Viimeksi julkaistu 5.5.2021 11.40

Valiokunnan mietintö MmVM 5/2021 vp HE 133/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta (HE 133/2020 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • ylitarkastaja Niina Riissanen 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen 
  oikeusministeriö
 • erityisasiantuntija Emilia Laitala 
  valtiovarainministeriö
 • sisäinen tarkastaja Asta Härkönen 
  Suomen metsäkeskus
 • metsäjohtaja Anna Rakemaa 
  Suomen metsäkeskus
 • metsälainsäädännön johtava asiantuntija Janne Uitamo 
  Suomen metsäkeskus

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • sihteeri Pauli Sibakov 
  Suomen yhteismetsät ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Suomen Metsästäjäliitto
 • Suomen riistakeskus
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Ruokavirasto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tietojen luovuttamista yhteismetsärekisteristä koskevia yhteismetsälain säännöksiä. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettaviksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta annetun lain sekä FLEGT-lupajärjestelmästä annetun lain säännöksiä, jotka koskevat EU-lainsäädännön täytäntöönpanon raportointia komissiolle. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi myös Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettua lakia, metsästyslakia sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annettua lakia siltä osin kuin niissä on säännöksiä, jotka koskevat henkilötietojen luovuttamista teknisen käyttöyhteyden avulla. Lisäksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettuun lakiin lisättäisiin säännös, joka mahdollistaa yhteismetsärekisterin tietojen luovutuksen suoramarkkinointia ja eräitä muita tarkoituksia varten. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valiokunta toteaa, että esityksen tavoitteena on selkeyttää yhteismetsälain (109/2003) tietojenluovutussäännöksiä henkilötietojen luovutuksen osalta. Samoin tavoitteena on päivittää EU:n ympäristöraportointiasetuksen (EU) 2019/1010 mukaisiksi laittomia hakkuita koskevan kansallisen lainsäädännön säännökset, jotka koskevat EU-lainsäädännön toimeenpanon raportointia. Lisäksi tavoitteena on ajantasaistaa Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettua lakia (419/2011), metsästyslakia (615/1993) sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) säännökset siltä osin kuin ne liittyvät tiedonhallintalain teknisiä rajapintoja ja katseluyhteyksien avaamista koskeviin säännöksiin. 

Edellä todetun mukaisesti esityksessä ehdotetaan yhteismetsärekisteriä koskevaa säännöstä muutettavaksi siltä osin kuin kyse on tietojen luovuttamisesta. Yhteismetsärekisteristä on siten jatkossa mahdollisuus luovuttaa tietoja tietopalveluna avoimessa tietoverkossa. Puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta annettuun lakiin ja FLEGT-lupajärjestelmästä annettuun lakiin tehdään ympäristöraportointiasetuksesta johtuvat tekniset muutokset. Muutokset liittyvät puutavara-asetuksen ja FLEGT-lupa-asetuksen toimeenpanosta raportointiin komissiolle. 

Valiokunta kiinnittää myös huomiota siihen, että riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annettua lakia ja metsästyslakia muutetaan siten, että laista poistetaan teknistä käyttöyhteyttä koskevat säännökset. Sääntely ei ole tarpeen, koska tiedonhallintalaissa säädetään tietojen luovuttamisesta teknisen rajapinnan avulla ja katseluyhteyden avaamisesta. 

Edellä esitetystä käy ilmi, että myös metsätietolakia ehdotetaan esityksessä muutettavaksi. Valiokunta toteaa, että julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö yhdessä julkisen hallinnon tiedonhallintaa ja digitaalisia palveluja koskevan lainsäädännön kanssa muodostaa kokonaisuuden, joka on otettava huomioon sääntelyssä. On tärkeää, että metsäsektorilla voidaan hyödyntää metsävaratietoja, mutta samalla on kuitenkin huolehdittava tietosuojasta ja tietoturvasta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan jäljempänä esitettävät muutokset esityksen mukaisiin ehdotuksiin ja metsätietolain säännöksiin, jotka liittyvät erilaisiin sähköisiin luovutustapoihin, ovat linjassa yleislainsäädännön kanssa. Hallituksen esityksessä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä jäljempänä ehdotettavin muutoksin. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

4. Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 

1 §. Lain soveltamisala.

Valiokunta toteaa, että tietosuoja-asetuksen sallimaa kansallista liikkumavaraa tulee käyttää tietosuoja-asetuksen puitteissa. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa tältä osin pykälästä poistettavaksi maininnan ”jollei muualla laissa toisin säädetä”. Valiokunta ehdottaa pykälän muotoilussa otettavaksi huomioon myös sen, ettei myöskään tietosuojalaista poikkeavia säännöksiä sisällytetä metsätietolakiin. 

Valiokunta toteaa, että luovutettaessa metsäkeskuksen verkkosivulta henkilötietoja katseluyhteyden avulla tai muuten toistuvasti sähköisesti, kyseessä on digitaalinen palvelu ja digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019), jäljempänä digipalvelulaki, säännökset tulevat sovellettaviksi. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa lisättäväksi pykälän viimeiseksi virkkeeksi viittauksen digipalvelulakiin. 

Lisäksi valiokunta ehdottaa pykälään tehtäväksi teknisiä tarkennuksia ja pykälän otsikkoa muutettavaksi niin, että siitä käy ilmi pykälän säännöksissä olevan kyse myös niiden suhteesta muuhun lainsäädäntöön. 

6 §. Rekisterinpito ja Ruokaviraston tiedonsaantioikeus.

Valiokunta ehdottaa pykälän 3 momenttia tarkennettavaksi maininnalla siitä, että kyse on metsätietojärjestelmästä saatavista tiedoista.  

