Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.50

Valiokunnan mietintö PuVM 3/2017 vp HE 30/2017 vp Puolustusvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta (HE 30/2017 vp): Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala 
  puolustusministeriö
 • vanhempi osastoesiupseeri Mika Peltoniemi 
  puolustusministeriö
 • apulaisosastopäällikkö, eversti Heikki Pohja 
  Pääesikunta
 • puheenjohtaja Mika Oranen 
  Aliupseeriliitto ry
 • luottamusmies Pasi Kaikonen 
  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
 • sopimustoimitsija Lassi Majamaa 
  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
 • puheenjohtaja Marja-Leena Karekivi 
  Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry
 • hallituksen jäsen, insinöörieverstiluutnantti Pasi Kaikonen 
  Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry
 • pääluottamusmies Timo Peltonen 
  Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry
 • asiamies Mikko Äikäs 
  Palkansaajajärjestö Pardia ry
 • pääluottamusmies Juha Susi 
  Päällystöliitto ry
 • puheenjohtaja Jari Rantala 
  Upseeriliitto ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • valtiovarainministeriö
 • Keva

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia.  

Esityksen mukaan Puolustusvoimien virkojen eroamisikäsäännökset muutettaisiin vastaamaan julkisten alojen eläkelaissa säädettyä eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä. Eläkeuudistusta valmisteltaessa oli keskeisenä tavoitteena, että eläkkeelle siirtymistä myöhennetään vuodesta 2018 alkaen kolmella kuukaudella vuotta kohti yhdenvertaisesti kaikilla henkilöstöryhmillä. Myös Puolustusvoimien henkilöstön eroamisikiä on tarpeen korottaa vastaavasti vaiheittain. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.  

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Taustaa

Saadun selvityksen mukaan julkisten alojen eläkelaki (81/2016) tuli voimaan 1.1.2017. Lain mukaan eläkkeelle siirtymistä myöhennetään vuodesta 2018 lukien kolmella kuukaudella vuotta kohden, kunnes vuonna 2025 on saavutettu kahden vuoden myöhennys eläkkeelle siirtymiseen. Julkisten alojen eläkelaki määrittää sen, milloin oikeus eläkkeeseen alkaa. Eläkkeelle voi jäädä, kun saavutetaan alin vanhuuseläkeikä. Vastaavasti palvelussuhde päättyy viimeistään, kun eroamisikä täyttyy. Myös sotilaseläkejärjestelmästä säädetään julkisten alojen eläkelaissa. 

Puolustusvoimien sotilasvirkojen eroamisiät on säädetty puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 47 §:ssä. Julkisten alojen eläkelaissa sotilaan alin vanhuuseläkeikä nousee portaittain 55 vuodesta 57 vuoteen. Tällöin alimpia, 55 vuoden eroamisikiä on nostettava vastaavalla tavalla, jottei kenenkään palvelussuhde päättyisi ilman oikeutta vanhuuseläkkeeseen. 

Julkisten alojen eläkelain mukaan sotilaan alin vanhuuseläkeikä on sama kuin hänen eroamisikänsä, jos eroamisikä on korkeampi kuin sotilaan alin vanhuuseläkeikä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei 55 vuotta — jatkossa 57 vuotta — korkeampia eroamisikiä olisi tarpeen nostaa, koska henkilöt joka tapauksessa saavuttavat oikeuden vanhuuseläkkeeseen viimeistään eroamisiässään. Näitä eroamisikiä ehdotetaan kuitenkin nostettavaksi vastaavalla tavalla kuin sotilaan alinta vanhuuseläkeikää. Ehdotus perustuu ennen kaikkea valtiovarainministeriön ohjauskirjeeseen puolustus- ja sisäministeriölle tammikuussa 2016. Kirjeen mukaan valtiovarainministeriö pitää tärkeänä, että eläkeuudistus koskee yhtäläisesti kaikkia valtion palveluksessa olevia henkilöstöryhmiä rajaamatta mitään ryhmää muutoksen ulkopuolelle. 

