Viimeksi julkaistu 20.1.2022 14.30

Valiokunnan mietintö SiVM 18/2021 vp LA 48/2021 vp Sivistysvaliokunta Lakialoite laiksi Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Lakialoite laiksi Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta (LA 48/2021 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • hallituksen puheenjohtaja Pauli Kiuru 
    Eduskunnan kirjasto
  • eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen 
    eduskunnan kanslia
  • johtaja Antti Virrankoski 
    Eduskunnan kirjasto

LAKIALOITE

Lakialoitteessa ehdotetaan, että Eduskunnan kirjastosta annettu laki kumotaan. Kirjastoa koskeva sääntely sisältyisi jatkossa eduskunnan kanslian ohjesääntöön. Eduskunnan kirjaston tehtävä ja kirjaston nimi säilyvät ennallaan.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Lakialoitteen tarkoitus

Lakialoitteessa ehdotetaan Eduskunnan kirjastosta annetun lain (717/2000) kumoamista. Lakialoite liittyy eduskuntaviestinnän, eduskunnan tietopalvelutoiminnan sekä kirjasto- ja arkistotoiminnan uudelleenorganisoimiseen, jota koskevan ehdotuksen kansliatoimikunta on hyväksynyt 17.6.2021. Tieto- ja viestintäosaston organisaatio ja johtamisjärjestelmä uudistetaan niin, että palveluja järjestettäessä ja kehitettäessä pystytään nykyistä paremmin mukautumaan muuttuvaan toimintaympäristöön. 

Asiakokonaisuuteen kuuluu nyt käsiteltävänä olevan lakialoitteen ohella puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta (PNE 3/2021 vp), joka on myös eduskunnan käsittelyssä. 

Sivistysvaliokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. 

Kirjastoa koskeva sääntely ja siihen perustuva kirjaston kertomus

Eduskunnan kirjastosta säädetään nykyisin siitä annetun lain lisäksi eduskunnan kanslian ohjesäännöllä (724/2000), eduskunnan työjärjestyksellä (40/2000) sekä Eduskunnan kirjaston ohjesäännöllä (724/2000). Valiokunta yhtyy lakialoitteessa todettuun, että Eduskunnan kirjastoa koskeva sääntely on kirjaston hallinnolliseen asemaan ja tehtäviin nähden liian yksityiskohtaista ja monitasoista, ja pitää sääntelyn keventämistä tarpeellisena. Jatkossa tarvittava sääntely on tarkoitus sisällyttää eduskunnan kanslian ohjesääntöön. 

Eduskunta on saanut vuosittain käsiteltäväkseen kirjaston kertomuksen, mistä säädetään Eduskunnan kirjastosta annetussa laissa ja Eduskunnan kirjaston ohjesäännössä. Sivistysvaliokunta lakialoitteessa todetuin tavoin pitää kirjaston kertomuksen käsittelyä valiokunta- ja täysistuntokäsittelyineen varsin raskaana menettelynä. 

Kirjaston kertomuksen eduskuntakäsittely on tarjonnut mahdollisuuden vuosittain saada koottua tietoa kirjaston ja arkiston toiminnoista ja käydä keskustelua siitä. Sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä, että kirjaston asioista voidaan keskustella eduskunnassa myös jatkossa esimerkiksi talousarviokäsittelyn ja eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen käsittelyn yhteydessä. 

Eduskunnan kirjaston tulee olla kaikille avoin tiedon paikka

Eduskunnan kirjasto palvelee eduskunnan lisäksi koko suomalaista yhteiskuntaa toimimalla julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä kirjastona. Avoimen demokratian kannalta on tärkeää, että Eduskunnan kirjasto on jatkossakin avoimena kaikille. Kirjaston eduskunta-asiakkaiden ja muiden ydinasiakkaiden, kuten tiedeyhteisön, kuuleminen kirjaston ja arkiston palveluja ja toimintoja kehitettäessä on ensiarvoisen tärkeää. 

Valiokunta korostaa, että kirjaston sääntelyn keventäminen tulee toteuttaa Eduskunnan kirjaston nimeä muuttamatta, sen historiaa arvostaen sekä kirjaston asiakkaiden palvelua vaarantamatta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana lakialoitteeseen LA 48/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 7.12.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Paula Risikko kok 
 
varapuheenjohtaja 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
jäsen 
Marko Asell sd 
 
jäsen 
Veronika Honkasalo vas 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Ville Kaunisto kok 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Ari Koponen ps 
 
jäsen 
Mikko Ollikainen 
 
jäsen 
Pirkka-Pekka Petelius vihr 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 
varajäsen 
Juha Mäenpää ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Lahtinen