Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.13

Valiokunnan mietintö PeVM 7/2018 vp HE 162/2018 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 162/2018 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen 
    oikeusministeriö
  • professori Janne Salminen 
  • ministeri Lauri Tarasti 

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi vaalilakiin joukko pienehköjä teknisluonteisia tarkistuksia. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Perustuslain 14 §:ssä säädetään vaali- ja osallistumisoikeuksista. Jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on pykälän 1 momentin mukaan oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Pykälän 2 ja 3 momentissa säädetään äänioikeudesta Euroopan parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa. Vaalilaki sisältää yksityiskohtaiset lakitasoiset säännökset vaaleista. 

Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi vaalilakiin joukko teknisluonteisia tarkistuksia, joista tärkeimmät ovat europarlamenttivaalidirektiivin implementoinnin sanamuodon tarkistaminen, vuoden 2019 europarlamenttivaalien ehdokashakemusten jättöpäivän myöhentäminen, kuntien äänestysaluejakopäätösten aikataulun muutos ja ilmoituskorttien sähköisen jakelun mahdollistaminen.  

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 162/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 23.11.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Annika Lapintie vas 
 
varapuheenjohtaja 
Tapani Tölli kesk 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Ilkka Kantola sd 
 
jäsen 
Kimmo Kivelä sin 
 
jäsen 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Leena Meri ps 
 
jäsen 
Ville Niinistö vihr 
 
jäsen 
Juha Rehula kesk 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Ville Skinnari sd 
 
jäsen 
Kaj Turunen kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mikael Koillinen