Viimeksi julkaistu 7.10.2021 9.33

Valiokunnan mietintö MmVM 12/2020 vp HE 228/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnon-alalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 228/2020 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

  • hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 
    maa- ja metsätalousministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annetun lain sekä yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain voimaantulosäännöksiä siten, että lakien voimassaoloa jatkettaisiin 30 kesäkuuta 2021 saakka. Tarkoituksena on jatkaa epidemian johdosta keväällä 2020 säädettyjen määräaikaisten lain säännösten voimassaoloa siten, että kiinteistötoimituksia, osakaskuntien kokouksia sekä poronhoitolaissa tarkoitettuja kokouksia voitaisiin järjestää myös etäosallistumiseen ja rajoitetusti kirjalliseen menettelyyn perustuen taikka siirtää alkuvuodesta 2021 covid-19-epidemian vaikutusten minimoimiseksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Koska esitys koskee vain lakien voimaantulosäännösten muuttamista ja epidemiatilanne vastaa väliaikaislakeja annettaessa vallinnutta, ovat esityksen sisällölliset perustelut käytännössä yhteneväiset keväällä 2020 annettujen väliaikaislakien kanssa. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa, että esityksen tarkoituksena on jatkaa kahden keväällä 2020 säädetyn määräaikaisen lain voimassaoloa. Laissa säädetyillä väliaikaisilla menettelyillä on helpotettu sopeutumista covid-19-epidemian johdosta annettuihin rajoituksiin kiinteistötoimituksissa sekä yhteismetsälaissa, yhteisaluelaissa ja poronhoitolaissa tarkoitettujen yhteisöjen eräissä edellä mainittujen lakien mukaisissa kokouksissa. Valiokunta katsoo, että väliaikaisten lakien voimassaoloajan päättymisen lähestyessä on epidemiatilanteen viimeaikainen kehitys huomioon ottaen tarpeen jatkaa poikkeusmenettelyjen voimassaoloa kesäkuun 2021 loppuun saakka. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 228/2020 vp sisältyvän 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 3.12.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen Satu Hassi vihr 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Ari Koponen ps 
 
jäsen 
Mikko Lundén ps 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Mikko Savola kesk 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 
varajäsen 
Juha Pylväs kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Tuire Taina