä lisäkilvellä "Sallittu raskaille moottorikelkoille". 
Liite 3.5 
Sääntömerkit 
E18 Moottoriliikennetie päättyy 
E18 
Lisäkilvellä H4 varustettuna merkkiä voidaan käyttää moottoriliikennetien päättymisestä ilmoittavana ennakkomerkkinä. 
Moottoriliikennetien muuttumisesta moottoritieksi ilmoitetaan merkillä E15, jolloin ennakkomerkkinä käytetään merkkiä E15 lisäkilvellä H4 varustettuna. 
Liite 3.6  
Opastusmerkit 
F23 Pyöräilyn paikannimi 
F23 
Merkit F19—F23. Merkeissä voidaan käyttää reittitunnuksia ja muita vapaamuotoisia tunnuksia. 
Jalankulkualueella voidaan käyttää myös muita reitti- ja paikannusmerkintöjä. Tilapäisissä liikennejärjestelyissä merkin pohjaväri on keltainen. 
F 35 Opastus merkin tarkoittamalle tielle  
F35 
Merkin väri vaihtelee tien numeron värin mukaisesti.  
F 55 Reitti ilman portaita 
F55.1 
F55.2 
F55.3 
F55.4 
Merkit F39—F55. Merkkien värit voivat merkkejä F46, F49 ja F51 lukuun ottamatta vaihdella sen merkin pohjavärin mukaisesti, jossa merkkiä käytetään. 
Liite 3.8 
Lisäkilvet 
H14 Kielto ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetukselle 
H14 
Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkillä C8 osoitettu kielto koskee vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen mukaisen ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetuksia. 
H15 Läpiajokielto ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetukselle 
H15 
Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkillä C8 osoitettu kielto koskee vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen mukaisen ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetusten läpiajoa. Kuljetus on sallittu, jos aineen kuormaus- tai purkamispaikka sijaitsee sanotuin merkein rajoitetulla alueella. Kuormaus- tai purkamispaikalle on ajettava lyhintä reittiä, ja ajoneuvo on viipymättä kuormauksen jälkeen siirrettävä pois merkein rajoitetulta alueelta. 
H16 Tunneliluokka 
H16 
Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkillä C8 osoitettu kielto koskee Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen mukaisten vaarallisten aineiden kuljetuksia tunnelissa. Kirjain B, C, D tai E osoittaa tunneliluokan. 
H21 Latauspaikka 
H21 
Lisäkilvellä osoitetaan sähkökäyttöisen ajoneuvon lataukseen tarkoitettu paikka. Lisäkilpeä käytetään merkkien E2—E4 yhteydessä. 
H23 Kaksisuuntainen pyörätie 
H23.1 
Lisäkilvellä H23.1 osoitetaan risteävä kaksisuuntainen pyörätie. Lisäkilpeä käytetään merkin B5 tai B6 yhteydessä. 
H23.2 
Lisäkilpeä H23.2 käytetään merkkien D5 —D7 yhteydessä. 
Liite 3.9 
Muut liikenteenohjaukseen tarkoitetut merkit 
I5 Taustamerkki 
I5 
Merkillä I5 voidaan osoittaa poikkeuksellisen pienisäteisiä kaarteita tai yllättäviä ajosuunnan muutoksia, ja sitä voidaan käyttää T-risteyksen taustamerkkinä. 
I8 Korkeusmerkki 
I8 
Merkkiä I8 käytetään esteessä, kun sallittu alikulkukorkeus on alle 4,4 metriä. 
Merkit I5—I8. Ajoradan ja pyörätien ulko- tai yläpuolella olevissa kiinteissä esteissä ja varoituslaitteissa käytettävät värit ovat musta ja keltainen. Tilapäisissä liikennejärjestelyissä käytettävät värit ovat punainen ja keltainen. 
I12 Reunapaalu 
I12.1 
I12.2 
Merkkiä I12.1 käytetään ajoradan vasemmalla puolella ja merkkiä I12.2 ajoradan oikealla puolella. Yksisuuntaisen ajoradan vasemmalla puolella käytetään kuitenkin merkkiä I12.2.  
I13 Siirtokehotus 
I13 
Merkkiä käytetään ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) 6 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa. Merkissä tai merkin yhteydessä voidaan esittää siirtokehotuksen syy, voimassaoloaika, yhteystiedot ja muita tarvittavia tietoja. 