13 §. Tietojen luovuttaminen ja sitä koskeva menettely.

Valiokunta ehdottaa pykälän 2 momentin poistamista todeten, että julkisuuslain (621/1999) 13 §:n 2 momentissa on yleisluonteisempi säännös, joka mahdollistaa tietojen suojaukseen liittyvän selvityksen pyytämisen. Lisäksi pykälään esityksessä ehdotettu säännös, jossa viitataan julkisuuslain 16 §:n 3 momenttiin, on tarpeeton, koska lakiehdotuksen 1 §:stä käy ilmi julkisuuslain soveltaminen. 

13 a §. Luovutus teknisen rajapinnan avulla ja katseluyhteyden avaaminen yksityistä käyttötarkaitusta varten.

Pykälä koskee päätöksentekoa luovutettaessa tietoja teknisen rajapinnan avulla, katseluyhteyden avulla tai muuten toistuvasti sähköisesti. Teknisen rajapinnan avulla tehtäviä luovutuksia koskeva säännös täydentää tiedonhallintalain sääntelyä. Lisäksi pykälä koskee luovutuksia yksityisille. 

Valiokunta toteaa, että Metsäkeskuksen on tehtävä rekisteröintipäätös, jos tietoja luovutetaan katseluyhteyden avulla tai luovutetaan muutoin toistuvasti sähköisesti metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten. Kyse on rekisteröinnistä Metsäkeskuksen digitaalisen palvelun käyttäjäksi. Rekisteröintipäätös pitää tehdä myös luovutettaessa tietoja teknisen rajapinnan avulla. Luovutus teknisen rajapinnan avulla ei ole kuitenkaan digipalvelulaissa tarkoitettu palvelu, vaan kyse on rekisteröinnistä Metsäkeskuksen tarjoaman palvelun käyttäjäksi. Näillä perusteilla valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentin muotoilemista uudelleen ja sen sisällön täsmentämistä.  

Valiokunta toteaa, että pääsy maanomistajan tietoihin edellyttää Metsäkeskuksen päätöstä henkilötietojen käsittelyn perusteen hyväksymisestä kunkin maanomistajan osalta. Hallintolain säännökset mahdollistavat rekisteröintipäätöksen ja henkilötietojen käsittelyä koskevan asian yhdessä käsittelemisen. Esimerkiksi uusien asiakkaiden osalta sääntely mahdollistaa tietojen luovuttamisen sen jälkeen, kun Metsäkeskus on tehnyt henkilötietojen käsittelyn perustetta koskevan päätöksen. Valiokunta ehdottaa, että edellä mainittu sääntely sisällytetään pykälän 2 momenttiin. Valiokunta ehdottaa momenttiin myös sisällytettäväksi hallituksen esityksen mukaisen lakiehdotuksen 13 b §:n säännöksen, joka koskee sähköisesti annettavaa suostumusta. Jos maanomistaja on sähköisesti antanut Metsäkeskukselle suostumuksen, ei ole tarpeen tehdä erikseen päätöstä henkilötietojen käsittelyn perusteesta. 

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 2 momentti sisältää säännöksen, jolla poikettaisiin julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetusta laista (906/2019), jäljempänä tiedonhallintalaki. Valiokunta ehdottaa pykälän 2 momentin poistamista tarpeettomana pitäen tärkeänä, että säännökset ovat linjassa yleislainsäädännön kanssa. 

Valiokunta toteaa, että pykälän 3 momentti koskee rekisteröintipäätökseen asetettavaa ehtoa. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää tarpeellisena ehdottaa, että säännöksessä mainitaan nimenomaisesti myös asiakassuhteen päättyminen asiana, josta tulee ilmoittaa Metsäkeskukselle. 

Lisäksi valiokunta ehdottaa teknisenä muutoksena 3 momentin kolme viimeisintä virkettä erotettaviksi uudeksi 4 momentiksi. 

Edellä pykälän sisältöön ehdotettuihin muutoksiin viitaten valiokunta ehdottaa myös pykälän otsikon muuttamista. 

13 b §. Luovutus teknisen rajapinnan avulla ja katseluyhteyden avaaminen suostumuksen perusteella.

Esityksen mukaisen pykälän säännös on edellä ehdotettu siirrettäväksi 13 a §:n 2 momenttiin. Valiokunta ehdottaa pykälään otettavaksi uusi säännös, joka koskee sekä katseluyhteyden avaamista että muuta toistuvasti tapahtuvaa luovutusta sähköisesti. Tällöin kyse on digipalvelulaissa tarkoitetusta digitaalisesta palvelusta, johon sovelletaan myös tiedonhallintalain säännöksiä. Luovutuksen edellytyksenä on rekisteröintipäätös ja henkilötietojen käsittelyn perustetta koskeva päätös, joista on ehdotettu säädettäväksi 13 a §:ssä. Henkilötietojen käsittelyn perustetta koskeva päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi yritykselle luovutetaan ainoastaan sen asiakkaita koskevia tietoja. Lähtökohtana uudessa säännöksessä on katseluyhteyden avaamista viranomaiselle koskeva tiedonhallintalain säännös (tiedonhallintalaki 23 §). Sen vuoksi digitaalinen palvelu on järjestettävä siten, että siinä kysytään tietojen käyttötarkoitus ja automaattisesti estetään sallitusta poikkeava tietojen luovuttaminen. Yleislainsäädännöstä tulee lisäksi lisävaatimuksia palvelun järjestämiseen (mm. tunnistautuminen palvelua käytettäessä ja lokitietojen keruu). 

Edellä esitetyn vuoksi valiokunta ehdottaa myös pykälän otsikkoa muutettavaksi. 