Saadun selvityksen mukaan esitys vaikuttaa käytännössä kaikkien sotilashenkilöstöryhmien eroamisikiin ja noin 7800:aan henkilöön kaikkiaan noin 8200:sta sotilasvirassa palvelevasta henkilöstä. Sotilaiden osalta esitys ei vaikuttaisi niin sanottuihin vanhoihin sotilaisiin eli jo 1990-luvulla palveluksessa olleisiin sotilaisiin, jotka ovat saavuttaneet tai saavuttavat palvelusvuosien määrään perustuvan eläkeoikeuden ennen vuotta 2018. Puolustusvoimien yhteensä noin 4000:n siviilivirassa tai työsuhteessa palvelevan henkilön osalta esitys vaikuttaa niin sanottuihin vanhoihin siviileihin eli runsaaseen 500:aan henkilöön. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 

Sotilaseläkejärjestelmä osana Suomen puolustusratkaisua

Puolustusvaliokunta on tarkastellut sotilaseläkejärjestelmää (PuVL 2/2015 vp — HE 16/2015 vp) erityisesti siitä näkökulmasta, mitä julkisten alojen eläkelaissa linjattu eläkeiän nosto merkitsee Suomen puolustusjärjestelmän toimivuuden kannalta. Nykyinen sotilaseläkejärjestelmä on tärkeä osa Suomen puolustusratkaisua. Valiokunta toteaa, että sodan ajan kokoonpanon tehtävien osaamis- ja kokemusvaatimukset edellyttävät 230 000 hengen sodan ajan vahvuudessa - jatkossa SA-vahvuus on puolustusselonteon linjausten mukaan 280 000 henkeä — 11 000 ammattisotilaaksi koulutettua henkilöä. Puolustusvoimien rauhan ajan kokoonpanossa on noin 8 000 sotilastehtävää. 

Liikekannallepanotilanteessa tarvitaan siis vähintään 3 000 reserviin siirtynyttä ammattisotilasta, joilla on riittävä fyysinen ja psyykkinen toimintakyky näihin tehtäviin. Jokainen vuosi, jolla alinta vanhuuseläkeikää nostettaisiin nykyisestä, vähentää ammattisotilasreserviä 300 hengellä vuodessa.Saadun selvityksen mukaan puolustusvoimat pyrkii paikkaamaan ammattisotilasvajetta muun muassa tarkistamalla sodan ajan joukkojen tehtävien sijoitusvaatimuksia sekä sijoittamalla aiempaa laajemmin reserviläisiä sodan ajan johtotehtäviin. Valiokunta huomauttaa, että reserviläisten osaamistaso on kuitenkin erilainen kuin ammattisotilaiden. 

Muuta

Eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esitys (HE 40/2017) rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä rajavartiolaitoksen virkojen eroamisikäsäännökset muutettaisiin vastaamaan julkisten alojen eläkelaissa säädettyä eläkkeelle siirtymisen myöhentymistä. Valiokunta pitää tärkeänä, että nämä toisiinsa liittyvät esitykset tulevat voimaan samaan aikaan eli 1.1.2018. 

Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että henkilöstöjärjestöt ja työeläkevakuutusorganisaatiot tarjoavat oikea-aikaista ja kattavaa informaatiota jäsenkunnalleen siitä, mitä eläkeiän nosto käytännössä tarkoittaa yksilötasolla.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Laki puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta

47 §. Eroamisikä ja oikeus jatkaa palvelua eroamisiän jälkeen.

Lakiehdotuksen 47 §:n 3 momentin 8 kohdassa todetaan, että vuonna 2025, eroamisikä nousee 1 momentin 4-6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä kahdella vuodella. Valiokuntakuulemisissa tuli esiin, että sääntelyä tulee tarkentaa lisäämällä säännökseen sanat "tai sen jälkeen". Säännös kuuluisi siis seuraavasti: "Vuonna 2025 tai sen jälkeen, eroamisikä nousee 1 momentin 4-6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä kahdella vuodella." Mikäli täsmennystä ei tehdä, eroamisikä säilyy nykyisenä niillä siirtymävaiheen piirissä olevilla henkilöillä, joiden nykysäännösten mukainen eroamisikä täyttyy vuoden 2025 jälkeen. Myös tämän ryhmän osalta eroamisikä siis nousee kahdella vuodella. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Puolustusvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 30/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 47 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1617/2009, seuraavasti: 
47 § 
Eroamisikä ja oikeus jatkaa palvelua eroamisiän jälkeen 
Eroamisikä sotilasvirassa on: 
1) Puolustusvoimain komentajan virassa syntymävuoden mukaan:
a) vuonna 1954 tai sitä ennen syntyneellä 63 vuotta;
b) vuonna 1955 syntyneellä 63 vuotta ja 3 kuukautta;
c) vuonna 1956 syntyneellä 63 vuotta ja 6 kuukautta;
d) vuonna 1957 syntyneellä 63 vuotta ja 9 kuukautta;
e) vuonna 1958 syntyneellä 64 vuotta;
f) vuonna 1959 syntyneellä 64 vuotta ja 3 kuukautta;
g) vuonna 1960 syntyneellä 64 vuotta ja 6 kuukautta;
h) vuonna 1961 syntyneellä 64 vuotta ja 9 kuukautta;
i) vuosina 1962-1964 syntyneellä 65 vuotta;
 