Liite 4.2 
Poikkisuuntaiset tiemerkinnät 
L4 Pyörätien jatke 
Pyörätien jatke osoitetaan kahdella valkoisella katkoviivalla. Merkintää käytetään osoittamaan pyörätieltä tulevalle polkupyöräilijälle ja mopoilijalle ajoradan ylityspaikka. Merkintää voidaan käyttää myös muissa polkupyöräilijälle ja mopoilijalle tarkoitetuissa ajoradan ylityspaikoissa. Pyörätien jatke merkitään vain, jos väistämisvelvollisuus ajorataa ylittäviä kohtaan on osoitettu liikennemerkillä B5, B6 tai B7. Jos pyörätien jatke merkitään suojatiemerkinnän rinnalle tai keskelle, suojatien puoleista katkoviivaa ei tarvitse merkitä. 
Liite 4.3 
Muut tiemerkinnät 
M1 Ajokaistanuoli 
Valkoisella ajokaistanuolella voidaan ryhmittymistä varten osoittaa, mihin suuntaan tai suuntiin asianomaista ajokaistaa käyttävä saa risteyksestä poistua. Ajokaistanuolella osoitetusta ryhmitysjärjestelystä poiketen saa polkupyöräilijä ja taajaman ulkopuolella myös mopoilija, joka aikoo kääntyä vasemmalle, ajaa risteyksen yli oikeanpuoleista suoraan ajavalle liikenteelle tarkoitettua ajokaistaa pitkin. 
Ajokaistanuolella voidaan osoittaa myös kulkusuunta ajokaistalle ja pyörätielle. 
M2 Ajokaistan vaihtamisnuoli 
Valkoisella ajokaistan vaihtamisnuolella voidaan ilmoittaa ajokaistan päättymisestä. Vastakkaisille ajosuunnille tarkoitettujen ajokaistojen väliin sijoitettuna ajokaistan vaihtamisnuolella voidaan tehostaa varoitusviivan K4 vaikutusta. 
M6 Ohjausviiva 
Ohjausviiva on valkoinen katkoviiva, jota voidaan käyttää ohjaamaan liikenne sille tarkoitetulle ajokaistalle tai pyörätielle.  
M8 Pyöräilijä 
Valkoista pyöräilijämerkintää voidaan käyttää pyöräkaistalla, pyörätiellä, pyörätien jatkeella ja pyöräilijän odotustilassa. Merkintää voidaan käyttää myös yksisuuntaisella tiellä, jolla polku-pyöräliikenne on sallittu molempiin suuntiin. 
M16 Nopeusrajoitus 
Valkoisella nopeusrajoitusmerkinnällä voidaan tehostaa liikennemerkillä osoitettua nopeusrajoitusta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tiemerkintää M19. 
M17 Tiennumero 
Valkoisella tien numero -merkinnällä voidaan osoittaa tien numero. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tiemerkintää M19. 
Liite 5.1 
Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin sallittu nopeus (99 §) 
Taulukon h kohdassa säädettyä rajoitusta ei sovelleta tienpitoon käytettävään traktoriin. 
 
Moottorikäyttöinen ajoneuvo 
Kilometriä tunnissa 
Kuorma-auto 
80  
Erikoisauto 
80  
Erikoisauto, jonka omamassa on alle 1,8 tonnia, b kohdasta poiketen 
100 
Muu traktori kuin e, f ja g kohdassa tarkoitettu traktori 
40 
Liikennetraktori 
50 
Rakenteelliselta nopeudeltaan yli 40 kilometriä tunnissa oleva b-luokan traktori 
60 
Lukkiutumattomin jarruin varustettu b-luokan traktori, jonka kaikki akselit ovat jousitettuja ja jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, f kohdasta poiketen 
80 
Levikepyörillä varustettu e, f ja g kohdassa tarkoitettu traktori, jonka leveys levikepyöristä mitattuna on yli 2,6 metriä, tai traktori, johon on kytketty yli 2,6 metriä leveä työväline, e, f ja g kohdasta poiketen 
40 
Ajoneuvo, jossa vähintään yksi akseli on jousittamaton, ei kuitenkaan moottoripyörä 
60  
Moottorityökone ja maastoajoneuvo 
40  
Moottorikelkka ja raskas moottorikelkka moottorikelkkailureitillä, j kohdasta poiketen 
60  
Ajoneuvo, jossa on metallipintaisia telaketjuja  
20  
Linja-auto 
80  
Edellä m kohdasta poiketen linja-auto, jos se on varustettu erityisin turvalaittein ja -varustein eikä siinä ole seisovia matkustajia. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tekniset määräykset turvalaitteista ja -varusteista. 