13 d §. Luovutus teknisen rajapinnan avulla ja katseluyhteyden avaaminen viranomaiselle tai julkista hallintotehtävää hoitavalle.

Valiokunta ehdottaa, että esityksen mukainen 13 d § poistetaan tarpeettomana. Metsätietolain 1 §:ssä viitattaisiin tiedonhallintalakiin, ja näin ollen on muutoinkin selvää, että tiedonhallintalakia sovelletaan tietojenluovutuksiin teknisen rajapinnan avulla ja katseluyhteyden avaamiseen viranomaiselle tai julkista hallintotehtävää hoitavalle. Esityksen mukainen 13 d § sisältää säännöksen tietojenluovutuspäätöksen ehdosta. Valiokunta ehdottaa myös tämän säännöksen poistamista tarpeettomana. Valiokunta toteaa, että Metsäkeskuksella on muutoinkin oikeus asettaa tietojenluovutuspäätökseen ehtoja henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Siten esityksen mukaisen 13 e §:n säännökset (Ympäristötiedon luovuttaminen) siirtyvät lain pykälien numeroinnissa säädettävän lain 13 d §:ksi. Pykälien numeroinnin muuttuessa valiokunta ehdottaa tarkistettavaksi pykälän 1 momenttia siten, ettei siinä viitata enää metsätietolain 13 d §:ään.  

Valiokunta ehdottaa lisäksi tarkennuksena, että pykälän 2 momentissa mainitaan avoimen tietoverkon sijaan yleinen tietoverkko ja että pykälästä poistetaan tarpeettomana viittaus tekniseen rajapintaan ja katseluyhteyteen. 

13 e §. Ympäristötiedon luovuttaminen.

Edellä on ehdotettu esityksen mukaisen 13 d §:n poistamista, minkä seurauksena esityksen mukainen 13 f § (Tietojen saaminen Verohallinnolta) muuttuu lain numeroinnissa 13 e pykäläksi. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että 2 momentin viimeinen virke, jonka mukaan tiedot voidaan luovuttaa Metsäkeskukselle teknisen rajapinnan avulla tai muutoin sähköisesti, poistetaan tarpeettomana. Näistä luovutustavoista säädetään tiedonhallintalaissa. 

14 a §. Luovutuksensaajan informointi.

Ympäristötietojen luovutuksesta säädetään voimassa olevan lain13 d §:ssä ja edellä ehdotettujen muutosten jälkeenkin 13 d §:ssä, joten voimassa olevan lain 14 a §:n viittaussäännöstä ei tarvitse muuttaa. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa pykälän poistamista lakiehdotuksesta. 

Siirtymäsäännös.

Valiokunta toteaa, että voimassa olevassa laissa säädetään teknisestä käyttöyhteydestä. Tarkoituksena on, että Metsäkeskukselle jää aikaa tehdä tarvittavat tietojärjestelmämuutokset. Tiedonhallintalain siirtymäaika on teknistä rajapintaa ja katseluyhteyttä koskevan sääntelyn osalta tietyin rajauksin vuoden 2023 loppuun asti. Tästä syystä valiokunta ehdottaa myös tähän lakiin vastaavaa siirtymäaikaa. 

Johtolause.

Valiokunta ehdottaa lain johtolauseen tarkistamista edellä ehdotettujen muutosten vuoksi. 

5. Laki metsästyslain 38 b §:n muuttamisesta 

Siirtymäsäännös.

Viitaten edellä 4. lakiehdotuksen kohdalla valiokunnan ehdottamaan siirtymäsäännökseen valiokunta ehdottaa vastaavan siirtymäsäännöksen ottamista lakiin. 

6. Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta 

Siirtymäsäännös.

