Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.13

Valiokunnan mietintö PeVM 8/2018 vp HE 163/2018 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys laiksi edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen voimaan saattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys laiksi edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen voimaan saattamisesta (HE 163/2018 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen 
    oikeusministeriö
  • professori Janne Salminen 
  • ministeri Lauri Tarasti 

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen. Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi päätöksen voimaan saattamisesta.  

Ehdotetun lain voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.  

Valtioneuvoston arvion mukaan vaalisäädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen hyväksymisestä voidaan päättää äänten enemmistöllä ja ehdotus päätöksen voimaansaattamislaiksi voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen. Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi päätöksen voimaan saattamisesta. Ehdotusta tämän ns. vaalisäädöksen muuttamisesta on käsitelty aikaisemmin perustuslakivaliokunnassa U-kirjelmän ja U-jatkokirjeen johdosta (U 4/2016 vp, UJ 31/2016 vp, PeVL 7/2016 vp ja PeVL 50/2016 vp).  

Vaalisäädöksen hyväksymismenettelyä koskee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 223 artikla. Euroopan parlamentti laatii artiklan 1 kohdan mukaan esityksen tarvittavista säännöksistä jäsentensä yleisten ja välittömien vaalien toimittamiseksi yhdenmukaista menettelyä noudattaen kaikissa jäsenvaltioissa tai kaikille jäsenvaltioille yhteisten periaatteiden mukaisesti. Neuvosto vahvistaa tarvittavat säännökset yksimielisesti erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja saatuaan Euroopan parlamentin jäsentensä enemmistöllä antaman hyväksynnän. Säännökset tulevat voimaan, kun jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ne valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. 

Perustuslain 94 §:ssä säädetään kansainvälisten velvoitteiden hyväksymisestä ja 95 §:ssä niiden voimaansaattamisesta. Eduskunta hyväksyy 94 §:n 1 momentin mukaan sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen. Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan 95 §:n 1 momentin mukaan voimaan lailla (ks. myös vaalisäädöksen muuttamista koskeva PeVM 2/2003 vp). 

Esityksessä (s. 6) on tehty asianmukaisesti selkoa vaalisäädöksen muutosten kuulumisesta lainsäädännön alaan ja suhteesta perustuslakiin. Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaisesti vaalisäädöksen muutokset edellyttävät eduskunnan hyväksymistä. Vaalisäädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen hyväksymisestä voidaan päättää äänten enemmistöllä, ja ehdotus päätöksen voimaansaattamislaiksi voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 163/2018 vp tarkoitetun neuvoston päätöksen. Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 163/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 23.11.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Annika Lapintie vas 
 
varapuheenjohtaja 
Tapani Tölli kesk 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Ilkka Kantola sd 
 
jäsen 
Kimmo Kivelä sin 
 
jäsen 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Leena Meri ps 
 
jäsen 
Juha Rehula kesk 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Ville Skinnari sd 
 
jäsen 
Kaj Turunen kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Liisa Vanhala