100  
Matkailuautoon, jonka suurin teknisesti sallittu massa on yli 3,5 tonnia, sovelletaan linja-autolle m ja n kohdissa säädettyjä suurimman sallitun nopeuden arvoja.  
 
Kaksi- ja kolmipyöräinen mopo sekä kevyt nelipyörä 
45 
Pienitehoinen mopo 
25 
Liite 5.2  
Moottorikäyttöisen ajoneuvon sekä hinattavan ajoneuvon tai hinattavien ajoneuvojen muodostaman ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu nopeus (99 §) 
 
Moottorikäyttöinen ajoneuvo 
kilometriä tunnissa 
Auto ja L-luokan ajoneuvo 
80  
Kuitenkin henkilö- ja pakettiauto, johon on kytketty luokittelumassaltaan enintään 750 kilogramman painoinen perävaunu sekä moottoripyörä, johon on kytketty perävaunu 
100 
Ajoneuvo, johon on kytketty jousittamaton hinattava ajoneuvo, sekä auto, johon on kytketty luokittelumassaltaan yli 750 kilogramman painoinen jarruton hinattava ajoneuvo 
60  
Traktori, johon on kytketty hinattava ajoneuvo, jota ei ole varustettu lukkiutumattomin jarruin 
60 
Traktori silloin, kun ajoneuvoyhdistelmän jollekin ajoneuvolle tai kytkentälaitteelle ei ole saatavissa tietoa sallitusta massasta 
40 
Moottorikelkka, raskas moottorikelkka, traktori ja liikennetraktori, jos perävaunussa kuljetetaan henkilöitä 
40  
Traktori, johon on kytketty yli 2,6 metrin levyinen hinattava ajoneuvo  
40 
g kohdassa säädettyä rajoitusta ei sovelleta erikoiskuljetukseen eikä tienpitoon käytettävään traktorin ja hinattavan ajoneuvon muodostamaan ajoneuvoyhdistelmään 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liite 6.2 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon telille kohdistuvat suurimmat sallitut massat (116 §) Poistoehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Moottorikäyttöisen ajoneuvon teli Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi tonnia Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi a Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on pienempi kuin 1,0 metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 11,5  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,0 metriä, mutta pienempi kuin 1,3 metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 16  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi c Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä, mutta pienempi kuin 1,8 metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 18  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi d Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kaksiakselinen teli, jossa vähintään toinen akseleista on vetävä, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä, mutta pienempi kuin 1,8 metriä ja kukin vetävä akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 9,5 tonnia Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 19  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi e Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kaksiakselinen teli, jossa vähintään toinen akseleista on vetävä, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä ja vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 20 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi f Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kaksiakselinen teli, jossa vähintään toinen akseleista on vetävä, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä ja telin kumpikin akseli on varustettu paripyörin sekä ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos telin kumpikin akseli on vetävä ja varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 10,5 tonnia Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 21  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi g Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kahden etuakselin muodostama kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,8 metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 20 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi h Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on pienempi kuin 1,3 metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 21  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi i Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on vähintään 1,3 metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 24  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi j Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on vähintään 1,3 metriä ja jos vähintään kaksi telin akseleista on varustettu paripyörin Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 27  Poistoehdotus päättyy 
 
 
 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Hinattavan ajoneuvon teli  Poistoehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi k Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on pienempi kuin 1,0 metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 11  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi l Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,0 metriä mutta pienempi kuin 1,3 metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 16  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi m Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 18  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi n Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,8 metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 20  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi o Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on enintään 1,3 metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 21  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi p Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on suurempi kuin 1,3 metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 24  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi q Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Neli- tai useampiakselinen teli Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 24 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi r Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Neli- tai useampiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 1,3 metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 27 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi s Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Neli- tai useampiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 1,3 metriä ja telin äärimmäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 4,7 metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 30 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi t Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Viisi- tai useampiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 1,3 metriä ja telin äärimmäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 6,7 metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 36 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Peräkkäisten etuakselien tai peräkkäisten taka-akselien, jotka eivät muodosta teliä, massa ei saa ylittää vastaavalle telille sallittua massan arvoa. Kolmi- tai useampiakselisessa telissä oleville peräkkäisille akseleille kohdistuva massa ei saa ylittää vastaavan akselimäärän mukaiselle telille taulukon mukaan kohdistuvaa suurinta sallittua massaa. Telissä olevalle akselille kohdistuva massa ei saa ylittää liitteen 6.1 taulukossa säädettyä akselille kohdistuvaa suurinta sallittua massaa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liite 6.3 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Auton suurin sallittu massa (117 §) Poistoehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Auto Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi tonnia Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi a Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Muu kaksiakselinen auto kuin linja-auto Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 18  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kolmiakselinen auto Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 25  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi c Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kolmiakselinen auto, jos sen vetävä taka-akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä taka-akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 10,5 tonnia Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 26 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi d Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kolmiakselinen auto, jonka akseleista kaksi on varustettu paripyörin taikka jonka taka-akseleista toinen on ohjaava tai ohjautuva ja varustettu nimellisleveydeltään vähintään 385 millimetriä olevilla renkailla ja vetävä taka-akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 28 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi e Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kolmiakselinen nivellinja-auto Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 28  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi f Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Neliakselinen auto Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 31  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi g Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Neliakselinen auto, jos sen vetävä taka-akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä taka-akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 10,5 tonnia Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 35  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi h Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Viisiakselinen auto Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 42  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi i Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kaksiakselinen linja-auto Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 19,5 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Auton massa ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä jokaiselta 0,10 metriltä, jonka auton äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä, 20 tonniin Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi - jos auto on neliakselinen 320 kilogramma Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi - jos auto on viisiakselinen 350 kilogrammaa Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Auton massasta vähintään 20 prosenttia tulee kohdistua ohjaavaan akseliin tai ohjaaviin akseleihin. Henkilöauton massasta, auton ollessa kuormattu suurinta rekisteröinnissä ja käytössä sallittua massaa ja täyttä taka-akselistolle kohdistuvaa massaa vastaavasti, kuitenkin vähintään 30 prosenttia tulee kohdistua etuakselille. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Muun auton kuin henkilöauton massasta vähintään 25 prosenttia tulee kohdistua vetävään akseliin tai vetäviin akseleihin. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävän auton massa saa olla liitteen 6.3 kohdassa a—h säädettyä suurinta sallittua arvoa suurempi siltä osin kuin valmistaja osoittaa, että massan kasvu johtuu vaihtoehtoisen käyttövoiman edellyttämästä lisäpainosta. Lisäystä saa olla enintään 1000 kilogrammaa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Mitta- ja massadirektiivin 2 artiklassa tarkoitetun päästöttömän ajoneuvon massa saa olla liitteen 6.3 kohdassa a ja e säädettyä suurinta sallittua arvoa suurempi siltä osin kuin valmistaja osoittaa, että massan kasvu johtuu päästöttömän teknologian edellyttämästä lisäpainosta. Lisäystä saa olla enintään 2000 kilogrammaa. Poistoehdotus päättyy 
Liite 6.4  
Traktorin, moottorityökoneen ja maastoajoneuvon suurin sallittu massa (118 §) 
 
Ajoneuvo (traktori, moottorityökone ja maastoajoneuvo) 
tonnia 
Kaksiakselinen ajoneuvo 
18  
Kolmiakselinen ajoneuvo 
25 
Neliakselinen ajoneuvo 
31  
Viisi- tai useampiakselinen ajoneuvo 
42 
Teloin varustettu ajoneuvo; Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa määräyksiä ajoneuvon telojen maakosketuksessa olevan pituuden rajaamasta suurimmasta sallitusta massasta sekä muilla kuin kumi- tai metallipintaisilla teloilla varustettujen tela-ajoneuvojen suurimmista sallituista massoista. 