Viitaten edellä 4. lakiehdotuksen kohdalla valiokunnan ehdottamaan siirtymäsäännökseen valiokunta ehdottaa vastaavan siirtymäsäännöksen ottamista lakiin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 133/2020 vp sisältyvän 1.—3. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 133/2020 vp sisältyvän 4.—6 lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki yhteismetsälain 48 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yhteismetsälain (109/2003) 48 § seuraavasti: 
48 § 
Yhteismetsiä koskeva rekisteri 
Metsäkeskuksen on pidettävä toimialueellaan olevista yhteismetsistä julkista rekisteriä. Rekisteriin on merkittävä: 
1) yhteismetsän osakaskunnan ohjesääntö ja sen muutokset; 
2) hoitokunnan jäsenet, varajäsenet ja toimitsijat sekä heidän kotipaikkansa ja osoitteensa; 
3) yhteismetsän toiminimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt sekä heidän kotipaikkansa ja osoitteensa; sekä 
4) tieto 50 §:ssä tarkoitetusta ulosmittauksesta sekä ulosmittauksen raukeamisesta ja lakkaamisesta. 
Yhteismetsän osakaskunnan on viivytyksettä ilmoitettava metsäkeskukselle rekisteriin merkittäväksi 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa mainittujen henkilöiden muut yhteystiedot. 
Rekisteri on osa Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetussa laissa (419/2011) tarkoitettua metsäkeskuksen metsätietojärjestelmää. Sen estämättä, mitä mainitun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa säädetään tietojen luovuttamisesta, jokaisella on oikeus saada 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot osoitteita lukuun ottamatta. Mitä rekisteriin on merkitty, katsotaan tulleen sivullisen tietoon. 
Edellä 1 momentissa mainitut tiedot osoitteita lukuun ottamatta voidaan julkaista metsäkeskuksen verkkosivulla tietopalveluna. Tietopalvelusta voidaan hakea tietoja rajattuna hakuna käyttäen hakuperusteena yhteismetsän osakaskunnan nimeä tai muuta yhteismetsän yksilöivää tietoa. Luonnollisen henkilön nimeä, osoitetta tai muuta yhteystietoa ei saa käyttää hakuperusteena.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki  puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta annetun lain (897/2013) 2, 4–11, 14 ja 15 § seuraavasti:  
2 § 
Toimivaltainen viranomainen 
Puutavara-asetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Ruokavirasto. Lisäksi Suomen metsäkeskus, Tulli ja Suomen ympäristökeskus hoitavat tämän lain täytäntöönpanoon liittyvät niille säädetyt tehtävät. 
4 § 
Valvonta 
Ruokavirasto vastaa puutavara-asetuksen toimeenpanoon liittyvästä valvonnasta ja sen järjestämisestä. 
5 § 
Tarkastukset 
Ruokavirastolla on oikeus tehdä tarkastuksia 1 §:ssä tarkoitettujen Euroopan unionin säädösten noudattamisen valvonnan edellyttämässä laajuudessa niissä kulkuneuvoissa sekä liike-, varasto- ja muissa vastaavissa ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen käytettävissä tiloissa ja muilla alueilla, joissa on asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää tai jäljitettävyyttä koskevia asiakirjoja taikka puutavaroita tai puutuotteita. Tarkastuksessa on noudatettava, mitä hallintolain (434/2003) 39 §:ssä säädetään. Tarkastusta ei saa tehdä pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävässä tilassa. 
Ulkopuolinen asiantuntija voi Ruokaviraston pyynnöstä avustaa tarkastuksessa. Ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallintolakia, kielilakia (423/2003), saamen kielilakia (1086/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettua lakia (906/2019) sekä valtion virkamieslain (750/1994) 14 ja 15 §:ää. Asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen toimiessaan tämän lain mukaisissa tehtävissä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
Toimijan, kauppaa käyvän ja muun tarkastuksen kohteena olevan on avustettava Ruokavirastoa tarkastuksen tekemisessä. Ruokavirastolla on tarkastusta suorittaessaan oikeus ottaa asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää sekä puutavaran ja puutuotteiden jäljitettävyyttä koskevat asiakirjat tai niistä laadittu jäljennös sekä muuta tarkastettavaa aineistoa haltuunsa, jos se on tarkastuksen kohteena olevien seikkojen selvittämisen kannalta välttämätöntä. Lisäksi Ruokavirastolla on oikeus tarkastuksen yhteydessä tehdä puutavaraan tai puutuotteeseen liittyviä tutkimuksia ja ottaa korvauksetta valvontaa varten tarpeellinen määrä näytteitä. 
Suomen metsäkeskuksella on oikeus tehdä tässä pykälässä tarkoitettu tarkastus Ruokaviraston antaman valtuutuksen perusteella. 
6 § 
Tietojensaanti toimijalta ja kauppaa käyvältä 
Ruokavirastolla on oikeus saada toimijalta ja kauppaa käyvältä ne tiedot, jotka ovat tarpeen 1 §:ssä tarkoitettujen Euroopan unionin säädösten valvonnassa. Sama oikeus on Suomen metsäkeskuksella, jos Ruokavirasto on antanut sille 5 §:n 4 momentissa tarkoitetun valtuutuksen tehdä toimijaa ja kauppaa käyvää koskevan tarkastuksen. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia tietoja, jotka yksityistä liiketoimintaa tai yksityisen taloudellista asemaa koskevina olisivat muutoin salassa pidettävä. 
7 § 
Tietojensaanti viranomaiselta ja muulta julkista hallintotehtävää hoitavalta 
Ruokavirasto, Suomen metsäkeskus, Tulli ja Suomen ympäristökeskus ovat salassapitosäännösten estämättä velvollisia antamaan toisilleen 1 §:ssä tarkoitettujen Euroopan unionin säädösten valvonnassa välttämättömät tiedot. Mainituilla viranomaisilla ja Suomen metsäkeskuksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada muulta viranomaiselta tai muulta julkista hallintotehtävää hoitavalta 1 §:ssä tarkoitettujen Euroopan unionin säädösten valvonnassa välttämättömät tiedot. 
Suomen metsäkeskuksen on omasta aloitteestaan ilmoitettava Ruokavirastolle, jos sillä on todennäköisiä perusteita epäillä sellaisen metsälain (1093/1996) 18 §:ssä tarkoitetun teon tai laiminlyönnin tapahtuneen, joka liittyy metsänkäyttöilmoituksen tekemiseen tai puuston hakkuuseen. Suomen metsäkeskuksella ei kuitenkaan ole ilmoitusvelvollisuutta, jos lainvastaisen toimenpiteen osalta on ryhdytty metsälain 20 §:ssä tarkoitettuihin korjaaviin toimenpiteisiin taikka jos teko tai laiminlyönti on sellainen, josta metsäkeskus saa metsälain 22 §:n nojalla jättää tekemättä ilmoituksen poliisille. 
8 § 
Kehotuksen antaminen 
Jos asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää koskevan velvoitteen noudattamisen valvonnassa tai muuten havaitaan puutteita mainitun velvoitteen noudattamisessa, Ruokaviraston on annettava toimijalle kirjallinen kehotus puutteiden korjaamiseksi tai virheellisen menettelyn lopettamiseksi sekä asetettava määräaika, jonka kuluessa näin on meneteltävä. Sama koskee puutavaran ja puutuotteiden jäljitettävyyttä koskevan velvoitteen noudattamisen valvontaa. 
9 § 
Korjausmääräys, kielto ja uhkasakko 
Jos asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän puutteita ei ole korjattu 8 §:n mukaisessa kehotuksessa tarkoitetulla tavalla ja määräajassa, Ruokaviraston on määrättävä toimija asettamassaan määräajassa korjaamaan puutteet. Määräys voidaan antaa vain, jos: 
1) toimija on saattanut markkinoille puutavaraa tai puutuotteita ilman asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää; taikka 
2) toimijan asianmukaisen huolellisuuden järjestelmässä on toistuvasti ollut merkittäviä puutteita. 
Ruokavirasto voi kieltää toimijaa saattamasta markkinoille sellaista puutavaraa tai sellaisia puutuotteita, joiden osalta toimija ei ole noudattanut 1 momentissa tarkoitettua korjausmääräystä. Kielto on annettava määräaikaisena ja sen voimassaoloaika voi olla enintään kolme kuukautta. Jos toimija saattaa puutavaraa tai puutuotteita markkinoille kausiluonteisesti, kiellon voimassaoloaika voi kuitenkin olla enintään vuosi. Kielto on viipymättä peruutettava, kun asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän puutteet on korjattu Ruokaviraston hyväksymällä tavalla. 
Ruokavirasto voi asettaa 2 momentissa säädetyn kiellon tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990). Ruokaviraston tehtävänä on valvoa kiellon noudattamista. Maahantuonnin osalta kiellon noudattamista valvoo kuitenkin Tulli. 
10 § 
Virka-apu 
Ruokavirastolla on oikeus tarvittaessa saada virka-apua muilta viranomaisilta tämän lain mukaisten valvonta- ja tarkastustehtävien suorittamiseksi. 
11 § 
Ilmoitus esitutkintaviranomaiselle ja Ruokaviraston kuuleminen 
Jos Ruokavirastolla on todennäköisiä perusteita epäillä 12 §:ssä tarkoitetun teon tapahtuneen, sen on ilmoitettava asiasta esitutkintaviranomaiselle esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan kuitenkin jättää tekemättä, jos teko on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen eikä yleinen etu vaadi asian tarkempaa selvittämistä. 
