Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

PeVM 4/2019 vp

Viimeksi julkaistu 11.12.2019 15.45

Valiokunnan mietintö PeVM 4/2019 vp PNE 1/2019 vp  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta

Perustuslakivaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta (PNE 1/2019 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntija

Valiokunta on kuullut: 

  • eduskunnan apulaispääsihteeriTimoTuovinen
    Eduskunnan kanslia

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n 1 momentissa oleva viittaus kumottuun lakiin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa muutetaan vastaamaan voimassa olevaa oikeustilaa.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella perustuslakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa ehdotuksen hyväksymistä.  

Eduskunnan työjärjestyksen muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2019 vp sisältyvän ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 17 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 123/2019 seuraavasti: 
17 a § 
Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenestä hankittava selvitys 
Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, sisältyykö suojelupoliisin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (616/2019) 48 §:n 1 momentin perusteella tallettamiin henkilötietoihin tietoja asianomaisesta kansanedustajasta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1 Muutosehdotus päättyypäivänäValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tammi Muutosehdotus päättyykuuta 20Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20 Muutosehdotus päättyy
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 10.12.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
JohannaOjala-Niemeläsd
varapuheenjohtaja
AnttiHäkkänenkok
jäsen
OutiAlanko-Kahiluotovihr
jäsen
BellaForsgrénvihr (osittain)
jäsen
MariaGuzeninasd
jäsen
OlliImmonenps
jäsen
MikkoKinnunenkesk
jäsen
AnnaKontulavas
jäsen
MarkusLohikesk
jäsen
MatsLöfströmr
jäsen
JukkaMäkynenps
jäsen
TuulaVäätäinensd
varajäsen
JohannesKoskinensd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
LiisaVanhala