42 
Metallipintaisin teloin varustettu ajoneuvo e kohdasta poiketen 
20 
Kolmi- ja neliakseliseen ajoneuvoon, joka täyttää liitteessä 6.3 kolmi- ja neliakseliselle autolle säädetyt suuremman massan edellytyksenä olevat ehdot, voidaan soveltaa kyseisiä suurempia massoja. Kolmiakseliselle nivelohjatulle ajoneuvolle voidaan soveltaa kolmiakseliselle nivellinja-autolle säädettyä massan arvoa. Yli kolmiakselisen ajoneuvon massa ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä jokaiselta 0,10 metriltä, jonka ajoneuvon äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä, 20 tonniin 
 
- jos ajoneuvo on neliakselinen 
320 kilogrammaa 
- jos ajoneuvo on viisi- tai useampiakselinen 
350 kilogrammaa 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liite 6.6  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Auton ja perävaunun yhdistelmän suurin sallittu massa (122 §) Poistoehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Yhdistelmä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi tonnia Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi a Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 50  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Auton ja puoliperävaunun, auton ja varsinaisen perävaunun tai auton ja useamman perävaunun yhdistelmä  Poistoehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b.1 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi - neliakselisena Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 36  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b.2 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi - viisiakselisena Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 44  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b.3 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi - kuusiakselisena Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 53  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b.4 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi - seitsemänakselisena Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 60  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b.5 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi - kahdeksanakselisena  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 64  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b.6 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi - kahdeksanakselisena, jos vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunujen massasta yhteensä kohdistuu akseleille, jotka on varustettu paripyörin  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 68  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b.7 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi - yhdeksänakselisena Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 69  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b.8 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi - vähintään yhdeksänakselisena, jos vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunujen massasta yhteensä kohdistuu akseleille, jotka on varustettu paripyörin Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 76  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b.9 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi - 10-akselisena Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 74 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b.10 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi - vähintään 11-akselisena Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 76 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Akselien lukumäärää laskettaessa ei kuusi- tai useampiakselisissa yhdistelmissä oteta huomioon ilmaan nostettua akselia eikä akselia, jolle sallittu massa on pienempi kuin viisi tonnia. Vetävän ajoneuvon takimmaiselle telille ja perävaunun etummaiselle telille kohdistuvien massojen summa ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 000 kilogrammaan 350 kilogrammaa jokaiselta 0,10 metriltä, jonka telien äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Auton ja siihen kytketyn perävaunun tai kytkettyjen perävaunujen muodostaman massaltaan yli 44 tonnin ajoneuvoyhdistelmän massa ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 000 kilogammaan 320 kg jokaiselta 0,10 metriltä, jonka ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän äärimmäisten akselien väli ylittää 1,80 metriä. Tätä sovelletaan myös taulukon b kohdassa tarkoitetun yhdistelmän osana olevaan auton ja puoliperävaunun ajoneuvoyhdistelmään, jos sen massa on suurempi kuin 44 tonnia. Ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on suurempi kuin 40 tonnia, auton takimmaisen ja kytkentämassaltaan yli 10 tonnin perävaunun etummaisen akselin välin tulee olla vähintään 3,00 metriä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Auton ja yhden tai useamman perävaunun yhdistelmän vetäville akseleille tulee kohdistua vähintään 15 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta. Jos ajoneuvoyhdistelmän massa on yli 68 tonnia, tulee ajoneuvoyhdistelmän massasta kuitenkin vähintään 20 prosenttia kohdistua vetäville akseleille ja vähintään 9 prosenttia vetoauton ohjaaville akseleille. Edellä säädettyjä, akselimassoja koskevia raja-arvoja ei sovelleta kuorman purkuun eikä lastaukseen liittyvissä lyhyissä siirtoajoissa silloin, kun ajoradan kitkaominaisuuksista ei muodostu riskiä liikenneturvallisuudelle eikä kuljetuksen suorittamiselle. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa määräyksiä siitä, minkälaista akselia pidetään tässä tarkoitettuna vetävänä akselina. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Massaltaan yli 44 tonnin ajoneuvoyhdistelmässä tehon on oltava vähintään 5 kilowattia jokaista yhdistelmämassan tonnia kohden. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa määräyksiä siitä, miten ajoneuvoyhdistelmässä olevia tehoon tai vetokykyyn vaikuttavia voimanlähteitä ja järjestelmiä huomioidaan ajoneuvoyhdistelmän tehoa määritettäessä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävän ajoneuvoyhdistelmän massa saa olla liitteen 6.6 taulukossa säädettyä suurinta sallittua arvoa suurempi siltä osin kuin valmistaja osoittaa, että massan kasvu johtuu vaihtoehtoisen käyttövoiman edellyttämästä lisäpainosta. Lisäystä saa olla enintään 1000 kilogrammaa. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä siitä, minkälaisia teknisiä toteutuksia voidaan pitää tässä tarkoitettuina ajoneuvoyhdistelmän vaihtoehtoisina käyttövoimina. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liite 7.1  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmien suurin sallittu pituus (125 §) Poistoehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Auto Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi metriä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi a Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Linja-auto  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 13,50  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Linja-auto vähintään kolmiakselisena  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 15,00  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi c Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Linja-auto nivelrakenteisena  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 18,75  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi d Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Linja-auto nivelrakenteisena useammalla kuin yhdellä nivelellä varustettuna  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 25,25  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi e Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Muu auto kuin linja-auto Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 13,00  Poistoehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Perävaunu Poistoehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi f Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Puoliperävaunu vetotapin pystyakselista perävaunun takimmaiseen kohtaan Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 18,00  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi g Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Yli 22,00 metrin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytettävä varsinainen perävaunu etuakseliston kääntöpisteestä perävaunun takimmaiseen kohtaan Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 16,00 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi h Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi f ja g kohdassa tarkoitetun perävaunun vetotapin pystyakselista tai etuakseliston kääntöpisteestä vaakatasossa mihin tahansa kyseisen kohdan etupuolella olevaan kohtaan vetoaisaa lukuun ottamatta  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2,04  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi i Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Muu kuin f tai g kohdassa tarkoitettu perävaunu vetoaisaa mukaan lukematta Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 12,50 Poistoehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ajoneuvoyhdistelmä Poistoehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi j Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Henkilö-, paketti- tai linja-auton ja muun perävaunun kuin puoliperävaunun yhdistelmä  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 18,75  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi k Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Henkilö- tai pakettiauton ja puoliperävaunun taikka N Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2 Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi -luokan kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmä  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 16,50  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi l Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi N Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3 Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi -luokan kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 23,00 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi m Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Muu kuin j, k, l, n tai o kohdassa tarkoitettu ajoneuvoyhdistelmä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 16,50 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi n Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kuorma-auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 20,75  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi o Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Muu kuin k, l tai n kohdassa tarkoitettu kuorma-auton ja yhden tai useamman perävaunun yhdistelmä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 34,50 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi p Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi o kohdassa tarkoitetun ajoneuvoyhdistelmän vetoauton ohjaamon takana olevien kuormatilojen sisäpituuksien summa  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 29,24  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos linja-autoon on kiinnitetty irrotettava varuste, kuten suksilaatikko, linja-auton ja siihen kiinnitetyn varusteen pituus ei saa ylittää taulukossa säädettyjä mittoja. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ajoneuvon äärimittojen ulkopuolelle ulottuvaa muuta kuormaa kuin konttia ja vaihtokuormakoria ei huomioida kuormatilojen pituuksia määritettäessä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä, joka on varustettu mitta- ja massadirektiivin 8 b artiklassa tarkoitetuilla aerodynaamisilla laitteilla, saa direktiivissä säädetyin edellytyksin ylittää taulukossa säädetyt mitat, kuormatilojen sisäpituuksia lukuun ottamatta. Mittojen ylitys on sallittua vain, jos se on välttämätöntä, jotta tällaiset laitteet voidaan liittää ajoneuvon takaosaan, eikä se saa johtaa kuormatilan koon kasvamiseen. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä, joka on varustettu mitta- ja massadirektiivin 9 a artiklassa tarkoitetulla ohjaamolla, saa direktiivissä säädetyin edellytyksin ylittää taulukossa säädetyt mitat, kuormatilojen sisäpituuksia lukuun ottamatta. Mittojen ylitys ei saa johtaa kuormatilan koon kasvamiseen. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Perävaunu tai ajoneuvoyhdistelmä, jossa kuljetetaan 45 jalan mittaista konttia tai pituudeltaan 45 jalan mittaista vaihtokoria osana mitta- ja massadirektiivin 2 artiklassa tarkoitettua intermodaalikuljetusta, saa ylittää taulukossa säädetyt mitat 15 senttimetrillä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liite 7.3 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Moottoripyörän, mopon, kolmipyörän, nelipyörän, kevyen nelipyörän, raskaan nelipyörän, kevyen sähköajoneuvon, moottorilla varustetun polkupyörän ja polkupyörän suurimmat sallitut päämitat (127 §) Poistoehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ajoneuvo Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi metriä Poistoehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Moottoripyörän, mopon, kolmipyörän, nelipyörän, kevyen nelipyörän, raskaan nelipyörän, kevyen sähköajoneuvon, moottorilla varustetun polkupyörän ja polkupyörän Poistoehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi a Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi - pituus Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 4,00 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi a.1 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi L6e-B -luokan ajoneuvon pituus kuitenkin Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3,00 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi a.2 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi L7e-C -luokan ajoneuvon pituus kuitenkin Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3,70 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi - leveys Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2,00 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b.1 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi L6e-B- ja L7e-C -luokan ajoneuvon leveys kuitenkin Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1,50 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b.2 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kaksipyöräisen mopon leveys kuitenkin Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1,00 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi b.3 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Perävaunun leveys Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1,50 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi c Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi - korkeus Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2,50 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos vetoajoneuvon leveys on yli 1,50 metriä, perävaunun leveys saa edellä säädetystä poiketen olla enintään yhtä suuri kuin vetoajoneuvon leveys. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liite 8.4 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Auton ja perävaunun yhdistelmän suurin sallittu massa (137 §) Muutosehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Yhdistelmä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tonnia Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi a Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kaksiakselisen auton ja kaksiakselisen perävaunun yhdistelmä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 36  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi b Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kaksiakselisen auton ja kaksiakselisen puoliperävaunun yhdistelmä, jos puoliperävaunun akseliväli on suurempi kuin 1,8 metriä ja jos vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 38  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi c Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Viisi- tai kuusiakselinen auton ja perävaunun yhdistelmä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 44 Muutosehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on suurempi kuin 40 tonnia, auton takimmaisen ja massaltaan yli 10 tonnin perävaunun etummaisen akselin välin tulee olla vähintään 3,00 metriä. Muutosehdotus päättyy 
 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Auton ja perävaunun yhdistelmää kansainvälisessä liikenteessä kuljetettaessa yhdistelmän massasta tulee vähintään 25 prosenttia kohdistua vetävään akseliin tai vetäviin akseleihin. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liite 9  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun auton ja autolla vedettävän ajoneuvoyhdistelmän kääntyminen (132 §) Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Yhdistelmän tulee kääntyä kuvan mukaisessa ulkosäteeltä 12,50 metrin 120-asteen käännöksessä siten, että takakulman sivusiirtymä S on enintään 80 senttimetriä ja sisäsäde R vähintään 400 senttimetriä. Sivusiirtymän ollessa alle 80 senttimetriä saa sisäsäde olla yhtä paljon pienempi. Sisäsäteen tulee olla aina vähintään 370 senttimetriä. Poistoehdotus päättyy 

2. Laki ajokorttilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajokorttilain (386/2011) 65 §:n 1 momentin 1 kohdan b ja c alakohta ja 4 kohta, 72 §:n 3 momentti, 76 a §:n otsikko ja 1 momentti sekä 76 b §:n otsikko, sellaisina kuin ne ovat, 65 §:n 1 momentin 1 kohdan b ja c alakohta ja 4 kohta laissa 734/2018 ja 72 §:n 3 momentti, 76 a §:n otsikko ja 1 momentti sekä 76 b §:n otsikko laissa 96/2018, seuraavasti: 
65 § 
Ajokieltoon määrääminen toistuvien rikkomusten perusteella 
Poliisin on määrättävä ajo-oikeuden haltija ajokieltoon, jos ajo-oikeudenhaltija on vähintään neljästi kahden vuoden tai kolmesti vuoden kuluessa syyllistynyt moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan: 
