Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.28

Valiokunnan mietintö PeVM 4/2019 vp PNE 1/2019 vp Perustuslakivaliokunta Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta (PNE 1/2019 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntija

Valiokunta on kuullut: 

  • eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen 
    Eduskunnan kanslia

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n 1 momentissa oleva viittaus kumottuun lakiin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa muutetaan vastaamaan voimassa olevaa oikeustilaa.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella perustuslakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa ehdotuksen hyväksymistä.  

Eduskunnan työjärjestyksen muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2019 vp sisältyvän ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 17 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 123/2019 seuraavasti: 
17 a § 
Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenestä hankittava selvitys 
Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, sisältyykö suojelupoliisin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (616/2019) 48 §:n 1 momentin perusteella tallettamiin henkilötietoihin tietoja asianomaisesta kansanedustajasta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1 Muutosehdotus päättyypäivänäValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tammi Muutosehdotus päättyykuuta 20Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20 Muutosehdotus päättyy
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 10.12.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
varapuheenjohtaja 
Antti Häkkänen kok 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr (osittain) 
 
jäsen 
Maria Guzenina sd 
 
jäsen 
Olli Immonen ps 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Anna Kontula vas 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
varajäsen 
Johannes Koskinen sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Liisa Vanhala