Syyttäjän on ennen puutavararikkomusta tai puutavararikosta koskevan syytteen nostamista kuultava Ruokavirastoa. Tuomioistuimen on tällaista rikkomusta tai rikosta koskevaa asiaa käsitellessään varattava Ruokavirastolle tilaisuus tulla kuulluksi. 
14 § 
Maa- ja metsätalousministeriön ohjaus- ja valvontatehtävä sekä puutavara-asetuksen täytäntöönpanoa koskevat tiedot 
Maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on valvoa Ruokaviraston toimintaa sille tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen osalta. Ministeriöllä on oikeus saada Ruokavirastolta salassapitosäännösten estämättä valvonnassa välttämättömiä tietoja ja tehdä tämän lain noudattamisen valvonnassa tarpeellisia Ruokaviraston toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. 
Ruokaviraston on asetettava yleisön ja komission saataville tiedot puutavara-asetuksen soveltamisesta kyseisen asetuksen 20 artiklassa edellytetyllä tavalla. 
15 § 
Euroopan unionin tarkastajat 
Mitä 5—7 §:ssä säädetään Suomen viranomaisen tarkastus- ja tiedonsaantioikeudesta, koskee myös Euroopan unionin toimielimiä ja Euroopan unionin jäsenmaiden toimivaltaisia viranomaisia, jos kyse on mainittujen viranomaisten yhteistyössä Ruokaviraston kanssa tehtävästä tarkastuksesta. Mitä 5—7 §:ssä säädetään, koskee tällöin myös maa- ja metsätalousministeriötä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki  FLEGT-lupajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan FLEGT-lupajärjestelmästä annetun lain (1425/2014) 2–4, 7 ja 8 § seuraavasti: 
2 § 
Toimivaltainen viranomainen 
FLEGT-lupa-asetuksen 7 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Ruokavirasto. 
3 § 
Luvan kirjaaminen 
Ruokavirasto kirjaa FLEGT-lupa-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kunkin tavaraerän kattavan alkuperäisen FLEGT-luvan sähköiseen tietojärjestelmään. 
Ruokaviraston päätös asiassa voidaan allekirjoittaa koneellisesti. 
4 § 
Ilmoitus esitutkintaviranomaiselle 
Jos Ruokavirastolla on todennäköisiä perusteita epäillä 5 §:ssä tarkoitetun teon tapahtuneen, sen on ilmoitettava asiasta poliisille tai Tullille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan kuitenkin jättää tekemättä, jos teko on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen eikä yleinen etu vaadi asian tarkempaa selvittämistä. 
7 § 
Tietojen saanti 
Ruokavirastolla ja Tullilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toisiltaan 1 §:ssä tarkoitettujen säädösten noudattamisen valvontaa varten välttämättömät tiedot. 
Komissiolla sekä sen nimeämillä henkilöillä ja elimillä on salassapitosäännösten estämättä oikeus tutustua 1 §:ssä tarkoitettujen säädösten noudattamisen valvontaa koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin. 
8 § 
Raportointi 
Ruokaviraston on asetettava yleisön ja komission saataville tiedot FLEGT-lupa-asetuksen soveltamisesta kyseisen asetuksen 8 artiklassa edellytetyllä tavalla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki  Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain (419/2011) 8 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 66/2018,Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sekä Muutosehdotus päättyy 
muutetaan 1, 6, 9, 13, 13 a, 13 b, 13 d Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja  Muutosehdotus päättyy13 e § Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ja 14 a §, Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sellaisena Muutosehdotus päättyy kuin Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi niistä Muutosehdotus päättyy ovat 1 § laissa 88/2019, 6 § laeissa 1327/2016 ja 66/2018, 9 § laeissa 66/2018 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  Muutosehdotus päättyyja 88/2019, 13 § osaksi laissa 88/2019 sekä 13 a, 13 b, 13 d ja 13 e § Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ja 14 a § Poistoehdotus päättyy laissa 66/2018, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi sekä Poistoehdotus päättyy seuraavasti: 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi lisätään Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  lakiin uusi 13 f § seuraavasti: Poistoehdotus päättyy 
1 § 
Lain soveltamisalaValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  ja suhde muuhun lainsäädäntöön Muutosehdotus päättyy 
Tässä laissa säädetään Suomen metsäkeskuksen, jäljempänä metsäkeskus, henkilötietoja sisältävästä metsätietojärjestelmästä ja siinä olevien tietojen käsittelystä. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Henkilötietojen käsittelystä säädetään  Muutosehdotus päättyyluonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi annetussa  Muutosehdotus päättyyEuroopan parlamentin ja neuvoston Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi asetuksessa Muutosehdotus päättyy(EU) 2016/679, jäljempänä tietosuoja-asetus, ja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tietosuojalaissa  Muutosehdotus päättyy(1050/2018). Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Jollei tässä laissa toisin säädetä, Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä Poistoehdotus päättyy tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen ja niiden luovuttamiseen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sovelletaan  Muutosehdotus päättyyviranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Tiedonhallintaan ja tietojärjestelmän käyttöön sovelletaan, jollei tässä laissa toisin säädetä, julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettua lakia (906/2019) siltä osin kuin lakia sovelletaan itsenäisiin julkisoikeudellisiin laitoksiin. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tietojen antamiseen digitaalisen palvelun avulla sovelletaan digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettua lakia (306/2019). Muutosehdotus päättyy 
6 § 
Rekisterinpito ja Ruokaviraston tiedonsaantioikeus 
Rekisterinpitäjänä toimii metsäkeskus. Rekisterinpitoon liittyviä tehtäviä hoitavat metsäkeskuksessa ne toimihenkilöt, jotka voivat käyttää Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 14 §:n nojalla julkista valtaa tehtäviensä hoitamisessa.  
Rekisterinpitäjä ratkaisee tietojärjestelmän käyttöoikeuksia koskevat asiat. Käyttöoikeus voidaan myöntää 4 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitettujen tietojen käsittelyyn sellaiselle metsäkeskuksen toimihenkilölle, jolla ei ole oikeutta käyttää julkista valtaa tehtäviensä hoitamisessa. Käyttöoikeus voidaan tällöin myöntää myös 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen käsittelyyn lukuun ottamatta julkista valtaa sisältäviin tehtäviin liittyvien hallintoasioiden käsittelyä.  
Ruokavirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi metsätietojärjestelmästä  Muutosehdotus päättyytiedot, jotka ovat välttämättömiä virastolle laissa säädettyjen tehtävien hoitamisessa.  
9 § 
Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia ja muita osoitteellisia lähetyksiä varten 
Maanomistajan yhteystiedot voidaan luovuttaa metsätalouteen liittyvää suoramarkkinointia varten tai mielipide- ja markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, ellei maanomistaja ole sitä kieltänyt. Suoramarkkinointia varten maanomistajan yhteystietojen valintaperusteena voidaan käyttää henkilön osoitetta, kotikuntaa, ikää, sukupuolta, äidin- tai asiointikieltä ja tietoa siitä, minkä ajan kiinteistö on ollut henkilön omistuksessa tai hallinnassa. Lisäksi suoramarkkinointia varten yhteystietojen valintaperusteena voidaan käyttää kiinteistön tai muun alueen pinta-alaa, sijaintia, pääpuulajia, puuston keskitilavuutta sekä metsänhoitotöitä ja hakkuita koskevia toimenpide-ehdotuksia ja näiden toimenpiteiden ajoitusta.  
Yhteismetsälain (109/2003) 48 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden yhteystiedot voidaan luovuttaa suoramarkkinointia varten tai mielipide- ja markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, ellei henkilö sitä ole kieltänyt. Suoramarkkinointia varten yhteystietojen valintaperusteena voidaan käyttää yhteismetsän alueen, yhteismetsän osakaskunnan kiinteistön tai niihin kuuluvan muun alueen pinta-alaa, sijaintia, pääpuulajia, puuston keskitilavuutta sekä metsänhoitotöitä ja hakkuita koskevia toimenpide-ehdotuksia ja näiden toimenpiteiden ajoitusta.  
Tietojen luovuttaminen on sallittua vain siltä osin kuin tiedot ovat tarpeellisia ilmoitettuun 1 ja 2 momentissa mainittuun käyttötarkoitukseen. Luovutettavat tiedot voidaan ryhmitellä valintaperusteiden mukaan. Tietojen luovuttaminen ei ole sallittua sähköisen viestinnän avulla tapahtuvaan suoramarkkinointiin, elleivät sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 24 luvussa säädetyt edellytykset täyty. 
13 § 
Tietojen luovuttaminen ja sitä koskeva menettely 