1) tieliikennelain (729/2018) 6 luvussa tarkoitettuun liikennerikkomukseen, lukuun ottamatta muita liikennevirhemaksulla rangaistavia tekoja kuin: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
b) tieliikennelaissa tarkoitettua nopeusrajoituksen rikkomista moottorikäyttöisellä ajoneuvolla yli 10 kilometrillä tunnissa, jos suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa; 
c) tieliikennelaissa tarkoitettua nopeusrajoituksen rikkomista moottorikäyttöisellä ajoneuvolla yli 15 kilometrillä tunnissa, jos suurin sallittu nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) liikenteen palveluista annetussa laissa tarkoitettuun kuljettajan ammattipätevyyssäännösten rikkomiseen; ei kuitenkaan 39 §:ssä säädetystä asiakirjoja koskevasta rikkomuksesta; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
72 § 
Väliaikaisen ajokiellon kesto 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Poliisi voi muulloinkin perustellusta pyynnöstä määrätä väliaikaisen ajokiellon päättymään, jos tähän on rikosasian käsittelyn kesto, epäillyn liikennerikoksen vakavuus, 66 §:n 4 momentissa mainitut vaikutukset tai muut seikat huomioiden painava syy ja ajokieltoon liittyvä rikosasia on vireillä tuomioistuimessa tai sakkomenettelyssä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
76 a § 
Menettely ajokieltoasiassa 
Edellä 64 §:n 1 momentissa, 2 momentin 3 ja 4 kohdassa sekä 65 §:ssä tarkoitettu ajokielto saadaan määrätä, kun mainituissa lainkohdissa tarkoitettua tekoa koskeva liikennevirhemaksua koskeva päätös, rikesakkomääräys, sakkomääräys, rangaistusmääräys tai tuomio on annettu. Ajokieltoasia on käsiteltävä viipymättä tällaisen ratkaisun antamisen jälkeen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
76 b § 
Muutoksenhaun vaikutus ajokieltoon 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1285/2019, seuraavasti: 
1 § 
Lain soveltamisala 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Siten kuin tässä laissa säädetään, pannaan täytäntöön myös merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettu öljypäästömaksu, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) 9 §:ssä tarkoitettu laiminlyöntimaksu, työsopimuslain (55/2001) 11 a luvun 3 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 35 §:ssä tarkoitettu laiminlyöntimaksu, kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain (658/2013) 6 §:ssä tarkoitettu laiminlyöntimaksu, yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 49 §:ssä tarkoitettu rikkomusmaksu ja 51 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, alkoholilain (1102/2017) 71 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, siemenlain (600/2019) 35 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, kasvinterveyslain (1110/2019) 26 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta annetun lain (1277/2019) 15 §:ssä tarkoitettu tuontivalvonnan seuraamusmaksu, tieliikennelain (729/2018) 161 §:ssä tarkoitettu liikennevirhemaksu, ajokorttilain (386/2011) 93 §:ssä tarkoitettu liikennevirhemaksu, vesiliikennelain (782/2019) 122 §:ssä tarkoitettu liikennevirhemaksu ja liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 268 §:ssä tarkoitettu liikennevirhemaksu.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki  ajoneuvolain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvolain (1090/2002) 21 §, sellaisena kuin se on laissa 942/2018
seuraavasti: 
21 § 
Ambulanssi ja ensihoitoajoneuvo 
Ambulanssi on sairaiden tai loukkaantuneiden henkilöiden kuljetukseen tarkoitettu M-luokan ajoneuvo, jossa on erityisvarusteita tätä tarkoitusta varten. 
Ensihoitoajoneuvo on terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettuun ensihoitopalvelun ensihoitotehtäviin varustettu ajoneuvo. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään tarvittaessa ambulanssin ja ensihoitoajoneuvon tarkemmasta luokittelusta, korin ja potilastilan mitoituksesta, suorituskyvystä sekä lääkinnällisistä ja muista varusteista. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat määräykset ambulanssin ja ensihoitoajoneuvojen erikoiskäytön edellyttämien merkki- ja varoitusvalaisimien, heijastimien, heijastavien merkintöjen sekä äänimerkinantolaitteiden teknisistä vaatimuksista ja asennuksesta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Jouni Kotiaho ps 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Kari Tolvanen kok 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 
varajäsen 
Jukka Kopra kok 
 
varajäsen 
Jari Ronkainen ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula  
 

VASTALAUSE

Perustelut

Valiokunta on lisännyt hallituksen esitykseen siirtymäsäännöksen, jonka mukaan alle 7-vuotias lapsi voi käyttää 92 §:ssä tarkoitetun tyypiltään hyväksytyn suojakypärän sijasta laskettelukypärää seuraavan moottorikelkkailukauden ajan eli 1.6.2021 saakka. Säännös on valiokunnan mukaan tarpeen, jotta alan toimijat saavat riittävästi aikaa uudistaa suojavarusteensa. 

Koronan aiheuttaman vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi valiokunnan esittämä siirtymäaika on liian lyhyt. Alan yrittäjien ja moottorikelkkailua harrastavien perheiden on saatava vähintään kahta vuotta valiokunnan esittämää aikaa pidempi aika hankkia asianmukaiset suojavarusteet. Alle 7-vuotiaiden lasten on saatava käyttää laskettelukypärää tyyppihyväksytyn kypärän sijasta 1.6.2023 saakka.  

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotukset hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännös muutettuna seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan päivänäkuuta 20
Alle 7-vuotias lapsi saa käyttää moottorikelkan, raskaan moottorikelkan tai niiden perävaunun matkustajana 92 §:ssä tarkoitetun tyypiltään hyväksytyn suojakypärän sijasta standardin EN 1077 (The European ski and snowboard standard) mukaista suojakypärää Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1.6.2023 Muutosehdotus päättyy saakka.  
Helsingissä 3.11.2020
Kari Tolvanen kok 
 
Jukka Kopra kok