2) pääesikunnan päällikön, kenraalin, amiraalin, Puolustusvoimien pääinsinöörin, Puolustusvoimien ylilääkärin, everstin ja kommodorin, kenttäpiispan, sotilasyli-insinöörin, sotilasylilääkärin sekä sotilasprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virassa syntymävuoden mukaan:
a) vuonna 1957 tai sitä ennen syntyneellä 60 vuotta;
b) vuonna 1958 syntyneellä 60 vuotta ja 3 kuukautta;
c) vuonna 1959 syntyneellä 60 vuotta ja 6 kuukautta;
d) vuonna 1960 syntyneellä 60 vuotta ja 9 kuukautta;
e) vuonna 1961 syntyneellä 61 vuotta;
f) vuonna 1962 syntyneellä 61 vuotta ja 3 kuukautta;
g) vuonna 1963 syntyneellä 61 vuotta ja 6 kuukautta;
h) vuonna 1964 syntyneellä 61 vuotta ja 9 kuukautta;
i) vuosina 1965-1967 syntyneellä 62 vuotta;
 
kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä kenraalinvirassa:
a) vuonna 1962 tai sitä ennen syntyneellä 55 vuotta;
b) vuonna 1963 syntyneellä 55 vuotta ja 3 kuukautta;
c) vuonna 1964 syntyneellä 55 vuotta ja 6 kuukautta;
d) vuonna 1965 syntyneellä 55 vuotta ja 9 kuukautta;
e) vuonna 1966 syntyneellä 56 vuotta;
f) vuonna 1967 syntyneellä 56 vuotta ja 3 kuukautta;
g) vuonna 1968 syntyneellä 56 vuotta ja 6 kuukautta;
h) vuonna 1969 syntyneellä 56 vuotta ja 9 kuukautta;
i) vuosina 1970-1972 syntyneellä 57 vuotta;
 
ja lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä everstin virassa:
a) vuonna 1965 tai sitä ennen syntyneellä 52 vuotta;
b) vuonna 1966 syntyneellä 52 vuotta ja 3 kuukautta;
c) vuonna 1967 syntyneellä 52 vuotta ja 6 kuukautta;
d) vuonna 1968 syntyneellä 52 vuotta ja 9 kuukautta;
e) vuonna 1969 syntyneellä 53 vuotta;
f) vuonna 1970 syntyneellä 53 vuotta ja 3 kuukautta;
g) vuonna 1971 syntyneellä 53 vuotta ja 6 kuukautta;
h) vuonna 1972 syntyneellä 53 vuotta ja 9 kuukautta;
i) vuosina 1973-1975 syntyneellä 54 vuotta;
 
3) upseerin, määräaikaisen nuoremman upseerin, määräaikaisen reserviupseerin, opistoupseerin, aliupseerin, määräaikaisen aliupseerin, erikoisupseerin, sotilaspapin sekä määräaikaisen erikoisupseerin virassa syntymävuoden mukaan:
a) vuonna 1962 tai sitä ennen syntyneellä 55 vuotta;
b) vuonna 1963 syntyneellä 55 vuotta ja 3 kuukautta;
c) vuonna 1964 syntyneellä 55 vuotta ja 6 kuukautta;
d) vuonna 1965 syntyneellä 55 vuotta ja 9 kuukautta;
e) vuonna 1966 syntyneellä 56 vuotta;
f) vuonna 1967 syntyneellä 56 vuotta ja 3 kuukautta;
g) vuonna 1968 syntyneellä 56 vuotta ja 6 kuukautta;
h) vuonna 1969 syntyneellä 56 vuotta ja 9 kuukautta;
i) vuosina 1970-1972 syntyneellä 57 vuotta;
 
kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä upseerin virassa:
a) vuonna 1967 tai sitä ennen syntyneellä 50 vuotta;
b) vuonna 1968 syntyneellä 50 vuotta ja 3 kuukautta;
c) vuonna 1969 syntyneellä 50 vuotta ja 6 kuukautta;
d) vuonna 1970 syntyneellä 50 vuotta ja 9 kuukautta;
e) vuonna 1971 syntyneellä 51 vuotta;
f) vuonna 1972 syntyneellä 51 vuotta ja 3 kuukautta;
g) vuonna 1973 syntyneellä 51 vuotta ja 6 kuukautta;
h) vuonna 1974 syntyneellä 51 vuotta ja 9 kuukautta;
i) vuosina 1975-1977 syntyneellä 52 vuotta; ja
 
lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä opistoupseerin virassa:
a) vuonna 1972 tai sitä ennen syntyneellä 45 vuotta;
b) vuonna 1973 syntyneellä 45 vuotta ja 3 kuukautta;
c) vuonna 1974 syntyneellä 45 vuotta ja 6 kuukautta;
d) vuonna 1975 syntyneellä 45 vuotta ja 9 kuukautta;
e) vuonna 1976 syntyneellä 46 vuotta;
f) vuonna 1977 syntyneellä 46 vuotta ja 3 kuukautta;
g) vuonna 1978 syntyneellä 46 vuotta ja 6 kuukautta;
h) vuonna 1979 syntyneellä 46 vuotta ja 9 kuukautta;
i) vuosina 1980-1982 syntyneellä 47 vuotta;
 
4) sellaisella 31 päivänä joulukuuta 1996 Puolustusvoimien palveluksessa olleella henkilöllä, joka on nimitetty tai nimitetään erikoisupseerin tai sotilaspapin virkaan, 60 vuotta; 
5) sellaisella aliupseerin virassa palvelevalla miespuolisella virkamiehellä, jolla oli vuoden 1994 loppuun mennessä värvätyn virassa eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa:
a) vähintään 16 vuotta, 50 vuotta;
b) vähintään 13 vuotta, 51 vuotta;
c) vähintään 10 vuotta, 52 vuotta;
d) vähintään 7 vuotta, 53 vuotta;
e) vähintään 3 vuotta, 54 vuotta;
f) alle 3 vuotta, 55 vuotta;
 
6) sellaisella aliupseerin virassa palvelevalla naispuolisella virkamiehellä, joka oli palvellut värvättynä 31 päivänä joulukuuta 1994, 60 vuotta. 
Eroamisikä Puolustusvoimien siviilivirassa on:  
1) sellaisella miespuolisella virkamiehellä, jonka virka on muutettu erikoisupseerin virasta siviiliviraksi ja jolla oli vuoden 1996 loppuun mennessä erikoisupseerin virassa eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa:
a) vähintään 16 vuotta, 60 vuotta;
b) vähintään 13 vuotta, 61 vuotta;
c) vähintään 10 vuotta, 62 vuotta;
d) vähintään 7 vuotta, 63 vuotta;
e) vähintään 3 vuotta, 64 vuotta;
f) alle 3 vuotta, 65 vuotta;
 
2) sellaisella miespuolisella virkamiehellä, jonka virka on muutettu värvätyn virasta siviiliviraksi ja jolla oli vuoden 1994 loppuun mennessä värvätyn virassa eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa:
a) vähintään 16 vuotta, 50 vuotta;
b) vähintään 13 vuotta, 51 vuotta 6 kuukautta;
c) vähintään 10 vuotta, 53 vuotta;
d) vähintään 7 vuotta, 54 vuotta 6 kuukautta;
e) vähintään 3 vuotta, 56 vuotta;
f) alle 3 vuotta, 57 vuotta 6 kuukautta;
 
3) sellaisella naispuolisella virkamiehellä, jonka virka on muutettu värvätyn virasta siviiliviraksi ja jolla oli vuoden 1994 loppuun mennessä värvätyn virassa eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa:
a) vähintään 16 vuotta, 60 vuotta;
b) vähintään 13 vuotta, 61 vuotta;
c) vähintään 10 vuotta, 62 vuotta;
d) vähintään 7 vuotta, 63 vuotta;
e) vähintään 3 vuotta, 64 vuotta;
f) alle 3 vuotta, 65 vuotta;
 