Tietojen luovuttamista haetaan kirjallisesti metsäkeskukselta.  
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Henkilötietoja saadaan luovuttaa kopiona, tulosteena tai sähköisesti, jos viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Mainitun lain 13 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi hakemukseen on liitettävä selvitys tietosuoja-asetuksen 25 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamisesta, jos tiedot talletetaan luovutuksensaajan henkilörekisteriin kestoltaan pitempiaikaista käyttötarkoitusta varten.  Poistoehdotus päättyy 
Tietojen luovuttamista koskevaan päätökseen on liitettävä tietojen suojaamiseksi tarpeelliset tietojen käytön ehdot ja rajoitukset. 
13 a § 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Digitaalista palvelua ja teknisen rajapinnan avaamista koskevat päätökset yksityiselle Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Luovutettaessa julkisia henkilötietoja metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muuta hyväksyttävää yksityistä käyttötarkoitusta varten teknisen rajapinnan avulla ja avattaessa katseluyhteys noudatetaan, mitä 13 §:ssä säädetään.  Poistoehdotus päättyyMetsäkeskuksen on tehtävä päätös luovutuksensaajan hyväksymisestä metsäkeskuksen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi digitaalisen Muutosehdotus päättyy palvelun käyttäjäksi (rekisteröintipäätös), Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi jos tietoja annetaan katseluyhteyden avulla tai muuten sähköisesti toistuvasti metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muuta hyväksyttävää yksityistä käyttötarkoitusta varten. Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  Rekisteröintipäätös on tehtävä myös luovutettaessa julkisia henkilötietoja mainittuun tarkoitukseen teknisen rajapinnan avulla. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Pääsy maanomistajan tietoihin edellyttää 1 momentissa säädetyn lisäksi metsäkeskuksen päätöstä henkilötietojen käsittelyn perusteen hyväksymisestä kunkin maanomistajan osalta. Päätöstä ei ole tarpeen tehdä, jos henkilötietojen käsittelyn perusteena on maanomistajan sähköisesti metsäkeskukselle antama suostumus. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tässä pykälässä tarkoitettujen tietojen luovuttamiseen ei sovelleta julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 24 §:ää. Tietoja saa kuitenkin luovuttaa vain, jos mainitun lain 4 luvussa säädetyt edellytykset ovat olemassa.  Poistoehdotus päättyy 
Rekisteröintipäätökseen tulee liittää ehto, jonka mukaan luovutuksensaaja on velvollinen ilmoittamaan metsäkeskukselle harjoittamansa elinkeinotoiminnan tai muun toiminnan lopettamisestaValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , asiakassuhteen päättymisestä Muutosehdotus päättyy tai muusta seikasta, jolla on merkitystä arvioitaessa luovutuksensaajan oikeutta käsitellä henkilötietoja.  
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Rekisteröinti tulee peruuttaa, jos luovutuksensaaja ei noudata rekisteröintipäätökseen liitettyjä ehtoja tai rajoituksia. Pääsy maanomistajan tietoihin tulee ilman eri päätöstä estää, jos metsäkeskuksella on syytä epäillä henkilötietojen käsittelyn perusteen olemassaoloa maanomistajalta saamansa ilmoituksen perusteella. Luovutuksensaajan kuulemisen jälkeen metsäkeskuksen tulee päättää rekisteröinnin jatkamisesta tai peruuttamisesta. Muutosehdotus päättyy 
13 b § 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tietojen luovuttaminen digitaalisen palvelun avulla yksityiselle Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Katseluyhteyden avulla tai muuten sähköisesti toistuvasti tapahtuvan tietojen luovuttamisen edellytyksenä on, että tietojen luovuttamisen yhteydessä selvitetään tietojen käyttötarkoitus ja että palvelussa tunnistetaan automaattisesti poikkeava tietojen luovuttaminen. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 13 d § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Luovutus teknisen rajapinnan avulla ja katseluyhteyden avaaminen viranomaiselle tai julkista hallintotehtävää hoitavalle Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle tai julkista hallintotehtävää hoitavalle teknisen rajapinnan avulla tai avata niihin katseluyhteys, jos julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 22 ja 23 §:ssä ja tämän lain 13 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Teknisen rajapinnan ja katseluyhteyden avaamista koskevaan päätökseen tulee liittää ehto, jonka mukaan luovutuksensaaja on velvollinen ilmoittamaan metsäkeskukselle sellaisesta toimintaansa koskevasta muutoksesta, jolla on merkitystä arvioitaessa luovutuksensaajan oikeutta käsitellä henkilötietoja.  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13 d § Muutosehdotus päättyy 
Ympäristötiedon luovuttaminen 
Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 13 §:n 2 momentissa ja 16 §:n 3 ja 4 momentissa sekä tämän lain 13, 13 a Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja  Muutosehdotus päättyy13 b §:ssä Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ja Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 13 d §:ssä  Poistoehdotus päättyysäädetään, metsätietojärjestelmän julkisia ympäristötietoja saa luovuttaa ilman, että tiedon pyytäjä perustelee pyyntöään. Ympäristötiedoilla tarkoitetaan: 
1) metsiä sekä muuta ympäristöä ja sen osa-alueita koskevia tietoja sekä tietoja tekijöistä, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa ympäristön osa-alueisiin; 
2) suunnitelmia, sopimuksia sekä tietoja hallinnollisista ja muista toimenpiteistä ja toimista, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa metsiin ja muuhun ympäristöön, niiden osa-alueisiin ja tekijöihin; 
3) tietoja 2 kohdassa tarkoitettuihin suunnitelmiin, sopimuksiin sekä hallinnollisiin ja muihin toimenpiteisiin ja toimiin liittyvistä kustannushyötyanalyyseistä sekä muista taloudellisista analyyseistä ja oletuksista; sekä 
4) tietoja kulttuurikohteiden ja rakennetun ympäristön tilasta siltä osin kuin niihin vaikuttavat ympäristön osa-alueiden tila tai 2 kohdassa tarkoitetut suunnitelmat, sopimukset taikka hallinnolliset ja muut toimenpiteet ja toimet. 
Pyydettyjä ympäristötietoja ei saa yksilöidä luonnollisen henkilön nimen, osoitteen, muun yhteystiedon tai henkilötunnuksen perusteella. Ympäristötietoja voidaan julkaista Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi yleisessä tietoverkossa. Muutosehdotus päättyyYmpäristötietoja saa luovuttaa edelleen. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13 e § Muutosehdotus päättyy 
Tietojen saaminen Verohallinnolta 
Metsäkeskuksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada pyynnöstä Verohallinnolta seuraavat julkisten hallintotehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot: 
1) kuolinpesän asianhoitajan nimi, henkilötunnus, yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot; 
2) maanomistajan nimi, henkilötunnus, yritys- ja yhteisötunnus sekä tieto maanomistajan harjoittaman toiminnan oikeudellisesta muodosta; 
3) kiinteistön hallintaoikeuden haltijan nimi, henkilötunnus, yritys- ja yhteisötunnus sekä tieto hallintaoikeuden haltijan harjoittaman toiminnan oikeudellisesta muodosta; 
4) kiinteistön yhteisomistajien muodostaman verotusyhtymän yritys- ja yhteisötunnus; sekä 
5) puolisoiden yhdessä harjoittamaan metsätalouteen kuuluvan kiinteistön osalta puolisoiden yhteinen yritys- ja yhteisötunnus. 
Metsäkeskuksella on oikeus saada edellä mainitut tiedot maksutta. Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tiedot voidaan luovuttaa metsäkeskukselle teknisen rajapinnan avulla tai muutoin sähköisesti. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 14  a § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Luovutuksensaajan informointi Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Luovutettaessa ympäristötietoja 13 e §:n nojalla luovutuksensaajaa tulee informoida siitä, että henkilötietojen suojaa koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi, jos ympäristötietoja yhdistetään luonnollisia henkilöitä koskeviin tietoihin. Poistoehdotus päättyy 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tämän lain 9 §:n 2 momenttia sovelletaan vasta kuuden kuukauden kuluttua lain voimaantulosta. Sitä ennen metsäkeskuksen on huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon oikeudesta kieltää yhteystietojensa luovutus mainitussa momentissa mainittuihin tarkoituksiin. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Metsäkeskuksen on saatettava teknistä käyttöyhteyttä koskevat tietojenluovutukset tämän lain mukaisiksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Muutosehdotus päättyy 
 Lakiehdotus päättyy 

5. Laki  metsästyslain 38 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsästyslain (615/1993) 38 b §, sellaisena kuin se on laeissa 504/2017 ja 100/2019, seuraavasti: 
38 b § 
Saalisrekisteri 
Suomen riistakeskus pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla saalisrekisteriä, jota käytetään riistakantojen seurantaan ja käytön suunnitteluun, metsästyksen valvontaan sekä tilastojen laatimiseen. 
Saalisrekisteriin merkitään tässä laissa tarkoitettujen saalisilmoitusten perusteella: 
1) metsästäjän nimi; 
2) metsästäjänumero; 
3) tiedot pyydystetystä eläimestä; 
4) pyydystämistä koskeva aika ja paikka. 
Tietojen julkisuudesta ja luovuttamisesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä henkilötietojen käsittelystä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 ja tietosuojalaissa (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. Rekisterinpitäjä saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tarpeelliset 2 momentissa luetellut saalisrekisterin tiedot riistakantojen seurantaa ja käytön suunnittelua sekä metsästyksen valvontaa varten maa- ja metsätalousministeriölle, riistanhoitoyhdistyksille, Luonnonvarakeskukselle, Metsähallitukselle, metsästyksen valvonnasta vastaaville viranomaisille sekä riistahallintolain (158/2011) 23 §:ssä tarkoitetulle metsästyksenvalvojalle.  
Saalisrekisterin sisältämät henkilötiedot poistetaan kymmenen vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana henkilö on antanut viimeisen saalisilmoituksen. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Suomen riistakeskuksen on saatettava teknistä käyttöyhteyttä koskevat tietojenluovutukset julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) mukaisiksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Muutosehdotus päättyy 
 Lakiehdotus päättyy 