4) sellaisella virkamiehellä, joka on ollut puolustushallinnon palveluksessa 31 päivänä joulukuuta 1992 ja 31 päivänä joulukuuta 1994 sellaisessa virassa, jossa oli yleistä eroamisikää alempi eroamisikä, ja jolla virkamiehellä oli vuoden 1994 loppuun mennessä eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa:
a) vähintään 16 vuotta, 60 vuotta;
b) vähintään 13 vuotta, 61 vuotta;
c) vähintään 10 vuotta, 62 vuotta;
d) vähintään 7 vuotta, 63 vuotta;
e) vähintään 3 vuotta, 64 vuotta;
f) alle 3 vuotta, 65 vuotta.
 
Edellä 1 momentin 4 - 6 kohdassa ja 2 momentissa säädettyjä eroamisikiä nostetaan vuosittain vuoden 2018 alusta lukien siten, että jos eroamisikä täyttyy: 
1) vuonna 2018, eroamisikä nousee 1 momentin 4 - 6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä kolmella kuukaudella; 
2) vuonna 2019, eroamisikä nousee 1 momentin 4 - 6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä kuudella kuukaudella; 
3) vuonna 2020, eroamisikä nousee 1 momentin 4 - 6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä yhdeksällä kuukaudella; 
4) vuonna 2021, eroamisikä nousee 1 momentin 4 - 6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä yhdellä vuodella; 
5) vuonna 2022, eroamisikä nousee 1 momentin 4 - 6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä yhdellä vuodella ja kolmella kuukaudella; 
6) vuonna 2023, eroamisikä nousee 1 momentin 4 - 6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä yhdellä vuodella ja kuudella kuukaudella; 
7) vuonna 2024, eroamisikä nousee 1 momentin 4 - 6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä yhdellä vuodella ja yhdeksällä kuukaudella; 
8) vuonna 2025 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tai sen jälkeen Muutosehdotus päättyy, eroamisikä nousee 1 momentin 4 - 6 kohdissa ja 2 momentissa säädetystä eroamisiästä kahdella vuodella. 
Pääesikunta voi painavasta syystä ja virkamiehen suostumuksella päättää, että Puolustusvoimien siviilivirassa palveleva virkamies voi jatkaa palveluaan samassa virassa eroamisiän jälkeen määräajan, kuitenkin enintään sen kuukauden päättymiseen saakka, jonka aikana vuonna 1957 ja sitä ennen syntynyt virkamies täyttää 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntynyt virkamies täyttää 69 vuotta ja sen jälkeen syntynyt virkamies täyttää 70 vuotta, sotilasprofessorin sotilasvirassa oleva virkamies enintään siihen saakka, kun hän täyttää 65 vuotta ja 1 momentin 5 kohdan mukainen aliupseeri sen kuukauden päättymiseen saakka, jonka aikana hän saavuttaa 55 vuoden eroamisiän.  
Päätös virkamiehen oikeuttamisesta jatkamaan virassa on tehtävä ennen kuin virkamies on saavuttanut eroamisiän. Virkasuhde päättyy ilman irtisanomista, kun 4 momentissa tarkoitettu määräaika on kulunut loppuun. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .  
Tämän lain 47 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan myös Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (229/2009) voimaantulosäännöksessä tarkoitettuun: 
1) Puolustusvoimien virasta ennen vuoden 2008 alkua Puolustushallinnon palvelukeskuksen palvelukseen siirtyneeseen virkamieheen, joka on siirtynyt sen jälkeen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen; sekä 
2) Puolustusvoimien virasta vuoden 2010 alkuun mennessä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen siirtyneeseen virkamieheen. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.6.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ilkka Kanerva kok 
 
jäsen 
Thomas Blomqvist 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Marisanna Jarva kesk 
 
jäsen 
Seppo Kääriäinen kesk 
 
jäsen 
Elina Lepomäki kok 
 
jäsen 
Krista Mikkonen vihr 
 
jäsen 
Markus Mustajärvi vas 
 
jäsen 
Lea Mäkipää uv 
 
jäsen 
Sirpa Paatero sd 
 
jäsen 
Jari Ronkainen ps 
 
jäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
varajäsen 
Erkki Tuomioja sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Heikki Savola