6. Laki  riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 7 c §, sellaisena kuin se on laeissa 967/2017 ja 99/2019, seuraavasti: 
7 c § 
Rekisterinpitäjä saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa metsästäjärekisterin ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä:  
1) metsästäjien ryhmävakuutusta hoitavalle vakuutuslaitokselle tässä laissa tarkoitettujen vakuutusasioiden hoitamista varten; 
2) maa- ja metsätalousministeriölle riistakantojen käytön suunnittelua varten; 
3) riistanhoitoyhdistyksille riistakantojen käytön suunnittelua ja riistanhoitomaksujen seurantaa sekä metsästäjien koulutuksen suunnittelua ja neuvontaa varten; 
4) metsästyslain 88 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille tahoille ja riistanhoitoyhdistyksille metsästyksen valvontaa varten; 
5) poliisille ja Metsähallitukselle lupaharkintaa varten; sekä 
6) Luonnonvarakeskukselle tutkimusta ja tilastojen laatimista varten. 
Rekisterinpitäjä voi salassapitosäännösten estämättä kohtuullista maksua vastaan luovuttaa metsästäjärekisteriin merkittyjen henkilöiden nimi- ja osoitetietoja myös metsästysalan suoramarkkinointiin, jos rekisteröity on antanut tähän suostumuksensa. 
Rekisterissä olevien tietojen käsittelystä säädetään muutoin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, tämän lain 7 a §:n 3 momentissa mainitussa asetuksessa ja tietosuojalaissa. Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä tämän lain 7 a §:n 3 momentissa mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Suomen riistakeskuksen on saatettava teknistä käyttöyhteyttä koskevat tietojenluovutukset julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) mukaisiksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Muutosehdotus päättyy 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 9.4.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Satu Hassi vihr 
 
jäsen 
Mikko Lundén ps 
 
jäsen 
Sari Multala kok 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Jenna Simula ps 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Carl Selenius